Sinh 12, bai 1 _ GEN, MA DT VA SU TU NHAN DOI CUA ADN

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
141
lượt xem
27
download

Sinh 12, bai 1 _ GEN, MA DT VA SU TU NHAN DOI CUA ADN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sinh 12, bai 1 _ gen, ma dt va su tu nhan doi cua adn', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh 12, bai 1 _ GEN, MA DT VA SU TU NHAN DOI CUA ADN

 1. Sao chÐp cña ADN, Gen vµ M· di truyÒn. Sao chÐp ADN. Kh¸i niÖm vÒ gen. M· di truyÒn.
 2. 1. C¬ chÕ sao chÐp ADN Nguyªn t¾c sao chÐp. C¬ chÕ sao chÐp.
 3. * Nguyªn t¾c sao chÐp cña ADN ADN cã kh¶ n¨ng tù sao chÐp (tù nh©n ®«i, t¸i b¶n) ®Ó t¹o thµnh 2 ph©n tö ADN con gièng nhau vµ gièng ADN mÑ.
 4. Tõ kiÕn thøc ®· häc ë líp 9, em H·y cho biÕt th«ng Tin di truyÒn ®−îc chøa ®ùng trong ADN ®−îc truyÒn cho thÕ hÖ sau theo c¬ chÕ nμo? Th«ng tin di truyÒn ®−îc truyÒn qua c¸c thÕ hÖ tÕ bµo nµy sang thÕ hÖ tÕ bµo kh¸c, tõ thÕ hÖ cha mÑ sang con c¸i theo c¬ chÕ sao chÐp.
 5. H×nh thøc truyÒn th«ng tin di truyÒn lµ g×? TruyÒn th«ng tin theo m· di truyÒn.
 6. Sù sao chÐp ADN theo nh÷ng nguyªn t¾c nµo? Nguyªn t¾c khu«n mÉu. Nguyªn t¾c bæ xung. Nguyªn t¾c b¸n b¶o toµn.
 7. *C¬ chÕ sao chÐp. M¹ch míi 3’-OH ®−îc tæng hîp theo tõng ®o¹n Okazaki. M¹ch míi 5’-P ®−îc h×nh thµnh liªn tôc.
 8. C¸c enzim tham gia sao chÐp + ARN p«limeraza: tæng hîp ®o¹n måi. + ADN p«limeraza; kÐo dµi m¹ch míi theo nguyªn t¾c bæ sung. + Enzim nèi: ®Ó nèi c¸c ®o¹n Okazaki(ligaza).
 9. M¹ch khu«n nμo tæng hîp m¹ch míi bæ sung, liªn tôc? M¹ch khu«n nμo tæng hîp gi¸n ®o¹n?
 10. M« h×nh c¬ chÕ sao chÐp cña ADN ë E.Coli.
 11. ThÕ nµo lµ sao chÐp kiÓu nöa gi¸n ®o¹n, ®o¹n Okazaki lµ g×? − KiÓu sao chÐp mµ mét m¹ch ®¬n míi ®−îc tæng hîp liªn tôc khi nã dùa vµo m¹ch khu«n cò cã chiÒu 3’→ 5’. Cßn m¹ch ®¬n thø 2 ®−îc tæng hîp theo tõng ®o¹n (gi¸n ®o¹n) khi m¹ch khu«n cò cña nã cã chiÒu 5’→ 3’. Tõng ®o¹n gäi lµ ®o¹n Okazaki. Mçi ®o¹n Okazaki ®Òu ®−îc tæng hîp theo h−íng 5’→ 3’.
 12. Video h−íng dÉn
 13. Nªu nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau gi÷ sao chÐp ADN ë sinh vËt nh©n s¬ (E.coli) víi sao chÐp ADN ë sinh vËt nh©n chuÈn? Tù sao chÐp ADN ë sinh vËt nh©n chuÈn ®−îc sao chÐp ë nhiÒu vßng sao chÐp. Mçi vßng sao chÐp ®Òu cã 2 ®o¹n sao chÐp liªn tôc vµ 2 ®o¹n sao chÐp gi¸n ®o¹n. ë mçi ph©n tö ADN cã thÓ cã nhiÒu vßng sao chÐp diÔn ra ë møc ®é kh¸c nhau. Mçi c¬ thÓ cã thÓ diÔn ra sù sao chÐp ®ång thêi trªn nhiÒu ph©n tö ADN.
 14. 2. gen Kh¸i niÖm: 1 ®o¹n cña ph©n tö ADN mang th«ng tin di truyÒn. Ph©n lo¹i: 3 lo¹i. (chøc n¨ng tõng lo¹i, vÝ dô ) - Gen cÊu tróc.(mangttdt qui dÞnh… vÝ dô: Hbα Hbβ). - Gen ®iÒu hoµ: t¹o ra s.phÈm kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸c gen kh¸c. VÝ dô: gen ®iÒu hoµ R t¹o ra pr«tªin kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸c gen cÊu tróc trong opªr«n Lac ë vi khuÈn. - Gen nh¶y: di chuyÓn tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c.VÝ dô: gen qui dÞnh h×nh thµnh s¾c tè h¹t ë Ng«.
 15. 3. M· di truyÒn Kh¸i niÖm. B»ng chøng thùc nghiÖm vÒ m· bé ba. ®Æc ®iÓm cña m· di truyÒn.
 16. *Kh¸i niÖm: M· di truyÒn chøa trong ADN chøa th«ng tin qui ®Þnh sù g¾n kÕt c¸c axit amin trong chuçi p«lipeptit t¹o nªn pr«tªin. TrËt tù s¾p xÕp c¸c nuclª«tit trong gen qui ®Þnh trËt tù s¾p xÕp c¸c axit amin trong ph©n tö pr«tªin ®−îc gäi lµ m· di truyÒn. M· di truyÒn lµ m· bé ba.
 17. *B»ng chøng thùc nghiÖm vÒ m· bé ba Gen lµm khu«n ®Ó tæng hîp mARN mµ mARN l¹i lµ khu«n mÉu ®Ó tæng hîp pr«tªin nªn ng−êi ta quy −íc m· di truyÒn ®−îc ®äc trªn mARN. Lý do cã m· bé ba: NÕu mçi nuclª«tit m· ho¸ mét axit amin th× 4 lo¹i nuclª«tit chØ m· ho¸ ®−îc 4 lo¹i axit amin. 2 nu-16 lo¹i; 3 nu- 64 lo¹i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản