intTypePromotion=1
ADSENSE

Sổ kế toán bằng excel - phục vụ các doanh nghiệp SME và các bạn mới ra trường

Chia sẻ: Monkey68 Monkey68 | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:34

3.090
lượt xem
1.348
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu sổ kế toán dừng để tham khảo và ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó cũng rất có ích cho các sinh viên trong các trường kinh tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ kế toán bằng excel - phục vụ các doanh nghiệp SME và các bạn mới ra trường

 1. TK TÊN TÀI KHOẢN 1111 Tiền mặt 1121 Tiền gởi ngân hàng VND 1122 Tiền gởi ngân hàng USD 1131 Tiền đang chuyển 121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 128 Đầu tư ngắn hạn khác 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 131 Phải thu khách hàng 1331 Thuế GTGT được khấu trừ HHDV 1332 Thuế GTGT được khấu trừ TSCD 1361 Vốn kinh doanh ở đơn vi trực thuộc 1368 Phải thu nội bộ khác 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 1388 Phải thu khác 139 Dự phòng phảI thu khó đòi 1411 Tạm ứng nhân vien 1412 Tạm ứng mua vật tư, hàng hoá 1413 Tạm ứng giao khoán nộI bộ 1418 Tạm ứng khác 1421 Chi phí trả trước 1422 Chi phí chờ kết chuyển 144 Thế chấp, ký cược, ký qũi ngắn hạn 151 Hàng đang đi đường 152 Nguyên vật liệu 153 Công cụ dụng cụ 154 Chi phí SXKD dở dang 155 Thành phẩm 1561 Hàng hoá trong kho 1562 Chi phí mua hàng hoá 157 Hàng gửI đi bán 159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2111 Đất đai 2112 Nhà xưỡng, vật kiến trúc 2113 Máy móc thiết bị 2114 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 2115 Thiết bị, dụng cụ quản lý 2117 Dàn giáo, cốt pha 2118 TSCĐ khác 212 TSCĐ thuê tài chính 213 TSCĐ vô hình 2141 Hao mòn TSCD hữu hình 2142 Hao mòn TSCD thuê tài chính 2143 Hao mòn TSCD thuê vô hình 221 Đầu tư chứng khoán dài hạn 222 Góp vốn liên doanh 228 Đầu tư dài hạn khác 229 Dự phòng giản giá đầu tư dài hạn 2411 Mua sắm TSCD 2412 Xây dựng cơ bản 2413 Sửa chữa lớn TSCD 242 Chi phí trả trước dài hạn 244 Ký qũi ký cược dài hạn
 2. 3111 Vay ngắn hạn VND 3112 Vay ngắn hạn USD 315 Nợ dài hạn đến hạn trả 331 Phải trả ngườI bán 33311 Thuế GTGT đầu ra 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 3333 Thuế XNK 3334 Thuế TNDN 3338 Thuế môn bài, thuế khác 3339 Phí và các khoản phải nộp khác 334 Phải trả CBNV 335 Chi phí phảI trả 3361 PhảI trả các đơn vị trực thuộc 3368 PhảI trả nộI bộ khác 337 Th.toán theo tiến độ kế hoạch HĐXD 3381 Tài sản thừa chờ giải quyết 3382 Kinh phí công đoàn 3383 Bảo hiểm xã hội 3384 Bảo hiểm y tế 3387 Doanh thu nhận trước 3388 Phải trả, phải nộp khác 341 Vay dài hạn 342 Nợ dài hạn 344 Nhận ký qũi, ký cược dài hạn 411 Nguồn vốn kinh doanh 413 Chênh lệch tỉ giá 414 Qũi phát triển SXKD 415 Qũi dự phòng tài chính 4211 Lợi nhuận năm trước 4212 Lợi nhuận năm nay 431 Quỹ khen thưởng- phúc lợI 441 Nguồn vốn đầu tư XDCB 5111 Doanh thu XD kinh doanh dự án 5112 Doanh thu thương mạI 5113 Doanh thu khác 515 Doanh thu hoạt động tài chính 521 Chiết khấu thương mại 531 Hàng bán bị trả lại 532 Giảm giá hàng bán 621 Chi phí NVL trực tiếp 622 Chi phí nhân công trực tiếp 623 Chi phí sử dụng máy thi công 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng 6272 Chi phí vật liệu phân xưởng 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất 6274 Chi phí khấu hao TSCD 6275 Chi phí nghiên cứu phát triển 6276 Thuê nhà xưỡng 6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6278 Chi phí bằng tiền khác 632 Giá vốn hàng bán 635 Chi phí hoạt động tài chính 6411 Chi phí nhân viên bán hàng
 3. 6412 Chi phí bao bì, bốc xếp, vận chuyển 6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 6414 Chi phí khấu hao TSCD 6415 Chi phí baảo hành 6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6418 Chi phí hoa hồng,quảng cáo 6419 Chi phí bằng tiền khác 6421 Chi phí nhân viên quản lý 6422 Chi phí vật liệu quản lý 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng 6424 Chi phí khấu hao TSCD 6425 Phí, phí, lệ phí 6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6428 Chi phí tiếp khách 6429 Chi phí bằng tiền khác 711 Thu nhập bất thường 811 Chi phí bất thường 911 Xác định kết quả kinh doanh
 4. SHTK TEÂN TK ÑK NÔÏ 1111 Tiền mặt 250,000,000 1121 Tiền gởi ngân hàng VND 2,500,000 1122 Tiền gởi ngân hàng USD 1131 Tiền đang chuyển 121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 128 Đầu tư ngắn hạn khác 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 131 Phải thu khách hàng 560,000,000 1331 Thuế GTGT được khấu trừ HHDV 1332 Thuế GTGT được khấu trừ TSCD 1361 Vốn kinh doanh ở đơn vi trực thuộc 1368 Phải thu nội bộ khác 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 1388 Phải thu khác 139 Dự phòng phảI thu khó đòi 1411 Tạm ứng nhân vien 6,400,000 1412 Tạm ứng mua vật tư, hàng hoá 1413 Tạm ứng giao khoán nộI bộ 1418 Tạm ứng khác 1421 Chi phí trả trước 8,700,000 1422 Chi phí chờ kết chuyển 144 Thế chấp, ký cược, ký qũi ngắn hạn 151 Hàng đang đi đường 152 Nguyên vật liệu 153 Công cụ dụng cụ 54,000,000 154 Chi phí SXKD dở dang 155 Thành phẩm 1561 Hàng hoá trong kho 1562 Chi phí mua hàng hoá 157 Hàng gửI đi bán 159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2111 Đất đai 2112 Nhà xưỡng, vật kiến trúc 200,000,000 2113 Máy móc thiết bị 54,000,000 2114 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 65,400,000 2115 Thiết bị, dụng cụ quản lý 2117 Dàn giáo, cốt pha 2118 TSCĐ khác 212 TSCĐ thuê tài chính 213 TSCĐ vô hình 2141 Hao mòn TSCD hữu hình 2142 Hao mòn TSCD thuê tài chính 2143 Hao mòn TSCD thuê vô hình
 5. 221 Đầu tư chứng khoán dài hạn 222 Góp vốn liên doanh 228 Đầu tư dài hạn khác 229 Dự phòng giản giá đầu tư dài hạn 2411 Mua sắm TSCD 2412 Xây dựng cơ bản 2413 Sửa chữa lớn TSCD 242 Chi phí trả trước dài hạn 244 Ký qũi ký cược dài hạn 3111 Vay ngắn hạn VND 3112 Vay ngắn hạn USD 315 Nợ dài hạn đến hạn trả 331 Phải trả ngườI bán 33311 Thuế GTGT đầu ra 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 3333 Thuế XNK 3334 Thuế TNDN 3338 Thuế môn bài, thuế khác 3339 Phí và các khoản phải nộp khác 334 Phải trả CBNV 335 Chi phí phảI trả 3361 PhảI trả các đơn vị trực thuộc 3368 PhảI trả nộI bộ khác 337 Th.toán theo tiến độ kế hoạch HĐXD 3381 Tài sản thừa chờ giải quyết 3382 Kinh phí công đoàn 3383 Bảo hiểm xã hội 3384 Bảo hiểm y tế 3387 Doanh thu nhận trước 3388 Phải trả, phải nộp khác 341 Vay dài hạn 342 Nợ dài hạn 344 Nhận ký qũi, ký cược dài hạn 411 Nguồn vốn kinh doanh 413 Chênh lệch tỉ giá 414 Qũi phát triển SXKD 415 Qũi dự phòng tài chính 4211 Lợi nhuận năm trước 4212 Lợi nhuận năm nay 431 Quỹ khen thưởng- phúc lợI 441 Nguồn vốn đầu tư XDCB 5111 Doanh thu XD kinh doanh dự án 5112 Doanh thu thương mạI 5113 Doanh thu khác
 6. 515 Doanh thu hoạt động tài chính 521 Chiết khấu thương mại 531 Hàng bán bị trả lại 532 Giảm giá hàng bán 621 Chi phí NVL trực tiếp 622 Chi phí nhân công trực tiếp 623 Chi phí sử dụng máy thi công 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng 6272 Chi phí vật liệu phân xưởng 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất 6274 Chi phí khấu hao TSCD 6275 Chi phí nghiên cứu phát triển 6276 Thuê nhà xưỡng 6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6278 Chi phí bằng tiền khác 632 Giá vốn hàng bán 635 Chi phí hoạt động tài chính 6411 Chi phí nhân viên bán hàng 6412 Chi phí bao bì, bốc xếp, vận chuyển 6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 6414 Chi phí khấu hao TSCD 6415 Chi phí baảo hành 6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6418 Chi phí hoa hồng,quảng cáo 6419 Chi phí bằng tiền khác 6421 Chi phí nhân viên quản lý 6422 Chi phí vật liệu quản lý 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng 6424 Chi phí khấu hao TSCD 6425 Phí, phí, lệ phí 6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6428 Chi phí tiếp khách 6429 Chi phí bằng tiền khác 711 Thu nhập bất thường 811 Chi phí bất thường 911 Xác định kết quả kinh doanh TỔNG COÄNG 1,201,000,000
 7. ÑK COÙ
 8. 55,000,000 540,000,000 24,000,000 32,000,000 550,000,000
 9. ###
 10. CT DIEÃN GIAÛI NGAØY SOÁ TKN TKC 01/09/2007 01C Mua nguyeân vaät lieäu duøng cho saûn xuaát tröïc tieáp 1111 621 01/09/2007 02C Traû tieàn mua VPP 6423 1111 01/09/2007 03C Thanh toaùn tieàn ñieän ôû xöôûng SX 6277 1111 01/09/2007 01T Thu tieàn theo HÑ 25/06 1111 131 01/09/2007 HD Doanh thu theo HD 1/07 131 5111 02/09/2007 04C Mua nguyeän vaät lieäu nhaäp kho 152 1111 05/09/2007 05C Mua maùy in cho phoøng kinh doanh 6423 1111 05/09/2007 02T Ruùt tieàn TK veà nhaäp quyõ 1111 1121 05/09/2007 CP Mua theùp duøng cho CT25/06 621 331 05/09/2007 06C Chi traû nôï cho Cty Vaïn Lôïi (tieàn theùp) 331 1111 06/09/2007 07C Taïm uùng löông thaùng 9 cho Nguyeân Vaên A 334 1111 07/09/2007 08C Traû tieàn mua VPP 6423 1111 07/09/2007 09C Chi traû nôï cho Cty Vaïn Ñaït Thaønh (tieàn tole) 331 1111 07/09/2007 10C Chi traû nôï cho Cty Taân Tröôøng Thònh (tieàn sôn)331 1111 07/09/2007 11C Chi traû nôï cho Cty Taân Cô (tieàn bulon) 331 1111 08/09/2007 12C Chi traû nôï cho Cty Vaïn Lôïi (tieàn theùp) 331 1111 09/09/2007 13C Chi traû tieàn dieän VP 6427 1111 10/09/2007 14C Chi tieàn thueâ nhaø thaùng 9 6427 1111 10/09/2007 15C Mua caây caûnh veà trang trí chi xöôûng 6278 1111 19/09/2007 16C Mua nguyeân vaät lieäu veà nhaäp kho 152 1111 19/09/2007 17C Traû tieàn vaän chuyeån keøo theùp 6278 1111 20/09/2007 18C tieàn thueâ maùy phaùt ñieän cho CT 2/5 623 1111 20/09/2007 19C Noäp thueá truy thu thaùng 8 33311 1111 21/09/2007 20C Taïm uùng löông thaùng 9 cho Nguyeân Vaên B 334 1111 22/09/2007 03T Thu tieàn Cty Duy Haøi (theo HD 23/06) 1111 131 22/09/2007 NH Thu tieàn Cty Thuaän Phaùt (theo HD 01/07) (chuyeån khoaûn) 1121 131 22/09/2007 04T Ruùt tieàn TK veà nhaäp quyõ 1111 1121 22/09/2007 NH Laõi tieàn göûi NH T9/07 1121 515 22/09/2007 NH Chuyeån traû cho cty Nam Tuaán Khaûi tieàn tole 1121 131 23/09/2007 NH Phí chuyeån tieàn cho Cty NTK 635 1121 29/09/2007 PBL tính löông nhaân vien VP thaùng 9/07 6421 334 29/09/2007 PBL tính löông nhaân vien quaûn lyù xöôûng thaùng 9/076271 334 29/09/2007 PBL tính löông cho CN CT 622 334 30/09/2007 21C Chi löông nhaân vieân thang 9/07 334 1111 30/09/2007 KC KC CP NVL 154 621 30/09/2007 KC KC CP TC 154 623 30/09/2007 KC KC CP QLX 154 6271 30/09/2007 KC KC CP QLX 154 6277 30/09/2007 KC KC CP QLX 154 6278 30/09/2007 KC KC CP NC 154 622 30/09/2007 KC KC vaøo GVHB 632 154 30/09/2007 KC KC GVHD vao XDKQKD 911 632
 11. 30/09/2007 KC KC CP HDTC vao XDKQKD 911 635 30/09/2007 KC KC CP QLDN vao XDKQKD 911 6421 30/09/2007 KC KC CP QLDN vao XDKQKD 911 6423 30/09/2007 KC KC CP QLDN vao XDKQKD 911 6427 30/09/2007 KC KC DT Vaøo XDKQKD 5111 911 30/09/2007 KC KC DTHDTC Vaøo XDKQKD 515 911 30/09/2007 KC KC LAÕI LOÃ 911 4212 TOÅNG COÄNG
 12. SOÁ TIEÀN 15,000,000 3,500,000 4,500,000 150,000,000 550,000,000 2,450,000 5,400,000 100,000,000 250,000,000 50,000,000 1,000,000 2,300,000 10,000,000 20,000,000 15,000,000 50,000,000 4,300,000 12,000,000 250,000 24,000,000 2,300,000 2,300,000 8,700,000 500,000 200,000,000 500,000,000 250,000,000 25,000 100,000,000 23,000 64,000,000 50,000,000 13,000,000 127,000,000 265,000,000 2,300,000 50,000,000 4,500,000 2,550,000 13,000,000 337,350,000 337,350,000
 13. 23,000 64,000,000 11,200,000 16,300,000 550,000,000 25,000 121,152,000 4,362,298,000
 14. NHAÄT KYÙ CHUNG CT DIEÃN GIAÛI SHTK NGAØY SOÁ 9/1/2007 01C Mua nguyeân vaät lieäu duøng cho saûn xuaát tröïc tieáp 621 9/1/2007 01C Mua nguyeân vaät lieäu duøng cho saûn xuaát tröïc tieáp 1111 9/1/2007 02C Traû tieàn mua VPP 6423 9/1/2007 02C Traû tieàn mua VPP 1111 9/1/2007 03C Thanh toaùn tieàn ñieän ôû xöôûng SX 6277 9/1/2007 03C Thanh toaùn tieàn ñieän ôû xöôûng SX 1111 9/1/2007 01T Thu tieàn theo HÑ 25/06 1111 9/1/2007 01T Thu tieàn theo HÑ 25/06 131 9/1/2007 HD Doanh thu theo HD 1/07 131 9/1/2007 HD Doanh thu theo HD 1/07 5111 9/2/2007 04C Mua nguyeän vaät lieäu nhaäp kho 152 9/2/2007 04C Mua nguyeän vaät lieäu nhaäp kho 1111 9/5/2007 05C Mua maùy in cho phoøng kinh doanh 6423 9/5/2007 05C Mua maùy in cho phoøng kinh doanh 1111 9/5/2007 02T Ruùt tieàn TK veà nhaäp quyõ 1111 9/5/2007 02T Ruùt tieàn TK veà nhaäp quyõ 1121 9/5/2007 CP Mua theùp duøng cho CT25/06 621 9/5/2007 CP Mua theùp duøng cho CT25/06 331 9/5/2007 06C Chi traû nôï cho Cty Vaïn Lôïi (tieàn theùp) 331 9/5/2007 06C Chi traû nôï cho Cty Vaïn Lôïi (tieàn theùp) 1111 9/6/2007 07C Taïm uùng löông thaùng 9 cho Nguyeân Vaên A 334 9/6/2007 07C Taïm uùng löông thaùng 9 cho Nguyeân Vaên A 1111 9/7/2007 08C Traû tieàn mua VPP 6423 9/7/2007 08C Traû tieàn mua VPP 1111 9/7/2007 09C Chi traû nôï cho Cty Vaïn Ñaït Thaønh (tieàn tole)331 9/7/2007 09C Chi traû nôï cho Cty Vaïn Ñaït Thaønh (tieàn tole) 1111 9/7/2007 10C Chi traû nôï cho Cty Taân Tröôøng Thònh (tieàn sôn)331 9/7/2007 10C Chi traû nôï cho Cty Taân Tröôøng Thònh (tieàn sôn) 1111 9/7/2007 11C Chi traû nôï cho Cty Taân Cô (tieàn bulon) 331 9/7/2007 11C Chi traû nôï cho Cty Taân Cô (tieàn bulon) 1111 9/8/2007 12C Chi traû nôï cho Cty Vaïn Lôïi (tieàn theùp) 331 9/8/2007 12C Chi traû nôï cho Cty Vaïn Lôïi (tieàn theùp) 1111 9/9/2007 13C Chi traû tieàn dieän VP 6427 9/9/2007 13C Chi traû tieàn dieän VP 1111 9/10/2007 14C Chi tieàn thueâ nhaø thaùng 9 6427 9/10/2007 14C Chi tieàn thueâ nhaø thaùng 9 1111 9/10/2007 15C Mua caây caûnh veà trang trí chi xöôûng 6278 9/10/2007 15C Mua caây caûnh veà trang trí chi xöôûng 1111 9/19/2007 16C Mua nguyeân vaät lieäu veà nhaäp kho 152
 15. 9/19/2007 16C Mua nguyeân vaät lieäu veà nhaäp kho 1111 9/19/2007 17C Traû tieàn vaän chuyeån keøo theùp 6278 9/19/2007 17C Traû tieàn vaän chuyeån keøo theùp 1111 9/20/2007 18C tieàn thueâ maùy phaùt ñieän cho CT 2/5 623 9/20/2007 18C tieàn thueâ maùy phaùt ñieän cho CT 2/5 1111 9/20/2007 19C Noäp thueá truy thu thaùng 8 33311 9/20/2007 19C Noäp thueá truy thu thaùng 8 1111 9/21/2007 20C Taïm uùng löông thaùng 9 cho Nguyeân Vaên B 334 9/21/2007 20C Taïm uùng löông thaùng 9 cho Nguyeân Vaên B 1111 9/22/2007 03T Thu tieàn Cty Duy Haøi (theo HD 23/06) 1111 9/22/2007 03T Thu tieàn Cty Duy Haøi (theo HD 23/06) 131 9/22/2007 NH Thu tieàn Cty Thuaän Phaùt (theo HD 01/07) (chuyeån khoaûn) 1121 9/22/2007 NH Thu tieàn Cty Thuaän Phaùt (theo HD 01/07) (chuyeån khoaûn) 131 9/22/2007 04T Ruùt tieàn TK veà nhaäp quyõ 1111 9/22/2007 04T Ruùt tieàn TK veà nhaäp quyõ 1121 9/22/2007 NH Laõi tieàn göûi NH T9/07 1121 9/22/2007 NH Laõi tieàn göûi NH T9/07 515 9/22/2007 Chuyeån traû cho cty Nam Tuaán Khaûi tieàn tole121 1 9/22/2007 Chuyeån traû cho cty Nam Tuaán Khaûi tieàn tole131 9/23/2007 Phí chuyeån tieàn cho Cty NTK 635 9/23/2007 Phí chuyeån tieàn cho Cty NTK 1121 9/29/2007 tính löông nhaân vien VP thaùng 9/07 6421 9/29/2007 tính löông nhaân vien VP thaùng 9/07 334 9/29/2007 PBL tính löông nhaân vien quaûn lyù xöôûng thaùng 6271 9/07 9/29/2007 PBL tính löông nhaân vien quaûn lyù xöôûng thaùng 9/07 334 9/29/2007 PBL tính löông cho CN CT 622 9/29/2007 PBL tính löông cho CN CT 334 9/30/2007 21C Chi löông nhaân vieân thang 9/07 334 9/30/2007 21C Chi löông nhaân vieân thang 9/07 1111 9/30/2007 KC KC CP NVL 154 9/30/2007 KC KC CP NVL 621 9/30/2007 KC KC CP TC 154 9/30/2007 KC KC CP TC 623 9/30/2007 KC KC CP QLX 154 9/30/2007 KC KC CP QLX 6271 9/30/2007 KC KC CP QLX 154 9/30/2007 KC KC CP QLX 6277 9/30/2007 KC KC CP QLX 154 9/30/2007 KC KC CP QLX 6278 9/30/2007 KC KC CP NC 154 9/30/2007 KC KC CP NC 622 9/30/2007 KC KC vaøo GVHB 632 9/30/2007 KC KC vaøo GVHB 154 9/30/2007 KC KC GVHD vao XDKQKD 911
 16. 9/30/2007 KC KC GVHD vao XDKQKD 632 9/30/2007 KC KC CP HDTC vao XDKQKD 911 9/30/2007 KC KC CP HDTC vao XDKQKD 635 9/30/2007 KC KC CP QLDN vao XDKQKD 911 9/30/2007 KC KC CP QLDN vao XDKQKD 6421 9/30/2007 KC KC CP QLDN vao XDKQKD 911 9/30/2007 KC KC CP QLDN vao XDKQKD 6423 9/30/2007 KC KC CP QLDN vao XDKQKD 911 9/30/2007 KC KC CP QLDN vao XDKQKD 6427 9/30/2007 KC KC DT Vaøo XDKQKD 5111 9/30/2007 KC KC DT Vaøo XDKQKD 911 9/30/2007 KC KC DTHDTC Vaøo XDKQKD 515 9/30/2007 KC KC DTHDTC Vaøo XDKQKD 911 TOÅNG COÄNG
 17. HUNG SOÁ TIEÀN NÔÏ COÙ 15,000,000 - - 15,000,000 3,500,000 - - 3,500,000 4,500,000 - - 4,500,000 150,000,000 - - 150,000,000 550,000,000 - - 550,000,000 2,450,000 - - 2,450,000 5,400,000 - - 5,400,000 100,000,000 - - 100,000,000 250,000,000 - - 250,000,000 50,000,000 - - 50,000,000 1,000,000 - - 1,000,000 2,300,000 - - 2,300,000 10,000,000 - - 10,000,000 20,000,000 - - 20,000,000 15,000,000 - - 15,000,000 50,000,000 - - 50,000,000 4,300,000 - - 4,300,000 12,000,000 - - 12,000,000 250,000 - - 250,000 24,000,000 -
 18. - 24,000,000 2,300,000 - - 2,300,000 2,300,000 - - 2,300,000 8,700,000 - - 8,700,000 500,000 - - 500,000 200,000,000 - - 200,000,000 500,000,000 - - 500,000,000 250,000,000 - - 250,000,000 25,000 - - 25,000 100,000,000 - - 100,000,000 23,000 - - 23,000 64,000,000 - - 64,000,000 50,000,000 - - 50,000,000 13,000,000 - - 13,000,000 127,000,000 - - 127,000,000 265,000,000 - - 265,000,000 2,300,000 - - 2,300,000 50,000,000 - - 50,000,000 4,500,000 - - 4,500,000 2,550,000 - - 2,550,000 13,000,000 - - 13,000,000 337,350,000 - - 337,350,000 337,350,000 -
 19. - 337,350,000 23,000 - - 23,000 64,000,000 - - 64,000,000 11,200,000 - - 11,200,000 16,300,000 - - 16,300,000 550,000,000 - - 550,000,000 25,000 - - 25,000 ### ###
 20. SOÁ HIEÄU TK 1421 TEÂN TK Chi phí trả trước SDÑK TÖØ NGAØY: SPS ÑEÁN NGAØY: SDCK CT NGAØY SOÁ DIEÃN GIAÛI TK ÑÖ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=3090

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2