intTypePromotion=1

SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND - PART II

Chia sẻ: Duong Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
83
lượt xem
27
download

SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND - PART II

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phần 1 cuốn sách chúng ta đã thảo luận về quá trình tiến triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND - PART II

 1. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER Secrets Of The Millionaire Mind T.Harv Eker Part II 17 Wealth Files Trang 1/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 2. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER Trong Ph n I cu n sách chúng ta ñã th o lu n v Quá trình Ti n tri n. “Quá trình Ti n tri n” là: tư duy sinh ra c m xúc, c m xúc chi ph i hành ñ ng và hành ñ ng t o ra k t qu . T t c ñ u b t ñ u t nh ng ý nghĩ ñư c t o ra trong trí óc chúng ta. Th t kỳ di u r ng trí não ta g n như là y u t n n t ng c a cu c s ng, v y mà cho t i bây gi , ña s chúng ta v n h u như không h bi t b máy quan tr ng này ho t ñ ng th nào? V y chúng ta b t ñ u quan sát th xem nó ho t ñ ng ra sao. Nói m t cách hình tư ng, b óc c a b n không gì khác hơn là m t chi c t h sơ th t l n, tương t nh ng chi c t h sơ mà b n th y văn phòng hay trong nhà b n v y. T t c thông tin ñ n b n ñư c ghi nhãn và x p theo các x p h sơ vào ñó sao cho có th d dàng tìm ki m và l y ra khi c n thi t ñ giúp b n s ng sót. B n có nghe rõ không? Tôi không nói ñ phát tri n, tôi nói ñ s ng sót. Trong m i trư ng h p, b n luôn tìm ñ n các ngăn lưu tr thông tin trong trí óc mình là ñ tìm cách ph n ng. Ví d , khi b n ñang cân nh c ñ x lý m t cơ h i tài chính. B n s t ñ ng tìm ñ n t p h sơ có nhãn “ti n b c” và t ñó quy t ñ nh làm gì. Nh ng ý tư ng duy nh t b n có th có v ti n b c là nh ng gì b n ñã lưu tr trong ngăn h sơ ti n b c c a b n. ðó là t t c nh ng gì b n có th nghĩ v ti n b c, b i vì t t c nh ng gì thu c ph m trù “ti n” b c t n t i trong b óc b n cho ñ n lúc này ñ u ñư c gi ñó. B n s quy t ñ nh d a trên nh ng ñi u mà b n tin là h p l , có th lý gi i ñư c và phù h p v i b n t i th i ñi m ñó. B n quy t ñ nh theo b n nghĩ là m t s l a ch n ñúng. Tuy nhiên, ñôi khi s “l a ch n ñúng ñ n” ñó c a b n có v như không ph i là m t l a ch n thành công. Th m chí, nh ng gì tư ng ch ng là chân giá tr mà b n tuy t ñ i tin tư ng l i có th liên t c ñưa l i nh ng k t qu vô cùng th m h i. Ví d , gi s v tôi ñang trong phòng này, ñ d cho tôi hình dung. Cô y nhìn th y cái túi xách màu xanh này. Nó ñang ñư c bán gi m giá 25 %. Cô y s l p t c tìm ñ n h sơ trong trí óc mình v i câu h i “tôi có nên mua cái túi này?” Trong vòng m t ph n t giây, trí óc c a cô y ñưa ra câu tr l i: “B n ñang tìm mua túi màu xanh ñ dùng v i ñôi gi y xanh b n mua tu n trư c. Thêm n a, ñây ñúng là c c a b n. Hãy mua nó!” Trong khi v i vã ñi ra qu y tính ti n, trí óc cô y không ch thì th m r ng cô ñang s p có cái túi ñ p y mà còn hân hoan v i ni m t hào r ng cô mua nó v i giá gi m 25 ph n trăm. ð i v i trí óc cô y, vi c mua bán này hoàn toàn h p lý. Cô mu n nó, cô tin r ng cô c n nó, và ñó là cơ h i mua r !. Tuy nhiên, không bao gi trí óc cô y l i ñưa ra ý nghĩ, “ ðúng, ñây là cái túi ñ p, và ñúng ñây là cơ h i t t, nhưng hi n nay tôi ñang n ba nghìn ñôla, v y nên t t hơn là tôi ng ng mua nó l i ñã.” Cô y ñã không tìm ra nh ng thông tin này b i vì không có b h sơ nào trong ñ u cô ch a ñi u ñó. B h sơ “Khi b n ñang n n n, ñ ng mua b t c cái gì n a” chưa bao gi ñư c cài ñ t trong ñ u cô và nó không t n t i, có nghĩa là kh năng l a ch n ñó không ph i m t phương án ñ cân nh c. B n có n m ñư c suy lu n c a tôi? N u b n ch tìm th y trong t tài li u c a mình nh ng b h sơ không ph c v cho thành công tài chính c a b n, chúng v n s là nh ng l a ch n duy nh t b n có th làm. Chúng s là l a ch n r t t nhiên, t ñ ng và hoàn Trang 2/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 3. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER toàn h p lý ñ i v i b n. Nhưng r t cu c, chúng s v n ñem l i s th t b i tài chính ho c ít nh t là s hoang phí. Ngư c l i, n u b n có trong trí óc nh ng h sơ c ng c , tăng cư ng cho thành công tài chính, r t t nhiên và hoàn toàn t ñ ng b n s ñưa ra quy t ñ nh mang l i thành công. B n th m chí không ph i nghĩ v ñi u ñó. Cách nghĩ t nhiên c a b n s k t trái trong thành công, gi ng như Donald Trump v y. Cách nghĩ thông thư ng c a ông y sinh ra th nh vư ng. Khi gi i quy t các v n ñ liên quan ñ n ti n, s th t là tuy t v i n u b n có th suy nghĩ y h t như ngư i giàu? Tôi hy v ng b n s nói “t t nhiên” ho c ñi u gì ñó tương t . Vâng, b n có th ! Như chúng ta ñã kh ng ñ nh ph n trên, bư c ñ u tiên trong b t kỳ s thay ñ i nào cũng ph i là s nh n th c, có nghĩa là bư c ñ u tiên ñ suy nghĩ theo cách c a ngư i giàu là b n ph i bi t ngư i giàu suy nghĩ như th nào. Ngư i giàu suy nghĩ r t khác v i ngư i nghèo và gi i trung lưu. H nghĩ khác v ti n b c, s th nh vư ng, v b n thân h , v ngư i khác, và h u như trong m i phương di n c a cu c s ng. Trong Ph n II cu n sách này chúng ta s cùng xem xét l i m t s s khác bi t ñó, và như m t ph n c a vi c tái ñ nh hình suy nghĩ c a b n, chúng ta s cài ñ t mư i b y b h sơ th nh vư ng theo ch n l a vào trong trí óc b n. Cùng v i nh ng b h sơ m i là nh ng s l a ch n m i. Nh ñó b n có th nh n ra khi nào b n ñang suy nghĩ như ngư i nghèo và như ngư i trung lưu ñ m t cách có ý th c chuy n sang và t p trung suy nghĩ như ngư i giàu. Hãy nh r ng, b n có th ch n nh ng cách suy nghĩ sao cho b n ñư c ng h , ti p s c ñ ñ n h nh phúc và thành công thay vì theo cách không như th . Qui t c Th nh vư ng s 10: B n có th ch n nh ng cách suy nghĩ sao cho b n ñư c ng h , ti p s c ñ ñ n h nh phúc và thành công thay vì theo cách không như th . Vài ñi u trư c khi b t ñ u. Trư c h t, trong m i cách hi u, trư ng h p, tình hu ng tôi không có ý ñ nh h th p gía tr c a ngư i nghèo hay không thông c m v i hoàn c nh c a h . Tôi không tin r ng ngư i giàu t t hơn ngư i nghèo. H ch giàu hơn thôi. ð ng th i, tôi mu n ch c ch n các b n hi u m t thông ñi p, r ng tôi s trình bày nh ng khác bi t t nhiên gi a ngư i giàu và ngư i nghèo theo tính thái c c tư ng trưng có th ñư c. Th hai, khi bàn lu n v ngư i giàu, ngư i nghèo và nh ng ngư i thu c t ng l p trung lưu, tôi ch mu n ñ c p ñ n các ñ c tính tâm lý c a h , nghĩa là v cách suy nghĩ và hành x khác nhau th nào c a h , ch tôi không có ý ñánh giá s ti n th t s mà h có, hay vai trò c a h trong xã h i. Th ba, tôi hi u r ng không ph i t t c ngư i giàu cũng như t t c ngư i nghèo, ñ u gi ng như cách tôi mô t . Tuy nhiên, m c ñích c a tôi là làm sao ch c ch n b n hi u ñư c t ng suy nghĩ, nh ng qui t c và s d ng chúng. Th tư, trong ph n l n trư ng h p, tôi s không ñ c p ñ n t ng l p trung lưu m t cách c th , b i vì nh ng ngư i thu c t ng l p trung lưu thư ng có s pha tr n gi a tr ng thái tâm lý c a ngư i giàu và ngư i nghèo. M t l n n a, m c ñích c a tôi là giúp b n Trang 3/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 4. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER nh n th c v v trí tương ng c a mình trong góc ñ ñó, qua ñó giúp b n suy nghĩ theo cách c a ngư i giàu nhi u hơn, n u b n mu n tr nên giàu có. Th năm, nhi u nguyên t c ñây liên quan ñ n các thói quen và hành ñ ng nhi u hơn là các cách suy nghĩ. Nhưng b n ñ ng quên r ng hành ñ ng c a chúng ta b t ngu n t c m xúc, mà c m xúc b t ngu n t suy nghĩ. K t qu là m i hành ñ ng vì th nh vư ng s ch xu t phát t nh ng cách suy nghĩ th nh vư ng. Cu i cùng, tôi khuyên các b n ch p nh n t b khái ni m s ñúng ñ n! ði u tôi mu n nói là các b n ñ ng ý t b vi c làm theo cách c a b n. T i sao? B i vì cách c a b n ñã d n b n ñ n tình tr ng c a b n hi n nay. N u b n v n mu n nó như th , hãy v n c làm theo cách c a b n. N u b n v n chưa giàu có, không sao, có th ñây là lúc b n cân nh c m t cách s ng khác, nh t là cách ñó ñ n t nh ng ngư i r t r t giàu có và nó ñã giúp hàng nghìn ngư i khác cùng bư c lên con ñư ng th nh vư ng. ði u ñó là tùy thu c vào b n. Nh ng gi i pháp mà b n s h c r t ñơn gi n nhưng c c kỳ hi u qu . Chúng làm nên nh ng thay ñ i th c s v i nh ng con ngư i th c trong th gi i th c này. Làm sao tôi bi t? T i công ty tôi, Công ty ðào t o Ti m năng ð nh cao, chúng tôi nh n ñư c hàng nghìn lá thư và thư ñi n t hàng năm nói cho chúng tôi v vi c t ng qui t c th nh vư ng ñã thay ñ i cu c s ng c a m i ngư i như th nào. N u b n h c ñư c và s d ng chúng, tôi ch c ch n r ng chúng s thay ñ i c cu c s ng c a b n. ph n cu i m i phân ño n b n s g p m t l i tuyên b và m t s hành ñ ng c th ñ neo chúng vào cơ th và cu c s ng c a b n. B n cũng s tìm th y danh sách nh ng hành ñ ng c n làm ñ giúp b n h p th nh ng qui t c th nh vư ng ñó. M t ñi u quan tr ng là b n ph i ñưa t ng qui t c vào cu c s ng c a b n càng nhanh càng t t sao cho nh ng ki n th c có th chuy n sang d ng năng lư ng v t ch t, vào t ng t bào và t o nên nh ng thay ñ i liên t c và b n v ng. ða s m i ngư i ñ u hi u r ng chúng ta là nh ng t o hóa c a thói quen, nhưng không m y ai nh n ra r ng luôn t n t i hai lo i thói quen ñ i l p nhau: thói quen th c hi n và thói quen không th c hi n. T t c nh ng vi c b n không làm ngay bây gi nói lên r ng, b n ñang trong tình tr ng thói quen không th c hi n ñ y. Cách duy nh t ñ thay ñ i thói quen không th c hi n thành thói quen th c hi n là… th c hi n ngay nh ng công vi c ñó. ð c sách s h tr b n, nhưng kho ng cách gi a ñ c sách và th c hi n là c m t th gi i khác bi t. N u b n th t s nghiêm túc ñ i v i v n ñ thành công c a mình, hãy ch ng t ñi u ñó, và th c hi n nh ng hành ñ ng ñư c ñ ra. Trang 4/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 5. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER Suy nghĩ Th nh vư ng s 1 Ngư i giàu tin “Tôi t o ra cu c ñ i tôi.” Ng i nghèo tin “Cu c s ng toàn nh ng s vi c b t ng x y ñ n v i tôi.” N u mu n t o ra th nh vư ng, ñi u quan tr ng là b n ph i tin r ng b n là ngư i c m lái c a cu c ñ i mình, ñ c bi t là cu c s ng tài chính c a b n. N u b n không tin ñi u ñó, v y là b n v n dĩ ñã tin r ng b n không th ki m soát ñư c ho c ki m soát r t ít cu c s ng c a mình, và do v y b n không th ki m soát ñư c ho c ki m soát r t ít kh năng thành công tài chính c a b n. ðó không ph i là m t thái ñ ñ giàu có. B n có bao gi ñ ý r ng thông thư ng ch nh ng ngư i nghèo m i làm tiêu tan c gia tài vào trò chơi x s không? H thành tâm tin r ng s giàu có s ñ n v i h nh ai ñó s ñ c tên h lên sau m t cu c rút thăm. H b c bu i t i th b y ñ dán m t vào ti vi, h i h p theo dõi bu i x s ñ xem tu n này v n may có “rơi” trúng mình hay không. Ch c ch n ai cũng mu n trúng s , và nh ng ngư i giàu th nh tho ng cũng v n chơi cho vui. Nhưng th nh t, h không bao gi ch p nh n b ra m t n a thu nh p c a mình ñ mua vé s , và th hai, vi c trúng s không ph i là chi n lư c làm giàu ch y u c a h . B n ph i tin r ng b n là ngư i t o ra thành công c a mình, r ng b n là ngư i t o ra s kh n qu n c a b n, và r ng b n là ngư i t n nên nh ng khó khăn xung quanh ti n b c và thành công c a b n. Dù v i ý th c hay không có ý th c, v n ch là b n ñã làm nên t t c nh ng ñi u ñó. Thay vì ch u trách nhi m trư c nh ng gì di n ra trong cu c s ng c a mình, ngư i nghèo thư ng ch n cách chơi trò ñóng vai làm n n nhân. Suy nghĩ thiên v coi mình là n n nhân thư ng là “kh n kh thân tôi”. V y là c u ñư c ư c th y, theo Qui lu t S c m nh c a Ý ñ nh, ñó là t t c nh ng gì n n nhân nh n: H nh n ñư c s “kh n kh ”. Hãy ñ ý r ng tôi nói h chơi trò ñóng vai làm n n nhân. Tôi không nói h là nh ng n n nhân. Tôi không tin ai ñó là n n nhân. Tôi tin r ng ngư i ta t nguy n ñóng vai n n nhân b i vì h nghĩ ñi u ñó ñem l i cho h cái l i gì ñó. Chúng ta s th o lu n ñi u ñó chi ti t hơn ngay sau ñây. Làm sao b n bi t khi nào thì ngư i ta ñóng vai n n nhân? Thư ng thì h s ñ l i ba ñ u m i là nh ng d u hi u ñ nh n bi t. Bây gi , trư c khi chúng ta nói v nh ng ñ u m i ñó, tôi mu n b n hi u r ng tôi hoàn toàn hi u rõ không có cách cư x nào liên quan gì v i b t kỳ ai ñ c cu n sách này. Nhưng có th , ch là có th thôi, ban có th bi t ai ñó có th có gì ñó liên quan. Và có th , ch là có th thôi, b n có th bi t ngư i ñó m t cách r t g n gũi! Dù sao, tôi cũng ñ ngh b n h t s c ñ ý ñ n chương này. D u hi u N n nhân s 1: ð l i Khi tìm hi u nguyên nhân t i sao mình không thành công v m t tài chính, h u h t n n nhân ñ u là chuyên gia trong “trò chơi ñ l i.” ð i tư ng c a trò chơi này là tìm xem Trang 5/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 6. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER có bao nhiêu ngư i và hoàn c nh ñ b n có th chĩa ngón tay vào mà không ph i xem xét ñ n chính b n thân b n. Ít ra, ñi u ñó cũng làm nh ng n n nhân vui thích. Không may là, ñó không ph i là ñi u d ch u ñ i v i b t kỳ ai khác ñang không may m n xung quanh h . B i vì ai càng g n n n nhân càng d dàng tr thành m c tiêu ñ l i c a h . Nh ng n n nhân thư ng ñ l i cho n n kinh t , h ñ l i cho chính ph , ñ l i cho th trư ng ch ng khoán, ñ l i cho nh ng ngư i môi gi i, ñ l i cho ch , cho ngư i làm thuê c a h , cho qu n lý, cho trư ng phòng, cho ngư i ñ ng trên hay dư i m ng lư i c a h , cho d ch v khách hàng, cho phòng v n chuy n, cho ñ i tác, cho b n ñ i, h ñ l i c Chúa, và t t nhiên h luôn luôn ñ l i cho cha m mình. Bao gi cũng là ai ñó khác hay cái gì ñó khác có l i. Th nhưng, v n ñ l i không n m b t c s vi c, hi n tư ng hoàn c nh hay con ngư i nào khác, mà là chính h . D u hi u N n nhân s 2: Bao bi n N u nh ng n n nhân không ñ l i thì b n s th y h là ngư i hay bao bi n ho c lý gi i tình hu ng c a mình b ng nh ng l i như: “V i tôi, ti n không ph i là th c s quan tr ng”. Tôi ch mu n h i b n câu này: N u b n nói r ng ch ng b n hay v b n, b n trai hay b n gái c a b n, ñ i tác c a b n hay b n bè b n không quan tr ng v i b n, li u b t c ai trong nh ng ngư i ñó s ñư c bên b n lâu dài không? Tôi không tin là có, và v i ti n b c cũng như v y! T i m t h i th o nóng c a tôi, m t s ngư i tham d thư ng lên ch tôi và nói: “Anh bi t không, Harv, ti n b c th c s không quan tr ng ñ n th ”. Tôi nhìn th ng vào m t h và nói, “B n v a b khánh ki t! ðúng không?” H thư ng nhìn xu ng chân mình và y u t tr l i b ng nh ng gì ñó như “Vâng, hi n thì tôi ñang có m t s th thách tài chính, nhưng…” Tôi ng t l i, “Không, ñó không ph i ch hi n nay, mà luôn luôn như th ; b n luôn luôn túng qu n ho c g n như v y, ñúng th và ch có ñúng là th , ph i không?” ð n ñi m ñó thư ng h g t ñ u ñ ng ý và r t ñáng thương tr v ch c a h , s n sàng nghe ñ h c, vì cu i cùng h hi u ra r ng ch m t ni m tin sai l m ñó c a h ñã nh hư ng quy t ñ nh và n ng n lên cu c s ng c a h bi t bao. T t nhiên là h b phá s n. Li u b n có mua m t chi c xe n u nó không th c s quan tr ng ñ i v i b n? T t nhiên là không. Li u b n có mua m t ñ v t quý giá n u b n kh ng ñ nh là nó không quan tr ng v i b n? T t nhiên không. Cũng như th , n u b n không nghĩ ti n b c là quan tr ng, ñơn gi n s không bao gi b n có chút ti n nào c . B n có th làm lóe m t b n bè mình b ng quan ni m ñó. Hãy hình dung b n ñang nói chuy n v i ngư i b n và ngư i ñó b o: “Ti n b c không quan tr ng”. Hãy ñ t tay lên trán b n/ và nhìn th ng lên như là b n ñang nh n thông ñi p t thiên ñàng, và tuyên b : “Anh ñang túng qu n!” ði u ñó s làm ngư i b n c a b n b s c và h i l i không hoài nghi gì: “Làm sao anh bi t?” R i b n s v n ch t cánh tay hay bàn tay mình và tr l i, “Th anh còn mu n bi t gì n a? ðây s là năm mươi-năm mươi nhé, xin m i!” ð tôi gi i thích m t cách thô sơ: B t kỳ ai nói ti n b c không quan tr ng ñ u không có xu nào! Ngư i giàu luôn hi u ñư c t m quan tr ng c a ti n b c và v trí c a nó trong xã h i. M t khác, ngư i nghèo l i xác nh n cho s vô lý và b t l c trong tài chính c a mình b ng cách vi n d n nh ng phép so sánh kh p khi ng. H s nói, “Vâng, ti n không quan tr ng như tình yêu”. Nào, s so sánh này có mù m không? Cái gì quan tr ng hơn, tay b n hay chân b n? Có th c hai ñ u quan tr ng. Vì th , tôi mu n nh n m nh v i b n m t l n n a r ng ti n b c là th c c kỳ quan tr ng trong nh ng lĩnh v c mà nó phát huy tác d ng, và ngư c l i, nó s ch ng ñóng vai trò gì trong nh ng lĩnh v c nó không có tác d ng. M c dù tình yêu có th làm cho th gi i Trang 6/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 7. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER này rung chuy n, nhưng ch c ch n tình yêu không th nào tr ti n ñ xây d ng nhà c a, b nh vi n, nhà th , trư ng h c hay nhà . Và tình yêu cũng không nuôi s ng con ngư i. Qui t c Th nh vư ng s 11: Ti n b c là th c c kỳ quan tr ng trong nh ng lĩnh v c mà nó phát huy tác d ng, và ngư c l i nó s ch ng ñóng vai trò gì trong nh ng lĩnh v c nó không có tác d ng. Không thuy t ph c? V y hãy thanh toán các hóa ñơn c a b n b ng tình yêu. V n không ch c l m? V y b n hãy ghé vào ngân hàng và th ký g i m t ít tình yêu xem chuy n gì x y ra? Tôi b t giúp b n khó khăn này nhé. Ngư i thu ti n s nhìn b n như b n v a tr n ra t nhà thương ñiên và ch th t ra m t t : “B o v !” Không ngư i giàu nào cho r ng ti n không quan tr ng. Và n u tôi v n không thuy t ph c ñư c b n và dù sao b n v n cho r ng ti n b c không quan tr ng, thì tôi ch còn b n t dành cho b n: b n ñã phá s n, và b n s luôn luôn như th cho ñ n khi b n lo i b b h sơ h y ho i này trong k ho ch tài chính trong ñ u b n. D u hi u N n nhân s 3: Oán trách Oán trách là m t ñi u h t s c t i t b n có th làm ñ i v i s c kh e hay s sung túc c a b n. ðó là ñi u t i t nh t! T i sao? Tôi luôn tin vào Quy lu t Vũ tr , cho r ng: “B n t p trung vào ñi u gì, ñi u ñó s m r ng”. Khi b n oán trách, b n ñang chú tâm vào cái gì, vào nh ng cái t t cho cu c s ng c a b n hay vào nh ng nh ng r c r i cho b n? Thư ng là b n t p trung vào nh ng phi n toái cho cu c s ng c a b n, và vì nh ng gì b n t p trung vào s m r ng, như th b n ch nh n ñư c ngày càng nhi u nh ng phi n toái. Các gi ng viên trong lĩnh v c phát tri n con ngư i thư ng nói v Lu t h p d n. Lu t này phát bi u r ng “nh ng th gi ng nhau thì h p d n nhau”, nghĩa là khi b n ca thán, b n th c ra ñang h p d n nh ng phi n toái ñ n v i mình. Qui t c Th nh vư ng s 12: Khi b n than th , oán trách thì b n ñang tr thành m t th i nam châm s ng hút v mình nh ng r c r i và phi n toái. B n ñã bao gi nh n ra r ng nh ng ngư i hay than vãn, k l thư ng có m t cu c s ng khó khăn? Dư ng như m i th có th sinh ra r c r i trên ñ i này ñ u x y ñ n v i h v y. H nói: “Làm sao tôi không phàn nàn ñư c cơ ch ? B n xem cu c s ng c a tôi t i t ñ n m c nào”. Bây gi khi b n bi t rõ hơn, b n có th gi i thích cho h , “Không, ñó chính vì anh luôn ca thán r ng cu c ñ i anh toàn cái d , t . Ngưng ngay ñi…và ñ ng ñ ng g n tôi!” Trang 7/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 8. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER ði u này ñưa chúng ta t i m t ñi m khác. ðó là b n hãy luôn ch c ch n ñ không ñ n quá g n m t ngư i hay than vãn. N u nh t thi t ph i bên c nh h , hãy nh ñ cao c nh giác, n u không, th nào nh ng chuy n tào lao c a h cũng s cu n b n vào! Tôi luôn gi kho ng cách càng xa càng t t v i nh ng ngư i hay oán thán, b i vì nh ng năng lư ng tiêu c c r t d lây lan. Tuy nhiên, nhi u ngư i l i thích ñi l i và l ng nghe nh ng k oán thán. T i sao? R t ñơn gi n: h ñ i ñ n lư t mình! “Anh nghĩ th là t ư? Hãy nghe chuy n gì ñã x y ñ n v i tôi!” ðây là m t bài t p v nhà mà tôi cam k t s thay ñ i cu c ñ i b n. Trong b y ngày ti p theo, tôi thách th c các b n không oán thán b t c ñi u gì. Không ch nói ra, mà c trong ñ u b n n a. Nhưng b n ph i làm ñi u ñó trong su t c b y ngày. T i sao? B i vì trong m y ngày ñ u b n có th v n còn m t s oán thán như c n phân bám c ng vào trong b n t trư c. R t ti c, phân không di chuy n v i t c ñ ánh sáng, b n bi t ñ y, nó di chuy n v i t c ñ c a phân, nên c n có th i gian ñ v sinh nó ra. Tôi ñã ñưa th thách này cho hàng nghìn ngư i và tôi ñã kinh ng c làm sao khi r t nhi u trong s h ñã nói v i tôi r ng ch m t cái ñó thôi, m t bài t p “ch ng ra bài t p” y ñã thay ñ i cu c s ng c a h . Tôi ñ m b o b n s ng c nhiên khi th y cu c s ng c a b n tr nên kỳ di u làm sao khi b n ngưng t p trung vào – và nh th ngưng thu hút ñ n cho mình nh ng th t i t . N u b n t ng là ngư i hay ca thán, t nay hãy t m quên vi c h p d n s thành công ñi. V i ph n l n, ch gi sao cho ñư c “trung hòa” cũng ñã là s kh i ñ u tuy t v i. Vi c ñ l i, bi n minh và oán trách ch có tác d ng như li u thu c an th n. Chúng không là gì khác hơn thu c gi m c ch . Chúng có th làm d u b t căng th ng do th t b i gây nên. Hãy suy nghĩ ñi u ñó. N u m t ngư i không th t b i ñâu ñó, th này hay th khác, li u ngư i ñó có c n ñ l i, bi n minh, oán thán? Thông thư ng câu tr l i là không. T nay, n u b n nghe th y mình ñ l i, bi n minh hay oán trách, hãy ng ng ngay và thôi h n l p t c. Hãy t nh c nh mình r ng b n t o ra cu c s ng c a b n và t ng phút, t ng kh c th i gian m t b n s thu hút ho c thành công ho c t h i ñ n cho mình. Vì th , vi c r t quan tr ng là b n ph i ch n ý nghĩ và ch n t ng c a mình m t cách th t c n tr ng, t nh táo! Bây gi b n ñã s n sàng ñ nghe m t trong nh ng bí m t quan tr ng nh t trên th gi i. B n ñã s n sàng chưa? Hãy ñ c k : Không h có m t n n nhân nào th c s giàu có! B n có hi u không? Tôi s nói l n n a: Không h có m t n n nhân nào th c s giàu có. N u không th , li u có ai s l ng nghe h ñây? “Tr i ơi, có m t v t xư c trên du thuy n c a tôi!”. Nghe th thì h u như b t c ai cũng s tr l i “Ai mà quan tâm cơ ch ?” Qui t c Th nh vư ng s 13: Không h có m t n n nhân nào th c s giàu có! Trong khi ñó, là m t n n nhân nh t ñ nh s ñư c ñ n bù. Ngư i ta nh n ñư c nh ng gì khi t ñóng vai n n nhân? Câu tr l i là s quan tâm. S quan tâm quan tr ng th sao? B n hãy tin là th . Trong d ng này hay d ng khác, ñó chính là ñi u ph n ñông ngư i ta s ng vì nó. Và lý do mà ngư i ta s ng ñ ñư c quan tâm là vì h ñã m c m t nh m l n nghiêm tr ng. ðó chính là s nh m l n mà h u như t t c chúng ta thư ng m c ph i. Chúng ta ñã l n l n s quan tâm v i tình yêu. Trang 8/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 9. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER Tin tôi ñi, th c s h nh phúc và thành công khi b n liên t c c n có và ñòi h i s quan tâm là ñi u không th có. B i vì, n u không có s quan tâm b n mu n, b n ñang s ng trong s thương h i c a ngư i khác. B n s có k t c c như m t k luôn c làm hài lòng ngư i khác ñ van xin s tán ñ ng. Vi c luôn tìm ki m s quan tâm cũng là m t v n ñ b i vì ngư i ta có th làm nh ng ñi u ngu xu n ñ có ñư c nó. Vì v y, nh t thi t ph i tách bi t s quan tâm v i tình yêu, vì nhi u lý do. Trư c h t, b n s thành công hơn; th hai, b n s h nh phúc hơn; và th ba, b n có th tìm th y tình yêu th c s trong ñ i mình. Trong ph n l n trư ng h p, khi ngư i ta l n l n tình yêu và s quan tâm, ngư i ta không h yêu nhau theo ñúng tinh th n cao c c a t này. H yêu nhau ph n l n là vì s ích k c a b n thân h , như là “Tôi yêu cái em làm cho tôi”. Vì th , quan h ñó th c s là quan h cá nhân, không ph i dành cho ngư i khác hay ít nh t dành cho c hai ngư i. Khi tách bi t s quan tâm ra kh i tình yêu, b n s t do ñ có th yêu m t ngư i vì chính con ngư i h , ch không ph i vì nh ng ñi u mà h ñã làm cho b n. Bây gi , như tôi ñã nói, không h có n n nhân nào th c s giàu có. V y n u ñ là m t n n nhân, nh ng ngư i tìm ki m s quan tâm hãy tin ch c ch n r ng h s không bao gi giàu có ñư c. ðã ñ n lúc ph i quy t ñ nh. B n có th là m t n n nhân ho c b n có th giàu có, nhưng b n không th là c hai. Hãy nghe rõ! M i l n, và ý tôi là m i l n, b n ñ l i, bao bi n, hay oán trách, b n ñang c t x vào c h ng tài chính c a mình. Ch c th r i, s d ch u hơn n u dùng các hình tư ng d thương, nh nhàng hơn, nhưng quên ñi u ñó ñi. Lúc này, tôi không quan tâm ñ n s d thương hay nh nhàng. Tôi quan tâm ñ n vi c giúp cho b n hi u chính xác b n th c s s làm gì v i b n thân b n! Sau ñó, khi b n tr nên giàu có, chúng ta có th l i nh nhàng, t nh v i nhau, ñư c không? ðã ñ n th i ñi m ñ b n l y l i s c m nh và ki n th c c a mình ñ t o ra t t c m i th trong cu c ñ i b n và c m i th không có trong ñó n a. Hãy ý th c rõ r ng b n t o ra s th nh vư ng hay s túng qu n c a b n, và t t c m i m c ñ gi a ch ng hai thái c c trên. L i tuyên b : Hãy ñ t tay lên ng c b n và nói: “Tôi t o ra m c ñ thành công tài chính c a mình”. Hãy ñ t tay lên trán b n và nói: “Tôi có Tư Duy Tri u Phú!” Nh ng hành ñ ng c a Tư Duy Tri u Phú: 1. M i l n b n b t ñư c mình ñang ñ l i, bi n minh hay ca thán, hãy c o ngón tr lên c b n như m t ñ ng tác ñ nh c nh b n thân r ng b n ñang c t c h ng tài chính c a mình. L n n a, dù vi c ñó có th gi ng như hơi thô thi n ñ làm v i b n, s không có gì thô hơn nh ng gì b n ñã làm v i b n thân b ng vi c ñ l i, bi n minh hay ca thán, và ñi u ñó s có hi u qu làm gi m b t nh ng thói quen h y ho i s c m nh c a b n. 2. Hãy “t ch t v n mình”. Cu i m i ngày, hãy vi t ra m t ñi u b n ñã làm t t và m t ñi u chưa t t. R i vi t câu tr l i cho câu h i sau: “Tôi ñã t o ra các tình hu ng ñó như th nào?” N u có ngư i khác cùng tham gia, hãy h i b n thân: “ðâu là vai trò c a b n trong vi c t o ra các tình hu ng ñó?” Bài t p này s giúp b n ño Trang 9/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 10. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER lư ng ñư c cu c s ng c a b n và giúp b n nh n ra ñư c nh ng chi n lư c có hi u qu hay không có hi u qu . Thong tin ve MMI Singapore 13~14 Thang 11 Cost hien tai: S$160 (160 do Sing thang 7~8 /2009) Thoi gian hoc: Lien tuc trong 03 ngay tu sang 9ham den 11hpm Duoc giang day truc tiep boi T.HARV EKER (Gia ve se tang dan gan den ngay to chuc theo qui dinh cua ban to chuc) Lien he dang ky CLB Cashflow Vietnam Ms. Nguyen Thi Thanh Huong Tel: 08 – 2236.9628 Email mshuong0912@gmail.com Website: http://cashflowclub.com.vn/event/mmi.html P/s: Neu ban dang ky som tu bay gio se giam duoc rat nhieu chi phi Ve may bay, Khach san vi cang gan den ngay, gia dich vu cang tang – Hay hanh dong. Trang 10/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 11. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER Suy nghĩ Th nh vư ng s 2 Ngư i giàu tham gia cu c chơi ti n b c ñ th ng Ng i nghèo tham gia cu c chơi ch ñ không b thua Khi tham gia “cu c chơi ti n b c”, ngư i nghèo thiên v phòng v thay vì t n công. Tôi h i b n: n u b n tham gia m t cu c ñ u th thao hay b t kỳ trò chơi nào mà ch chăm chăm vào phòng th , cơ h i chi n th ng c a b n là bao nhiêu? Ai cũng ñ ng ý, không có cơ h i nào c . Nhưng ñó l i là cách ph n l n m i ngư i dùng trong cu c chơi ti n b c. Quan tâm hàng ñ u c a h là s ng sót và an toàn thay vì t o ra th nh vư ng và sung túc. Th m c ñích c a b n là gì? ð i tư ng c a b n là gì? Ý ñ nh c a b n là gí? M c ñích c a ngư i giàu th c s là tích lũy m t s th nh vư ng l n, th c s sung túc. Không ch là có chút ít ti n, mà ph i là th t nhi u ti n. Còn m c ñích l n c a nh ng ngư i nghèo là gì? Là “có ñ ti n thanh toán các hóa ñơn…và n u ñúng h n thì càng tuy t!” ñây m t l n n a tôi mu n lưu ý b n v s c m nh c a m c ñích. Khi m c ñích c a b n là có ñ ti n thanh toán các hóa ñơn thì b n chính xác s ki m ñư c ñúng s ti n y - ch ñ thanh toán các hóa ñơn và không hơn m t xu. Nh ng ngư i t ng l p trung lưu ít nh t còn ñi xa hơn m t bư c, song ñáng bu n thay, ñó ch là m t bư c nh . M c ñích l n trong cu c ñ i h l i tình c trùng h p v i m t t ñư c ưa thích trên c th gi i r ng l n. ðó là h ch mu n ñư c cu c s ng “tho i mái”. Trên th c t , có m t s khác bi t r t l n gi a s ng tho i mái và s ng giàu có. Ph i thú nh n r ng không ph i bao gi tôi cũng bi t ñi u ñó. Nhưng m t trong nh ng nguyên do khi n tôi tin r ng tôi có th kh ng ñ nh ch c ch n như v y là vì tôi ñã t ng có nhi u tr i nghi m trong c ba phía c a cái hàng rào vô hình gi a s tho i mái v i giàu có và nghèo túng mà ai cũng bi t ñó. Tôi ñã t ng c c kỳ túng qu n, ñ n m c tôi ñã ph i vay m t ñôla ñ ñ xăng. Nhưng ñ tôi gi i thích thêm m t chút. Th nh t, ñó không ph i là xe c a tôi. Th hai, m t ñôla ñó là b n ñ ng 25 xu g p l i. B n có hình dung m t ngư i trư ng thành ph i tr ti n xăng b ng b n ñ ng 25 xu s b i r i như th nào không? C u nh làm vi c t i tr m xăng ñó ñã nhìn tôi như th tôi là k tr m các máy bán hàng t ñ ng, r i ch l c ñ u và cư i to. Tôi không bi t b n có th c m nh n ñư c, nhưng ñó ñúng là m t trong nh ng th i ñi m ki t qu nh t c a tôi và r t ti c ñó ch là m t trong s chúng. Sau khi làm ch ñư c tâm trí và th ng nh t ñư c nh ng hành ñ ng c a mình, r i tôi cũng ñ t ñ n m c s ng tho i mái. S tho i mái th t là d ch u. Ít nh t b n cũng có th ñ n m t c a hàng kha khá ñ thay ñ i không khí. Nhưng sang l m thì tôi cũng ch dám g i món gà. Món gà là bình thư ng n u ñó ñúng là món b n th c s mu n. Nhưng thư ng xuyên thì không. Th t ra, nh ng ngư i có m c thu nh p tho i mái thư ng ch quy t ñ nh h s ăn gì sau khi nhìn vào c t phía bên tay ph i c a th c ñơn, phía ñ giá ti n. “Em mu n g i món gì t i nay?”. “Có l em s ăn món có giá 7,95 ñô này. Th xem ñó là món gì. , ng c nhiên chưa, ñó là món th t gà”. Và ñây là l n th chín trong tu n ñó! Khi b n tho i mái, b n s không ph i ñưa m t nhìn ñ n cu i th c ñơn, vì n u b n làm th , b n s vi ph m t c m k nh t trong t ñi n c a gi i trung lưu: giá th trư ng! Và n u b n tò mò, b n cũng s không h i th c ra giá bao nhiêu. Th nh t, b i vì b n bi t b n Trang 11/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 12. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER không th tr ñư c. Th hai, ñi u ñó th t t nh khi b n bi t ngư i h u bàn không tin b n khi anh ta gi i thi u cho b n món 49 ñôla có thêm ñĩa rau và b n nói, “Anh bi t không, vì m t s lý do, tôi th c s r t thèm ăn món gà t i nay!” Tôi ph i nói r ng v i cá nhân tôi, m t trong nh ng ñi u t t nh t khi giàu có là không ph i nhìn sang c t giá ti n trong khi xem th c ñơn ñ ch n món n a. Tôi ăn ñúng nh ng gì tôi mu n ăn không c n bi t giá nào. Tôi có th ch c ch n v i các b n r ng tôi ñã không làm th khi tôi khánh ki t hay tho i mái. Cái ñó d n ñ n ñi u này: N u m c ñích c a b n là s ng tho i mái, nhi u kh năng là b n s ch ng bao gi giàu có ñư c. Nhưng n u m c ñích c a b n là giàu có, nhi u kh năng là b n s có cu c s ng vô cùng tho i mái. Qui t c Th nh vư ng s 14: N u m c ñích c a b n là s ng tho i mái, nhi u kh năng là b n s ch ng bao gi giàu có ñư c. Nhưng n u m c ñích c a b n là giàu có, nhi u kh năng là b n s có cu c s ng vô cùng tho i mái. M t trong nh ng nguyên t c mà chúng tôi d y trong các chương trình c a mình là: “N u b n c b n r ng nh ng ngôi sao, b n ít ra cũng s b n trúng m t trăng”. Ngư i nghèo th m chí không dám ng m b n lên tr n nhà h , và r i h th c m c t i sao h không thành công. ðư c r i, h m i v a hi u ra. B n s nh n ñư c cái b n th c s mu n có. N u b n mu n giàu có thì m c ñích c a b n ph i là s giàu có. Không ph i là ch có ñ ti n thanh toán các hóa ñơn, và không ph i là ch có ñ ti n ñ ñư c tho i mái. Giàu có nghĩa là giàu có. L i tuyên b : Hãy ñ t tay lên ng c b n và nói: “M c ñích c a tôi là tr thành tri u phú và hơn th n a!”. Hãy ñ t tay lên trán b n và nói: “Tôi có Tư Duy Tri u Phú!” Nh ng hành ñ ng c a Tư Duy Tri u Phú: 1. Hãy vi t ra hai v n ñ tài chính ph n ánh m c tiêu c a b n là t o ra s sung túc, không ph i s t m thư ng hay b n cùng. Vi t ra m c tiêu chơi ñ th ng c a b n là: a. Thu nh p hàng năm: 1 tri u ñôla; b. T ng tài s n: 10 tri u ñôla; Hãy ñưa ra m c tiêu có th th c hi n ñư c trong kho ng th i gian c th , nhưng ñ ng th i ph i nh r ng b n c n “ng m b n nh ng ngôi sao”. 2. ð n m t nhà hàng sang tr ng và g i m t món theo “giá th trư ng” mà không h i giá bao nhiêu. (N u ti n có h n, hãy chung v i ngư i khác cũng ñư c). PS: Không g i món gà! Trang 12/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 13. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER Suy nghĩ Th nh vư ng s 3 Ngư i giàu quy t tâm làm giàu Ng i nghèo mu n tr nên giàu có Hãy h i m i ngư i xem h có mu n tr nên giàu có và h s nhìn b n như b n b ñiên. “T t nhiên tôi mu n ñư c giàu có”, h s nói. M c dù th , s th t là ph n l n m i ngư i không th c s mu n tr nên giàu có. T i sao? B i vì h có r t nhi u h sơ tài chính tiêu c c trong ti m th c cho r ng có gì ñó không n trong vi c là ngư i giàu có. T i các bu i ñào t o Millionaire Mind, m t trong nh ng câu h i mà tôi hay ñ t ra cho ngư i tham d là: “ðâu là nh ng ñi m tiêu c c c a s giàu có hay vi c c g ng làm giàu?” Và sau ñây là nh ng gì m t s ngư i ñã nói ra. B n có nh n ra m t chút gì ñó quen thu c t nh ng l i nói này không? “N u như tôi ki m ra ti n nhưng r i làm m t h t thì sao? Tôi s b xem là m t k th t b i m t thôi.” “Tôi s không bao gi bi t ñư c li u m i ngư i thích tôi vì chính con ngư i tôi, hay ch vì ti n c a tôi.” “Tôi s l t vào nhóm nh ng ngư i ñóng thu cao nh t và ph i n p m t n a ti n c a mình cho chính ph .” “Tôi ph i làm vi c quá nhi u.” “Tôi có th ki t s c vì c g ng.” “B n bè và gia ñình s nói “Anh nghĩ anh là ai ch ?” và ch trích tôi.” “M i ngư i s mu n xin x , d a d m, nh v tôi.” “Tôi có th b cư p.” “Con cái tôi có th b b t cóc.” “S có quá nhi u trách nhi m. Tôi s ph i qu n lý t t c s ti n ñó, tôi s ph i tìm hi u c n k v các v ñ u tư. Tôi s ph i th c s hi u vi c ñ u tư. Tôi s còn ph i lo l ng v các chi n lư c thu , b o v tài s n, r i thuê nhân viên k toán, lu t sư cao c p… Khi p quá, th t r c r i!” Và th , th … Như tôi ñã nêu ph n trư c, m i chúng ta ñ u có m t h sơ th nh vư ng trong ngăn t g i là tâm trí. H sơ này ch a ñ ng nh ng ni m tin c a riêng chúng ta, bao g m c lý do t i sao vi c làm ngư i giàu có l i tuy t v i ñ n th . Tuy nhiên, ñ i v i không ít ngư i, h sơ này cũng ch a ñ ng m t s thông tin liên quan ñ n nguyên do t i sao s giàu có l i có th không tuy t v i như th . Có nghĩa là h có nh ng thông ñi p b pha tr n bên trong h v s giàu có. M t ph n thông ñi p này v a hào h ng nói r ng: “N u có nhi u ti n hơn, cu c s ng s thú v hơn.” Nhưng m t ph n khác l i hét lên: “ , nhưng tôi s ph i kéo cày như m t con trâu! Sung sư ng ñâu cơ ch ?”. M t ph n lên ti ng: “Tôi s có cơ h i ñi du l ch kh p th gi i.” R i ph n khác li n nh c khéo: “ , r i ai n y ñ u xúm Trang 13/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 14. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER l i xin x , nh v ngay cho mà xem.” Nh ng thông tin h n t p này có v ch là vô thư ng vô ph t, song trên th c t , chúng là m t trong nh ng nguyên nhân chính khi n cho ña s m i ngư i không bao gi có th tr nên giàu có. B n có th nhìn nh n s vi c như sau. Vũ tr , hay nói cách khác là “s c m nh siêu nhiên” như là m t cơ quan bưu ñi n nh n ñ t hàng qua thư t kh ng l . Nó liên t c ñem ñ n cho b n nh ng ngư i, nh ng v t, nh ng cơ h i và s ki n. B n ñ t hàng b n mu n nh n b ng cách g i thông ñi p năng lư ng vào vũ tr trên cơ s nh ng ni m tin ch ñ o c a b n. Và l n n a, trên cơ s Lu t H p d n, vũ tr s làm t t c ñ ch p nh n và ng h b n. Nhưng n u b n g i nh ng thông ñi p b pha tr n trong cu c s ng c a b n, vũ tr không th hi u b n mu n gì. Trong m t phút vũ tr nghe th y r ng b n mu n tr nên giàu có, và nó b t ñ u g i cho b n nh ng cơ h i giàu có. Nhưng r i nó l i nghe th y b n nói “ngư i giàu r t tham lam”, nên vũ tr l i b t ñ u h tr b n trong vi c không c n có nhi u ti n. R i b n l i nghĩ “Có th t nhi u ti n làm cho cu c s ng vui v hơn”, nên vũ tr t i nghi p b b n làm ng c nhiên và l n l n, l i b t ñ u vi c g i b n nh ng cơ h i ki m nhi u ti n hơn. Ngày hôm sau b n ñang trong tr ng thái không ph n ch n nên b n nghĩ “ti n b c ch quan tr ng gì.” V tr b r i lo n cu i cùng hét lên “Hãy quy t ñ nh cho rõ! Ta s cho ngươi ñi u ngươi mu n, ch c n ngươi nói rõ ngươi mu n gì!” Lý do hàng ñ u khi n m i ngư i không có nh ng th mình mu n là vì h không bi t th c s mình mu n gì. Ngư i giàu bi t r t rõ cái h mu n là s giàu có. H luôn kiên ñ nh v i mong mu n c a mình. H quy t tâm, toàn tâm toàn l c cam k t dành cho vi c làm giàu. Ch c n công vi c y h p pháp, h p ñ o lý và h p v i luân lý xã h i, h s làm t t c nh ng gì c n thi t ñ tr nên giàu có. Ngư i giàu không g i nh ng thông ñi p mâu thu n vào vũ tr . Ngư i nghèo l i thư ng làm th . Nhân ti n, khi b n ñ c ño n cu i trên, n u có ti ng nói nh thì th m trong ñ u b n r ng “ngư i giàu không quan tâm ñ n vi c tuân theo pháp lý, ñ o lý, và luân lý”, thì b n nh t ñ nh ñang làm vi c ñúng là ñ c sách này. B n s s m nh n ra ñó là m t cách nghĩ có h i cho b n làm sao. Qui t c Th nh vư ng s 15: Lý do hàng ñ u khi n m i ngư i không có nh ng th mình mu n là vì h không bi t th c s mình mu n gì. Ngư i nghèo có vô s lý do hay ho ñ gi i thích r ng vi c làm giàu và tr nên th t s giàu có s là m t r c r i. Do ñó, h không dám ch c trăm ph n trăm h có th t s mu n giàu lên hay không. Thông ñi p c a h g i vào vũ tr không nh t quán và rõ ràng. Thông ñi p c a h cho ngư i khác cũng không rõ ràng, nh t quán. Và t i sao l i có t t c nh ng s m p m ñó? B i vì thông ñi p c a h cho chính mình cũng l n l n, m p m . trên ta ñã nói v s c m nh c a m c tiêu. Tôi bi t nh ng ñi u tôi nói có th hơi khó tin, nhưng tôi ñ m b o là b n s luôn có ñư c nh ng ñi u mình mu n - nh ng ñi u b n mu n trong ti m th c, ch không ph i là nh ng ñi u b n nói b n mu n. B n có th d t khoát ph nh n ñi u ñó: “Th t là ñiên r ! T i sao tôi ph i n l c th ?” Và câu h i c a tôi dành cho b n cũng chính xác như v y: “Tôi không bi t. T i sao b n ph i kh s th ?” N u b n mu n tìm ra nguyên nhân, tôi m i b n tham d khóa ñào t o Millionaire Mind Intensive, ñó b n s xác ñ nh k ho ch tài chính trong tâm th c c a b n. Câu tr Trang 14/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 15. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER l i s ñ n v i b n trên gương m t. Nhưng nói m t cách th ng th ng, n u b n không ñ t ñư c giaù có b n nói b n mong mu n thì nhi u kh năng là do, th nh t, b n th c s trong ti m th c không mu n giàu có, ho c th hai, b n không s n sàng làm nh ng gì c n thi t ñ t o nên s giàu có. Chúng ta hãy cùng tìm hi u ñi u này sâu hơn m t chút. Có t t c ba c p ñ mong mu n khác nhau. C p ñ th nh t là: “Tôi mu n tr nên giàu có”. ðây là m t cách th hi n khác c a câu: “Tôi s ch p nh n nó n u nó ñ n v i tôi”. Nhưng ch mong mu n không thôi thì vô ích. B n có th y r ng mong mu n không nh t thi t d n ñ n “có ñư c?” Hãy lưu ý r ng nh ng mong mu n không thành thư ng khi n cho chúng ta mong mu n nhi u hơn n a. Lúc ñó mong mu n tr thành thói quen và ch d n ñ n chính nó, t o ra m t vòng lu n qu n không d n ñ n ñâu c . S giàu có s không ñ n t vi c ch có ý mu n. Làm sao b n bi t ñó là s th t? B ng m t phép ki m tra ñơn gi n: hàng t ngư i mu n giàu có, nhưng ch có m t s tương ñ i ít th t s tr nên giàu có. C p ñ mong mu n th hai là: “Tôi ch n s giàu có”. Mong mu n này thư ng ñi li n v i quy t ñ nh tr nên giàu có. S l a ch n có năng lư ng m nh m hơn và ñi cùng v i vi c ch u trách nhi m t o ra hi n th c. T “quy t ñ nh” có ngu n g c t ti ng la tinh là decidere, có nghĩa là “tiêu di t b t kỳ l a ch n nào khác”. Tuy nhiên, ch n l a là t t hơn ch mong mu n nhưng không ph i t t nh t. C p ñ mong mu n th ba là: “Tôi cam k t tr nên giàu có”. ð nh nghĩa c a t cam k t là “c ng hi n h t mình và không thay ñ i.” ði u ñó có nghĩa là hoàn toàn không thay ñ i, không quay l i, là cho ñi m t trăm ph n trăm m i th b n có ñ tr nên giàu có. ði u ñó có nghĩa là s n sàng làm nh ng gì c n thi t dù t n bao nhiêu th i gian cũng m c. ðây là cách hành x c a các chi n binh. Không có “xin l i”, không “n u”, không “nhưng”, không “có th ” - và th t b i không là m t l a ch n. Cách nghĩ c a chi n binh r t ñơn gi n: “Tôi s giàu ho c là tôi s ch t trong khi ñang c g ng.”. “Tôi cam k t tr nên giàu có.” Hãy th nói v y v i b n thân…C m giác gì ñ n v i b n? ð i v i m t s ngư i, c m giác như tăng thêm s c m nh. V i s ngư i khác, c m giác l i là n n chí. H u h t m i ngư i ñ u không th c s quy t tâm làm giàu. N u b n h i h : “B n dám cư c b ng cu c ñ i mình r ng trong vòng mư i năm n a b n s giàu có hay không?” thì có l ña s s nói là “Không”. ðó là s khác bi t gi a ngư i giàu và ngư i nghèo. Chính xác là vì m i ngư i không th c s cam k t tr nên giàu có nên h không giàu có, và ph n l n s không bao gi giàu có. Ai ñó có th nói: “Harv, anh ñang nói gì th ? Tôi ñã làm vi c c t l c, tôi luôn c g ng h t s c. T t nhiên là tôi quy t tâm tr nên giàu có.” Và tôi s tr l i: “R ng anh c g ng ch có ích m t chút thôi. ð nh nghĩa v s quy t tâm là hy sinh h t mình không gi l i gì.” T m u ch t ñây là “không quay l i”. Nó có nghĩa là b n ph i b m i th mà b n có ñ th c hi n hoá quy t tâm y. ða s nh ng ngư i không thành công v m t tài chính mà tôi t ng bi t thư ng có nh ng h n ch v m c ñ s n sàng th c hi n, cũng như m c ñ ch p nh n r i ro và m c ñ s n sàng hi sinh. M c dù h nghĩ r ng mình s n sàng tr b t c giá nào ñ ñ c tr nên giàu có, nhưng khi ñ t v n ñ sâu hơn, tôi thư ng phát hi n ra r ng h luôn ñưa ra nh ng ñi u ki n kèm theo khái ni m “s n sàng th c hi n” ñó thì m i ti n hành! Tôi ghét ph i là ngư i nói v i các b n ñi u ñó, nhưng n l c ñ tr nên giàu có không ph i là m t cu c d o chơi công viên, và n u b t c ai b o b n th thì ho c là vì h không bi t gì nhi u hơn tôi ho c ñ u óc h không ñư c n cho l m. Theo kinh nghi m c a tôi, ñ tr nên giàu có ñòi h i s t p trung, quy t tâm, lòng dũng c m, ki n th c, s tinh thông, toàn b tâm huy t c a b n, m t thái ñ không bao gi b cu c, và dĩ nhiên là m t Trang 15/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 16. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER trí óc giaù có. B n cũng ph i tin vào trái tim c a mình r ng b n có th t o nên th nh vư ng và r ng b n tuy t ñ i x ng ñáng v i nó. M t l n n a, ñi u ñó có nghĩa là, n u b n không th c s toàn tâm, toàn l c, toàn chí cam k t t o ra th nh vư ng, nhi u kh năng là b n s không bao gi t o ra nó. Qui t c Th nh vư ng s 16: N u b n không th c s toàn tâm, toàn l c, toàn chí cam k t t o ra th nh vư ng, nhi u kh năng là b n s không bao gi t o ra nó. B n có s n sàng làm vi c 16 gi m t ngày? Ngư i giàu s n sàng làm th . B n có ch p nh n làm b y ngày m t tu n và hy sinh h u h t nh ng kì ngh cu i tu n? Ngư i giàu làm như v y ñ y. B n có s n sàng hi sinh vi c g p g gia ñình, b n bè, cũng như t b các s thích và các kỳ ngh tiêu khi n c a mình? Ngư i giàu làm v y ñ y. B n có ch p nh n r i ro v i toàn b th i gian, s c l c và c v n li ng kh i ñ u c a mình mà không có b o ñ m s thu v ñư c gì? Ngư i giàu ch p nh n làm th ñ y. Ít nh t m t l n trong ñ i, dù hy v ng ñó s là ch quãng th i gian ng n nhưng th c t thư ng là m t kho ng th i gian khá dài, ngư i giàu ñã ch p nh n và quy t tâm làm, và h ñã làm t t c nh ng ñi u trên. Còn b n thì sao? Bi t ñâu b n s g p may và b n s không ph i ph n ñ u lâu dài, v t v và không ph i hi sinh gì c . B n có th c u mong ñi u ñó, nhưng tôi không tin l m. Ngư c l i, ngư i giàu ñ quy t tâm ñ ch p nh n th c hi n m i ñi u c n thi t. C m t kho ng th i gian. Có m t ñi u thú v c n ghi nh n là m t khi b n ñã cam k t, dư ng như c th gi i cũng b b cong và quay ngo t l i ñ ng h b n. M t trong nh ng ño n văn yêu thích c a tôi là bài vi t c a nhà thám hi m W . H. Murray trong m t trong nh ng cu c chinh ph c ñ u tiên c a ông lên dãy Himalaya: “Khi m t ngư i ñã quy t thì s ch n ch , do d và t t c nh ng cơ h i thoái lui ñ u tr nên vô hi u. Và chính t th i kh c mà ngư i ñó toàn tâm, toàn l c, toàn chí cam k t, m i ñi u trên th gi i t nhiên và siêu nhiên dư ng như cũng thay ñ i theo. C m t dòng thác nh ng s ki n, v n ñ , con ngư i, cơ h i xu t hi n, x y ra thu n theo mong ư c c a ngư i ñó thông qua hàng lo t nh ng bi n c , nh ng cu c g p g , nh ng s h tr v t ch t, tinh th n r t ng u nhiên, b t ng mà không ai có th mơ tư ng ñ n và lý gi i ñư c”. Nói cách khác, c vũ tr s h tr b n, ch l i cho b n, ng h b n, và th m chí là t o ra nh ng ñi u kì di u cho b n. Nhưng trư c h t, b n ph i có cam k t! L i tuyên b : Hãy ñ t tay lên ng c b n và nói: “Tôi cam k t tr nên giaù có”. Hãy ñ t tay lên trán b n và nói: “Tôi cóTư Duy Tri u Phú!” Nh ng hành ñ ng c a Tư Duy Tri u Phú: Trang 16/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 17. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER 1. Hãy vi t m t ño n ng n nói chính xác, c th t i sao vi c t o nên th nh vư ng l i quan tr ng ñ i v i b n. Hãy th t c th . 2. Hãy g p b n bè hay nh ng thành viên gia ñình s n sàng ng h b n. Hãy nói v i h r ng b n g i lên m i năng lư ng ra cam k t ñ t o thành công l n hơn. ð t tay lên ng c b n, nhìn vào m t h và nói: “Tôi, TTNam…. (tên b n), b ng cách này cam k t s tr thành tri u phú ho c hơn th cho ñ n …………………....(ngày, tháng , năm).” Nói h tr l i b n r ng: “Tôi tin vào anh/ch .” R i b n nói: “C m ơn.” PS: ð làm v ng ch c hơn s cam k t c a b n, b n có th vào website www.cashflowclub.com.vn , r i down và in b n cam k t c a b n ra và treo lên tư ng phòng và làm vi c c a b n. PPS: Hãy ki m tra xem b n c m th y th nào trư c và sau khi cam k t. N u b n c m th y s t do, b n ñang ñi ñúng hư ng. N u b n th y hơi lo ng i, b n ñang ñi ñúng hư ng. N u b n không quan tâm làm ñi u ñó, b n v n ñang trong tr ng thái “không s n sàng th c hi n nh ng gì c n thi t” hay tr ng thái “tôi không c n thi t làm nh ng trò như th .” Dù là tr ng thái nào, tôi xin nh c b n r ng, cách c a b n ñã ñưa b n ñ n ñúng cái tình tr ng c a b n hi n nay ñ y. Trang 17/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 18. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER Suy nghĩ Th nh vư ng s 4 Ngư i giàu suy nghĩ l n Ng i nghèo suy nghĩ nh M t gi ng viên trung tâm c a chúng tôi ñã l p ñư c kì tích khi có th nhân s tài s n t 250.000 ñôla lên 600 tri u ñôla ch trong vòng chưa ñ y ba năm. Khi ñư c h i v bí quy t thành công, ông ch nói: ”M i th ñã thay ñ i k t khi tôi b t ñ u suy nghĩ l n”. Tôi gi i thi u cho b n ð nh lu t v Nhu nh p, cho r ng, “Thu nh p c a b n t l thu n v i giá tr mà b n b ra, tùy theo tình tr ng th trư ng.” Qui t c Th nh vư ng s 17: ð nh lu t v Thu nh p: “Thu nh p c a b n t l thu n v i giá tr mà b n b ra, tùy theo tình tr ng th trư ng.” T m u ch t ñây là giá tr . ði u quan tr ng là ph i nh n bi t b n nhân t quy t ñ nh giá tr c a b n trên th trư ng là: cung, c u, ch t lư ng và s lư ng. Theo kinh nghi m c a tôi, y u t ch a ñ ng th thách l n nh t ñ i v i h u h t m i ngư i là s lư ng. Y u t s lư ng này thư ng ñư c hi u m t cách ñơn gi n là, b n ñã th c s ñem l i cho th trư ng bao nhiêu giá tr c a b n? M t cách nói khác c a ñi u ñó là, b n ñã ph c v ñư c hay có nh hư ng ñ n bao nhiêu ngư i? Ví d , t i trung tâm c a tôi, m t s gi ng viên thích hư ng d n cho các nhóm nh kho ng hai mươi ngư i m t l n, nhưng m t s ngư i khác l i th y tho i mái v i khán phòng có hơn m t trăm ngư i, m t s khác thích lư ng khán gi kho ng năm trăm ngư i, và v n có m t s ngư i khác thích khán thính phòng v i t m t nghìn ñ n năm nghìn ngư i ho c hơn n a. Li u có s khác bi t nào ñó trong thu nh p c a nh ng giáo viên này không? B n hãy tin là có ñ y! Hãy xem xét ho t ñông ti p th theo m ng. Li u có s khác bi t v thu nh p gi a m t ngư i có 10 ngư i trong m ng lư i dư i h và m t ngư i có 10.000 ngư i dư i h không? Tôi luôn tin là có! ñ u cu n sách tôi có nói là tôi s h u m t chu i các trung tâm rèn luy n chăm sóc s c kh e. Ngay t th i ñi m tôi cân nh c ñ bư c vào vi c kinh doanh ñó, tôi ñã có ý ñ nh s h u m t trăm trung tâm thành công và ph c v kho ng mư i nghìn ngư i. ð i th c nh tranh c a tôi l i khác, h b t ñ u sáu tháng sau tôi và có ý ñ nh s h u m t trung tâm thành công mà thôi. Cu i cùng, cô y ki m ñư c ñ s ng. Tôi thì giàu lên! B n mong mu n có cu c s ng như th nào? B n mu n tham gia cu c chơi như th nào? B n mu n chơi trong nh ng gi i ñ u l n hay nh , trong ñ i hình chính hay ph ? ðó là l a ch n c a b n. Trang 18/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 19. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER ða s m i ngư i ñ u l a ch n l i chơi nh . T i sao? Trư c tiên, vì n i s . H s tư ng mu n ch t vì th t b i và th m chí h còn s thành công hơn. Th hai, m i ngư i thư ng chơi nh vì c m th y mình nh bé. H c m th y mình không x ng ñáng. H không c m th y h ñ gi i, ñ quan tr ng ñ t o ra s thay ñ i th c s trong cu c s ng c a m i ngư i. Nhưng hãy chú ý: cu c s ng c a b n không ch vì cá nhân b n. Nó còn là s ñóng góp c a b n cho ngư i khác. Nó còn vì s m ng và ý nghĩa cu c s ng c a b n trên m t ñ t này vào th i kh c này n a. T t c cũng là vì s ñóng góp ph n c a b n vào th gi i này n a. Ph n l n chúng ta b sa l y vào “cái tôi” c a mình, ñòi h i m i th ph i xoay quanh cái tôi, tôi và ch tôi thôi ñó. Nhưng n u b n mu n tr nên giàu có theo nghĩa tích c c c a t này, thì cu c s ng c a b n không th ch vì b n. Nó ph i vì c vi c b sung giá tr c a b n vào cu c s ng c a nh ng ngư i khác. M t trong nh ng nhà phát minh, nhà tri t h c vĩ ñ i nh t c a th i ñ i chúng ta, Buckminster Fuller, ñã nói: “M c ñích cu c s ng c a chúng ta là b sung giá tr cho con ngư i th h này và nh ng th h mai sau”. M i ngư i chúng ta ñ u ñ n v i trái ñ t này v i nh ng tài năng b m sinh khác nhau. T o hoá ñã trao cho b n nh ng món quà này v i lý do: ñ b n s d ng và s chia v i ngư i khác. Các công trình nghiên c u ñã kh ng ñ nh r ng nh ng ngư i h nh phúc nh t là nh ng ngư i có th phát huy kh năng b m sinh c a mình m t cách t i ña. M t ph n s m nh cu c s ng c a b n là chia s kh năng và các giá tr c a b n v i càng nhi u ngư i càng t t. Như v y, có nghĩa là b n ph i s n sàng chơi l n. B n có bi t ñ nh nghĩa t “doanh nhân”? ð nh nghĩa mà chúng tôi dùng trong các chương trình c a mình là: “ngư i gi i quy t các v n ñ cho ngư i khác ñ ki m l i nhu n”. Th t v y, doanh nhân không ph i là ai khác hơn “m t ngư i gi i quy t v n ñ ”. V y tôi xin h i b n, b n mu n gi i quy t v n ñ cho nhi u ngư i hay ít ngư i? N u câu tr l i c a b n là nhi u ngư i, b n c n b t ñ u t p trung suy nghĩ l n hơn và quy t ñ nh giúp ñ th t nhi u ngư i – hàng nghìn, hàng tri u. Vì b n mu n giúp càng th t nhi u ngư i, thì b n càng tr nên giàu có hơn, c v trí tu , tình c m, tinh th n, và hi n nhiên là c v tài chính. N u không nh m thì m i ngư i trên hành tinh này ñ u mang trên mình m t s m nh nào ñó. N u hi n gi b n ñang s ng, là b i vì có m t lý do cho vi c ñó. Richard Bach, trong cu n Jonathan Livingston Seagull, khi ñư c h i: “Làm sao tôi bi t khi nào tôi hoàn t t s m nh c a mình?” Câu tr l i? “N u b n còn th ñư c thì b n v n chưa làm xong s m nh ñó”. Tôi ñã ch ng ki n nhi u ngư i chưa th c hi n t t công vi c c a h . Tôi cũng th y nhi u ngư i cho phép “cái tôi” s hãi kia chi ph i h . K t qu là khá nhi u ngư i trong s chúng ta ñã không s ng h t v i kh năng ti m n c a mình – chúng ta không ph i là chính mình và cũng không giúp ích ñư c cho nh ng ngư i khác. ði u tôi ñã ch ng ki n là quá nhi u ngư i không làm ph n s c a mình, không th c hi n trách nhi m c a mình, hay s m nh c a h . Tôi ñã quan sát th y quá nhi u ngư i chơi quá nh , và quá nhi u ngư i cho phép cái tôi d a trên n i s hãi ñi u khi n mình. K t qu là, quá nhi u ngư i trong chúng ta không s ng và phát huy h t ti m năng c a mình, c cho b n thân cũng như ñóng góp cho ngư i khác. T t c d n ñ n câu h i này: Nhưng n u b n không là b n thì b n là ai? M i ngư i ñ u có nh ng m c ñích s ng riêng. Có th b n là m t nhà ñ u tư b t ñ ng s n chuyên mua và cho thuê b t ñông s n ñ ki m ti n b ng ti n thuê nhà hay s gia tăng giá tr b t ñ ng s n. V y s m nh c a b n là gì? B n giúp ñ nh ng ngư i khác Trang 19/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn
 20. SECRETS OF THE MILLIONAIRE MIND T.HARV EKER như th nào? ð y s là cơ h i t t ñ b n làm tăng giá tr cho c ng ñ ng c a b n thông qua vi c giúp các gia ñình tìm ñư c nhà phù h p v i kh năng kinh t c a h mà l ra h ñã không th tìm ñư c. Bây gi câu h i ñ t ra là b n có th giúp ñ c bao nhiêu ngư i và bao nhiêu gia ñình. B n có s n lòng giúp mư i thay vì ch giúp m t, hai mươi thay vì ch mư i, giúp m t trăm thay vì giúp hai mươi ngư i? Khái ni m chơi l n mà tôi mu n nói là như v y. Trong cu n sách “Tr l i v i tình yêu”, tác gi Marianne Williamson ñã mô t : “B n là con c a ð t Tr i. B n chơi nh không giúp ñư c th gi i. Không ph i là sáng su t trong vi c co l i làm ngư i khác không c m th y yên n bên b n. T t c chúng ta ñ u có s m nh ph i to sáng như tr thơ. Chúng ta sinh ra ñ t a sáng. Ngu n sáng ñó không ch t n t i trong m t s chúng ta mà trong t t c m i ngư i. Và khi chúng ta ñ cho chính mình ñư c to sáng thì trong vô th c chúng ta ñã kêu g i ngư i khác làm ñi u tương t . Khi chúng ta t do thoát kh i n i s c a mình, hi n di n c a chúng ta t kh c làm ngư i khác t do”. Th gi i không c n nh ng ngư i suy nghĩ h n h p. ðã d n lúc ph i thôi tr n tránh và hãy bư c ra ánh sáng. ðã ñ n lúc ng ng ñòi h i và b t ñ u d n d t. ðã ñ n lúc b t ñ u chia s nh ng món qu mà cu c ñ i này ban t ng cho b n thay vì c khư khư ôm l y chúng hay v như chúng không h t n t i. ðã ñ n lúc b n b t ñ u chơi trò chơi cu c ñ i theo cách “l n”. Suy cho cùng, tư duy h n h p và ki u hành ñ ng nh nhen ch d n ñ n s túng thi u và không to i nguy n. Suy nghĩ l n và hành ñ ng l n s mang l i cho b n c ti n tài l n ý nghĩa cu c s ng. Quy n l a ch n là c a b n. L i tuyên b : Hãy ñ t tay lên ng c b n và nói: “Tôi suy nghĩ l n! Tôi ch n giúp ñ hàng nghìn hàng nghìn ngư i!”. Hãy ñ t tay lên trán b n và nói: “Tôi có Tư Duy Tri u Phú!” Nh ng hành ñ ng c a Tư Duy Tri u Phú: 1. Hãy vi t ra nh ng kh năng t nhiên b n tin b n có. ðó là nh ng vi c, lĩnh v c b n thư ng t nhiên xu t s c hay khá gi i. R i vi t ra cách làm sao và ñâu b n có th s d ng nh ng kh năng ñó cho b n và ñ c bi t cho công vi c và c ng ñ ng c a b n. 2. Hãy vi t ra hay ñ ng não trao ñ i v i m t nhóm ngư i v vi c làm sao b n có th gi i quy t v n ñ cho/hay nh hư ng ñ n - mư i l n s ngư i hi n nay trong công vi c c a b n. Hãy ñưa ra ít nh t ba chi n lư c khác nhau. Hãy suy nghĩ dùng công c ki u ñòn b y. Trang 20/91 Translated by TTN, v.2 Only For Family and Friends’ use Website: http://cashflowclub.com.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản