Sinh học vi sinh vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

1
663
lượt xem
227
download

Sinh học vi sinh vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Virut chưa có cấu tạo TB, những vẫn có khả sống, sinh sản trong TB chủ ( trong TB vật chủ VR hoạt động như 1 thể sống....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học vi sinh vật

 1. KiÓm tra bμi cò T¹i sao ng−êi ta nãi virut lμ mét d¹ng sèng ®Æc biÖt? VR ch−a cã cÊu t¹o TB, nh−ng vÉn cã kh¶ sèng, sinh s¶n trong TB chñ( trong TB vËt chñ VR ho¹t ®éng nh− 1 thÓ sèng, ngoμi TB chóng l¹i nh− 1 thÓ v« sinh).
 2. Tr×nh bμy h×nh th¸i vμ cÊu tróc cña phag¬ T2? * VÒ h×nh th¸i: phag¬ T2 lμ virut cã cÊu tróc hçn hîp -PhÇn ®Çu cã cÊu tróc h×nh khèi ®a diÖn -§u«i cã cÊu tróc xo¾n trô gåm bao ®u«i, trô ®u«i ( cuèi trô ®u«i lμ ®Üa gèc cã 6 gai tõ ®ã mäc lªn 6 sîi l«ng ®u«i m¶nh vμ dμi chøa c¸c thô thÓ gióp virut b¸m lªn bÒ mÆt tÕ bμo vËt chñ * VÒ cÊu tróc: gåm 2 phÇn lμ vá pr«tªin vμ lâi axit nuclªic (AND )
 3. H·y quan s¸t ®o¹n b¨ng sau vμ cho biÕt: Cã thÓ chia chu tr×nh nh©n lªn cña virut thμnh mÊy giai ®o¹n ? §ã lμ nh÷ng giai ®o¹n nμo ?
 4. Chu tr×nh nh©n lªn cña phage
 5. G§1: hÊp phô Trong giai ®o¹n hÊp phô, virut thùc hiÖn ho¹t ®éng g×? T¹i sao mçi lo¹i virut chØ cã thÓ b¸m ®Æc hiÖu vμo tÕ bμo cña 1 hoÆc 1 sè vËt chñ nhÊt ®Þnh?
 6. G®2: x©m nhËp Qu¸ tr×nh x©m nhËp cña phage vμo tÕ bμo chñ diÔn ra nh− thÕ nμo?
 7. G§3: Sinh tæng hîp Trong giai ®o¹n nμy, virut ®· tæng hîp nh÷ng vËt chÊt nμo ? C¸c nguyªn liÖu vμ enzim mμ virut sö dông cã nguån gèc tõ ®©u?
 8. G®4: L¾p r¸p Tr×nh bμy diÔn biÕn cña giai ®o¹n l¾p r¸p?
 9. G® 5: gi¶i Phãng Trong giai ®o¹n nμy, ho¹t ®éng cña virut nh− thÕ nμo? B»ng c¸ch nμo virut cã thÓ ph¸ vì tÕ bμo ®Ó chui ra ngoμi?
 10. Chu tr×nh nh©n lªn cña virut ®éng vËt So s¸nh ®iÓm gièng vμ kh¸c nhau trong chu tr×nh x©m nhiÔm vμ nh©n lªn cña virut ®éng vËt víi phag¬ T2?
 11. Chu tr×nh sinh tan Chu tr×nh tiÒm tan Dùa vμo hai ®o¹n phim trªn, h·y cho biÕt: ThÕ nμo lμ chu tr×nh sinh tan? ThÕ nμo lμ chu tr×nh tiÒm tan?
 12. → Khi virut → Khi x©m nhËp vμo tÕ nh©n lªn mμ bμo chñ vËt chÊt di lμm tan tÕ truyÒn cña virut g¾n xen bμo th× chu vμo hÖ gen cña tÕ bμo chñ tr×nh nh©n mμ tÕ bμo vÉn sinh lªn ®ã gäi lμ tr−ëng b×nh th−êng th× chu tr×nh chu tr×nh nh©n lªn ®ã gäi sinh tan , vi lμ chu tr×nh tiÒm tan , vi rut ®ã lμ vi rót ®ã gäi lμ virut «n hoμ. rót ®éc.
 13. S¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a virut ®éc vμ virut «n hoμ
 14. Virut HIV lμ g× ? Ng−êi bÞ nhiÔm VR HIV sÏ bÞ bÖnh g×? BiÓu hiÖn l©m sμng cña bÖnh?
 15. T¹i sao VR HIV l¹i g©y nªn bÖnh AIDS víi c¸c biÓu hiÖn nh− vËy?
 16. C¸c tÕ bμo mμ HIV tÊn c«ng TÕ bμo limphoT §¹i thùc bμo
 17. Nghiªn cøu SGK phÇn “ C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña bÖnh” vμ hoμn thμnh b¶ng sau .
 18. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña bÖnh Giai ®o¹n Thêi gian §Æc ®iÓm kÐo dμi 1. S¬ nhiÔm 2 tuÇn -3 BiÓu hiÖn ch−a râ, cã th¸ng thÓ sèt nhÑ 2. Thêi kú Sè l−îng tÕ bμo 1-10 n¨m kh«ng triÖu Limph« T4 gi¶m dÇn chøng 3. Thêi kú XuÊt hiÖn c¸c bÖnh c¬ Sau 1 ®Õn biÓu hiÖn héi: sèt,tiªu ch¶y, sót triÖu chøng 10 n¨m c©n, ung th−…→ chÕt AIDS
 19. C¸c con ®−êng l©y truyÒn HIV M¸u T×nh dôc MÑ truyÒn sang con
 20. HiÖn nay ®· cã thuèc ch÷a ®−îc c¸c bÖnh do virut nãi chung vμ virut HIV nãi riªng ch−a? T¹i sao ? Do virut kÝ sinh trong tÕ bμo do ®ã c¸c thuèc kh¸ng sinh kh«ng t¸c ®éng ®−îc ®Õn virut, hoÆc tr−íc khi tiªu diÖt ®−îc virut th× chÝnh thuèc ®· ph¸ huû tÕ bμo
Đồng bộ tài khoản