Sổ bán hàng

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
266
lượt xem
28
download

Sổ bán hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Sổ bán hàng

  1. SOÅ BAÙN HAØNG NGAØY P.THU HH, DV SL KH SOÁ TIEÀN 1-Dec 534 huyû 535 Möïc 10 Cty INCHEM VN 948,000 536 Möïc 1 VP Thieát keá 126,000 2-Dec 537 PVC 2 Coopmart Nguyeãn Kieäm 40,000 538 IJ-glossy 20 VPP Ngoïc Thuyû 2,000,000 539 Maùy 1160 1 CH Baêng Ñóa Baù Loan 4,456,000 HTCÑ 1 CH Baêng Ñóa Baù Loan 1,027,000 Möïc 4 CH Baêng Ñóa Baù Loan 442,000 540 Maùy 1160 1 CH Baêng Ñóa Baù Loan 3,925,000 541 Möïc 6 Anh Hieáu CM 539,000 -5% Nöôùc phuû 1 553,000 542 Reset 1 Anh Troïng 142,000 543 IJ-paper 1 Cty Thanh Danh 98,000 544 huyû 545 PVC 2 Cty Leâ Thanh 40,000 3-Dec 546 HTCÑ 1 Anh Nhaân - C60 869,000 Möïc 4 Anh Nhaân - C60 442,000 547 huyû 548 Möïc 2 Cty SP 252,000 549 Reset 1 Hot-computer 142,000 4-Dec 550 IJ-paper 1 Anh Phuù 98,000 550 Name card 1 Anh Phuù 60,000 551 Name card 1 Cty Ñoâng A 60,000 552 IJ-paper 1 Cty Ñoâng A 98,000 553 HTCÑ 116 1 Cty Big 5 1,027,000 taëng 1 glossy + 553 Thay ñaàu phunCty Big 5 1,674,000 553 Möïc 4 Cty Big 5 442,000 6-Dec 554 Möïc 4 Chuù Minh 442,000 555 HTCÑ 129 1 Chò Ngoïc 1,027,000 555 Möïc 6 Chò Ngoïc 663,000 555 IJ-glossy 2 Chò Ngoïc 240,000 556 IJ-paper 2 Cty Trí Long 196,000 557 PVC card 10 Anh Nhaät- Hueá 200,000 557 IJ-glossy 2 Anh Nhaät- Hueá 240,000 557 Tieàn HÑ Anh Nhaät- Hueá 95,500 558 Reset 2 Cty Baùch Khoa 284,000 559 IJ-paper 4 Cty Saùng Taïo Treû 392,000 7-Dec 560 Maùy C60 1 Chuù Dich 1,106,000 561 Möïc 2 Anh Haøo 252,000
  2. 562 IJ-paper 1 Anh Sôn 98,000 563 Reset 1 Anh Troïng 142,000 564 huyû 565 Möïc 4 Cty Haïc Vieät 442,000 566 HTCÑ C40 1 Anh Hieáu 869,000 566 HTCÑ C60 1 Anh Hieáu 869,000 566 Möïc 8 Anh Hieáu 884,000 I lít nöôùc fuû ñeàn 567 IJ-paper 5 Chò Thuyû 490,000 8-Dec 568 Möïc 4 Cty AIDA 442,000 569 HTCÑ 1 Anh Thaéng 711,000 570 PVC card 50 DNTN Tröôøng Giang 900,000 571 Möïc Dura 6 Ñaëng Thaønh Trung 1,137,000 572 huyû 573 Möïc 6 DNTN Taân Quang Huy 663,000 574 Söûa chöõa boä nhCty Savy 50,000 575 IJ-paper 10 Chò Thònh 980,000 9-Dec 576 HTCÑ 1 Nguyeãn Khoa Hieáu 869,000 576 Möïc 6 Nguyeãn Khoa Hieáu 663,000 577 IJ-glossy 1 Anh Troïng 120,000 578 Möïc 6 Anh Haèng 663,000 579 Möïc 2 Anh Tröïc Sôn 252,000 580 IJ-paper 1 Anh Tröïc Sôn 98,000 581 Tieàn HÑ Cty AIDA 22,000 10-Dec 582 IJ-paper 1 Anh Cöôøng 98,000 10-Dec 583 IJ-paper 1 Cty Thi Gia 98,000 10-Dec 584 Tieàn HÑ Cty Thi Gia 85,000 10-Dec 585 HTCÑ C65 1 Anh Sang 1,106,000 10-Dec 586 Maùy 830 1 Anh Hieáu 1,974,100 giaûm 5 %, 10-Dec 586 HTCÑ 1 Anh Hieáu 840,900 taëng 1 glossy 10-Dec 586 Möïc 6 Anh Hieáu 663,000 1 paper 10-Dec 587 HTCÑ C60 1 Chuù Troïng 869,000 10-Dec 587 Möïc 4 Chuù Troïng 442,000 10-Dec 588 IJ-glossy 1 Chuù Troïng 120,000 10-Dec 589 Möïc 1 Cty Nhaø Vieät 126,000 10-Dec 590 Name card 1 Coâ Sen 60,000 10-Dec 591 Ñaët coïc ma 1 Anh Ngueãyn Vaên 500,000 10-Dec 592 Möïc 2 Chuù Nghóa 252,000 10-Dec 593 Maùy C61 1 Anh Nguyeãn Vaên 1,185,000 taëng 1 glossy 10-Dec 593 HTCÑ C61 1 Anh Nguyeãn Vaên 869,000 1 paper 10-Dec 593 Möïc 4 Anh Nguyeãn Vaên 442,000 10-Dec 594 IJ-paper 1 Anh Huøng 98,000 11-Dec 595 Tieàn HÑ Cty Nguyeân Höng 131,000 11-Dec 596 HTCÑ C40 1 Chò Thanh 869,000 taëng C40
  3. 11-Dec 596 Möïc 1 Chò Thanh 442,000 11-Dec 597 huyû 11-Dec 598 Möïc 4 Nhaø Beø 442,000 11-Dec 599 Möïc Dura 1 Nhaø Beø 189,000 11-Dec 600 Möïc 4 Cty K&T 442,000 11-Dec 601 Möïc 1 Anh Bình 126,000 11-Dec 602 Maùy eùp aùo 1 Chò Thanh 7,900,000 taëng C60 11-Dec 602 HTCÑ C60 1 790,000 11-Dec 602 Möïc chuyeå 4 1,883,000 13-Dec 603 Möïc 3 Cty YÙ Töôûng 379,000 13-Dec 604 Möïc 2 Cty Thaûo Vy 252,000 13-Dec 605 Tieàn HÑ Cty Hoaøng Sôn 147,000 13-Dec 606 HTCÑ C40 1 Cty Haïc Vieät 869,000 taëng C40 13-Dec 607 Möïc 6 Cty Phong Vuõ 663,000 13-Dec 608 HTCÑ C40 1 Chuù Thaønh 869,000 13-Dec 608 Möïc 4 Chuù Thaønh 442,000 13-Dec 609 Möïc 6 Anh Vuõ 663,000 14-Dec 610 HTCÑ C40 1 Chuù Haûi 869,000 taëng C40 610 Möïc chuyeå 4 1,896,000 610 Nöôùc phuû 1 553,000 610 IJ-paper 1 98,000 611 HTCÑ 680 1 Chuù Ñaït 869,000 taëng 1paper + 1 611 Möïc 4 442,000 612 HTCÑ C43 1 Anh Tuaán 869,000 taëng 1paper + 1 Möïc 4 442,000 613 IJ-paper 40 Ngoïc Thuyû 3,000,000 15-Dec 614 HTCÑ C40 1 Anh Loäc 869,000 taëng 40 Möïc 4 442,000 615 Möïc 6 Chò Thuyû ÑN 663,000 616 IJ-paper 1 Chuù Thaøh 98,000 617 Möïc 6 Cty Sen Vieât 663,000 16-Dec 618 HTCÑ R21 1 Anh Duy 869,000 taëng 1paper + 1 Möïc 6 663,000 Maùy R210 1 2,939,000 619 Möïc 6 Cty 4P 663,000 620 Möïc 3 DV VT Hoàng Phuùc 379,000 621 Möïc 4 Cty NVC 442,000 IJ-paper 3 294,000 17-Dec 622 PVC 5 Coâ Vaân 100,000 623 Möïc 1 Anh Troïng 126,000 624 Möïc 6 Uyeån ÑL 663,000 625 Tieàn HÑ 1 Cty Phaïm Ñaëng 65,500 18-Dec 626 Möïc 5 Anh Bình 553,000
  4. 627 Thay ñaàu p 1 Cty Trí Vyõ 1,840,000 628 Reset 2 Baùch Khoa 284,000 629 Möïc 10 Anh Haøo GV 869,000 630 IJ-glossy 1 Cty Nhòp Soùng 120,000 631 Möïc Dura 4 Anh Huy T.H.Thaønh 758,000 632 PVC 3 60,000 633 PVC 10 Cty Nhòp Soùng 200,000 634 huyû 635 Maùy eùp dóa 1 Cty Nhòp Soùng 30,020,000 taëng 7 glossy, 1l Maùy eùp ly 1 4 chuyeån nhieät, Maùy eùp ph 1 20-Dec 636 HTCÑ C41 1 Chuù Thanh Sôn 869,000 taëng 1paper + 1 Möïc 4 442,000 637 Möïc 1 Cty Kim An Ñoâng 126,000 638 IJ-paper 5 Chò Thanh 490,000 IJ-glossy 3 360,000 Möïc 4 442,000 639 IJ-paper 40 Ngoïc Thuyû 3,000,000 640 Thu tieàn thieáu Chò Thanh 2,000,000 21-Dec 641 HTCÑ 5 Cty Nhòp Soùng 3,160,000 642 Möïc 2 DV VT Kity 252,000 643 Möïc 5 Chuù Ñaït 553,000 22-Dec 644 HTCÑ C61 1 Cty Ngaøn Thoâng 869,000 taëng 1paper + 1 Möïc 4 442,000 645 Möïc 6 Cty AÙ Ñoâng 663,000 646 Möïc Dura 1 Anh Sang Q3 189,000 647 huyû 648 Maùy in maø 1 (Coïc ) Cty Thieân Khai 4,000,000 649 Möïc 2 Cty SP 252,000 23-Dec 650 IJ-paper 2 Cty Thieân Minh 196,000 301 Möïc 4 Sa Anh Caùt 442,000 302 HTCÑ C63 1 Anh Huøng-BT 1,106,000 taëng 1paper + 1 Möïc 4 442,000 303 Ngaâm ñaïu phun Anh Tuùaân 200,000 24-Dec 304 Maùy C61 1 Cty Mía ñöôøng Daknoâng 1,185,000 taëng 1paper + 1 HTCÑ 1 869,000 Möïc 4 442,000 305 Möïc 1k 126,000 306 IJ-glossy 2 Chuù Maãn 240,000 25-Dec 307 PVC 10 Minh Chaâu - Chaâu Ñoác 200,000 308 IJ-paper 1 Cty Giang Thanh 98,000 309 Möïc 2 Chuù Nghóa 252,000 310 HTCÑ C65 1 Anh Huy T.H.Thaønh 1,106,000 taëng 1paper + 1
  5. 311 Möïc 4 Cty Baù Loan 442,000 312 huyû 313 IJ-paper 1 Anh Bình 98,000 314 Maùy C65 1 Anh Ng. Maïnh Trung 1,106,000 taëng 1paper + 1 314 HTCÑ 1 Anh Ng. Maïnh Trung 1,106,000 314 Möïc 4 Anh Ng. Maïnh Trung 442,000 315 Name card 2 Anh Cöôøng 120,000 316 Möïc 4 Anh Hoaøng 442,000 317 Möïc 4 Cty Khang Thaùi 442,000 318 Möïc 1 Chuù Nghóa 126,000 319 huyû 320 huyû 321 IJ-glossy 2 Anh Ñaït 240,000 321 Name card 1 Anh Ñaït 60,000 28-Dec 322 Möïc 1 Anh Sang 126,000 29-Dec 323 Maùy C61 1 Ng. Höõu Taâm 1,185,000 taëng 1paper + 1 323 HTCÑ C61 1 869,000 323 Möïc 4 442,000 324 Möïc 2 Chuù Nghóa 252,000 325 Maùy C65 Anh Trung 1,343,000 taëng 1paper + 1 HTCÑ C65 869,000 Möïc 442,000 326 Möïc 4 CH Baêng Ñóa Baù Loan 442,000 30-Dec 327 Möïc 1 Anh Thaønh 126,000 328 HTCÑ C60 1 Chuù Thuaän 869,000 taëng 1paper + 1 Möïc 4 442,000 329 Möïc 5 Cty Hueâ Phong 553,000 330 Reset 2 Chuù Thuaän 284,000 331 PVC card 10 Chuù Hoaøn g 200,000 332 huyû 333 huyû
  6. 1 paper
  7. n
  8. glossy glossy glossy
  9. l phuû, HTCÑ C65 glossy glossy glossy glossy glossy
  10. glossy glossy glossy glossy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản