Slide Máy biến áp

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
235
lượt xem
99
download

Slide Máy biến áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Slide Máy biến áp

  1. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chöông 4: MAÙY BIEÁN AÙP IV.1. Giôùi thieäu chung veà maùy bieán aùp Hình veõ Chöông 4: Maùy bieán aùp 1
  2. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B φ i1 i2 u1 w1 w2 u2 Zt IV.2. Cheá ñoä khoâng taûi cuûa maùy bieán aùp & & U1 = − E1 & I1 & Φ & I2 = 0 & Φ & & U1 E 1 w1 w2 & & E2 U2 & & E2 = −U2 & E1 & U1 & I0 & I0r α & Φ & I0x & E1 Doøng ñieän khoâng taûi . IV.3. Cheá ñoä taûi & I1 & Φ & I2 & Φ σ1 & Φ σ2 & U1 w1 w2 & U2 & Zt Hình veõ Chöông 4: Maùy bieán aùp 2
  3. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B & U1 jx1&1 I r1&1 I i1 & − E1 i2 eσ2 eσ1 u1 u2 Zt & I1 e1 e2 − &'2 I & α I0 & Φ & θ2 I2 & U2 − r2 & 2 I − jx 2 & 2 I & E2 & E1 IV.4. Sô ñoà thay theá cuûa maùy bieán aùp & I1 r1 x1 r’2 x’2 − & '2 I & I0 rm & U1 & − E1 − E '2 & U '2 Z’t xm & I1 r1 x1 r’2 x’2 − & '2 I & I0 & U1 & I0 r & I0 x & Z’t U '2 & − E1 ' Rm Xm − E 2 rn xn Đ1=-Đ’2 & U1 & U '2 Z’t Hình veõ Chöông 4: Maùy bieán aùp 3
  4. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B IV.5. Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa maùy bieán aùp IV.5.2. Thí nghieäm khoâng taûi r1 x1 A W I0 rm I0 P0 U1 V V U20 & U1 & U 20 xm IV.5.2. Thí nghieäm ngaén maïch A W In Pn U1=Un V A rn xn & Un & U nx Đn=Đ1ñm & Un ϕn & U nr IV.6. Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp S1=P1+ jQ1 Sñt=Pñt+jQñt S2= P2+jQ2 pCu1+ jq1 pFe+jqm pCu2 + jq2 U2 C U1ñm B U20 R ZnĐ1 xnĐ1 L 0 A ϕn ϕ2 C ’ Đ 2 = -Đ1 -U’2 rnI1 β Hình veõ Chöông 4: Maùy bieán aùp 4
  5. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B IV.7. Maùy bieán aùp ba pha Hình veõ Chöông 4: Maùy bieán aùp 5
  6. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B IV.8. Söï laøm vieäc song song cuûa maùy bieán aùp I Ic6 EI U1 U2 EII II ZnI I’2I I’2 ZnII U1 I’2II Z’2 U’2 IV.9. Caùc maùy bieán aùp ñaëc bieät Maùy töï bieán aùp (maùy bieán aùp töï ngaãu) I1 I2 U1 W1 W2 U2 Zt Maùy bieán ñieän aùp U1 & Φ A X & Đ0 & & A x & − E1 − U 2 U2 = E2 U2 δv & U1 Hình veõ Chöông 4: Maùy bieán aùp 6
  7. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Maùy bieán doøng ñieän I1 Đ2 -Đ’2 I2 δi Đ1 Baøi taäp Hình veõ Chöông 4: Maùy bieán aùp 7
Đồng bộ tài khoản