Share internet bằng ISA

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
150
lượt xem
60
download

Share internet bằng ISA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Share internet bằng ISA

 1. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7,6$ 6+$5(,17(51(79¶»,0,&5262)7,17(51(76(&85,7
 2. ,/ÖÚLJLÖÛLWKLHÆX 0LFURVRIW ,QWHUQHW 6HFXULW\ DQG $FFHOHUDWLRQ 6HYHU ISA 6HUYHU
 3. ODÚ SKDÂQ PHÂP VKDUH LQWHUQHW FXÝDKD×QJSKDÂQPHÂPQRÇLWLHÃQJ0LFURVRIWODÚ EDÝQQDÄQJFDÃSGX\QKDÃW WÏQKÓHÃQWKÖÚLÓLHÇPQDÚ\
 4. WØÚ SKDÂQPHÂP063UR[\6HUYHU&RÛ WKHÇ QRÛLÓDÄ\ODÚ PRÆWSKDÂQPHÂPVKDUHLQWHUQHWNKDÛ KLHÆXTXDÝ RÇQÓÔQKGHÅFDÃXKÎQKILUHZDOOWRÃWQKLHÂXWÏQKQDÌQJFKRSKHÛSEDÑQFDÃXKÎQKVDRFKRWØÖQJWKÏFKYÖÛL PDÑQJ/$1FXÝDEDÑQ7RÃFÓRÆ QKDQKQKÖÚ FKHÃ ÓRÆ FDFKHWKRÄQJPLQKYÖÛLWÏQKQDÌQJOØX&DFKHYDÚR 5$0 5DQGRP$FFHVV0HPRU\
 5. JLXÛSEDÑQWUX\[XDÃWWKRÄQJWLQQKDQKKÖQYDÚWÏQKQDÌQJ6FKHGXOH &DFKH /DÆSOÔFKFKRWØÑÓRÆQJGRZQORDGWKRÄQJWLQWUHÄQFDÛF:HE6HUYHUOØXYDÚR&DFKHYDÚPDÛ\FRQ FKÈFDÂQODÃ\WKRÄQJWLQWUHÄQFDÛF:HEVHUYHUÓRÛEDÊQJPDÑQJ/$1
 6. 7URQJNKXRÄQNKRÇEDÚLYLHÃWQDÚ\WRÄL VH×WDÆSWUXQJYDÚRQKØ×QJWÏQKQDÌQJTXDQWURÑQJÓHÇEDÑQÓRÑFFRÛWKHÇFDÃXKÎQKSKRÚQJPDÛ\FXÝDEDÑQVDR FKRWRÃFÓRÆ FKDÃSQKDÆQÓØÖÑFVØÝ GXÑQJÓØÖÑFWDÃWFDÝ FDÛFGÔFKYXÑ FXÝDQKDÚ FXQJFDÃS%DÑQFRÛ WKHÇ WÎP KLHÇX WKHÄP QKØ×QJ WÏQK QDÌQJ WUHÄQ ZHEVLWH http://www.isaserver.org KD\ http://www.microsoft.com/isaserver ,,&DÃXKÎQKWRÃLWKLHÇXFXÝDPDÛ\6HYHU 0DÛ\7ÏQKPentium,,0K]0%5$0WUÖÝOHÄQ +HÆ ÓLHÂXKDÚQK0LFURVRIW:LQGRZV6HUYHU0LFURVRIW:LQGRZV$GYDQFHG6HUYHU YÖÛL6HUYLFH3DFNWUÖÝOHÄQKD\0LFURVRIW:LQGRZV'DWDFHQWHUYDÚFDÛFSDUWLWLRQSKDÝLÓÔQK GDÑQJWKHR17)6 ,,,&DÃXKÎQKPDÑQJ/$1 /RFDO$UHD1HWZRUN
 7. 0DÑQJ/$1QHÄQFDÃXKÎQKWKHR,3WÕQK WDÃWFDÝFDÛFPDÛ\ÓHÂXJDÛQPRÆWÓÔDFKÈ,3YDÚ6XEQHWPDVN
 8. ,9&DÚLÓDÍW,6$6HUYHU %DÑQ WÎP WDÆS WLQ 6HWXS WURQJ SKDÂQ PHÂP ,6$ ÓHÇ FDÚL ÓDÍW VDX NKL NÏFK KRDÑW WDÆS WLQ EDÑQ FKRÑQ &RQWLQXH URÂL FKRÑQ ÓØÖÚQJ GDÅQ FXÝD FKØÖQJ WUÎQK ÓHÇ WLHÃS WXÑF FDÚL ÓDÍW EDÑQ QKDÆS FGNH\ FXÝD ,6$ KÎQK
 9. 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX &UHDWHGRQ$0 7UDQJ
 10. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7,6$ +ÎQK &OLFN2.FKRÑQ$JUHHÓHÇFDÚLÓDÍWEDÑQFKRÑQ)XOO,QVWDOODWLRQ KÎQK
 11. +ÎQK 6DXNKLNLHÇPWUDFDÛFWKRÄQJVRÃ FXÝDKHÆ WKRÃQJQHÃXKHÆ ÓLHÂXKDÚQKFXÝDEDÑQFDÚLWKHR:RUNJURXSWKÎ WKÎ,6$VH× [XDÃWKLHÆQFØÝDVRÇ WKRÄQJEDÛREDÑQFKÈFDÚLWKHRFKXDÇQ6WDQGDORQHVHUYHUFRÚQKHÆ ÓLHÂX KDÚQKFXÝDEDÑQFDÚLWKHR'RPDLQWKÎEDÑQFX×QJFKRÑQFKHÃÓRÆQDÚ\EDÑQFKRÑQ
 12. 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX &UHDWHGRQ$0 7UDQJ
 13. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7,6$ +ÎQK &ØÝD VRÇ WLHÃS WKHR [XDÃW KLHÆQ FKR SKHÛS EDÑQ FKRÑQ PRÆW WURQJ ED FKHÃ ÓRÆ )LUHZDOO PRGH &DFKH PRGH,QWHUJUDWHGPRGHEDÑQFKRÑQ,QWHUJUDWHGPRGH&OLFN&RQWLQXH KÎQK
 14. +ÎQK ,6$VH×VWRSGÔFKYXÑ,,6 ,QWHUQHW,QIRUPDWLRQ6HUYLFHV
 15. QHÃXPXRÃQVØÝGXÑQJGÔFKYXÑQDÚ\EDÑQFRÛ WKHÇFDÃXKÎQKODÑLVDXNKL,6$FDÚLÓDÍWKRDÚQWDÃW KÎQK
 16. +ÎQK &ØÝDVRÇWLHÃSWKHRVH×FKREDÑQTXLÓÔQKGXQJOØÖÑQJ&DFKHFXÝD,6$,6$NKRÄQJJLÖÛLKDÑQGXQJOØÖÑQJ FXÝDFDFKHQHÄQEDÑQFRÛWKHÇ6HWFDÚQJQKLHÂXFDÚQJWRÃWWXÚ\WKHRGXQJOØÖÑQJRÇFØÛQJFXÝDEDÑQQKLHÂXKD\ 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX &UHDWHGRQ$0 7UDQJ
 17. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7,6$ ÏWEDÑQQHÄQFKRÑQSDUWLWLRQNKDÛFYÖÛLSDWLWLRQÓD× FDÚLÓDÍW+HÆ ÓLHÂXKDÚQKYDÚ SKDÂQPHÂP,6$YDÚ SKDÝL IRUPDWWKHR17)6EDÑQQKDÆSGXQJOØÖÑQJ&DFKHYDÚRRÄ&DFKH6L]H 0%
 18. URÂLFOLFNYDÚRQXÛW6HWVDX ÓRÛFOLFN2. KÎQK
 19. +ÎQK &ØÝDVRÇWLHÃSWKHR[XDÃWKLHÆQFXÝD,6$ODÚ \HÄXFDÂXWDÑREDÝQJ/$7 /RFDO$GGUHVV7DEOH
 20. ²HÇ GHÅ TXDÝQ O\ÛFKRYLHÆFWUX\[XDÃWFXÝDPDÛ\FRQ FOLHQW
Đồng bộ tài khoản