Số oxi hóa

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
151
lượt xem
53
download

Số oxi hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'số oxi hóa', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Số oxi hóa

 1. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 Xin chào th y Ngô Chí Hi u (Gia nh p trang này) (Thoát) Trang ch Thành viên Tr giúp Liên h Th vi n Violet Website HÓA H C Liên k t Blog G c > Bài vi t > Chuyên hóa h c > TÀI NGUYÊN BLOG A- V n 1 hóa vô c Gi i thi u các nguyên t hó... Các nhà hóa h c I. S oxi hóa ( S OXI D H ÓA) K chuy n v kim lo i Chuyên hóa h c Gi i thi u ph n m n hóa h c S oxi hóa là m t i l ng qui c. Th vi n download môn Hóa h c Tính c s oxi hóa giúp ta nh n Th vi n download môn Khác di n nhanh ch t oxi hóa, ch t kh , T li u hình nh vi t c các ph n ng oxi hóa kh và cân b ng c các ph n ng oxi T li u video clip hóa kh Bài gi ng PowerPoint & Viotet Bài gi ng Word - Pdf Thi Hóa h c th c nghi m I .1 . nh ngh a Hóa h c ng d ng Sáng ki n kinh nghi m Hóa h c vui S oxi hóa c a m t nguyên t là m t Ph n m m hóa h c i l ng cho bi t kh n ng cho ho c Góc th giãn video clip hài nh n i n t c a nguyên t nguyên Vui c i"T c nh sinh tình" t ó trong m t phân t . Nó b ng Quà t ng "d ng bài gi ng" i n tích xu t hi n trên nguyên t Quà t ng "d ng t li u" nguyên t ó v i gi thi t t t c phân t các h p ch t u g m các ion - m t Cây c nh ngh thu t - nguyên - t t o nên. Ng i ta qui Thi p chúc m ng c, m t liên k t c ng hóa tr phân Website Thành viên Hóa H c ... c c (có c c) coi nh m t liên k t ion, v i các ôi i n t góp chung b kéo Hóa 8 h n v phía nguyên t nào có có Hóa 9 âm i n l n h n. Hóa 10 Nh v y, s oxi hóa b ng i n tích Hóa 11 th t n u ó là m t liên k t ion, b ng Hóa 12 i n tích qui c (bi u ki n) n u ó là m t liên k t c ng hóa tr phân c c. Chân dung các nhà hóa h c B s u t p á quý Thí d : D ng c thí nghi m N aCl Na+ Cl- ( ion th t s ) Hóa 8 Þ xNa = +1 ; xCl = -1 (x: s oxi Hóa 9 hóa) Hóa 10 1 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 2. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 Hóa 11 CaO Ca2+ O2- (ion th t Hóa 12 s ) Þ xCa = +2 ; xO = -2 T li u khác Hóa 8 Hóa 9 H Cl ( khí) Hóa 10 (ion bi u ki n) Þ xH = +1 ; xCl = -1 Hóa 11 Hóa 12 Bài gi ng khác H2O Hóa 8 (ion Hóa 9 bi u ki n) Þ xH = +1 ; xO = -2 Hóa 10 Hóa 11 Hóa 12 Giáo án khác N H 3 (Amoniac) Hóa 8 Hóa 9 Hóa 10 (ion bi u Hóa 11 ki n) Hóa 12 Þ xH thi i h c = +1 ; xN = -3 Thi p chúc m ng n m m i (ion qui c) Thi p Valentine Blog tin h c Th y Tr n H u D ng Th y ng Anh Tu n Cô Tr ng Th C m Tiên CH 4 ( Metan) Th y Nguy n ình Tri n Th y Lê Anh ng Cô H i Y n Nguy n Th Thu Hà Th y M nh Hà Nguy n Th Thu n Võ Thành Quang Th y Nguy n L ng Hùng Cô ào Th Xuân cô Qu nh Nh Cô Nguy n H ng Vân (ion bi u ki n) Þ xH = +1 ; xC = Cô C C u Gai -4 u V n L ng Nguy n V n Qu nh (ion qui c) Nguy n Ng c Trung ng M nh Hùng Lê Anh ông Tr ng Thành Danh I .2 .Cá c qui c ( qui t c) Trung Kiên t ính s ox i hóa Nguy n Ánh Nguy t Chu V n Kiên ào V n Thành I .2 .1 . Tr ong n ch t Nguy n Th Tuy t H nh Tr n Tr ng Tài 2 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 3. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 Nguy n Phú Ninh Nguy n V n Doanh S oxi hóa c a các nguyên t Bùi ình ng trong n ch t b ng không Tr n Anh Huy (0). H tr tr c tuy n Thí d : (Blog Hóa H c) Các ý ki n m i nh t on(press) { getURL("http://chiennc.violet.vn/","_blanh"); }... C m n Th y Chi n ã ên th m và t ng quà.... Ch không i u ch nh c kích th c.... ... Th y chi n a. Tôi t i v s a c c kg.... C ng hay th y Chi n . Nh ng v n là font... ng i này ch c n h i m t câu : theo a... Tranh th tr ng vào th m b n may quá l i... chao... 7 trò ùa n i ti ng trên Internet ngày Cá tháng... R t cám n th y ào Nguyên Giáp ã có l i... CHÀO TH Y CHI N, TRANG TH Y TH T P, CÓ NHI U T LIÊU... Cáo phó: Th y Nguy n K Anh V ã t tr n... thay nen dua nhieu hinh anh gia dinh vao... Các ý ki n c a tôi Th ng kê 179239 l t truy c p (chi ti t) 1889 trong hôm nay 341796 l t xem 4212 trong hôm nay 471 thành viên TV tr c tuy n 13 khách và 5 thành viên Ph m Thùy Linh Tr n ng Khoa V ng Qu nh D ng Nguy n Phú Qu ng Ngô Chí Hi u Na xNa = 0 H2 xH = 0 N2 (Nit , Nitrogen) xN = 0 O2 (oxi, oxygen) xO = 0 O3 (ozon) xO = 0 3 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 4. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 [O] (oxi nguyên t ) xO = 0 [H] (hi ro nguyên t , hydrogen nguyên t ) xH = 0 He xHe = 0 Cl2 xCl = 0 Fe xFe = 0 I .2 .2 . Tr ong h p ch t T ng i s s oxi hóa c a các nguyên t trong h p ch t b ng không (0). Thí d : H2SO4 2xH + xS + 4xO = 0 KMnO4 xK + xMn + 4xO = 0 K2Cr2O7 2xK + 2xCr +7xO = 0 C12H22O11 12xC + 22xH + 11xO = 0 HNO3 xH + xN + 3xO = 0 _ Kim lo i k i m [ Liti (Litium, Li), Natri (Natrium, Na), Kali (Kalium, K), Rubi i (Rubidium, Rb), Xezi (Cesium, Cs), Franxi (Francium, Fr) ] trong h p ch t luôn luôn có s oxi hóa b ng +1. Thí d : NaCl xNa = +1 KOH xK = +1 Li2O xLi = +1 CH3COONa xNa = +1 K2SO4 xK = +1 Na xNa = 0 K xK = 0 Li xLi = 0 4 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 5. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 - Kim lo i k i m t h Canxi (Calcium, Ca), Stronti (Strontium, Sr), Bari (Barium, Ba), Ra i (Radium, Ra) ] c ng nh Berili (Berilium, Be), Magie (Magnesium, Mg) trong h p ch t luôn luôn có s oxi hóa b ng +2. Thí d : CaO xCa = +2 BaSO4 xBa = +2 Mg(NO3)2 xMg = +2 Ba(OH)2 xBa = +2 Ca(HCOO)2 xCa = +2 Mg xMg = 0 Ca xCa = 0 Ba xBa = 0 - H i r o ( H idr oge n, H ) trong h p ch t h u h t có s oxi hóa b ng +1. Nh ng H trong các hi rua (hidrur) kim lo i có s oxi hóa b ng -1. Thí d : HNO3 xH = +1 H2SO4 xH = +1 C2H5OH xH = +1 C6H12O6 xH = +1 H2O2 xH = +1 NaH (Natri hi rua, Hidrur natrium) xH = -1 CaH2 (Canxi hidrua, Hidrur calcium) xH = -1 H2 xH = 0 [H] xH = 0 - Ox i ( Ox ige n, O) 5 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 6. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 trong h p ch t h u h t có s oxi hóa b ng -2. Nh ng O trong các peoxit (peroxid, -O-O-) có s oxi hóa b ng -1. O trong h p ch t v i Flo (Fluor, OF2) có s oxi hóa b ng +2. Thí d : HNO3 xO = -2 KMnO4 xO = -2 H2SO4 xO = -2 C6H5NO2 xO = -2 K2Cr2O7 xO = -2 H2O xO = -2 H2O2 (H-O-O-H, Hi ro peoxit, Peroxid hidrogen) xO = - 1 Na2O2 (Na-O-O-Na, Natri peoxit, Peroxid natrium) xO = -1 CaO2 (Canxi peoxit, Peroxid calcium) xO = -1 OF2 (F-O-F, oxi florua, Fluorur oxigen) xO = +2 O2 (Oxi) xO = 0 O3 (ozon) xO = 0 [O] (Oxi nguyên t ) xO = 0 I .2 .3 . Tr ong ion T ng i s s oxi hóa c a các nguyên t trong ion b ng i n tích c a ion. Thí d : Na+ xNa = +1 O2 - xO = -2 xN + 4xH = +1 NH4+ xFe = +3 Fe3+ xMn + 4xO = -1 - MnO4 xMn + 4xO = -2 2- MnO4 xS + 3xO = -2 6 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 7. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 SO32- xAg = +1 Ag+ 2xCr + 7xO = -2 2- Cr2O7 xCu = +2 Cu2+ Bà i t p 1 Tính s oxi hóa c a các nguyên t có g ch d i trong các ch t sau: KMnO4, K2MnO4, MnO2, Mn2+, MnO4-, MnO42-, Mn, MnSO4, MnCl2, HNO3, HNO2, NO3-, NO2, NO2-, N2, NH4+, NH4NO3, N2O, NO, N2O3, N2O5, KNO3, N2O4, (NH4)2SO4, CuO, Cu, Cu2O, Cu2+, CuSO4, CuCl, CuCl2, Cu(OH)2, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeS2, FeCO3, Fe3+, FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe(NO3)3, CaC2, Al4C3, C, CO, CO2. Bà i t p 1 ' Tính s oxi hóa c a các nguyên t có g ch d i trong các phân t và ion sau ây: K2Cr2O7, Cr, Cr3+, K2CrO4, Cr2O72-, Cr2(SO4)3, Cr2O3, CrO42-, CrCl3, CrO2-, CrO, Cr2O3, CrO3, Cr(OH)3, Na2Cr2O7, CrBr3, NaCrO2, H2SO4, H2SO3, FeSO4, SO3, SO32-, Na2S2O3, Na2S4O6, S, S8, SO42-, SO2, H2S, SF6, FeS2, FeS, K2S, KHS, H3PO4, P4, P, P2O5, P2O3, PH3, PO43-, AlO2-, KAlO2, HCl, Cl2, Cl-, KClO3, NaClO, ClO-. Ghi chú G1 . H u h t các nguyên t hóa h c trong b ng h th ng tu n hoàn là kim lo i, ch có m t s ít là phi kim (không kim lo i). Sau ây là 11 phi kim th ng g p: H C N O F Si P S Cl Br I D ng n ch t c a 11 phi kim trên là: F2, Cl2, Br2, I2, O2, S, N2, P, C, Si, H2. 7 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 8. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 G2 . Kim lo i không có s oxi hóa âm. Kim lo i có s oxi hóa b ng 0 trong n ch t, có s oxi hóa d ng trong các h p ch t (B i vì kim lo i ch cho i n t , th hi n tính kh , ch không nh n i n t ). Nguyên t nào có s oxi hóa âm (trong h p ch t) thì ó là nguyên t phi kim. G3 . âm i n âm i n c a m t nguyên t là m t i l ng cho bi t kh n ng thu hút các i n t góp chung trong m t liên k t c ng hóa tr c a nguyên t nguyên t ó. âm i n càng l n thì s thu hút các i n t góp chung càng nhi u. Flo (F, Fluor) có âm i n l n nh t, b ng 4, các kim lo i ki m có âm i n nh nh t, nh h n 1. Sau ây là tr s âm i n c a m t s nguyên t th ng g p: Nguyên t C H O N Cl Br F S Ca Na K âm i n 2 ,5 2,1 3,5 3,0 2,8 2,7 4,0 2,4 1,04 1,0 0,9 G4 . Liên k t gi a hai nguyên t c a cùng m t nguyên t thì không tính s oxi hóa. Nói cách khác, s oxi hóa c a liên k t này b ng 0. (Vì âm i n hai nguyên t c a cùng m t nguyên t b ng nhau, nên các i n t góp chung c phân ph i u gi a hai nguyên t , liên k t c ng hóa tr không c c, không xu t hi n i n tích, nên s oxi hóa b ng không). H-H Cl-Cl O=O NºN H3C-CH3 H2C=CH2 HCºCH H2N-NH2 xH = xCl = xO = xN = 3xH + xC = 2xH + xC = xH + xC = 2xH + xN 0 0 0 0 0 0 0 =0 G5 . Cacbon (Carbon, C) trong h p ch t h u c ch có hóa tr 4 duy nh t, nh ng C có th có các s oxi hóa: -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4. tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C trong phân t m t ch t h u c thì ta ph i vi t công th c c u t o (CTCT) c a ch t ó ra, và s oxi hóa c a m i nguyên t C b ng t ng s s oxi hóa c a các liên k t quanh nguyên t C này, trong ó s oxi hóa c a liên k t gi a C v i C thì không tính (b ng 0). S oxi hóa trung bình c a C b ng trung bình c ng s oxi hóa c a các nguyên t C có m t trong phân t . S oxi hóa trung bình có th không nguyên. Có th tính s oxi hóa trung bình nhanh h n b ng cách ch c n c n c vào công th c phân t (CTPT). Khi cân b ng ph n ng oxi hóa, có th ch c n c n c vào s oxi hóa trung bình. Thí d : 8 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 9. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t cacbon, s oxi hóa trung bình c a C trong các phân t h p ch t h u c sau ây: Propan (CH3CH2CH3), Axit axetic (CH3COOH), Acrolein (CH2=CH-CHO), Glucoz (m ch h ) (HOCH2CHOHCHOHCHOHCHOHCHO). Bài t p 2 Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C, O, N, Cl trong các phân t ch t h u c sau ây: Bà i t p 2 Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C, H, N, O trong các phân t h u c sau: Glixin (Glicin, H2N-CH2-COOH); Axit lactic (Acid lactic, CH3-CHOH-COOH); Axit cloaxetic (Acid cloroacetic, Cl-CH2-COOH); Anilin (C6H5-NH2); Nitrobenzen (C6H5-NO2); ietylete (Dietyl eter, C2H5-O-C2H5); R u benzylic (C6H5-CH2-OH); Lizin (Lysin, H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CHNH2-COOH); Cloropren (2-Clobuta ien-1,3 CH2=CH- 9 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 10. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 CCl=CH2); Metylamin (CH3-NH2); Axit acrilic (CH2=CH-COOH). Bài t p 2 Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C, H, N, O trong các phân t h u c sau: Benzan ehit (Benzaldehid, C6H5-CHO); Phenol (C6H5-OH); Glixerin (Glicerin, CH2OH-CHOH-CH2OH); p-Cresol (p-CH3-C6H4-OH); Axit fomic (Acid formic, HCOOH); Axit picric (2,4,6-Trinitrophenol); TNT (2,4,6-Trinitrotoluen); Axit glutamic (HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH); Alanin (CH3-CHNH2-COOH); Isopren (CH2=CH-CCH3=CH2); Axit w-aminoenantoic (H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH); Axit a ipic [ Acid adipic, HOOC-(CH2)4-COOH ]. Cho bi t: Nguyên t : C H O N Cl âm i n 2,5 2,1 3,5 3,0 2,8 G.6 . Phâ n bi t k há i ni m hóa t r v i s ox i hóa nh ngh a hóa t r : Hóa tr c a m t nguyên t là m t i l ng cho bi t kh n ng k t h p c a m t nguyên t nguyên t ó v i bao nhiêu nguyên t khác t o thành phân t m t ch t. Ng i ta ch n nguyên t hi ro làm n v hóa tr (H có hóa tr 1). Do ó, hóa tr c a m t nguyên t là b ng s nguyên t H (hay s nguyên t hóa tr 1 t ng ng) mà m t nguyên t c a nguyên t ó có th k t h p t o thành phân t m t ch t. V i phân t AHn thì A có hóa tr n. Thí d : HCl Þ Cl có hóa tr 1 H2O Þ O có hóa tr 2 NH3 Þ N có hóa tr 3 CH4 Þ C có hóa tr 4 PCl5 Þ P có hóa tr 5 SO2 Þ S có hóa tr 4 SO3 Þ S có hóa tr 6 Mn2O7 Þ Mn có hóa tr 7 10 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 11. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 Nh v y, hóa tr là m t s nguyên d ng, còn s oxi hóa là i n tích, nên có th âm ho c d ng. Khi nói hóa tr âm, hóa tr d ng (hóa tr ion), th c ch t là nói v s oxi hóa. G.7 . H có hóa tr 1 duy nh t trong m i ch t; O có hóa tr 2 duy nh t trong m i ch t. Nh ng H có th có các s oxi hóa +1, 0, -1. O có th có các s oxi hóa -2; -1; 0; +2. G.8 . H óa t r ion Hóa tr ion c a m t nguyên t là b ng i n tích xu t hi n trên nguyên t c a nguyên t ó khi nó hi n di n d ng ion. Hóa tr ion cho bi t s i n t mà m t nguyên t c a nguyên t ó ã cho ho c nh n t o thành ion t ng ng. Nh v y hóa tr ion c ng chính là s oxi hóa nh ng hóa tr ion là b ng i n tích th t, còn s oxi hóa có th ch là i n tích bi u ki n (qui c). Thí d : Na có hóa tr ion là +1 (Natri ã nh n 1 i n t ) Cl có hóa tr ion là -1 NaCl Na+ Cl- (Clo ã nh n 1 i n t ) Mg có hóa tr ion là +2 (Mg ã cho 2 i n t ) F có hóa tr ion là -1 (F MgF2 Mg2+ 2F- nh n 1 i n t ) Ca có hóa tr ion là +2 (Ca cho 2 electron) O có hóa tr ion là -2 (O nh n CaO Ca2+ O2 2 electron) Al2S3 2Al3+ 3S2- Al có hóa tr ion là +3 S có hóa tr ion là -2 G.9 . C ng hóa t r ( H óa t r c ng hóa t r ) C ng hóa tr c a m t nguyên t là b ng s i n t hóa tr mà m t nguyên t c a nguyên t ó ã a ra góp chung t o liên k t c ng hóa tr . C ng hóa tr c a m t nguyên t b ng s liên k t c ng hóa tr xu t phát t nguyên t ó i ra trong công th c c u t o. C ng hóa tr c ng chính là hóa tr c a nguyên t ó, nh ng khái ni m hóa tr t ng quát h n (C ng gi ng nh khái ni m s oxi hóa t ng quát h n hóa tr ion). Thí d : 11 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 12. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 H - Cl H có c ng hóa tr 1 (H a ra 1 i n t óng góp t o liên k t c ng hóa tr ) Cl có c ng hóa tr là 1 (Cl a ra 1 i n t óng góp t o liên k t c ng htr ) H có c ng hóa tr 1 N có c ng hóa tr 3 H có c ng hóa tr 1 C có c ng hóa tr 4 Bà i t p 3 Hãy cho bi t hóa tr , s oxi hóa c a các nguyên t trong các phân t , ion sau ây: N c (H2O); Hi ropeoxit (Peroxid hidrogen, H2O2); S t (II) sunfua (Sulfur s t (II), FeS); Pirit s t (FeS2); Canxi cacbua (Carbur calcium, CaC2); Nhôm cacbua (Al4C3); Kali pemanganat (Permanganat kalium, KMnO4); Axit sunfuric (Acid sulfuric, H2SO4); Kali sunfat (K2SO4); Etilen (C2H4); Axetilen (Acetilen, C2H2); Mesitilen (1,3,5- Trimetylbenzen); Kali ñicromat (K2Cr2O7); Kali cromat (K2CrO4); Axit picric (2,4,6- Trinitrophenol); Oxi (O2); Ozon (O3, gi s coi ozon có c u t o vòng); NO3-; NH4+; SO42-; Cu2+; MnO42; Fe2+; Fe3+; CrO42-; Cr2O72-; NO2-. O2-, O22-; Axit nitrô (HNO2). Bà i t p 3 ' Hãy xác nh hóa tr , s oxi hóa, hóa tr ion, c ng hóa tr (n u có) c a các nguyên t trong các ch t sau ây: Benzen (C6H6); Natri oxit (Na2O); Natri peoxit (Na2O2); Axit photphoric (Acid phosphoric, H3PO4); ng (II) clorua (Clorur ng (II)); ng (I) clorua: Amoniac; Axit nitric; Bari nitrat; Axit hipoclorô (HClO); Axit clor (HClO2); Axit cloric (HClO3); Axit pecloric (HClO4); Canxi peoxit (CaO2); Hidro sunfua (Sulfur hidrogen, H2S); Hidro pesunfua (Persulfur hidrogen, H2S2); o - Cresol (o - Metyl phenol); Vinyl clorua (CH2=CH-Cl); Iot (Iod, I2); I-; S2-; S22-; N3-; Vinylaxetilen (CH2=CH-CºCH). "S u t m" Nguy n Minh Chi n @ 18:21 13/02/2009 S l t xem: 173 II. Ph n ng oxi hóa- Kh (13/02/09) Các hi u bi t c b n vi t và cân b ng các ph n ng Hóa h c th ng g p (13/02/09) Hi rocacbon (12/01/09) Ph n ng oxi hóa- Kh (12/01/09) 12 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 13. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 Mùa xuân (01/01/09) NGUY N MINH CHI N c th a k t Th vi n tr c tuy n ViOLET http://violet.vn 13 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 14. This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
Đồng bộ tài khoản