Sinh thái vùng cửa sông ven biển

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1
377
lượt xem
168
download

Sinh thái vùng cửa sông ven biển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bao gồm : rừng ngập mặn, cỏ và tảo biển, rạn san hô, cửa sông và đầm phá, bãi biển cát, bờ biển đá, bãi bùn, sông và hồ, ruộng lúa, nuôi trồng thủy sản, các thành phố gần biển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh thái vùng cửa sông ven biển

 1. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM SINH THAÙI VUØNG CÖÛA SOÂNG VEN BIEÅN Estuarine Ecology SINH THAÙI NGAØNH KHOA HOÏC Coäng ñoàng sinh vaät Caùc yeáu toá lyù hoùa cuûa moâi tröôøng soáng Söï trao ñoåi vaät chaát, naêng löôïng vaø thích nghi I/ BIEÅN - Chieám 70% dieän tích beà maët traùi ñaát . 59% naèm treân ñaùy bieån (bieån saâu) . 11% naèm treân vuøng theàm luïc ñòa - 99% moâi tröôøng soáng cho sinh vaät treân traùi ñaát
 2. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM VUØNG VEN BIEÅN Vuøng gaàn bôø: möùc trieàu cao nhaát ñeán saâu 30 m. Chieám dieän tích khoâng ñaùng keå, naêng suaát raát cao. Vuøng chuû yeáu cho vieäc ñaùnh baét vaø nuoâi troàng thuûy saûn. Vuøng xa bôø: vuøng bieàn töø saâu töø 30 m - 200 m. Chieám 3% dieän tích. Ñaùnh baét qui moâ coâng nghieäp Ñaïi döông. Chieám 97%. Haàu nhö khoâng coù naêng suaát. Laø vuøng: - khoaûng caùch 10 km tính töø möùc trieàu cao nhaát vaøo trong ñaát lieàn. - Töø bôø bieån ñeán ñoä saâu 200 m (bao goàm vuøng gaàn bôø vaø vuøng bieån xa bôø) VUØNG VEN BIEÅN BAO GOÀM CAÙC HEÄ SINH THAÙI : * RÖØNG NGAÄP MAËN * COÛ VAØ TAÛO BIEÅN * RAÏN SAN HOÂ * CÖÛA SOÂNG VAØ ÑAÀM PHAÙ * BAÕI BIEÅN CAÙT * BÔØ BIEÅN ÑAÙ * BAÕI BUØN * SOÂNG VAØ HOÀ * RUOÄNG LUÙA * NUOÂI TROÀNG THUÛY SAÛN * CAÙC THAØNH PHOÁ GAÀN BIEÅN 1. YEÂU CAÀU MOÂN HOÏC - Hieåu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm: -Söï hình thaønh, -Moâi tröôøng, -Sinh vaät, caáu truùc vaø chöùc naêng - Coù theå öùng duïng caùc kieán thöùc cô baûn naøy trong vieäc söû duïng vaø baûo veä vuøng cöûa soâng, ven bieån nhö : * Baûo veä nguoàn lôïi thuûy saûn * Baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi * Qui hoaïch vaø phaùt trieån ngheà nuoâi troàng cuõng nhö khai thaùc thuyû saûn beàn vöõng. 2. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC Chöông 1. Giôùi thieäu Caùc khaùi nieäm veà vuøng cöûa soâng vaø ven bieån. (10) Chöông 2. Heä sinh thaùi cöûa soâng (3 tieát)
 3. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM Chöông 3. Heä sinh thaùi röøng ngaäp maën (6 tieát) Chöông 4. Heä sinh thaùi coû bieån, rong bieån (5 tieát) Chöông 5. Heä sinh thaùi raïn san hoâ (3 tieát) Seminar (3 tieát) A/. SINH THAÙI CÖÛA SOÂNG (Estuarine Ecology) 1. CAÙC KHAÙI NIEÄM Estuary ñöôïc ñònh nghóa ñôn giaûn laø vuøng cöûa soâng nöôùc lôï (CSNL). Estuary baét nguoàn töø Latin laø aestus maø moät trong nhöõng nghóa cuûa noù laø thuûy trieàu. Töï ñieån Oxford: CSNL laø cöûa con soâng lôùn coù aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu, nôi thuûy trieàu gaëp doøng chaûy cuûa con soâng. Soâng nhoû vaø keânh Pritchart (1952): CSNL laø moät thuûy vöïc baùn kín, nôi ñoù coù söï tieáp xuùc töï do vôùi ñaïi döông, taïi ñaây nöôùc bieån ñöôïc pha loaõng vôùi nöôùc ngoït ñeán töø ñaát lieàn. Döïa treân söï pha troän giöõa nöôùc ngoït vaø nöôùc maën Boû qua thuûy trieàu vaø aûnh höôûng cuûa noù. Fairbridge (1980): CSNL moät nhaùnh bieån ñi vaøo löu vöïc cuûa con soâng ñeán giôùi haïn treân cuøng, nôi maø coøn taùc ñoäng cuûa thuûy trieàu (a) Vuøng cöûa soâng thaáp, tieáp giaùp töï do vôùi bieån khôi (b) Vuøng giöõa, nôi coù söï pha troän nöôùc bieån vaø nöôùc ngoït (c) Vuøng soâng, mang ñaëc tính vuøng nöôùc ngoït, phuï thuoäc vaøo hoaït ñoäng haèng ngaøy cuûa thuûy trieàu. Giôùi haïn giöõa caùc vuøng raát bieán ñoäng leä thuoäc vaøo bieán ñoåi cuûa doøng chaûy soâng. 2. CÖÛA SOÂNG VAØ SOÂNG
 4. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM CÖÛA SOÂNG 1. Nöôùc chaûy 2 chieàu 2. Doøng thuûy trieàu chaûy qua keânh nhanh 3. Löôïng nöôùc chaûy cuûa cöûa soâng phuï thuoäc vaøo kích thöôùc keânh nhaùnh SOÂNG 1. Nöôùc chaûy moät chieàu 2. Nöôùc chaûu traøn sau ñoù chaûy vaøo doøng soâng chính 3. Löu löôïng nöôùc khoâng phuï thuoäc vaøo kích thöôùc keânh nhaùnh. 3. CAÙC DAÏNG CÖÛA SOÂNG Cöûa soâng daïng neâm a. Ñaëc ñieåm doøng chaûy Cöûa soâng ôû trong vuøng coù bieân ñoä trieàu thaáp vaø löu löôïng nöôùc soâng lôùn. Nöôùc ngoït chaûy treân beà maët, nöôùc maën chaûy ôû taàng döôùi. Söï pha troän nöôùc raát ít. b. Ñaëc ñieåm traàm laéng vaø neàn ñaùy traàm tích coù kích thöôùc to coù nguoàn goác töø soâng laéng ñoïng phía tröôùc ñænh cuûa khoái nöôùc maën. traàm tích coù coù nguoàn goác töø bieån laéng ñoïng taïi ñænh cuûa khoái nöôùc maën. Kích thöôùc haït giaûm daàn theo höôùng ngöôïc leân thöôïng löu soâng. traàm tích coù kích thöôùc nhoû coù nguoàn goác töø soâng laéng ñoïng ôû vuøng cöûa soâng thaáp.
 5. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM Cöûa soâng baùn pha troän a. Ñaëc ñieåm doøng chaûy Cöûa soâng ôû trong vuøng coù bieân ñoä trieàu cao vaø löu löôïng nöôùc soâng thaáp. Chia thaønh taàng roû reät: taàng nöôùc ngoït, lôï, maën Söï pha troän nöôùc raát nhieàu. b. Ñaëc ñieåm traàm laéng vaø neàn ñaùy traàm tích coù nguoàn goác töø bieån chuû yeáu. kích thöôùc giaûm daàn töø cöûa soâng vaøo ñaát lieàn.
 6. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM Cöûa soâng pha troän hoaøn toaøn a. Ñaëc ñieåm doøng chaûy Cöûa soâng lôùn (0.5 km) trong vuøng coù bieân ñoä trieàu lôùn vaø löu löôïng nöôùc soâng thaáp. Nöôùc ngoït chaûy veà phía phaûi, nöôùc maën chaûy veà phía traùi (tính theo chieàu höôùng ra bieån) Söï pha troän nöôùc raát ít theo chieàu beân b. Ñaëc ñieåm traàm laéng vaø neàn ñaùy traàm tích coù nguoàn goác töø bieån boài laéng ôû bôø traùi traàm tích coù nguoàn goác töø soâng boài laéng ôû bôø phaûi
 7. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM Cöûa soâng ôû caùc ñaàm, phaù a. Ñaëc ñieåm doøng chaûy Cöûa soâng ôû vuøng ñaàm phaù coù cöûa thoâng ra bieån Nöôùc ôû taàng saâu ñoàng nhaát Nöôùc taàng maët laø nöôùc lôïï do söï pha troän maïnh giöõa caùc khoái nöôùc ÔÛ cöûa phaù coù söï phaân taàng roõ reät veà ñoä maën. 4.HÌNH THAÙI CÖÛA SOÂNG NÖÔÙC LÔÏ
 8. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM PHA Ù ÑOÀNG BAÈNG (Lagoon) (Delta) - Naêng löôïng soùng - Söï boài tuï phuø sa cuûa soâng Sinh caûnh nhìn töø treân xuoáng (Top view) - Bôø caùt ven bieån . Phong phuù vaø ña daïng nhöõng sinh vaät nhoû soáng trong neàn caùt ven bieån. . Soùng ñöa nöôùc chöùa O2 vaø thöùc aên vaø mang ñi nhöõng saûn phaåm thaûi cuûa sinh vaät. - ÔÛ vuøng troïng taâm (tidal pass) cuûa trieàu . Nöôùc vaãn trong vaø ñoä maën cao, hoaït ñoäng soùng giaûm nhöng doøng chaûy vaãn maïnh. Ngay loái vaøo vuøng troïng ñieåm cuûa thuûy trieàu chaát traàm laéng caùt vaø ñöôïc oxy hoùa hoaøn toaøn. Tuy nhieân döôùi lôùp traàm tích chöøng vaøi chuïc cm, ñieàu kieän khöû baét ñaàu xuaát hieän. . Trong vuøng troïng ñieåm thuûy trieàu, sinh vaät cuõng ña daïng vaø phong phuù, nhöng traùi ngöôïc vôùi bôø caùt, ôû ñaây nhöõng ñoäng vaät soáng treân neàn ñaùy phong phuù hôn. - Caøng vaøo saâu trong CSNL, coù söï thay ñoåi roõ reät veà ñoä saâu, naêng löôïng lyù hoïc, ñoä trong cuûa nöôùc, ñoä maën, sinh vaät, noàng ñoä caùc chaát hoùa hoïc, ñieàu kieän oxy hoaù vaø khöû trong taàng sa laéng. - Trong vuøng trieàu vaø vuøng döôùi trieàu, doøng chaûy vöøa phaûi, thöôøng coù nhöõng baõi giun hay baõi nhuyeãn theå (soø, ngheâu, v.v.). Nhöõng sinh vaät aên loïc naøy phuï thuoäc vaøo doøng nöôùc ñeå trao ñoåi oxy, cung caáp thöùc aên vaø mang chaát thaûi ñi. - Nhöõng thuûy vöïc caïn vuøng döôùi trieàu, aùnh saùng chieáu tôùi ñaùy, nôi ñaây coù caùc baõi rong vaø coû bieån. ÔÛ ñaây, ñoä trong cuûa nöôùc cao vaø chaát laéng ñoïng mòn hôn. ÔÛ vuøng nhieät ñôùi, nhöõng thuûy vöïc caïn naøy thöôøng coù nhöõng loaïi coû Turtle (Thalassia testudium) vaø vuøng oân ñôùi thöôøng coù rong Eel (Zostera marina) -Vuøng bieân cuûa CSNL, doøng chaûy yeáu, thöôøng laø vuøng röøng ngaäp maën (ôû vuøng nhieät ñôùi) vaø ñaàm laày nöôùc maën ôû vuøng oân ñôùi. ÔÛ ñaây ñoä trong cuûa nöôùc thaáp, chaát laéng
 9. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM ñoïng raát mòn. Taïi ñaây thöïc vaät phaùt trieån maïnh, ñoäng vaät chuû yeáu laø ñoäng vaät aên caùc chaát laéng ñoïng. Sinh caûnh thieát dieän ngang (cross-section) - Vuøng trieàu - Söï chieáu saùng - Quaù trình oxy hoùa khöû Vuøng trieàu Ngaäp nöôùc vaø baøy khoâ luaân phieân nhau Bao goààm caùc khu heää nhö: . Ñaàm laàày nöôùc maën hay röøng ngaäp maën. . Thaûûm taûo ñaùy. . Baõi caùt hay buøn. . Baõi ngheâu, haøøu hay veïm. Caùc sinh vaät trong vuøng trieàu coù nhöõng ñaëc tính thích nghi ñaëc bieät phuø hôïp vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng cuï theå. Söï chieáu saùng Ñoä trong coù khuynh höôùng taêng töø trong soâng ra bieån Thöïc vaät thuûy sinh vaø thöïc vaät phuø du quang hôïp toát hôn ôû vuøng nöôùc coù ñoä maën lôùn hôn. Nhöõng ñoäng vaät trong vuøng khoâng chieáu saùng thì soáng nhôø vaøo nguoàn thöùc aên chuyeån töø nôi khaùc ñeán. Quaù trình oxy hoaù khöû Taàng nöôùc vuøng CSNL laø vuøng OXH, Lôùp sa laéng thöôøng laø vuøng yeám khí (ôû ñoä saâu chæ caùch beà maët moät lôùp moûng). ÔÛ nhöõng vuøng coù naêng löôïng cô hoïc cao, soùng hay doøng chaûy maïnh, lôùp sa laéng thöôøng thoâ nhaùm laøm cho quaù trình OXH dieãn ra toát do coù nhieàu O2 vaø ngöôïc laïi.
 10. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM Caùc hoaït ñoäng sinh hoïc, nhö vieäc ñaøo bôùi giuùp cho söï vaän chuyeån nöôùc vaø O2 xuyeân qua lôùp traàm tích. Coù moät vaøi loaïi caây trong vuøng yeám khí bôm oxy tích cöïc cho ñaát vaø taïo moät vuøng OXH moûng quanh boä reã cuûa chuùng. Sinh caûnh maët caét doïc (Longitudinal section) - Pha troän cuûa nöôùc maën vaø nöôùc ngoït - Ñoä trong cuûa nöôùc Söï pha troän Ñoä maën taêng daàn theo höôùng töø soâng ra bieån vaø ñoàng thôøi theo chieàu saâu. Sinh vaät bieån ñi saâu vaøo trong soâng hôn ôû taàng ñaùy, vaø ngöôïc laïi caù nöôùc ngoït ñi xa ra bieån hôn ôû taàng maët. Söï chieáu saùng Ñoä trong cuûa nöôùc taêng theo höôùng töø soâng ra bieån. Ñoä trong thaáp nhaát ôû nôi nöôùc coù ñoä maën 1-5 ppt Sinh vaät trong coät nöôùc bao goàm phytoplankton, zooplankton, toâm caù. Ñoäng vaät ñaùy goàm giun nhieàu tô (polychaeta worm), löôõng theâ (amphipods) vaø nhöõng ñoäng vaät nhoû khaùc (meiofauna). Ñaëc bieät caùc loaïi nhuyeãn theå 2 maûnh voû taäp trung ôû vuøng ñoä maën thaáp (oligohaline). 5. CHUOÅI THÖÙC AÊN CHUOÅI THÖÙC AÊN VUØNG CSNL Nhieàu sinh vaät saûn xuaát: thöïc vaät quang toång hôïp (taûo, coû bieån, caây röøng ngaäp maën, taûo ñaùy) vaø VSV kò khí. Söï öông taùc giöõa taàng nöôùc vaø neàn ñaùy cao Sinh vaät tieâu thuï ôû baäc cao nhaát laø sinh vaät coù phoå thöùc aên roäng (generalist feeder). * NHÖÕNG ÑAËC TÍNH CÔ BAÛN CUÛA VUØNG CSNL 1. Ñaëc tính hoùa hoïc moâi tröôøng vuøng CSNL
 11. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM Ñoä maën (Salinity, S%o) - Bieán ñoäng 0,5 - 35 %o. - Chia laøm 3 vuøng: . 0.4 - 5 %o vuøng nöôùc ngoït . Treân döôùi 15 %o vuøng nöôùc lôï . 30 - 35 %o vuøng nöôùc maën - Ñoä maën phuï thuoäc . theo muøa . ñòa hình vaø caáu taïo doøng soâng pH: - pH cuûa nöôùc vuøng CSNL trong khoaûng töø 7-9. - Nöôùc lôï coù heä thoáng ñeäm, pH ít khi < 6.5 hay > 9.5. - pH nöôùc vuøng CSNL thöôøng thay ñoåi theo ngaøy ñeâm (do söï quang hôïp cuûa thuûy sinh thöïc vaät). CO2 (daïng khí) + H2O CO2 (daïng hoøa tan) + H2O CO2 (daïng hoøa tan) + H2O H2 CO3 H2 CO3 HCO3- + H - HCO3- CO32- + H - Mole fractions (%) of CO2, HCO-3 and CO=3 at different pH. (After Boyd, 1982) DO (Dissolved Oxygen - Oxygen hoaø tan) - Töông ñoái cao vaø ñoàng ñeàu giöõa caùc taàng nöôùc - ÔÛ nhieät ñoä 280C, 1 atm vaø 300/00 thì DO khoaûng 6,6 - Aûnh höôûng bôûi söï löu chuyeån giöõa caùc doøng nöôùc vaø hoaït ñoäng cuûa phieâu sinh thöïc vaät Söï phaân taàng neàn ñaùy vuøng CSNL
 12. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM 2. Ñaëc tính lyù hoïc moâi tröôøng vuøng CSNL Ñoä ñuïc - Nöôùc vuøng CSNL thöôøng chöùa nhieàu vaät chaát lô löõng. - Vaät chaát lô löõng goàm caùc haït seùt, phuø sa, caùc maûnh vuïn höõu cô vaø thöïc vaät phuø du. - Thoâng thöôøng ñoä ñuïc do yeáu toá chaát lô löõng thöôøng mang laïi nhöõng aûnh höôûng baát lôïi ñoái vôùi vieäc nuoâi troàng thuûy saûn trong ao cuõng nhö trong loàng, beø. Nhieät ñoä - Nöôùc lôï coù söï thay ñoåi nhieät ñoä theo ñieàu kieän beân ngoaøi töông ñoái nhanh (do coù caùc ion muoái vôùi haøm löôïng cao), töùc mau noùng vaø mau laïnh. - Nhieät ñoä nöôùc bieån ít khi leân ñeán 39oC do ñoù aûnh höôûng baát lôïi cho toâm caù ít xaûy ra. Söï ñoái löu doøng nöôùc - Ñoái löu do taùc ñoäng cuûa troïng löïc, do nöôùc ngoït chaûy ra töø luïc ñòa. - Ñoái löu do thuûy trieàu - Ñoái löu do hoaït ñoäng cuûa gioù 3. Ñaëc tính thoå nhöôõng vuøng CSNL Veà cô hoïc - Ñaát vuøng CSNL do quaù trình boài laéng taïo neân. Quaù trình boài laéng seõ quyeát ñònh tính chaát cô hoïc cuûa ñaát.
 13. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM - Quaù trình boài laéng nhanh thì thaønh phaàn seùt cao vaø ñaát chaéc, nhö vaäy röøng saùt khoâng ñöôïc thay theá nhieàu laàn neân thaønh phaàn höõu cô ít laøm cho ñoä keát dính cao. - Quaù trình boài laéng chaäm thì haït caùt nhieàu vaø chaát höõu cô nhieàu neân ñoä keát dính thaáp. - Quaù trình boài laéng nhanh nhöng döôùi ñaát coøn moät lôùp cuûa nhieàu loaïi voû nhuyeãn theå, neân tuy thaønh phaàn haït seùt nhieàu nhöng coù theå khoâng vöõng chaéc. Veà hoaù hoïc - Ñaát môùi ñöôïc thaønh laäp, neân hoùa hoïc cuûa ñaát thay ñoåi theo quaù trình boài laéng. - Quaù trình boài laéng nhanh hay chaäm seõ quyeát ñònh tình traïng pheøn tieàm taøng nhieàu hay ít. - Quaù trình hình thaønh ñaát nhanh choùng thì seõ khoâng coù pheøn tieàm taøng (FeS2). - Quaù trình hình thaønh ñaát chaäm thì pheøn tieàm taøng nhieàu. Ñaát pheøn tieàm taøng - Ñaát pheøn ñöôïc hình thaønh trong ñieàu kieän traàm tích thì thaønh phaàn hoaù hoïc seõ coù nhieàu löu huyønh. daïng sulfur, cô baûn laø pyrite, coâng thöùc chung laø FeS2. - Ñaát pheøn tieàm taøng laø loaïi ñaát trong ñoù tinh khoaùng FeS2 coøn giöõ nguyeân traïng. Traïng thaùi naøy ñöôïc duy trì khi nöôùc luoân luoân ngaäp treân taàng ñaát chöùa FeS2. Pheøn hoaït ñoäng - Loaïi ñaát naøy do ñaát pheøn tieàm taøng chuyeån hoaù thaønh. Hôïp chaát sulfur (FeS2) trong phaåu dieän ñaát chuyeån thaønh hôïp chaát sulfate, chaúng haïn nhö: FeSO4, H2SO4, KFe(SO4)2(OH)6.. Caùc phaûn öùng chuyeån hoaù thaønh pheøn: FeS2 + 7/2 O2 + H2O ---> Fe2+ + 2 SO42- + 2H+ Fe2+ + 1/2 O2 + 2H+ ---> Fe3+ + H2O Fe3+ + 3H2O ---> Fe(OH)3 + 3H+ _______________________________________________________ FeS2 + 4 O2 + 3H2O ---> Fe(OH)3 + 2SO4 + 3H+ 4. Ñaëc tính sinh vaät vuøng CSNL Vi sinh vaät vaø muøn baõ höõu cô - Vi sinh vaät trong vuøng CSNL goàm Protozoa, naám, virus, vi khuaån. - Söï trao ñoåi chaát cuûa VSV giuùp cho caùc voøng tuaàn hoaøn vaät chaát kheùp kín. Noù cuõng haáp thuï nhöõng chaát höõu cô hoøa tan, coù taùc duïng ngaên chaën söï maát naêng löôïng.
 14. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM - Caùc beänh gaây ra bôûi VSV coù taùc ñoäng lôùn vaø ñieàu khieån bieán ñoäng haàu heát caùc chuûng quaàn sinh vaät cao hôn. - Muøn baû höõu cô laø nguoàn thöùc aên quan troïng trong CSNL. Naêng suaát thuûy vöïc cao hay thaáp, ñeàu coù lieân quan ñeán muøn baû höõu cô, ñoù cuõng laø phaàn lôùn nguoàn naêng löôïng trong caùc CSNL. Phieâu sinh thöïc vaät (Phytoplankton) - Phieâu sinh thöïc vaät nguoàn thöùc aên chính vaø tröïc tieáp cho nhieàu ñoäng vaät soáng trong vuøng CSNL. - Nhoùm öu theá laø taûo khueâ (Dinoflagellate). Nhöõng nhoùm quan troïng khaùc goàm taûo giaùp (Cryptophyte) vaø taûo luïc (Chlorophyte), taûo vaøng aùnh (Chrysophyte). - Thaønh phaàn loaøi PSTV phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá moâi tröôøng nhö: ñoä maën, ñoä ñuïc, chaát dinh döôõng, söï xaùo ñoäng doøng nöôùc vaø ñoä saâu. - Chia laøm 2 nhoùm chính döïa vaøo kích thöôùc . Netplankton hay microplankton (> 20 μm) . Nanoplankton (< 20 μm) . Ngoaøi ra coøn coù ultraplankton ( 1000 m). . Taàng chieáu saùng (50 m ôû vuøng duyeân haûøi, 250 m vuøng bieån khôi) Ñoäng vaät phuø du (Zooplankton) - Chu trình soáng Zooplankton ñöôïc chia thaønh 2 nhoùm: . Holoplankton toaøn boä ñôøi soáng ôû hình thöùc phieâu sinh. sinh tröôûng nhanh, coù söùc chòu ñöïng veà maët sinh lyù roäng pheùp chuùng toàn taïi trong moâi tröôøng luoân bieán ñoåi . Meroplankton chæ coù moät phaàn ñôøi soáng ôû daïng phieâu sinh. Chuùng thöôøng xuaát hieän khi naêng xuaát sinh hoïc cuûa thuûy vöïc cao vaø ñieàu kieän moâi tröôøng toát cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån. - Kích thöôùc Zooplankton ñöôïc chia thaønh hai nhoùm: . Netzooplankton (> 0,2 mm). Taïi vuøng CSNL thì nhoùm chaân cheøo (Copepoda) chieám soá löôïng nhieàu, nhöõng nhoùm coøn laïi coù giaùp xaùc (Crustacea) vaø haøm tô (Chaetognatha). . Microzooplankton (loïc qua löôùi chuaån 0,2 mm). Nhoùm naøy phong phuù hôn nhoùm netplankton. Chuùng coù theå laø nhöõng daïng aáu truøng Metazoa raát nhoû, chaúng haïn Acarta hay coù theå laø moät soá caùc Protozoa cuûa flagellate dò döôõng.
 15. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM - Söï phaân boá gioáng loaøi PSÑV thay ñoåi theo ñoä maën cuûa moâi tröôøng. Ñoä maën taêng, chieám ña soá laø gioáng Calanus, Podon vaø Evadne. Nöôùc bò ngoït thì coù hai nhoùm: 1) Cladocera nöôùc ngoït, chaúng haïn Bosmina, Daphnia vaø Holapedium vaø 2) Copepod nöôùc ngoït nhö Cyclop vaø Diaptomus. Hai nhoùm naøy laø SV chæ thò cho moâi tröôøng CSNL khi ñoä maën cuûa vuøng coù söï bieán ñoäng lôùn (trong khoaûng dao ñoäng cuûa nöôùc lôï). - Söï phong phuù cuûa phieâu sinh ñoäng vaät cuõng bieán ñoåi theo muøa, do phytoplankton bieán ñoåi theo muøa, chuùng laïi laø thöùc aên cho zooplankton, do ñoù zooplankton cuõng coù khuynh höôùng bieán ñoäng theo. - Söï bieán ñoäng theo ngaøy ñeâm theo chieàu thaúng ñöùng, nhöõng PSÑV nhö Copepoda, Cladocera, Chaetognatha Ñoäng vaät ñaùy vuøng CSNL - Raát ña daïng bao goàm nhieàu nhoùm sinh vaät khaùc nhau nhö nhuyeãn theå, giaùc xaùc, VSV, giun. - Ñoäng vaät ñaùy lieân quan tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeán haàu heát caùc quaù trình lyù hoaù xaûy ra ôû CSNL. . Ñoä ñuïc cuûa nöôùc. . Tính chaát cô hoïc neàn ñaùy. . Tính chaát hoaù hoïc cuûa neàn ñaùy. - Ñoäng vaät ñaùy ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc ñoùng goùp thöùc aên vaø tranh giaønh thöùc aên. Haáp thuï chaát ñoäc vaø VSV gaây beänh - Phaân boá vaø tính aên cuûa ñoäng vaät ñaùy thay ñoåi theo ñieàu kieän ñaùy. Ñaùy buøn pha caùt nöôùc caïn hay nhöõng vuøng coù buøn vôùi löu toác nöôùc maïnh, thöôøng chieám öu theá laø nhöõng ñoäng vaät aên chaát lô löõng. ÔÛ taàng laéng ñoïng mòn hôn taïi nhöõng vuøng ñöôïc che chaén nhieàu hôn, coù nhöõng ñoäng vaät aên chaát laéng ñoïng. Caùc loaïi thuûy saûn (Caù, toâm) Vuøng CSNL doài daøo caùc loaïi thuûy saûn nhö toâm, caù, cua, möïc vaø caùc loaïi thuù. . Nhöõng loaïi caù nöôùc ngoït thænh thoaûng vaøo vuøng nöôùùc lôï. . Nhöõng loaïi thuûy saûn nöôùc lôï thöïc söïï. . Nhöõng loaøi soáng ôû bieån vaø ngoït, traõi qua moät thôøi gian ôû nöôùc lôï nhö nhöõng baõi sinh tröôûng, baõi ñeû. . Nhöõng loaøi soáng ôû bieån ñi vaøo nöôùc lôï kieám aên theo muøa trong giai ñoaïn tröôûng thaønh. . Nhöõng loaøi ñi qua vuøng nöôùc lôï trong quaù trình di cö xuoâi doøng vaø ngöôïc doøng. . Nhöõng con xuaát hieän ôû nöôùc lôï khoâng theo qui luaät.
 16. DOWNLOAD» AGRIVIET.COM GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản