Sinh trưởng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
110
lượt xem
43
download

Sinh trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước ( chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lược và kích thước của tế bào..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh trưởng

 1. Caây ñaäu ñaõ bieán ñoåi nhö theá naøo veà kích thöôùc cuûa caùc cô quan vaø cô theå töø khi nhuù maàm? Caây ñaäu ñaõ taêng kích thöôùc caùc cô quan vaø toaøn boä cô theå laøm caây lôùn leân
 2. ChöôngIII. SINH TRÖÔÛNG VAØ PHAÙT TRIEÅN A- SINH TRÖÔÛNG VAØ PHAÙT TRIEÅN ÔÛ THÖÏC VAÄT BAØI 34: SINH TRÖÔÛNG ÔÛ THÖÏC VAÄT
 3. Sinh tröôûng cuûa thöïc vaät laø gì? I. KHAÙI NIEÄM - Sinh tröôûng cuûa thöïc vaät laø quaù trình taêng veà kích thöôùc (chieàu daøi, beà maët, theå tích) cuûa cô theå do taêng soá löôïng vaø kích thöôùc cuûa teá baøo .
 4. II. SINH TRÖÔÛNG SÔ CAÁP VAØ SINH TRÖÔÛNG THÖÙ CAÁP 1) Caùc moâ phaân sinh a. Moâ phaân sinh laø gì ? Moâ phaân sinh laø nhoùm caùc teá baøo chöa phaân hoaù, duy trì ñöôïc khaû naêng nguyeân phaân. b. Caùc loaïi moâ phaân sinh: Quan saùt hình veõ vaø hoaøn thaønh phieáu hoïc taäp sau:
 5. Các loại Loại cây Vị trí Chức năng MPS
 6. Chồi đỉnh chứa mô phân sinh đỉnh Tầng sinh mạch MPS bên MPS đỉnh Tầng sinh bần trở thành Ở cây gỗ, MPS bên cành hoa làm dày thân và rễ Lá non Lông hút Tầng phát sinh Mắt MPS đỉnh rễ (MPS lóng) lóng Chóp rễ
 7. MÔ PHÂN SINH Các loại Loại cây Vị trí Chức năng MPS Chồi đỉnh,nách Giúp thân, rễ 1 lá mầm MPS đỉnh đỉnh rễ tăng chiều dài 2 lá mầm Giúp thân, rễ tăng 2 lá mầm Ở thân, rễ MPS bên đường kính Giúp tăng chiều Các mắt 1 lá mầm MPS lóng dài lóng thân
 8. ÔÛ TV moät laù maàm, neáu caét boû moâ phaân sinh ñænh thì thaân caây coù tieáp tuïc daøi ra ñöôïc khoâng? Taïi sao? Thaân caây tieáp tuïc daøi ra caû khi moâ phaân sinh ñænh bò caét boû, nhôø moâ phaân sinh loùng.
 9. 2) Sinh tröôûng sô caáp vaø sinh tröôûng thöù caáp Quan saùt hình veõ, thaûo luaän nhoùm, hoaøn thaønh baûng sau: Noäi dung so saùnh Sinh tröôûng sô caáp Sinh tröôûng thöù caáp 1.Loaïi caây 2.Nôi sinh tröôûng 3.Nguyeân nhaân 4.Keát quaû
 10. Chồi đỉnh Biểu bì Vỏ Vảy chồi Mạch rây sơ cấp Sinh trưởng Tầng sinh mạch năm nay Mạch gỗ sơ cấp SINH TRƯỞNG SƠ CẤP Chu bì Bần Mạch gỗ sơ cấp Tầng sinh bần (vỏ bì) Mạch gỗ thứ cấp Mạch rây sơ cấp Sinh trưởng Mạch rây thứ cấp 1 năm về trước Tầng sinh mạch SINH TRƯỞNG THỨ CẤP Vỏ Sinh trưởng 2 năm về H 34.3 – SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ trước THỨ CẤP CỦA CÂY THÂN GỖ
 11. SINH TRƯỞNG THỨ CẤP
 12. Noäi dung so Sinh tröôûng sô caáp Sinh tröôûng thöù caáp saùnh Caây 1 laù maàm vaø 2 1.Loaïi caây Caây 2 laù maàm laù maàm Moâ phaân sinh ñænh 2.Nôi sinh Moâ phaân sinh beân tröôûng (taàng phaùt sinh) Do hoaït ñoäng NP cuûa 3.Nguyeân Do hoaït ñoäng NP cuûa teá baøo moâ phaân sinh nhaân moâ phaân sinh beân taïo ñænh taïo ra ra 4.Keát quaû Taêng chieàu daøi cuûa Taêng beà daøy(ñöôøng thaân vaø reã. kính) cuûa caây.
 13. 2) Sinh tröôûng sô caáp vaø sinh tröôûng thöù caáp a) Sinh tröôûng sô caáp: - Sinh tröôûng sô caáp laø sinh tröôûng cuûa thaân vaø reã theo chieàu daøi do hoaït ñoäng nguyeân phaân cuûa moâ phaân sinh ñænh. Keát quaû: Laøm taêng chieàu daøi cuûa thaân vaø reã. b) Sinh tröôûng thöù caáp: Sinh tröôûng thöù caáp cuûa caây thaân goã laø do moâ phaân sinh beân (taàng phaùt sinh) hoaït ñoäng taïo ra. Keát quaû: Laøm taêng ñöôøng kính cuûa thaân caây, taïo goã loõi, goã daùc vaø voû.
 14. H 34.4 – GIẢI PHẪU KHÚC GỖ: MẶT CẮT NGANG THÂN sát H 34.4. Cho biiết Quan sát H 34.4. Cho b ết Quan thân cây gỗ có cấu ttạo thân cây gỗ có cấu ạo như thế nào? như thế nào? Gỗ lõi (ròng) Gỗ dác Tầng phân sinh bên Mạch rây thứ cấp Tầng sinh bần Bần
 15. + Goã loõi (roøng): Maøu saãm ôû troïng taâm. Thaân goàm caùc lôùp teá baøo maïch goã thöù caáp giaø C/N: Vaän chuyeån H2O, Ion khoaùng,trong thôøi gian ngaén, nhieäm vuï quan troïng laø giaù ñôõ. + Goã daùc: Naèm tieáp goã loõi, saùng hôn, goøm caùc lôùp maïch goã thöù caáp treû C/N: Thöïc söï laø moâ maïch vaän chuyeån nöôùc vaø ion khoaùng cho caây
 16. + Taàng sinh maïch : Giöõa maïch raây vaø maïch goã Sinh ra maïch raây vaø maïch goã + Maïch raây: Giöõa voû vaø taàng sinh maïch Vaän chuyeån nöôùc, Chaát höõu cô töø laù ñeán caùc boä phaän + Voû: Goàm taàng sinh baàn vaø baàn ngoaøi Che chôû cho thaân
 17. Nhöõng neùt hoa vaên treân ñoà goã coù xuaát xöù töø ñaâu? Töø voøng naêm
 18. * Voøng naêm laø gì? Vai troø cuûa voøng naêm trong laâm nghieäp vaø maët haøng goã? + Caùc voøng ñoàng taâm vôùi maøu saùng vaø toái xen keõ laø voøng naêm. + Döïa vaøo voøng naêm xaùc ñònh tuoåi caây, chaát löôïng goã toát hay xaáu, giaø hay treû. * Döïa vaøo voøng goã, xaùc ñònh tuoåi caây nhö theá naøo ? Moãi naêm caây cho moät voøng goã maøu saùng (sinh tröôûng vaøo muøa möa) vaø moät voøng goã maøu saãm (sinh tröôûng vaøo muøa khoâ). * Quan saùt thaân caây caét ngang thaáy coù 5 voøng saùng vaø 5 voøng toái xen keõ nhau.Hoûi caây ñoù maáy tuoåi? 5 tuoåi
 19. Các tế bào mô gỗ được tạo ra sớm trong một mùa tăng trưởng có kích thước lớn hơn các tế bào được tạo ra cuối mùa. Tế bào vào mùa xuân to vì điều kiện sinh trưởng tốt và có nhiều nước, còn tế bào cuối mùa hè có kích thước nhỏ; sự khác biệt về kích thước này tạo ra các vòng hàng năm. Sự lặp lại các vòng với các tế bào to nhỏ hàng năm tạo nên các vòng đồng tâm (vân) trên thân gỗ cắt ngang. Ðếm các vòng này có thể ước lượng tuổi của cây

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản