intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Slide giải pháp- LongReach Ethernet

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

223
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Slide giới thiệu giải pháp kết mạng của cisco LRE Long Reach Ethernet, tích hợp nguồn điện vào dây mạng cho các thiết bị mạng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide giải pháp- LongReach Ethernet

 1. GIAI PHAÙP GIAÛI PHAP CISCO Long-Reach Ethernet (LRE) Long- g ( (LRE) Presentation_ID p Giaûi Phaù LRE Cisco Systems, Inc. © 1999, 1
 2. NOÄI DUNG TRÌNH BAY BAØY • GIÔÙI THIEÄU GIAÛÛI PHAÙP • THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔNG TRÖÔNG CAU TRÖÔØNG • SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ • THIET KEÁ VAØ ÑEÀ XUAT GIAI PHAP Á Á Û Ù • DÖÏ AÙN CongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI • GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI Presentation_ID p Giaûi Phaù LRE Cisco Systems, Inc. © 1999, 2
 3. GIAÛI PHAÙP CISCO Long-Reach Ethernet (LRE) Long- (LRE) GIÔI GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP GIAI PHAP GIAÛI PHAÙP Ethernet- Over - VDSL Cisco LRE switch Ethernet Toác ñoä – 5 to 15 Mbps Cisco POTS splitter Khoaûng caùch – 5000 ft ~ 1,5km Ñöôøng truyeàn Cisco CPE device - Baèng 1 caëp caùp - Caùp töông thích: caùp ñieän thoaïi, cat (1,2,3, ..) Cap cap thoai (1 2 3 ) Cho pheùp truyeàn cuøng luùc data, voice, video treân cuøng 1 ñöôøng truyeàn Giaûi Phaùp LRE 3
 4. NOÄI DUNG TRÌNH BAY BAØY • GIÔÙI THIEÄU GIAÛÛI PHAÙP • THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔNG TRÖÔNG CAU TRÖÔØNG • SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ • THIET KEÁ VAØ ÑEÀ XUAT GIAI PHAP Á Á Û Ù • DÖÏ AÙN CongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI • GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI Presentation_ID p Giaûi Phaù LRE Cisco Systems, Inc. © 1999, 4
 5. GIAÛI PHAÙP CISCO Long-Reach Ethernet (LRE) Long- (LRE) THÒ TRÖÔNG GIAÛI PHAÙP HÖÔNG ÑEÁN TRÖÔØNG GIAI PHAP HÖÔÙNG ÑEN MxU M U Hot ª Khaùch saïn •ª Vaên phoøng cho thueâ •ª Khu thöông maïi •ª Saân bay C âng Ty – Xí Nghieääp Chaêm Soùc Söc Khoe Coâ T N hi Cham Soc Söùc Khoûe ª Beäng vieän ª Coù khuoân vieân lôùn •ª Khu nhaø nghæ •ª Keát noái point-to-point p p Giao Duïc Giaùo Duc ª Tröôøng ñaïi hoïc •ª Kieán truùc xaù Haàu Heát Caùc Toaø Nhaø Treân Coù Chæ Coù Maïng Ñieän Thoaïi Giaûi Phaùp LRE 5
 6. GIAÛI PHAÙP CISCO Long-Reach Ethernet (LRE) Long- (LRE) PHAN KHUÙC PHAÂN KHUC THÒ TRÖÔØNG TRÖÔNG • MxU – Caùc toaø nhaø trieån khai keát noi baêng thoâng roäng Cac toa nha trien ket noái bang thong MDU – “Multidwellind Unit.” Khu nhaø cho thueâ, caùc caên hoä cao caáp Hospitality – Nhaø haøng, khaùch saïn vaø khu giaûi trí cao caáp MTU – Khu taøi chính, khoái vaên phoøng xí nghieäp p g Giaûi Phaùp LRE 6
 7. GIAÛI PHAÙP CISCO Long-Reach Ethernet (LRE) Long- (LRE) NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG CAU TRÖÔNG MDU Hospitality • Web-surfingg • Fast downloads, • Email surfing the web • Telecommuting / • Email SOHO • Secure Access to • Day traders • corporate network •Emerging: IP (VPNs) Telephony • Emerging IP • Data, Voice, Video, Telephony HDTV, HDTV and music •Data, Voice, •Data Voice Video MTU Security, internet, email, VPN, IP Telephony Giaûi Phaùp LRE 7
 8. NOÄI DUNG TRÌNH BAY BAØY • GIÔÙI THIEÄU GIAÛÛI PHAÙP • THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔNG TRÖÔNG CAU TRÖÔØNG • SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ • THIET KEÁ VAØ ÑEÀ XUAT GIAI PHAP Á Á Û Ù • DÖÏ AÙN CongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI • GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI Presentation_ID p Giaûi Phaù LRE Cisco Systems, Inc. © 1999, 8
 9. GIAÛI PHAÙP CISCO Long-Reach Ethernet (LRE) Long- (LRE) TÍNH NANG NAÊNG • Toác ñoä 5, 10, 15 Mbps symmetric modes Full-duplex Ethernet F ll d l E h ÖÙng Duïng : Video conferencing, IP entertainment • B ù kí h Ban kính 5,000 feet treân cat 1/2/3 • D Data, voice, video treâân cuøøng ñoââi caùùp i id ñ Giaûi Phaùp LRE 9
 10. GIAÛI PHAÙP CISCO Long-Reach Ethernet (LRE) Long- (LRE) SAÛN PHAÅM ÑAÙP ÖNG COÂNG NGHEÄ SAN PHAM ÑAP ÖÙNG CONG MxU in-building: high-speed Internet access Software application: pp Software application: S ft li ti • Cisco Building Broadband Service Building Broadband • Cisco Manger (BBSM) Service Manger (BBSM) Catalyst LRE Switch 10/100 L2 or L3 switch POTS Splitter Cisco Router: • 3rd party Account/Billing, CPE Device 17XX/26XX/3600: Radius Authentication, IP VOIP, VPNs configuration, NAT, DHCP, DNS, Mobile in building in-building “Forced” Portal Dynamic Forced” Portal, High-speed Internet access Bandwidth Selection Hardware infractructure Cisco Airnet 350 Series CAÙC SAÛN PHAÚM ÑAÙP ÖÙNG TRIEÅN KHAI LRE Giaûi Phaùp LRE 10
 11. Catalyst 2924-LRE-XL y 2924-LRE- • Theo Chuaåån Coâng nghieäp Catalyst • Security 2900-XL Private VLAN Access (unicasts to uplink port only) • IOS Based Multicast control • 802.1Q VLANs TACACS+ (authentication) TACACS ( h i i ) • 24 LRE Ports (RJ21) • 802.1P COS • 4 10/100 Ethernet Ports (RJ45) • Management For stacking or connection to router or server CLI • 1U High Switch Clustering Embedded web tool • 1 SKU: 24 LRE * 4 10/100 CPE Monitoring • FCS: 02/01 Giaûi Phaùp LRE 11
 12. 2924-LRE- 2924-LRE-XL Performance • 4 MB shared memory architecture • 8 MB DRAM • 4 MB Flash • 8192 MAC addresses • Full 250 VLANs Giaûi Phaùp LRE 12
 13. 2924-LRE- 2924-LRE-XL Stack • Hoã trôï layer 2, coù theå naâng caáp layer 3 tang taêng security va QoS vaø • Cisco switch clustering laø coâng ngheä quaûn trò caùc thieát bò keát noái stack nhö laø moäät thieát bò ò Quaûn trò caùc thieát bò chæ baèng 1 ñòa chæ , khoâng leä thuoäc vaøo keát noái vaát lyù Cung caáp tính naêng stack view and topology map cho Catalyst XL switches Naâng caáp switches töø chöông trình web brower Giaûi Phaùp LRE 13
 14. LRE CPE Device • Converts vdsl thaønh chuaån ethernet • Tí h hôïp pots splitter cho keáát noáái telephone Tích h li h k l h • 2 RJ11 - line input vaø telephone • 1 or 4 port RJ45 ethernet • Monitoring remote töø switch duøng web interface Giaûi Phaùp LRE 14
 15. POST Splitter • Cho pheùp ñoàng thôøi lre and pots treân cuøng ñoâi caùp • 48 port, 1 U Rack p • Passive device – chæ laø thieát bò taùch tính hieäu • 06 RJ-21 connector Connect ñeán Patch Panel, LRE switch, vaø on-site PBX system Giaûi Phaùp LRE 15
 16. GIAÛI PHAÙP CISCO Long-Reach Ethernet (LRE) Long- (LRE) CONG COÂNG NGHEÄ • Cisco System phaùt trieån • Xaây döïng döa treân coâng ngheä VDSL Xay döng döïa tren cong • Cho pheùp trieån doàng thôøi ethernet treân maïng ñieän thoaïi, chæ baèng 01 ñoâi caùp ñieän thoaïi vôùi khoaûng caùch lôùn • Cho pheùp tích hôïp Ethernet vôùi POTS, ISDN hay PBX • Keát noái point-to-point symmetrical, full duplex, toác ñoä 15 Mbps • Saûûn phaååm LRE caøi ñaët caááu hình deõ daøng vaø hoãã trôï caùc giaûûi phaùp Ethernet Giaûi Phaùp LRE 16
 17. GIAÛI PHAÙP CISCO Long-Reach Ethernet (LRE) Long- (LRE) CONG NGHEÄ COÂNG Profile Name Profile Type Downstream Upstream Distance (estimated) LRE-15 Private 15.17 Mbps 17.06 Mbps 1000 m (3445 ft) LRE-10 Private p 11.38 Mbps 11.38 Mbps p 1250 m (Default) (4101 ft) LRE-5 Private 5.69 Mbps 5.69 Mbps 1500 m (4921 ft) Public-ANSI Public 15.17 Mbps 4.27 Mbps 1000 m (3445 ft) Public-ETSI Public 11.38 Mbps 4.27 Mbps 1000 m (3445 ft) LRE-10-5 Private 11.38 Mbps 5.69 Mbps 1250 m (3500 ft) LRE-10-3 Private 11.38 Mbps 2.87 Mbps 1250 m (4101 ft) LRE-10-1 Private 11.38 Mbps 1.43 Mbps 1250 m (4101 ft) Giaûi Phaùp LRE 17
 18. GIAÛI PHAÙP CISCO Long-Reach Ethernet (LRE) Long- (LRE) QoS Ingress High P i it Hi h Priority Selector Value 4-7 Priority Egress Classification Scheduling Queue Selector Low Priority based on 3-bit CoS Selector Value 0-3 or port priority field • Queue vaø Schedule ñeàu laøm vieäc treân Ingress • 02 Egress Queue cho moãi port • Ch pheùùp schedule vôùùi ñoää öu tieâân Cho h h d l ñ ti • High priority queue seõ ñöôïc öu tieân haøng ñaàu, low priority queue seõ bò loaïi neáu coù sö taéc ngheõn xaûy ra Giaûi Phaùp LRE 18
 19. GIAÛI PHAÙP CISCO Long-Reach Ethernet (LRE) Long- (LRE) CISCO BBSM SERVER • BBSM Server 5.1: P.III 750Mhz 256 MB, 9.6 GB HD, Windows 2000 Server • Cisco BBSM Thích Hôïp: Khaùch saïn, Vaên phoøng cho thueâ, Khu thöông maïi • Tích hôïp Heä Thoáng Hotel Billing: MSDE – Microsoft Data Engine, PMS Server – Thanh Toaùn Cöôùc Phí • Cisco BBSM Software tích hôïp cô sôû haï taàng maïng Giaûi Phaùp LRE 19
 20. GIAÛI PHAÙP CISCO Long-Reach Ethernet (LRE) Long- (LRE) CISCO BBSM SOFTWARE Access – Authentication - Accouting g • Nhieàu phöông thöùc truy caäp : Ethernet, wireless, Long Reach Ethernet (LRE) • Nhieàu phöông thöùc xac thöïc: Port Based, RADIUS, Prepaid Accounts Nhieu thöc xaùc thöc: Based RADIUS • Nhieàu phöông thöùc thanh toaùn : Credit Card, RADIUS Account, Access Code • Web portal – Höôùng daããn ñaêng nhaäp baèng Web • Nhieàu choïn löa baêng thoâng: Hoã trôï tính naêng haïn cheá caùc möùc baêng thoâng khaùc nhau • Tích hôïp heä thoáng hotel billing • Hoã trôï plug-and-play ñoái vôùi ngöôøi duøng Giaûi Phaùp LRE 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2