intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Số hóa tài liệu trong xu thế phát triển thư viện số tại Thư viện Khoa học Xã hội

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
8
lượt xem
2
download

Số hóa tài liệu trong xu thế phát triển thư viện số tại Thư viện Khoa học Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày công tác số hóa tài liệu trong xu thế phát triển thư viện số tại Thư viện Khoa học Xã hội. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Số hóa tài liệu trong xu thế phát triển thư viện số tại Thư viện Khoa học Xã hội

 1. Sè HãA TµI LIÖU TRONG XU THÕ PH¸T TRIÓN TH¦ VIÖN Sè T¹I TH¦ VIÖN KHOA HäC X· HéI Phïng ThÞ B×nh(*) 1. Th− viÖn KHXH lµ th− viÖn ®Çu Tån t¹i trªn 100 n¨m, Th− viÖn ngµnh cña ViÖt Nam vÒ KHXH. Víi ®ang tõng ngµy ph¸t triÓn b¾t kÞp xu nguån th«ng tin phong phó vÒ c¸c ngµnh thÕ cña c¸c th− viÖn trong n−íc vµ trªn KHXH, Th− viÖn KHXH lµ n¬i trau dåi thÕ giíi. Trong ®Þnh h−íng ph¸t triÓn, tri thøc cña nhiÒu thÕ hÖ ®éc gi¶. Th− viÖn KHXH ®Æt môc tiªu x©y dùng th− viÖn sè vÒ KHXH vµo n¨m 2020. Do Th− viÖn KHXH ®−îc kÕ thõa vËy, Th− viÖn ®ang tÝch cùc chuÈn bÞ vÒ nguån tµi liÖu rÊt quý tõ ViÖn ViÔn mäi mÆt ®Ó hoµn thµnh môc tiªu ®Æt ra, §«ng B¸c cæ Ph¸p (EFEO) ®Ó l¹i, bao trong ®ã x©y dùng nguån tµi liÖu sè lµ gåm: kho H−¬ng −íc, ThÇn tÝch ThÇn môc tiªu ®−îc quan t©m.(*) s¾c, tµi liÖu Latinh cò, s¸ch Trung Quèc Nguån tµi liÖu sè lµ nguån tµi cæ, s¸ch H¸n N«m, s¸ch NhËt B¶n cæ, nguyªn quan träng l−u th«ng cña th− kho ¶nh, kho phim, b¶n ®å, s¾c phong, viÖn sè, ®¸p øng mäi nhu cÇu cña ®éc ®Üa h¸t vµ kho tranh ¶nh cæ. C¸c kho gi¶ trªn kh¾p thÕ giíi. Víi mçi th− viÖn, s¸ch cña EFEO ®Ó l¹i ®· ®−îc c¸c nhµ nguån tµi liÖu ®−îc coi lµ linh hån cña nghiªn cøu kh¼ng ®Þnh rÊt cã gi¸ trÞ chÝnh th− viÖn ®ã, ph¶n ¸nh ®Æc thï, trong nghiªn cøu KHXH. C¸c kho s¸ch gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña th− viÖn. h×nh thµnh tõ khi thµnh lËp Th− viÖn Nh− vËy, viÖc sè hãa cã chän läc nguån Khoa häc Trung −¬ng (06/02/1960) ®Õn tµi liÖu cña th− viÖn lµ lùa chän chÝnh nay còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó bªn c¹nh kh¶ n¨ng bæ sung tµi liÖu sè phôc vô nhu cÇu nghiªn cøu khoa häc tõ c¸c nguån kh¸c. MÆt kh¸c, sè hãa cßn cña nhiÒu thÕ hÖ c¸c nhµ khoa häc trong lµ gi¶i ph¸p b¶o tån, b¶o qu¶n tµi liÖu nh÷ng n¨m qua. §Õn nay, th− viÖn ®· ®−îc ®¸nh gi¸ cao, ®Æc biÖt lµ víi nh÷ng cã trªn 1.000.000 b¶n s¸ch vµ b¸o chÝ Ên tµi liÖu cæ, ®éc b¶n, tµi liÖu di s¶n, tµi b¶n, gåm nhiÒu ng«n ng÷ kh¸c nhau. liÖu cã thêi gian xuÊt b¶n l©u n¨m ®ang Do ®ã, yªu cÇu sè hãa nh»m phæ cËp ®Õn ®«ng ®¶o ng−êi ®äc vµ ®Ó b¶o qu¶n lµ rÊt cÇn thiÕt. (*) ThS., ViÖn Th«ng tin KHXH.
 2. 78 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2015 trong t×nh tr¹ng bÞ xuèng cÊp. Nguån - 1 m¸y scan A4, 2 m¸y scan A3, 1 tµi liÖu sè gióp n©ng cao kh¶ n¨ng ®¸p m¸y Scan Robot: C¸c thiÕt bÞ nµy cã thÓ øng nhu cÇu th«ng tin cho ®éc gi¶, trong sè hãa tµi liÖu víi nhiÒu kÝch th−íc kh¸c ®ã ®éc gi¶ cña Th− viÖn KHXH chñ yÕu nhau. C¸c thiÕt bÞ scan nµy ®Òu cho ®a lµ c¸c nhµ nghiªn cøu. Lo¹i h×nh tµi liÖu d¹ng c¸c d¹ng ¶nh nh− TIFF, JPEG, sè cã −u ®iÓm lµ: kiÓm so¸t tµi nguyªn PDF,... víi ®é ph©n gi¶i lªn tíi 600ppi. th«ng tin; b¶o vÖ an toµn vµ l©u dµi c¸c - 1 m¸y scannap SV600 cña h·ng tµi liÖu gèc; n©ng cao n¨ng lùc khai th¸c Fujitsu NhËt B¶n. th«ng tin cña ng−êi dïng tin; dÔ dµng t¹o lËp c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô Víi sù ®a d¹ng vÒ thiÕt bÞ trªn, bé th«ng tin míi; thóc ®Èy më réng viÖc phËn sè hãa cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn sè chia sÎ th«ng tin. Trong bèi c¶nh Th− hãa tµi liÖu trªn nhiÒu d¹ng kÝch th−íc viÖn ®ang chuÈn bÞ c¬ së h¹ tÇng vµ tµi liÖu kh¸c nhau. Cã thÓ sè hãa tµi ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng th− viÖn sè, mét liÖu cã kÝch th−íc ®Õn A0. N¨m 2014, th− viÖn hiÖn ®¹i th«ng minh th× tµi liÖu Th− viÖn KHXH ®· sè hãa ®−îc b¶n ®å sè chiÕm vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng. khæ lín (víi kÝch th−íc lªn tíi kho¶ng 1,6m x 2m) víi chÊt l−îng cao, ®¸p øng 2. T¹i Th− viÖn KHXH, nguån tµi yªu cÇu b¶o tån vµ xuÊt b¶n l¹i. liÖu sè ®· t¨ng lªn nhanh chãng trong nh÷ng n¨m qua. C«ng t¸c sè hãa tµi liÖu Ph−¬ng ph¸p sè hãa tµi liÖu thùc - mét trong nh÷ng c¸ch quan träng nhÊt chÊt lµ lùa chän c¸c thiÕt bÞ sè hãa phï ®Ó ph¸t triÓn tµi liÖu sè - ®−îc chó hîp nhÊt ®èi víi c¸c lo¹i tµi liÖu kh¸c träng. Th− viÖn ®· cã bé phËn sè hãa nhau nh»m ®¹t chÊt l−îng file tèt nhÊt chuyªn nghiÖp t¹i phßng X©y dùng C¬ vµ gi¶m thiÓu nh÷ng t¸c ®éng lµm h− së d÷ liÖu - Th− môc. Th− viÖn KHXH h¹i thªm cho tµi liÖu. §Ó chÊt l−îng tµi ®· ®−a nghiÖp vô sè hãa vµo ho¹t ®éng liÖu sè ®¹t kÕt qu¶ cao, ®ång thêi ®¶m th−êng xuyªn. C¸c c«ng t¸c sè hãa ®ang b¶o ®−îc s¸ch gèc khi sè hãa kh«ng bÞ ®−îc nghiªn cøu tÝch cùc nh»m ®−a tµi t¸c ®éng lµm xuèng cÊp thªm, Th− viÖn liÖu sè ®¹t tíi chuÈn chung cña thÕ giíi. KHXH lu«n lùa chän c¸c ph−¬ng ph¸p sè hãa hîp lý nhÊt. Cã hai h×nh thøc sè Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c sè hãa tµi liÖu ®ang ®−îc ¸p dông t¹i Th− hãa tµi liÖu cña Th− viÖn ®· ®−îc c¸c cÊp viÖn (theo quan ®iÓm ph©n chia cña l·nh ®¹o quan t©m, Th− viÖn ®−îc ®Çu chóng t«i): t− c¸c trang thiÕt bÞ sè hãa kh¸ ®a d¹ng - Sè hãa thñ c«ng: sö dông c¸c thiÕt vµ hiÖn ®¹i, phï hîp víi phÇn lín kÝch bÞ nh− m¸y ¶nh, m¸y scan kh«ng cã th−íc tµi liÖu trong Th− viÖn, bao gåm: phÇn mÒm xö lý chuyªn biÖt ®i kÌm, ¶nh sau khi chôp/quÐt ®−îc xö lý trªn - 2 m¸y ¶nh kü thuËt sè Sony: cã mét phÇn mÒm ®¬n lÎ. kh¶ n¨ng chôp ¶nh tµi liÖu cã kÝch th−íc lín ®Õn 1m. M¸y ¶nh cho kÕt qu¶ - Sè hãa tù ®éng: sö dông thiÕt bÞ lµ ¶nh RAW, JPEG cã ®é ph©n gi¶i trªn quÐt tù ®éng nh− scanrobot, ¶nh ®−îc 300ppi, dung l−îng trªn 14MB, ®¹t tiªu xö lý b»ng chÝnh phÇn mÒm tÝch hîp chuÈn sö dông ®Ó l−u tr÷ l©u dµi. cña hÖ thèng.
 3. Sè ho¸ tµi liÖu… 79 Dï sö dông h×nh thøc sè hãa nµo th× viÖc sè hãa mét khèi l−îng tµi liÖu lín c¸c s¶n phÈm sè hãa còng ph¶i ®¹t c¸c ph¶i ch¹y theo thêi gian dÉn ®Õn kh«ng tiªu chuÈn kü thuËt vÒ tµi liÖu sè hãa, kiÓm so¸t ®−îc quy tr×nh thùc hiÖn cña ®¶m b¶o c¸c quy t¾c ®Þnh danh, ®¶m mçi c¸n bé còng lµ nguyªn nh©n dÉn b¶o sau khi sè hãa c¸c b¶n tµi liÖu gèc ®Õn lµm thay ®æi c¸c th«ng sè kü thuËt vÉn an toµn, kh«ng r¸ch n¸t, kh«ng mÊt cña tµi liÖu sè. trang, kh«ng mÊt/l¹c tµi liÖu. Mét quy tr×nh thµnh v¨n, chÝnh 3. VÒ nguyªn t¾c, sè hãa tµi liÖu thøc quy ®Þnh c¸c b−íc thùc hiÖn sè hãa ph¶i tu©n thñ theo mét quy tr×nh. Quy tµi liÖu lµ rÊt cÇn thiÕt. Trong ®ã, quy tr×nh sè hãa lµ mét chuçi c¸c ho¹t ®éng tr×nh quy ®Þnh chÆt chÏ ngay tõ b−íc liªn tiÕp ®−îc thùc hiÖn tõ kh©u ®Çu ®Çu tiªn lµ lËp danh môc nh÷ng tµi liÖu tiªn ®Õn khi cho ra s¶n phÈm cuèi cïng sÏ ®−îc sè hãa, ®Ò xuÊt l·nh ®¹o duyÖt, theo yªu cÇu. Tr−íc ®©y, khi sè hãa tµi sau ®ã chuyÓn tíi bé phËn rót tµi liÖu tõ liÖu theo c¸c ®Ò tµi, dù ¸n, quy tr×nh chØ kho b¶o qu¶n. Nh− vËy, tr−íc khi thùc ®−îc chó ý tõ khi quÐt tµi liÖu ®Õn khi hiÖn c¸c thao t¸c sè hãa cô thÓ, quy ra s¶n phÈm cuèi cïng, ch−a ®Ò cËp ®Õn tr×nh ®· ph¶i qua nhiÒu b−íc, ®iÒu nµy c¸c kh©u tr−íc khi quÐt tµi liÖu vµ sau lµ b¾t buéc. V× quy tr×nh thùc hiÖn cµng khi hoµn thµnh s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã, chÆt chÏ bao nhiªu th× ®é an toµn cña
 4. 80 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2015 tµi liÖu gèc cµng ®−îc ®¶m b¶o. H¬n tiÕp ®äc trªn m¸y tÝnh cña Th− viÖn n÷a, c«ng t¸c sè hãa t¹i Th− viÖn KHXH hoÆc tõ xa th«ng qua m¹ng Internet. cã liªn quan ®Õn c¸c phßng nghiÖp vô §éc gi¶ cã thÓ yªu cÇu ®−îc phôc vô b¶n kh¸c trong toµn bé d©y chuyÒn th− viÖn, file hoÆc in l¹i tïy môc ®Ých sö dông. nªn nh÷ng chi tiÕt ®−îc quy ®Þnh chÆt chÏ lµ c¬ së ®Ó c¸c c¸n bé thùc hiÖn sè §−a tµi liÖu sè vµo sö dông còng lµ hãa vµ c¸c phßng liªn quan thùc hiÖn nh»m h¹n chÕ sö dông b¶n gèc ®Ó tr¸nh tèt nhiÖm vô ®−îc giao. S¬ ®å m« t¶ quy g©y h− h¹i cho tµi liÖu, b¶o qu¶n tµi liÖu tr×nh sè hãa tµi liÖu t¹i Th− viÖn KHXH gèc ®−îc l©u dµi. HiÖn t¹i, mét phÇn cña thÓ hiÖn ë trang 79. kho tµi liÖu sè cña Th− viÖn KHXH ®· ®−îc ®−a vµo sö dông ®¸p øng nhu cÇu Th«ng th−êng, c¸c thao t¸c trong ®éc gi¶. quy tr×nh sè hãa ®−îc h−íng dÉn trùc tiÕp cho c¸n bé thùc hiÖn. Quy tr×nh Tµi liÖu sau khi sè hãa cÇn ®−îc l−u ch−a ®−îc biªn so¹n thµnh v¨n b¶n tr÷ vµ b¶o qu¶n theo c¸c yªu cÇu vÒ an chÝnh thøc cña Th− viÖn nªn c«ng t¸c sè ninh d÷ liÖu. §Ó thùc hiÖn ®−îc c¸c gi¶i ho¸ còng gÆp mét sè khã kh¨n. Th− ph¸p an ninh d÷ liÖu, tr−íc hÕt Th− viÖn th−êng triÓn khai sè hãa tµi liÖu viÖn cÇn trang bÞ ®−îc mét hÖ thèng l−u víi nhiÒu c¸n bé cïng tham gia, ®a sè lµ tr÷ chuyªn dông, cã ®é æn ®Þnh cao. §èi c¸c c¸n bé lµm chuyªn m«n kh¸c nªn cã víi mét th− viÖn cã kho tµi nguyªn sè thÓ dÉn ®Õn thùc hiÖn sai quy tr×nh, bÎ lín th× viÖc lùa chän gi¶i ph¸p l−u tr÷ g·y quy tr×nh hoÆc biÕn ®æi quy tr×nh, phï hîp lµ v« cïng quan träng. Trong ®Æc biÖt lµ nh÷ng thao t¸c xö lý h×nh tr−êng hîp cña Th− viÖn KHXH, Th− ¶nh. Nh÷ng bÊt cËp nµy lµ nguyªn nh©n viÖn ®ang ®Þnh h−íng ph¸t triÓn th− dÉn ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm sè hãa viÖn sè nh÷ng n¨m tiÕp theo, th× mét hÖ kh«ng ®ång ®Òu vµ mét sè s¶n phÈm thèng l−u tr÷ vµ qu¶n trÞ ®−îc toµn bé ch−a ®¹t chuÈn. nguån tµi nguyªn ngµy cµng t¨ng cña Thêi ®iÓm hiÖn t¹i, tµi liÖu sè t¹i Th− viÖn cµng cÇn ph¶i ®−îc lùa chän Th− viÖn ®· b¾t ®Çu ®−îc ®−a vµo sö chÝnh x¸c. HiÖn t¹i trªn thÞ tr−êng cã 3 dông, nh−ng míi chØ trong ph¹m vi hÑp, hÖ thèng l−u tr÷: DAS (Direct attached chñ yÕu trªn m¹ng LAN, ch−a truy cËp storage), NAS (Network Attached ®−îc qua m¹ng Internet. D÷ liÖu sè Storage), vµ SAN (Storage Area ®−îc cung cÊp cho ®éc gi¶ khi cã yªu cÇu Network). øng dông cho l−u tr÷ vµ cung cÊp file hoÆc in Ên. Danh môc qu¶n trÞ d÷ liÖu, lùa chän phï hîp nhÊt nguån tµi liÖu sè t¹i Th− viÖn KHXH cho Th− viÖn lµ gi¶i ph¸p SAN, bëi (tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2014) thÓ hiÖn ë b¶ng ph©n tÝch c¸c −u ®iÓm cña SAN cho trang 81. thÊy hÖ thèng nµy hoµn toµn ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu cña mét hÖ thèng l−u 4. Sö dông tµi liÖu sè trong Th− tr÷ d÷ liÖu, gåm: viÖn lµ h×nh thøc ®¸p øng nhu cÇu tin cña ®éc gi¶ kh«ng ph¶i b»ng tµi liÖu - HÖ thèng l−u tr÷ cã kh¶ n¨ng tÝch d¹ng vËt lý mµ b»ng tµi liÖu ®−îc sè hãa hîp ®−îc c¸c lo¹i c«ng nghÖ l−u tr÷, thiÕt l−u tr÷ d−íi d¹ng c¸c file, c¸c tÖp tin bÞ l−u tr÷ vµ cã thÓ hç trî ®−îc nhiÒu lo¹i m¸y tÝnh. Cã thÓ phôc vô ®éc gi¶ trùc h×nh l−u tr÷.
 5. Sè ho¸ tµi liÖu… 81 Danh môc nguån tµi liÖu sè t¹i Th− viÖn KHXH TT Tªn bé s−u tËp D¹ng sè hãa Sè l−îng Ghi chó Sè hãa toµn v¨n. File 1 H−¬ng −íc 5.461 cuèn Sè hãa trän bé s−u tËp ¶nh: Tiff, jpeg, PDF Sè hãa toµn v¨n. File 2 H−¬ng −íc N«m 1.226 cuèn Sè hãa trän bé s−u tËp ¶nh: Tiff, jpeg, PDF Sè hãa toµn v¨n. File 3 ThÇn s¾c H¸n N«m 3.710 cuèn Sè hãa trän bé s−u tËp ¶nh: Tiff, jpeg, PDF Chôp ¶nh, file ¶nh: 4 S¾c phong 533 b¶n Sè hãa trän bé s−u tËp jpeg QuÐt file ¶nh: Tiff, 5 ¶nh jpeg. 57.860 ¶nh Sè hãa trän bé s−u tËp T¹p chÝ L'Ðveil 6 Ðconomique de File PDF 625 215 sè ch−a sè hãa l'Indochine 243 cuèn toµn Chôp ¶nh file RAW, v¨n 243 cuèn toµn v¨n, 7 S¸ch H¸n N«m jpeg, PDF 1.496 cuèn 3 cßn l¹i 3-15 trang trang Chôp/quÐt ¶nh file: 8 S¸ch Trung Quèc cæ 42.143 cuèn 3-5 trang jpeg, PDF Chôp/quÐt ¶nh file: 9 S¸ch NhËt B¶n cæ 9.693 cuèn 3-5 trang jpeg, PDF Toµn v¨n 10 S¸ch Ph¸p QuÐt ¶nh file: PDF 300 cuèn Chñ ®Ò b¶n ®å §iÖn QuÐt ¶nh file: Tiff, 11 B¶n ®å 49 b¶n ®å Biªn Phñ vµ Hoµng jpeg Sa, Tr−êng Sa 320 cuèn 12 S¸ch míi fulltext 2.800 sè hãa 10 -15 trang KÕt qu¶ c¸c ®Ò tµi 13 Fulltext Trªn 200 ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc Tµi liÖu phôc vô Tõ 1990-2000 file ¶nh 14 HTML, PDF Kho¶ng 2.700 sè nghiªn cøu 2000 -2013 fulltext Chôp/quÐt file: 15 C«ng b¸o 110 tËp JPEG, PDF Chôp/quÐt file: TIFF, S¸ch in tr−íc n¨m 16 OCTO 42 cuèn JPEG, PDF 1945 b»ng tiÕng ViÖt 17 C¸c tµi liÖu kh¸c File PDF 27 lo¹i Tµi liÖu biÕu tÆng
 6. 82 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2015 - Xem xÐt vµ n¾m b¾t xu h−íng cÊp ®èi víi mét hÖ thèng, nªn c¸c th− ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña c¸c nhµ s¶n viÖn cÇn s½n sµng chuyÓn ®æi nh÷ng xuÊt lín nh»m cung cÊp dÞch vô l−u tr÷ d÷ liÖu ¶nh cã gi¸ trÞ, nh÷ng d÷ liÖu tèt nhÊt cho kh¸ch hµng. chØ môc vµ phÇn mÒm sang nh÷ng thÕ hÖ c«ng nghÖ tiÕp theo. - HÖ thèng ®¸p øng yªu cÇu l−u tr÷ hiÖn t¹i vµ trong t−¬ng lai. Trªn thùc tÕ, nh÷ng trung t©m l−u tr÷ lín nh− Trung t©m L−u tr÷ Quèc - HÖ thèng cã ®é s½n sµng vµ kh¶ gia vÉn sö dông c«ng nghÖ l−u tr÷ trªn n¨ng thùc thi øng dông cao. Microfilm cña thÕ kû tr−íc. NÕu chØ l−u - Cã thÓ më réng ph¸t triÓn mét tr÷ tµi liÖu d−íi gãc ®é b¶o tån vµ phôc c¸ch liªn tôc mµ vÉn ®¶m b¶o ®Çu t− vô ®éc gi¶ theo ph−¬ng thøc truyÒn hîp lý. thèng th× l−u tr÷ trªn microfilm lµ gi¶i ph¸p tèi −u. Cho ®Õn nay, microfilm - Cã hÖ thèng dÞch vô chuyªn vÉn ®−îc cho lµ cã tuæi thä kh¸ cao nghiÖp vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn. (kho¶ng 500 n¨m), trong khi c¸c hÖ thèng l−u tr÷ vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cã - DÔ triÓn khai vµ qu¶n trÞ: PhÇn tuæi thä kh¸ thÊp. §Æc biÖt, c¸c thiÕt bÞ mÒm qu¶n lý trung t©m sÏ lµm ®¬n c«ng nghÖ th«ng tin lçi thêi rÊt nhanh, gi¶n ho¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ vµ gi¶m ®ã còng lµ mét th¸ch thøc lín cho c¸c ®−îc c¸c chi phÝ vËn hµnh th− viÖn trªn thÕ giíi nãi chung vµ Th− (http://www.quangngai.gov.vn/). viÖn KHXH nãi riªng. SAN chÝnh lµ hÖ thèng l−u tr÷ hiÖn ®¹i ®¸p øng ®−îc c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra cña Nh×n vµo thùc tÕ cña Th− viÖn c«ng t¸c l−u tr÷ b¶o qu¶n tµi liÖu kü KHXH, nªn ch¨ng bªn c¹nh viÖc tiÕn thuËt sè, hç trî ®¾c lùc cho sù vËn tíi trang bÞ nh÷ng hÖ thèng l−u tr÷, hµnh hÖ thèng d÷ liÖu th− viÖn sè t¹i b¶o qu¶n tµi liÖu hiÖn ®¹i th× cÇn c©n Th− viÖn KHXH. §©y cã thÓ sÏ lµ sù nh¾c mét kh¶ n¨ng ghi tµi liÖu sè trªn lùa chän cña hÇu hÕt c¸c th− viÖn trong microfilm ®Ó l−u tr÷ b¶o qu¶n. §ã lµ thêi gian tíi. mét gi¶i ph¸p an toµn cho nh÷ng d÷ liÖu quý, ®éc b¶n ®· sè hãa toµn v¨n: Trong b¶o qu¶n, viÖc kÐo dµi tuæi ThÇn s¾c H¸n N«m, H−¬ng −íc N«m, thä cña tµi liÖu (vËt mang tin) lu«n lµ H−¬ng −íc, ThÇn tÝch ThÇn s¾c, s¸ch vÊn ®Ò ®−îc quan t©m. Tuy nhiªn, ®èi H¸n N«m viÕt tay,...… víi tµi liÖu kü thuËt sè, tuæi thä cña c¸c tµi liÖu nµy l©u bÒn h¬n so víi tµi liÖu 5. Sè hãa tµi liÖu lµ nghiÖp vô th− vËt lý. ChÝnh v× thÕ, viÖc tån t¹i cña viÖn øng dông chñ yÕu nh÷ng thµnh c¸c tµi liÖu nµy phô thuéc nhiÒu vµo tùu cña c«ng nghÖ th«ng tin. Sù lçi thêi tuæi thä cña hÖ thèng truy cËp. Nãi nhanh chãng cña phÇn mÒm, thiÕt bÞ c¸ch kh¸c, ®ã chÝnh lµ kh¶ n¨ng khai c«ng nghÖ th«ng tin sÏ t¸c ®éng trùc th¸c tµi liÖu qua c¸c hÖ thèng. Do tiÕp ®Õn ho¹t ®éng sè hãa. Do ®ã, ng−êi kh«ng thÓ ch¾c ch¾n vÒ thêi h¹n hoÆc lµm c«ng t¸c sè hãa ph¶i tÝch cùc kh¶ n¨ng b¶o tr×, hç trî cña nhµ cung nghiªn cøu vµ n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng
 7. Sè ho¸ tµi liÖu… 83 chuyÓn giao kü thuËt vµ thay thÕ c«ng tµi liÖu cÇn ®−îc hoµn thiÖn thªm ë c¸c nghÖ ®Ó kh«ng bÞ l¹c hËu so víi sù ph¸t vÊn ®Ò nh−: triÓn chung cña thÕ giíi. - Bæ sung license phÇn mÒm xö lý C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé sè hãa vµ ¶nh Scangate theo hÖ thèng thiÕt bÞ sè t¹o nh÷ng c¬ héi häc hái kinh nghiÖm, hãa tù ®éng, ®¶m b¶o chÊt l−îng ¶nh sè kü thuËt tiªn tiÕn vÒ sè hãa tµi liÖu ®¹t tiªu chuÈn cao nhÊt; ®−îc xem lµ yªu cÇu quan träng trong - §Çu t− hÖ thèng l−u tr÷ dµnh ph¸t triÓn sè hãa cña tÊt c¶ c¸c th− riªng cho bé phËn b¶o qu¶n tµi liÖu sè, viÖn hiÖn ®¹i. hÖ thèng cã kh¶ n¨ng sao l−u vµ xuÊt d÷ liÖu khi cÇn. Tµi liÖu sè lµ mét trong bèn thµnh tè quan träng cña th− viÖn sè - th− - §Çu t− phÇn mÒm qu¶n trÞ tµi viÖn th«ng minh. Hoµn thiÖn vµ tiÕp nguyªn sè, phÇn mÒm cã kh¶ n¨ng tôc ph¸t triÓn sè hãa tµi liÖu lµ vÊn ®Ò qu¶n trÞ, cËp nhËt, trao ®æi, ®¸p øng cÇn quan t©m cña mçi th− viÖn. Víi nhu cÇu tµi liÖu online cña ®éc gi¶ trªn ®iÒu kiÖn cña Th− viÖn KHXH, sè hãa toµn thÕ giíi 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản