Sơ đồ Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
337
lượt xem
67
download

Sơ đồ Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

việc tập hợp chi phí có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chí phí và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có biện pháp phấn đấu hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hạch toán chi phí là một phần hành quan trọng của kế toán, nó có vai trò quan trọng trong công tác quản lý công ty nói riêng cũng như công tác quản lý vĩ mô của nhà nước nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

 1. Sơ 1: H ch toán chi phí s n xu t theo phương pháp kê khai thư ng xuyên TK 621 TK 154 TK 152, 111... DĐK: xxx Các kho n ghi gi m Chi phí NVL tr c ti p Chi phí s n ph m TK 155, 152 TK 622 Nh p kho v t tư, SF Chi phí nhân công tr c ti p TK 157 TK 627 G i bán Chi phí s n xu t chung TK 632 Tiêu th th ng DCK: xxx Sơ 2: H ch toán chi phí s n xu t theo phương pháp ki m kê nh kỳ K t chuy n giá tr s n ph m, d ch v d dang đ u kỳ TK 621 TK 631 TK 154 Giá tr s n ph m K t chuy n chi phí d ch v d dang cu i kỳ nguyên, v t li u tr c TK 632 TK 622 T ng giá th nh s n xu t K t chuy n chi phí c a s n ph m d ch v đã nhân công tr c ti p ho n th nh nh p kho, g i bán, hay tiêu th TK 627 K t chuy n (ho c phân b ) chi phí s n xu t chung Sơ 3: H ch toán t ng h p chi phí theo phương pháp KKTX TK 152, 151 TK 621 TK 154 K t chuy n chi phí VL dùng tr c ti p NVL tr c ti p cho s n xu t TK 152
 2. Sơ 4: H ch toán t ng h p chi phí theo phương pháp KK K TK 331,111,112 TK 611 TK 621 TK 631 K t chuy n Giá tr NVL Giá tr NVL NVL tr c ti p dùng s n xu t tăng trong kỳ TK 133 TK 152, 151 VAT Giá tr VL chưa kh u tr dùng cu i kỳ K t chuy n giá tr VL chưa dùng đ u Sơ 5: H ch toán t ng h p chi phí nhân công tr c ti p TK 334 TK 622 TK 154 Các kho n ghi gi m Ti n lương v ph c p Chi phí s n ph m ph i tr cho CNSX TK 335 Tính trư c lương CNSX TK 631 K t chuy n chi phí NC tr c ti p (KKĐK) TK 338,211,111,112 Các kho n trích
 3. Sơ 6: H ch toán t ng h p chi phí s n xu t chung TK 334,338 TK 627 TK 111,112,152 Chi phí nhân viên Các kho n ghi gi m CFSX chung (ph li u thu h i, v t tư xu t TK 1521,153(611) dùng không h t) TK 154 Chi phí VL, d ng c K t chuy n chi phí s n xu t chung (KKTX) TK 142, 335 Chi phí theo d toán TK 631 K t chuy n chi phí TK 111, 112, 331 s n xu t chung (KKĐK) Chi phí s n xu t chung TK 133 VAT kh u tr Sơ 7: Chi phí Chi phí Giá tr bán Giá thành NVL + ch bi n - thành ph m = bán thành chính bư c 1 d dang bư c 1 ph m bư c 2 Giá thành Chi phí Giá thành bán thành + ch bi n = bán thành ph m bư c 1 bư c 2 ph m bư c 2 Giá thành Chi phí Giá tr s n T ng giá bán thành + ch bi n - ph m d dang = thành s n ph m bư c (n-1) bư c n bư c n ph m
 4. Sơ 8: CFNVL chính n m trong giá th nh SP T ng giá CFCB bư c 1 n m trong giá th nh SP th nh CFCB bư c 2 n m trong giá th nh SP th nh ph m CFCB bư c n n m trong giá th nh SP Bi u 1: M t s ch tiêu tài chính c a công ty trong nh ng năm qua Ch tiêu ơn v Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 T ng doanh thu Tr. ng 63.872 85.592 94.785 Giá tr t ng s n lư ng - 66.570 78.675 86.621 T ng l i nhu n trư c thu - 1.200 1.400 1.508 N p ngân sách - 1.300 1.505 1.600 V nc nh - 12.393 12.393 12.393 Trong ó v n NS c p - 8.000 8.000 8.000 V n lưu ng - 4.422 4.972 5.620 Trong ó v n NS c p - 4.180 4.744 5.323 Lao ng Ngư i 2.300 2.000 2.045 Thu nh p bình quân /ngư i/t 628.812 712.231 723.716 háng Sơ 9: Quy trình công ngh s n xu t s n ph m Nguyên v t C t May li u (v i) tr i v i- đ t May c - may tay Gi t, m i, m u- đánh s - ghép th nh t y Thêu L Nh p kho th nh ph m Đóng gói Sơ 10: Mô hình t ch c s n xu t c a công ty CÔNG TY
 5. Sơ 11: Cơ c u t ch c công ty may Thăng Long T ng giám đ c GĐĐH k thu t GĐĐH s n GĐĐH n i xu t chính Phòng Phòng Văn CH Phòng Phòng Phòng Phòng TTTM CH XNDV k KCS phòng d ch k th kho k v th i đ i thu t v ho ch trư n toán GTSF trang s ng g XN ph tr XN I XN II XN III XN XN V XN May May IV VI HP Nam H i Xư ng Kho s n xu t ngo i quan nh a
 6. Sơ 12: T ch c b máy k toán K toán trư ng K K K K K K K Th toán toán toán toán toán toán toán chi qu thanh NVL TSCĐ ti n công tiêu phí v toán v lương n th Z công c Nhân viên h ch toán t i các xí nghi p Bi u s 2: Công ty may Thăng Long S 250 Minh Khai M u s : 02-VT phi u xu t kho Ngày 1- 30 tháng 3/2001 H tên ngư i nh n hàng: Ch Hoa- a ch : Phòng Kinh T Lý do xu t kho: S n xu t Xu t t i kho: V t li u ST Tên, nhãn hi u Mã ơn S lư ng ơn Thành T quy cách v t tư s v tính Y/C Th c giá ti n xu t Hàng TEWINNINCT V i ngoài m 9,5 V i lót - 17,6 V in - 7 Len d c 11 Hàng công ty mua V i bò xanh 6,5 m 30 Ph trách b ph n s Ph trách cung tiêu Ngư i nh n Th kho d ng (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)
 7. Bi u s 3: xí nghi p I Phi u theo dõi bàn c t Ngày 13/3/2001 ơn v tính: m S hi u Theo b n v Nh p nguyên li u S d ng nguyên li u bàn c t Ký C M u Lo i v i Màu s c R ng S lá Chi u S lư ng S lư ng u bàn hi u vóc R ng Dài Lo i dài BTP mét o nn i X9-X9 Q 00- L-XL 150 8,4 4 qu n V i Natural 83 8,43 323 164,55 1,76 11 ngoài Mét c a S lá u t m khúc 199,6 25 6,22 251,71 36 7,6 230,02 32 6,51 78,88 3 3,4 760,21 88 14,73 Bi u s 4: Xí nghi p may I
 8. báo cáo nguyên li u Tháng 1 năm 2001 ơn v : m Mã Nguyên li u T n u kỳ Nh p Xu t T n cu i Nguyên Nh p T ng CB Nguyên Xu t i C ng kỳ li u khác li u khác bán BHL V i ngoài 30,52 30,52 30,52 028 V i tr ng -47,42 -47,42 pôpơlin 028 Mex 370,1 370,1 370,1 9022 V i sơ mi 263,35 263,35 263,35 B48-A011 D ng n p 0,35 548,14 548,14 548,14 W48-A0-11 V i sơ mi 216,84 216,84 216,84 9J8C6P46 V i hoa r i 995,9 965,96 965,96 29,64 ......... ......... ........... ......... ....... ........ ........... ......... ...... 0 ........ ............ T ng 2896 76.200,6 0 74243,85 1910,6 5 0 70.024,7 2.744.098 Bi u s 5: xí nghi p may I báo cáo ch bi n Tháng 1 năm 2001 Mã Hãng Nguyên li u S lư ng Ch bi n nh m c XN nh m c công ty % (chi c) (m) (m/chi c) (m/chi c)
 9. 028 Toàn Th ng V i ngoài 3020 5097,5 1,69 1,73 1,5 Mex 3020 256,97 0,085 0,086 1,5 X p 3020 110 0,036 0,037 1,5 W38-A0-16 Ongood V i ngoài 6792 5309,15 0,741 0,77 1,5 X p 6792 481,44 0,07 0,07 1,5 B38-A0-16 - V i ngoài 3036 3495,94 1,151 1,160 1,5 99-127 N i a V i ngoài 4306 5934,68 1,378 1,379 2 Mex 804 - 435 0,1 0,1 2 Mex - 479 0,9 0,9 2 9J80646 G.First V i ngoài 748 980,96 1,31 1,34 2 X p 748 109,544 0,146 0,146 2 .... .... .... .... .... T ng 101.009 6.405,883 Bi u s 6: xí nghi p may I báo cáo hàng hoá Tháng 1 năm 2001 ST Mã T n Nh p Xu t T n T u kỳ CB Nh p ≠ C ng A B C Xu t ≠ C ng cu i kỳ 1 W38A0-11 70 70 63 7 70 0 2 028 2995 0 2995
 10. 3 B38-A0-16 6611 6611 6611 6611 0 4 KD-19 10 10 0 10 .... ..... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... T ng 51.051 0 51.051 3452 7 3452 18.632 Bi u s 7 báo cáo t ng h p ch bi n Quý I năm 2001 Tên nguyên li u Mã hàng Bán thành ph m CB (m) Bình quân (m) Chi phí NVL chính Bình quân (chi c) ( ) ( ng/chi c) Mex 9J866X46 5840 3.326 0,569 6.061.452 1037,93 V i xanh 028 10290 17.348 1,69 47.037.623 4571,3 X p B38-A0-16 16.080 18.593,66 1,16 7.171.680 446 ........ .......... ........ ......... ........ ...... ..........
 11. T ng 7.063.122.355 Bi u s 8: báo cáo t ng h p hàng hoá Quý I năm 2001 Mã hàng ơn v T n u kỳ CB C ng Thành ph m T n cu i kỳ DS 00-116 Chi c 0 856 856 856 0 9J8C6X46 - 0 5840 5840 5840 0 XN I JSVB6946 - 0 2018 2018 2018 0 9J8C6P46 - 0 928 928 928 0 L0911-D3 - 0 4230 4230 4230 0 XN II C ng
 12. Bi u s 9 báo cáo nguyên li u công ty Quý I năm 2001 Mã T n u kỳ Nh p nguyên CB (chi c) Thành ph m nh p Thành ti n ( ng) T n cu i kỳ li u ( ng) kho (chi c) ( ng) 99-KD-01+02 4.100.000 4.100.000 0 9J8C6X46 2.851.680 5840 5840 2.857.680 0 XN I 99-162/140 47.546.267 1550 1550 47.546.207 0 9J8C6P46 3.019.372 928 928 3.019.372 0 DS00-116 7.065.292 856 856 7.065.292 0 C ng 4.100.000 XN II T ng c ng 7.063.122.355 7.063.122.355
 13. Bi u s 10 báo cáo t ng h p v t li u ph Quý I năm 2001 Xí nghi p Mã hàng Thành ph m nh p kho (b ) Chi phí v t li u ph ( ng) 9J8C6P46 928 1.862.000 99-162/140 4550 1.710.000 May I J8W86946 5840 3.330.000 ........ ............ .......... C ng 106.480.000 May II May..... May V T ng c ng 2.024.140.500
 14. Bi u s 11: s cái Tài kho n 621- Chi phí nguyên v t li u tr c ti p Năm 2001 S dư u năm N Có ơn v tính: ng Ghi có các tài kho n i Quý I Quý II Quý III Quý IV ng, n tài kho n này TK 152 8.989.243.167 C ng s PS n 8.989.243.167 C ng s PS có 8.989.243.167 S dư cu i kỳ N Có Bi u s 12
 15. b ng phân b s 1 phân b ti n lương và BHXH Quý I năm 2001 Ký hi u tài kho n Di n gi i ti n lương Thu nh p Trích 19% BHXH T ng c ng 622 Chi phí nhân công tr c ti p 4.213.707.288 380.667.324 4.594.374.612 627 Chi phí nhân viên qu n lý XN 746.023.591 33.608.055 779.631.646 641 Chi phí nhân viên bán hàng 199.899.167 21.648.112 221.547.279 642 Chi phí nhân viên qu n lý công ty 378.128.694 76.708.551 454.837.245 1388 Các kho n ph i thu 43.018.500 43.018.500 111 Thu h i 29.711.600 29.711.600 T ng c ng 5.610.488.840 512.632.042 6.123.120.882 Bi u s 13 s cái Tài kho n 622- Chi phí nhân công tr c ti p Năm 2001
 16. S dư u năm N Có ơn v tính: ng Ghi có các tài kho n i Quý I Quý II Quý III Quý IV ng, n tài kho n này TK 334 4.213.707.288 TK338 380.667.324 C ng s PS n 4.594.374.612 C ng s PS có 4.594.374.612 S dư cu i kỳ N Có Bi u s 14 b ng tính và phân b kh u hao tsc Quý I năm 2001 Ch tiêu Nơi s d ng TK 627- Chi phí s n xu t chung C ng Toàn DN TK 627 Nguyên giá Kh u hao PX I PX II PX ... XN ph tr Nhà xư ng trong SXKD 21.471.016.700 191.169.424 27.000.000 20.000.000 7.100.000 122.291.322
 17. Máy móc thi t b 36.819.367.798 1.065.393.868 209.476.498 105.000.000 88.765.801 1.052.596.729 Thi t b truy n d n, ô tô 1.370.696.216 24.696.522 0 Phương ti n ph c v Q.lý 1.445.330.155 68.047.155 11.000.000 11.000.000 1.800.000 22.100.000 C ng 1.349.306.969 247.476.498 136.000.000 97.665.801 1.176.988.051 Bi u s 15 s cái Tài kho n 627- Chi phí s n xu t chung Năm 2001 S dư u năm N Có ơn v tính: ng Ghi có các tài kho n i Quý I Quý II Quý III Quý IV ng, n tài kho n này
 18. TK 111 53.062.900 TK 112 38.801.000 TK 311 165.896.800 TK 142 54.178.080 TK 155 71.174.500 TK 152 359.776.735 TK 214 1.176.988.051 TK 334 746.023.591 TK 338 33.608.055 C ng s PS n 2.699.509.712 C ng s PS có 2.699.509.712 S dư cu i kỳ N Có Bi u s 16: b ng kê s 4- B ng kê chi phí s n xu t (trích) Quý I năm 2001 ơn v tính: ng TK có 142 152 153 331 214 334 338 C ng TK n TK 154 May I ....... May 5 TK 621 8.989.243.167 8.989.243.167

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản