Sổ sách kế toán

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
471
lượt xem
250
download

Sổ sách kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình kế toán ASD: Sổ sách kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ sách kế toán

  1. aùng 01/1999 Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 1999 Loaïi Taøi Khoaûn Kí hieäu Taøi khoaûn Danh muïc chi tieát THU NHAP HD KHAC Cac Khoan Tn Bat Thuong TNHD Cac Khoan Tn Bat Thuong KYØ HAÏCH TOAÙN SOÅ KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔÏP SOÅ KEÁ TOAÙN CHI TIEÁT SCT haøng toàn kho Naêm : 1999 SCT coâng nôï Töø thaùng : 1 SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN Ñeán thaùng : 1 SCT voán baèng tieàn Thaùng 01 Soå chi tieát khaùc 31-01-99 Ñoàng yù kyø haïch toaùn NHAÄT KYÙ CHUNG Laäp danh saùch BCKT ASD HÌNH 3 MAØN HÌNH SOÅ SAÙCH KEÁ TOAÙN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản