Sổ quỹ tiền mặt

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
523
lượt xem
99
download

Sổ quỹ tiền mặt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ Mẫu số S11-H SỔ QUỸ TIỀN MẶT Tài khoản :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Số Ngày Diễn giải TK đối ứng Thu Chi Tồn Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ (Chữ ký, họ tên) Thủ quỹ (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ quỹ tiền mặt

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S11-H Đơn vị :........ SỔ QUỸ TIỀN MẶT Tài khoản :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK Thu Chi Tồn đối Số Ngày ứng Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Thủ quỹ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản