intTypePromotion=1
ADSENSE

So sánh hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nghề lưới vây cá cơm tại Cam Ranh và NhaTrang

Chia sẻ: Danh Tuong Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

54
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu đã sử dụng mô hình phân tích màng dữ liệu (DEA) tối thiểu hóa các yếu tố đầu vào trong hai trường trường hợp là quy mô không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và quy mô ảnh hưởng đến kết quả sản xuất. Sáu biến đầu vào và một biến đầu ra đã được sử dụng để phân tích hiệu quả kỹ thuật cho 100 tàu lưới vây cá cơm tại Cam Ranh và Nha Trang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nghề lưới vây cá cơm tại Cam Ranh và NhaTrang

Taïp chí Khoa hoïc - Coâng ngheä Thuûy saûn<br /> <br /> Soá 1/2012<br /> <br /> THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC<br /> <br /> SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO<br /> CHO NGHỀ LƯỚI VÂY CÁ CƠM TẠI CAM RANH VÀ NHA TRANG<br /> TECHNICAL EFFICIENCY COMPARISON FOR ANCHOVY PURSE SEINING<br /> IN CAM RANH AND NHA TRANG<br /> ThS. Nguyễn Trọng Lương1, ThS. Đặng Hoàng Xuân Huy2<br /> TÓM TẮT<br /> Nghiên cứu đã sử dụng mô hình phân tích màng dữ liệu (DEA) tối thiểu hóa các yếu tố đầu vào trong hai trường<br /> trường hợp là qui mô không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và qui mô ảnh hưởng đến kết quả sản xuất. Sáu biến đầu vào và<br /> một biến đầu ra đã được sử dụng để phân tích hiệu quả kỹ thuật cho 100 tàu lưới vây cá cơm tại Cam Ranh và Nha Trang.<br /> Kết quả cho thấy, các tàu nghề lưới vây cá cơm ở Nha Trang sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào hơn các tàu ở Cam<br /> Ranh. Cụ thể, tại Cam Ranh có tới 81,82% số tàu chưa đạt hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào trong trường hợp qui mô<br /> không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và chỉ có 18,8% số tàu nghề lưới vây cá cơm là đạt hiệu quả theo qui mô. Trong khi<br /> đó tỷ lệ này đối với các tàu ở Nha Trang lần lượt là 75% và 25%.<br /> Từ khóa: hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào, hiệu quả theo qui mô, nghề lưới vây cá cơm, phân tích màng dữ liệu.<br /> <br /> ABSTRACT<br /> This study has used minimizing input-oriented Constant Return to Scale and Variable Return to Scale Data<br /> Envelopment Analysis (DEA) models. One output and six input variables were used to analyze technical efficiency for 100<br /> vessels of the anchovy purse siening in Nha Trang and Cam Ranh.<br /> The empirical results indicate that the vessels of the anchovy purse siening in Nha Trang were more efficiency than<br /> in Cam Ranh. There are 81,82 % performances of purse siening in Cam Ranh are technical inefficient with minimizing<br /> input-oriented Constant Return to Scale and 18,8 % performances of coastal purse siening in Cam Ranh are efficient with<br /> Scale Efficiency. On other hand, this ratio in Nha Trang city are 71,43% and 25%.<br /> Keywords: technical efficiency, scale efficiency, anchovy purse siening, DEA<br /> <br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Khánh Hòa là một tỉnh thuộc Nam Trung Bộ có<br /> nhiều tiềm năng để phát triển nghề khai thác hải<br /> sản, là một trong những vựa cá lớn của nước ta<br /> với bờ biển dài 385 km, hơn 200 hòn đảo và diện<br /> tích hơn 5.197 km2 [1]. Tổng sản lượng khai thác<br /> những năm gần đây dao động trong khoảng 65 đến<br /> 75 ngàn tấn, với tổng số tàu thuyền đánh bắt toàn<br /> tỉnh là 10.535 chiếc (12/2010). Trong đó, số lượng<br /> tàu đánh bắt xa bờ (≥ 90 Hp) chỉ 760 chiếc (hơn 7%)<br /> và có khoảng 92,8% tổng số tàu thuyền đánh bắt<br /> vừa và nhỏ hoạt động trong các khu vực ven bờ, đã<br /> tạo áp lực rất lớn cho nguồn lợi thủy sản nơi đây [2].<br /> Đối với nghề lưới vây, toàn tỉnh có 837 tàu,<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> trong đó gần 76% tàu hoạt động nghề lưới vây cá<br /> cơm – là những tàu có công suất máy chính
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2