intTypePromotion=1
ADSENSE

Sinh học phát triển cá thể

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

795
lượt xem
172
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng "br" - sự thụ tinh có 2 chức năng: "br" + Chức năng giới tính: kết hợp các gen từ bố và mẹ "br" + Chức năng sinh sản: khởi động các phản ứng phát triển trong TBC của noãn hình thành cá thể mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học phát triển cá thể

  1. Ng−êi thùc hiÖn: ng« thÞ h¶i yÕn Ng Ng−êi h−íng dÉn: pgs.ts vò quang m¹nh
  2. 1. Kh¸i qu¸t vÒ sù thô tinh 1. 1.1. Kh¸i niÖm 1.2. Chøc n¨ng Sù thô tinh cã 2 chøc n¨ng: - Chøc n¨ng giíi tÝnh: kÕt hîp c¸c gen tõ bè vμ mÑ - Chøc n¨ng sinh s¶n: khëi ®éng c¸c ph¶n øng ph¸t triÓn hîp tö trong TBC cña no·n h×nh thμnh c¸ thÓ míi. 1.3. C¸c h×nh thøc thô tinh - Thô tinh ngoμi: Sù thô tinh diÔn ra ë ngoμi c¬ thÓ con c¸i. - Thô tinh trong: Sù thô tinh x¶y ra bªn trong c¬ thÓ con c¸i.
  3. 1.4. C¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh thô tinh Qu¸ tr×nh thô tinh Qu nh thô
  4. Tinh trïng vËn Tinh chuyÓn nh− thÕ nμo ®Ó cã thÓ gÆp ®−îc trøng cïng loμi?
  5. 2.1.C¬ chÕ vËn chuyÓn cña tinh trïng 2.1. - Thô ®éng: tinh trïng vËn chuyÓn nhê c¸c yÕu tè cña m«i tr−êng thô tinh. - Chñ ®éng: Tinh trïng cã kh¶ n¨ng tù chuyÓn ®éng. Qu¸ tr×nh nμy tiªu tèn n¨ng l−îng d−íi d¹ng ATP. 2.2. C¸c h×nh thøc chuyÓn ®éng cña tinh trïng 2.2. Tinh trïng cã 2 h×nh thøc chuyÓn ®éng: - ChuyÓn ®éng th¼ng - ChuyÓn ®éng quay §èi víi ®éng vËt thô tinh ngoμi: tinh trïng chuyÓn ®éng theo h−íng vßng trßn ®Ó cã x¸c suÊt gÆp trøng cao. §èi víi ®éng vËt thô tinh trong: tinh trïng chuyÓn ®éng theo c¶ hai h×nh thøc: + ChuyÓn ®éng th¼ng do ¸p lùc phãng tinh vμ sù co bãp cña tö cung. + ChuyÓn ®éng quay: trong vßi trøng nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng gÆp trøng
  6. 2.3.1. Gi¶ thuyÕt vÒ sù dÉn dô cña trøng 2.3.1. Gi Gi¶ thuyÕt nμy cho r»ng, ë mét sè ®éng vËt d−íi n−íc, trøng tiÕt ra chÊt ho¸ häc nμo ®ã mμ nång ®é cña nã cã t¸c dông l«i cuèn vμ h−íng dÉn tinh trïng tíi trøng. VÝ dô. ë cÇu gai arbacia punctulata,chÊt dÉn dô tinh trïng lµ mét protein cã tªn resact 2.3.1. Gi¶ thuyÕt ngÉu nhiªn Theo gi¶ thuyÕt nμy, tinh trïng chuyÓn ®éng ngÉu nhiªn vμ sù kÕt hîp víi trøng lμ mét sù kiÖn cã x¸c suÊt thÊp ë c¸c ®éng vËt thô tinh ngoμi vμ cao h¬n ë nhãm thô tinh trong. ý nghÜa cña viÖc t¹o ra mét sè l−îng lín tinh trïng lµ ®Ó t¨ng hiÖu suÊt thô tinh.
  7. 3.1. Gi¶ thuyÕt vÒ sù ®Ýnh tinh trïng vμo trøng 3.1. H×nh 3.1. Mét sè thÝ dô vÒ ¶nh h−ëng cña mμng keo cña trøng vμ dÞch tiÕt ra tõ tinh trïng (theo Charles W. B, 1968) 1 mμng keo; 2 - trøng; 3 nh©n
  8. 3.2.1. Lý thuyÕt cña F.Lilli 3.2.1. Theo thuyÕt nμy, trªn mμng keo cña trøng cã tån t¹i chÊt Fertilizin cã tÝnh ®Æc hiÖu loμi vμ g©y kÕt dÝnh tinh trïng. Mét sè dÉn liÖu kh¸c cho r»ng Ferlitizin còng cã ë mμng sinh chÊt cña ng còng cã trøng vμ t¸c ®éng nh− lμ thÓ thô c¶m cña antiferlitizin mét protein n»m trªn bÒ mÆt tinh trïng Ph¶n øng gi÷a 2 ph©n tö ®−îc xem nh− kiÓu ph¶n øng ch×a kho¸ vμ ph kho¸ gi÷a kh¸ng nguyªn víi kh¸ng thÓ. 3.2.2. Mét sè gi¶ thuyÕt kh¸c 3.3. Sù nhËn biÕt vμ tiÕp xóc gi÷a tinh trïng vμ trøng ë mét sè loμi cô thÓ. 3.3.1. Sù nhËn biÕt ®Æc hiÖu cña c¸c giao tö cïng loμi ë cÇu gai. 3.3.2. Sù nhËn biÕt ®Æc hiÖu cña c¸c giao tö cïng loμi ë chuét nh¾t.
  9. 4. Sù kÕt hîp giao tö vμ sù 4. ng¨n t×nh tr¹ng thô tinh víi nhiÒu tinh trïng
  10. 4.1. Sù kÕt hîp mμng tÕ bμo trøng vμ tinh trïng 4.1. 4.2.C¬ chÕ ng¨n c¶n tinh trïng x©m nhËp vμo trøng sau thô tinh 4.2.1. C¬ chÕ tøc th× S¬ ®å sù thay ®æi ®iÖn thÕ mμng trøng sau khi thô tinh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=795

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2