intTypePromotion=1

Sơ lược về lịch sử thuế Việt Nam

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
463
lượt xem
87
download

Sơ lược về lịch sử thuế Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ lược về lịch sử thuế Việt Nam

 1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 S¬ l−îc lÞch sö thuÕ ViÖt Nam 1 Kh¸i qu¸t chÝnh s¸ch thuÕ thêi B¾c thuéc CÇn ph©n biÖt hai kh¸i niÖm gi÷a t« vµ thuÕ. + T« lµ s¶n phÈm thÆng d− ph¶i nép cho chñ ®Êt. + ThuÕ lµ nh÷ng kho¶n ®ãng gãp ®èi víi Nhµ n−íc. Tæ chøc phô tr¸ch thu lµ “c«ng tµo” : + Diªm quan, phô tr¸ch thu thuÕ muèi; + ThiÕt quan thu thuÕ kho¸ng s¶n, ®Æc biÖt lµ s¾t; + Thñy quan, thu thuÕ thñy s¶n; + C¸c huyÖn lÖnh, tr−ëng h−¬ng, tr−ëng x· thu c¸c lo¹i t« thuÕ trong ®Þa bµn. TËp trung chuyÓn vÒ kho chÝnh t¹i Trung Quèc. 2 Phan Hiển Minh 1
 2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 Thêi phong kiÕn TriÒu ®¹i Nhµ TrÇn - ThuÕ th©n (cßn gäi lµ thuÕ ®inh): + ThuÕ ®inh ®¸nh vµo b¶n th©n mçi ng−êi d©n tíi tuæi tr−ëng thµnh. + ThuÕ ®−îc quy ra thµnh tiÒn vµ nép b»ng tiÒn (tÝnh b»ng quan tiÒn). - ThuÕ ruéng (thuÕ ®iÒn): thuÕ ruéng th× ®ãng b»ng thãc (nép b»ng hiÖn vËt). - Ngoµi ra cßn cã thuÕ ruéng muèi (ph¶i ®ãng b»ng tiÒn). - §¸nh thuÕ c¶ trÇu cau, t«m c¸, rau qu¶, … 3 Thêi phong kiÕn TriÒu NguyÔn Gia Long - ThuÕ §inh (ThuÕ th©n): b»ng tiÒn. - ThuÕ §iÒn: b»ng thãc. - ThuÕ s¶n vËt: ®¸nh vµo c©y quÕ (®¸nh vµo viÖc khai th¸c c©y quÕ trong rõng) ai ®ãng thuÕ s¶n vËt c©y quÕ th× ®−îc miÔn trõ thuÕ th©n. - ThuÕ YÕn: (®¸nh vµo khai th¸c tæ chim YÕn. Ai nép thuÕ yÕn th× ®−îc tha viÖc binh lÝnh. - ThuÕ h−¬ng liÖu (c©y trÇm), thuÕ s©m, thuÕ chiÕu, thuÕ gç, … - ThuÕ ®¸nh vµo c¸c tµu bÌ c¸c n−íc ra vµo bu«n b¸n - ThuÕ khai th¸c má. 4 Phan Hiển Minh 2
 3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 Thêi Ph¸p thuéc - Hai s¾c thuÕ §inh (thuÕ th©n) vµ thuÕ §iÒn ®−îc gäi lµ thuÕ Ch¸nh Ng¹ch. - ThuÕ th©n tøc lµ thuÕ §inh ®¸nh vµo b¶n th©n mäi thanh niªn tõ 18 tuæi trë lªn. + ThÎ s−u cã gi¸ trÞ nh− giÊy chøng minh nh©n d©n. + Ai kh«ng cã thÎ s−u tøc lµ kh«ng ®ãng thuÕ th©n, bÞ coi lµ téi trèn s−u lËu thuÕ (trèn s©u lËu thuÕ) vµ bÞ b¾t ph¹t tï. 5 Sau C¸ch m¹ng Th¸ng 8/1945 - S¾c lÖnh Sè 11 ngµy 07/09/1945 cña ChÝnh phñ ®· nªu râ: “B·i bá thuÕ th©n lµ mét thø thuÕ v« lý, tr¸i ng−îc víi tinh thÇn cña chÝnh thÓ d©n chñ céng hßa”. - Nhµ n−íc ch−a ®Æt vÊn ®Ò ®ãng gãp cña nh©n d©n dùa trªn mét chÝnh s¸ch hîp lý, cßn dÌ dÆt trong viÖc huy ®éng tµi lùc cña nh©n d©n b»ng thuÕ, chØ ph¸t hµnh tiÒn ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tµi chÝnh. 6 Phan Hiển Minh 3
 4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 Sau C¸ch m¹ng Th¸ng 8/1945 NhËn ®Þnh cña Vò Ngäc Khuª (1958) - ChÝnh s¸ch ®ãng gãp kh«ng c«ng b»ng, hîp lý v× c¨n b¶n vÉn lµ chÕ ®é thuÕ cña thêi Ph¸p thuéc söa ®æi l¹i. + Kh«ng huy ®éng ®−îc ®óng kh¶ n¨ng cña mäi tÇng líp nh©n d©n. + Kh«ng thÝch hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ. + Ng−êi nghÌo ®ãng gãp nhiÒu h¬n ng−êi giµu. + C«ng nghiÖp, th−¬ng nghiÖp ®ãng qu¸ Ýt so víi n«ng nghiÖp 7 Giai ®o¹n 1954 - 1975 - Tõ cuèi n¨m 1954, Nhµ n−íc ®· c«ng bè hÖ thèng thuÕ míi hoµn chØnh vµ lÇn l−ît ban hµnh ¸p dông thèng nhÊt trªn toµn miÒn B¾c. + ThuÕ n«ng nghiÖp thu b»ng hiÖn vËt. + 12 thø thuÕ thu b»ng tiÒn lµ: ThuÕ doanh nghiÖp; ThuÕ lîi tøc doanh nghiÖp; ThuÕ bu«n chuyÕn; ThuÕ hµng hãa; ThuÕ s¸t sinh; ThuÕ kinh doanh nghÖ thuËt; ThuÕ thæ tr¹ch; ThuÕ m«n bµi; ThuÕ tr−íc b¹; ThuÕ muèi; ThuÕ r−îu; ThuÕ xuÊt khÈu, ThuÕ nhËp khÈu. 8 Phan Hiển Minh 4
 5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 Giai ®o¹n 1954 - 1975 - Trªn nguyªn t¾c: + ThuÕ ®èi víi quèc doanh nhÑ h¬n t− nh©n; + §éng viªn ®èi víi s¶n xuÊt nhÑ h¬n bu«n b¸n; + Ngµnh nghÒ, mÆt hµng cÇn thiÕt nhÑ h¬n ngµnh nghÒ, mÆt hµng kh«ng cÇn thiÕt, xa xØ, cao cÊp; 9 Giai ®o¹n 1954 - 1975 - H×nh thøc huy ®éng tµi chÝnh chñ yÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong thêi kú nµy lµ + Thu quèc doanh. + ChÕ ®é trÝch nép lîi nhuËn. + ChÕ ®é nép khÊu hao c¬ b¶n. 10 Phan Hiển Minh 5
 6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 ThuÕ giai ®o¹n 1976 - 1985 MiÒn B¾c tiÕp tôc thi hµnh chÕ ®é thuÕ ®· ban hµnh tõ tr−íc. MiÒn Nam: Nhµ n−íc t¹m thêi cho thi hµnh cã c¶i tiÕn mét sè s¾c thuÕ cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn cò nh− thuÕ lîi tøc, thuÕ m«n bµi, thuÕ thæ tr¹ch , thuÕ TVA, thuÕ TT§B, thuÕ l−u hµnh xe tù ®éng, thuÕ tr−íc b¹. Ngoµi ra cßn cã chÕ ®é thu quèc doanh. §Æc ®iÓm: sö dông thuÕ nh− lµ mét c«ng cô c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa: + Ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, tiÕn tíi hai thµnh phÇn: së h÷u toµn d©n, së h÷u tËp thÓ. + Ph©n biÖt ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, th−¬ng m¹i, dÞch vô. 11 ThuÕ giai ®o¹n 1986 - 1990 - Ph©n biÖt ®èi xö: + XÝ nghiÖp quèc doanh th× thùc hiÖn chÕ ®é thu quèc doanh, thu trÝch nép lîi nhuËn. + C¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c l¹i chÞu sù t¸c ®éng cña thuÕ c«ng th−¬ng nghiÖp. - Thu quèc doanh: + Lo¹i thuÕ ®a thuÕ suÊt. + G©y khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý vµ hµnh thu. 12 Phan Hiển Minh 6
 7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 ThuÕ giai ®o¹n 1986 - 1990 Thu ®èi víi khu vùc quèc doanh Gi¸ b¸n bu«n xÝ nghiÖp = 105 100 5 15 10 Gi¸ thµnh Lîi nhuËn Thu quèc Thu chªnh ®Þnh møc doanh lÖch gi¸ Gi¸ b¸n bu«n c«ng nghiÖp = 120 Gi¸ ph©n phèi cho th−¬ng nghiÖp = 130 13 ThuÕ giai ®o¹n 1990 - 2005 - Quèc héi Khãa VIII, kú häp thø 4 (cuèi th¸ng 12/1988) ®· ®Ò ra yªu cÇu ph¶i xóc tiÕn viÖc nghiªn cøu, c¶i tiÕn hÖ thèng chÝnh s¸ch ThuÕ ¸p dông thèng nhÊt ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. - Trong n¨m 1990, Quèc héi khãa VIII vµ Héi ®ång Nhµ n−íc ®· cho ban hµnh c¸c LuËt thuÕ vµ Ph¸p lÖnh thuÕ: 1. ThuÕ doanh thu; 2. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; 3. ThuÕ lîi tøc; 4. ThuÕ thu nhËp cao; 5. ThuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu; 6. ThuÕ Tµi nguyªn; 7. ThuÕ Nhµ ®Êt (míi ¸p dông thu thuÕ ®Êt, ch−a thu thuÕ nhµ); 8. ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; 9. ChÕ ®é thu vÒ sö dông vèn Ng©n s¸ch Nhµ n−íc. 14 Phan Hiển Minh 7
 8. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 HÖ thèng LuËt thuÕ ViÖt Nam hiÖn hµnh Thu nhËp Tiªu dïng Tµi s¶n -ThuÕ TNDN -ThuÕ GTGT (luËt) -ThuÕ nhµ ®Êt (ph¸p lÖnh) (luËt) -ThuÕ TT§B (luËt) -ThuÕ ®Êt n«ng nghiÖp -ThuÕ TN cao -ThuÕ XK, thuÕ (luËt) (ph¸p lÖnh) NK (luËt) -ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt (luËt) -ThuÕ tµi nguyªn (ph¸p lÖnh) 15 Ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch thÓ chÕ thuÕ tõ n¨m 2005 - 2010 Néi dung vµ lé tr×nh thùc hiÖn 1- Néi dung c¶i c¸ch hÖ thèng thÓ chÕ thuÕ 2- Néi dung vµ lé tr×nh c¶i c¸ch mét sè s¾c thuÕ chñ yÕu 16 Phan Hiển Minh 8
 9. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 Ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch thÓ chÕ thuÕ tõ n¨m 2005 - 2010 1- Néi dung c¶i c¸ch hÖ thèng thÓ chÕ thuÕ 1.1- VÒ hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ 1.2- VÒ qu¶n lý thuÕ 17 Ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch thÓ chÕ thuÕ tõ n¨m 2005 - 2010 1.1- VÒ hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ a- C¬ cÊu l¹i hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ theo h−íng + Ban hµnh mét sè s¾c thuÕ míi + Söa ®æi, bæ sung ®ång bé c¸c s¾c thuÕ hiÖn hµnh + ViÖc ban hµnh míi hoÆc söa ®æi c¸c s¾c thuÕ ph¶i ®¶m b¶o: - T¨ng dÇn tû träng c¸c nguån thu trong n−íc; - Më réng diÖn thuÕ trùc thu - §¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt, thÞ tr−êng vµ ®êi sèng cña nh©n d©n b- HÖ thèng thuÕ ®Õn n¨m 2010 bao gåm 9 lo¹i thuÕ vµ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ. 18 Phan Hiển Minh 9
 10. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 Ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch thÓ chÕ thuÕ tõ n¨m 2005 - 2010 1.2- VÒ qu¶n lý thuÕ N¨m 2006 sÏ tr×nh Quèc héi ban hµnh LuËt qu¶n lý thuÕ theo h−íng a- HÖ thèng ho¸ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý thuÕ hiÖn hµnh b- X¸c ®Þnh râ h¬n vÒ nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña ®èi t−îng nép thuÕ c- Bæ sung quyÒn h¹n cña c¬ quan thuÕ trong viÖc c−ìng chÕ thuÕ, ®iÒu tra thuÕ vµ khëi tè c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ d- Quy ®Þnh râ h¬n vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan 19 Ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch thÓ chÕ thuÕ tõ n¨m 2005 - 2010 2- Néi dung vµ lé tr×nh c¶i c¸ch mét sè s¾c thuÕ chñ yÕu 2.1- ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) 2.2- ThuÕ Tiªu thô ®Æc biÖt (TT§B) 2.3- ThuÕ XuÊt khÈu (XK), thuÕ NhËp khÈu (NK) 2.4- ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN) 2.5- ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n (TNCN) 2.6- ThuÕ sö dông ®Êt 2.7- ThuÕ tµi nguyªn 2.8- ThuÕ tµi s¶n 2.9- ThuÕ b¶o vÖ m«i tr−êng 2.10- VÒ phÝ vµ lÖ phÝ 20 Phan Hiển Minh 10
 11. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 2.1- ThuÕ GTGT - N¨m 2008 sÏ tr×nh Quèc héi th«ng qua LuËt thuÕ GTGT (söa ®æi) theo h−íng : a- VÒ ph¹m vi, ®èi t−îng kh«ng chÞu thuÕ + Thu hÑp ®èi t−îng kh«ng chÞu thuÕ + X©y dùng ng−ìng ¸p dông thuÕ GTGT b- VÒ thuÕ suÊt: ¸p dông mét thuÕ suÊt thèng nhÊt (kho¶ng 10%) c- VÒ ph−¬ng ph¸p tÝnh thuÕ: ¸p dông mét ph−¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ 21 2.2- ThuÕ TT§B - N¨m 2008 sÏ tr×nh Quèc héi th«ng qua LuËt thuÕ TT§B (söa ®æi) theo h−íng : a- Më réng diÖn chÞu thuÕ TT§B b- Xo¸ bá ph©n biÖt ®èi xö vÒ thuÕ suÊt gi÷a hµng s¶n xu©t trong n−íc víi hµng nhËp khÈu c- Xo¸ bá miÔn gi¶m thuÕ TT§B 22 Phan Hiển Minh 11
 12. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 2.3 ThuÕ XK, thuÕ NK - N¨m 2005 sÏ tr×nh Quèc héi th«ng qua LuËt thuÕ XK, thuÕ NK (söa ®æi) theo h−íng : a- Xo¸ bá sù ph©n biÖt hµng XNK chÝnh ng¹ch vµ hµng XNK tiÓu ng¹ch qua biªn giíi b- Gi¸ tÝnh thuÕ ¸p dông theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh trÞ gi¸ h¶i quan GATT/WTO c- Söa ®æi c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ suÊt, thêi ®iÓm tÝnh thuÕ, thêi h¹n nép thuÕ phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ c¸c cam kÕt quèc tÕ d- Bæ sung nguyªn t¾c ¸p dông c¸c lo¹i thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸, thuÕ chèng trî cÊp, thuÕ chèng ph©n biÖt ®èi xö 23 2.4- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp - N¨m 2008 sÏ tr×nh Quèc héi th«ng qua LuËt thuÕ TNDN (söa ®æi) theo h−íng : a- ChuyÓn c¸c hé/c¸ nh©n kinh doanh sang nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n b- Gi¶m møc thuÕ suÊt phæ th«ng tõ 28% xuèng kho¶ng 25% c- Thu hÑp ph¹m vi −u ®·i thuÕ 24 Phan Hiển Minh 12
 13. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 2.5- ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n - N¨m 2007 sÏ tr×nh Quèc héi ban hµnh míi LuËt thuÕ thu nhËp c¸ nh©n a- Më réng ®èi t−îng chÞu thuÕ b- C¬ së tÝnh thuÕ ®−îc söa ®æi cho phï hîp th«ng lÖ quèc tÕ c- Thu hÑp sù kh¸c biÖt vÒ møc ®iÒu tiÕt gi÷a ®èi t−îng nép thuÕ lµ ng−êi VN vµ ng−êi n−íc ngoµi 25 2.6- ThuÕ sö dông ®Êt - N¨m 2008 sÏ tr×nh Quèc héi ban hµnh míi LuËt thuÕ sö dông ®Êt a- Më réng ®èi t−îng chÞu thuÕ vµ ®èi t−îng nép thuÕ b- X¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hîp lý theo tõng lo¹i ®Êt ®ai vµ môc ®Ých sö dông c- Thu hÑp diÖn miÔn, gi¶m thuÕ 26 Phan Hiển Minh 13
 14. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 2.7- ThuÕ tµi nguyªn - N¨m 2008 sÏ tr×nh Quèc héi ban hµnh míi LuËt thuÕ tµi nguyªn a- Më réng diÖn chÞu thuÕ b- X©y dùng c¬ chÕ x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hîp lý c- Thu hÑp diÖn ®−îc miÔn, gi¶m thuÕ 27 2.8- ThuÕ tµi s¶n - N¨m 2008 sÏ tr×nh Quèc héi ban hµnh míi LuËt thuÕ tµi s¶n a- VÒ ph¹m vi ®iÒu chØnh + §èi t−îng chÞu thuÕ lµ nhµ vµ c¸c tµi s¶n cã gÝa trÞ lín + X©y dùng ng−ìng tèi thiÓu chÞu thuÕ tµi s¶n b- X©y dùng c¬ chÕ ®Þnh gi¸ tµi s¶n theo th«ng lÖ quèc tÕ 28 Phan Hiển Minh 14
 15. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 2.9- ThuÕ b¶o vÖ m«i tr−êng - N¨m 2008 sÏ tr×nh Quèc héi ban hµnh míi LuËt thuÕ b¶o vÖ m«i tr−êng a- §èi t−îng nép thuÕ lµ mäi ®èi t−îng SXKD hoÆc tiªu thô, tµng tr÷ c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô g©y « nhiÔm m«i tr−êng b- Møc thuÕ ph¶i nép ®−îc x¸c ®Þnh t−¬ng ®−¬ng hoÆc cao h¬n gi¸ trÞ thiÖt h¹i do møc ®é « nhiÔm m«i tr−êng 29 2.10- VÒ phÝ vµ lÖ phÝ a- B·i bá c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ kh«ng phï hîp b- Ph©n lo¹i c¸c kho¶n phÝ thu do cung cÊp dÞch vô c«ng tÝnh vµo gi¸ dÞch vô, kh«ng ph¶i lµ lo¹i phÝ nép NSNN c- C¸c lo¹i phÝ mang tÝnh chÊt thuÕ chuyÓn thµnh thuÕ d- Thu hÑp ph¹m vi miÔn, gi¶m 30 Phan Hiển Minh 15
 16. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài chính công Bài 9: Sơ lược lịch sử thuế Việt Nam 2005-2006 Tµi liÖu tham kh¶o - www.gdt.gov.vn. - Vò Ngäc Khuª (1958), “VÊn ®Ò tµi chÝnh cña chóng ta”, Hµ Néi, NXB Sù thËt. - Phan HiÓn Minh (1999), “ThuÕ vô ®¹i c−¬ng”, NXB Gi¸o dôc. - Phan HiÓn Minh (2001), “Gi¸o tr×nh thuÕ thùc hµnh”, NXB Thèng kª. - Phan HiÓn Minh (2005), “Thùc tr¹ng hÖ thèng thuÕ ViÖt Nam thêi kú ®æi míi”, Chuyªn ®Ò nghiªn cøu khoa häc §¹i häc Kinh tÕ, TP. Hå ChÝ Minh (Kh«ng xuÊt b¶n). - Tµi liÖu héi th¶o vÒ hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ ViÖt Nam (11-2005), Ch−¬ng tr×nh Hîp t¸c nghiªn cøu chung gi÷a Bé Tµi chÝnh cña ViÖt Nam vµ NhËt B¶n. 31 CHÚC SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG 32 Phan Hiển Minh 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2