Sơ đồ mạch thang máy

Chia sẻ: Le Tat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:5

2
806
lượt xem
308
download

Sơ đồ mạch thang máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ mạch thang máy

  1. ́́ ́́ Ân tiêp Ân tiêp CD1 1D 1CT 2CT 3CT 4CT 5CT (1) N H 2D CT CBT 3D FBH N H (2) 1HC 36V C T RTr (3) ĐH1 ĐH2 ĐH3 ĐH4 ĐH5 ĐH6 RN RN Đ nâng BT với Đ nâng BT với NCH NCH Đ há ̣ BT ̣ với tôc tôc đô cao ́ Đ tôc̣ BṬ thâp ́ ha đô vớí tôc ́ Đ độ cao độ thâp ́ RT5 (4) NCH giai phong̉ ́ 5CĐT trucđông cơ để ̣ ̣ 2HC RTr (9) BT di chuyên ̉ 5ĐT RT5 (10) RT4 (5) 5GT RT5 4CĐT (11) 4ĐT RT4 (12) 4GT RT4 RT3 (13) (6) 3CĐT 3ĐT RT3 (14) 3GT RT3 (15) 2ĐT RT2 RT2 (7) (16) 2CĐT 2GT RT2 (17) 1ĐT RT1 (18) RT1 1GT (8) RT1 (19) 1CĐT 1PK 2PK 3PK 4PK 5PK T C (20) T N H N (21) HC H N H (22) C CL (23) 1NC (24) N 2NC (25) H C T (26)
  2. ́ ́ Ân tiêp Đủ điêu kiên lam viêc ̀ ̣ ̀ ̣ CD1 1D 1CT 2CT 3CT 4CT 5CT (1) N H 2D CT CBT 3D FBH N H (2) 1HC 36V C T RTr (3) ĐH1 ĐH2 ĐH3 ĐH4 ĐH5 ĐH6 RN RN 5GT NCH Đ RT5 (4) 5CĐT 2HC RTr (9) 4GT 5ĐT RT5 (10) RT4 (5) 5GT RT5 4CĐT (11) 4ĐT RT4 3GT (12) 4GT RT4 RT3 (13) (6) 3CĐT 3ĐT RT3 (14) 3GT 2GT RT3 (15) 2ĐT RT2 RT2 (7) (16) 2CĐT 2GT RT2 (17) 1GT 1ĐT 1,2,3,4,5ĐT RT1 (18) RT1 HC 1,2HC 1GT (8) RT1 (19) 1CĐT 1PK 2PK 3PK 4PK 5PK T C (20) T N H N (21) HC H N H (22) C CL (23) 1NC (24) N 2NC (25) H C T (26)
  3. ́ ́ Ân tiêp Đ nâng BT ṿ ới Đ bị căt điên, ́ CD1 NCHđộ ̣ ̣ thâp ̣ ́́ tôc đô cao ́ tôc kep chăt 1D NCH2CT ̉ 3CT ́ 4CT 1CT giai phong truc đông cơ 5CT ̣ (1)̣ trucđông cơ đểCBT 2D ̣ CT ̣ FBH 3D N H N H (2) ̉ BT di chuyên 1HC 36V C T RTr (3) ĐH1 ĐH2 ĐH3 ĐH4 ĐH5 ĐH6 RN RN 5GT NCH 1,2,3,4,5ĐT Đ RT5 (4) HC 1,2HC 5CĐT 2HC RTr (9) 4GT 5ĐT RT5 (10) RT4 (5) 5GT RT5 4CĐT (11) 4ĐT RT4 3GT (12) 4GT RT4 RT3 (13) (6) 3CĐT 3ĐT RT3 (14) 3GT 2GT RT3 (15) 2ĐT RT2 RT2 (7) (16) 2CĐT 2GT RT2 (17) 1GT 1ĐT 1,2,3,4,5ĐT RT1 (18) RT1 HC 1,2HC 1GT (8) RT1 (19) 1CĐT 1PK 2PK 3PK 4PK 5PK T C (20) T N H N (21) HC H N H (22) C CL (23) 1NC (24) N 2NC (25) H C T (26)
  4. ́ ́ Ân tiêp CD1 1D 1CT 2CT 3CT 4CT 5CT (1) N H 2D CT CBT 3D FBH N H (2) 1HC 36V C T RTr (3) ĐH1 ĐH2 ĐH3 ĐH4 ĐH5 ĐH6 RN RN 5GT NCH 1,2,3,4,5ĐT Đ RT5 HC 1,2HC (4) 5CĐT 2HC RTr (9) 4GT 5ĐT RT5 (10) RT4 (5) 5GT RT5 4CĐT (11) 4ĐT RT4 3GT (12) 4GT RT4 RT3 (13) (6) 3CĐT 3ĐT RT3 (14) 3GT 2GT RT3 (15) 2ĐT RT2 RT2 (7) (16) 2CĐT 2GT RT2 (17) 1GT 1ĐT RT1 (18) RT1 1GT (8) RT1 (19) 1CĐT 1PK 2PK 3PK 4PK 5PK T C (20) T N H N (21) HC H N H (22) C CL (23) 1NC (24) N 2NC (25) H C T (26)
  5. hêt ́ Âń tiêp ́ ĐĐ bị BT́ với tôc hạ căt điên,́ ̣ CD1 NCH kep ́ chăt độ ̣ thâp ̣ đô cao ̣ truc đông cơ ̣ ̣ 1D 1CT 2CT 3CT 4CT 5CT (1) N H 2D CT CBT 3D FBH N H (2) 1HC 36V C T RTr (3) ĐH1 ĐH2 ĐH3 ĐH4 ĐH5 ĐH6 RN RN 5GT NCH 1,2,3,4,5ĐT Đ RT5 HC 1,2HC (4) 5CĐT 2HC RTr (9) 4GT 5ĐT RT5 (10) RT4 (5) 5GT RT5 4CĐT (11) 4ĐT RT4 3GT 1,2,3,4,5ĐT (12) 4GT HC 1,2HC RT4 RT3 (13) (6) 3CĐT 3ĐT RT3 (14) 3GT 2GT RT3 (15) 2ĐT RT2 RT2 (7) (16) 2CĐT 2GT RT2 (17) 1GT 1ĐT RT1 (18) RT1 1GT (8) RT1 (19) 1CĐT 1PK 2PK 3PK 4PK 5PK T C (20) T N H N (21) HC H N H (22) C CL (23) 1NC (24) N 2NC (25) H C T (26)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản