intTypePromotion=1
ADSENSE

Sổ tay đào tạo giảng viên ToT về quản l‎ý Câu lạc bộ khuyến nông có sự tham gia: Phần 2

Chia sẻ: Hero Hero | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

50
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 của cuốn sổ tay tạo giảng viên ToT về quản l‎ý Câu lạc bộ khuyến nông có sự tham gia trình bày về phương pháp đánh giá câu lạc bộ và những kỹ năng và kiến thức đào tạo cơ bản (Phần 1: Giới thiệu đào tạo và học tập; Phần 2: Thiết kế đào tạo, chiến lược đào tạo, mục tiêu đào tạo và kế hoạch bài giảng; Phần 3: Phương pháp đào tạo; Phần 4: Kỹ năng hỗ trợ, huấn luyện/kèm cặp). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay đào tạo giảng viên ToT về quản l‎ý Câu lạc bộ khuyến nông có sự tham gia: Phần 2

Chƣơng 8<br /> <br /> Phƣơng pháp đánh giá Câu lạc bộ<br /> <br />  Kế hoạch bài giảng<br /> 8.1 . Kế hoạch bài giảng: Cách tổ chức đánh<br /> giá ở Câu lạc bộ<br /> Mục tiêu:<br /> Kết thúc bài giảng, học viên có thể:<br /> <br />  Nêu rõ khái niệm cách tổ chức đánh<br /> giá ở Câu lạc bộ.<br /> <br />  Chỉ ra đƣợc mục đích đánh giá.<br />  Làm sáng tỏ các bƣớc trong tiến trình<br /> đánh giá.<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Quản lý Câu lạc bộ khuyến nông<br /> <br /> Văn phòng phẩm và vật liệu:<br /> Giấy A0, viết, máy chiếu, màn chiếu , máy<br /> vi tính.<br /> Thời lƣợng: 1 tiếng 35 phút<br /> Các bƣớc thực hiện:<br /> Khái niệm đánh giá (30 phút):<br /> - Thảo luận với học viên về khái niệm<br /> đánh giá.<br /> <br /> 2008- 2012 I PAEX I<br /> <br /> 145<br /> <br /> a. Khâu chuẩn bị;<br /> <br /> - Các nội dung cần đánh giá trong hoạt<br /> động Câu lạc bộ.<br /> <br /> b. Về mặt tổ chức;<br /> <br /> - Giảng viên đúc kết khái niệm<br /> <br /> c. Những hoạt động đã làm;<br /> <br /> Các bƣớc trong tiến trình đánh giá<br /> (65 phút):<br /> <br /> d. Công việc của ngƣời điều hành;<br /> e. Những công việc sau buổi đánh giá)<br /> <br /> Tạo hứng thú (15 phút):Giảng viên hƣớng<br /> dẫn trò chơi có liên quan đến bài học.<br /> <br /> - Ý kiến của học viên (nếu có).<br /> <br /> Trải nghiệm(20 phút):<br /> - Chia nhóm thảo luận (2-3 nhóm).<br /> - Yêu cầu học viên trình bày quá trình tổ<br /> chức đánh giá một hoạt động cụ thể ở Câu lạc bộ.<br /> <br /> Áp dụng (10 phút):<br /> - Thảo luận CLB có thể tổ chức đánh giá<br /> theo tiến trình đã đúc kết ở trên.<br /> - Ý kiến của học viên.<br /> <br /> - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo<br /> luận.<br /> <br /> Phần ghi chú giảng viên:<br /> Đặt câu hỏi (nếu nhóm trình bày chƣa rõ).<br /> Hoặc<br /> <br /> - Trong tình huống có Video clip về một<br /> buổi đánh giá ở Câu lạc bộ thì phần này có thể<br /> chiếu Video clip này và thảo luận nhóm.<br /> <br /> Nếu có các hoạt động tạo hứng thú, thì cố<br /> gắng dẫn nhập đƣợc vào nội dung bài giảng.<br /> Nguồn:<br /> -<br /> <br /> Lê Văn Gia Nhỏ - Viện Khoa học Kỹ<br /> thuật Nông nghiệp miền Nam:<br /> nholvg@yahoo.com<br /> <br /> -<br /> <br /> Nguyễn Hồng Lê – Chƣơng trình PAEX,<br /> tổ chức VVOB:<br /> hongle.nguyen@gmail.com<br /> <br /> -<br /> <br /> Nguyễn Văn An - Viện Khoa học Kỹ<br /> thuật Nông nghiệp miền Nam:<br /> antuyhoa@yahoo.com<br /> <br /> -<br /> <br /> Võ Hồng Dũng – Khoa Phát triển Nông<br /> thôn, Trƣờng Đại học Cần Thơ:<br /> vhdung@ctu.edu.vn<br /> <br /> - Chia nhóm, mô tả lại quá trình đánh giá ở<br /> CLB sau khi xem Video clip).<br /> Phân tích (10 phút):<br /> - Hƣớng dẫn, gợi ý thảo luận kết quả trình<br /> bày của từng nhóm.<br /> - Đề xuất học viên góp ý.<br /> Rút ra bài học (10 phút):<br /> - Giảng viên tổng hợp, bổ sung và đƣa ra<br /> tiến trình tổ chức một buổi đánh giá<br /> <br /> 146 I PAEX I 2008-2012<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Quản lý Câu lạc bộ khuyến nông<br /> <br /> 8.2 . Tài liệu phát tay: Phƣơng pháp đánh giá Câu lạc bộ<br /> 8.2.1 . Đánh giá là gì?<br /> “là kiểm định giá trị của vấn đề/ công việc/hoạt động”.<br /> 8.2.2 . Đánh giá cái gì<br /> Kiểm tra phân tích kết quả của một hay nhiều hoạt động và so sánh chúng với kết quả mong đợi<br /> đã lập ra đầu kỳ.<br /> 8.2.3 . Mục đích cần đạt của việc đánh giá<br /> Nhằm cải thiện công tác tổ chức, quản lý, vận hành những hoạt động của nhóm thông qua giải<br /> quyết một số khó khăn chính và tìm giải pháp cải tiến những nhƣợc điểm trong thời gian qua.<br /> 8.2.4 . Vai trò của nhóm trƣởng trong quá trình đánh giá<br /> Là ngƣời tổ chức, ngƣời điều khiển và là ngƣời tham dự.<br /> 8.2.5 . Những bƣớc chính trong tiến trình đánh giá<br /> a. Khâu chuẩn bị<br /> - Họp với các thành viên trong Ban chủ nhiệm để bàn về thời gian, địa điểm, công tác chuẩn bị<br /> (thƣ mời, địa điểm,...), nội dung chính cần đánh giá, chƣơng trình làm việc, phân công nhiệm vụ đối<br /> với các thành viên,...<br /> - Viết báo cáo: các điểm chú ý trong báo cáo.<br /> b. Về mặt tổ chức<br /> - Mục tiêu của nhóm trong thời gian qua có thay đổi gì không?<br /> - Số thành viên ban đầu, hiện nay, lý do thay đổi?<br /> - Ban lãnh đạo: ai, nhiệm vụ, việc gì họ đã làm đƣợc, chƣa đƣợc trong thời gian qua, ƣu, nhƣợc<br /> điểm?<br /> - Vấn đề khó khăn gặp phải trong tổ chức?<br /> - Những thay đổi về tổ chức (nếu có), nguyên nhân và kết quả của việc thay đổi đó?<br /> - Nhận xét chung về công tác tổ chức,<br /> - v.v…<br /> c. Những hoạt động đã làm<br /> - Những hoạt động đã thực hiện đƣợc so với kế hoạch (trong từng hoạt động nên có kết quả về<br /> số thành viên tham dự, công tác tổ chức, hiệu quả về kinh tế, xã hội và những nhận xét về nguyên<br /> nhân thành công, thất bại, điểm mạnh, yếu và giải pháp xử lý).<br /> - Những hoạt động còn tồn tại (chƣa thực hiện đƣợc so với kế hoạch), nguyên nhân và hƣớng<br /> giải quyết.<br /> d. Công việc của nhóm trƣởng cần làm<br /> - Kiểm tra những điều kiện tổ chức đã đảm bảo chƣa trƣớc khi tiến hành.<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Quản lý Câu lạc bộ khuyến nông<br /> <br /> 2008- 2012 I PAEX I<br /> <br /> 147<br /> <br /> - Nhờ thành viên hay thƣ ký ghi biên bản cuộc họp.<br /> - Khai mạc cuộc họp cần nêu lý do, giới thiệu đại biểu, chƣơng trình làm việc.<br /> - Trình bày báo cáo.<br /> - Hƣớng dẫn thảo luận những điểm mạnh, yếu về công tác tổ chức, quản lý vận hành nhóm, kết<br /> quả đạt, chƣa đạt, nguyên nhân dẫn đến thành công hay hạn chế, giải pháp xử lý (bằng cách: hƣớng<br /> dẫn mọi ngƣời tìm hiểu, phát biểu ý kiến, trao đổi).<br /> - Tóm tắt kết quả đánh giá.<br /> e. Sau buổi đánh giá<br /> - Ghi nhận những điểm mạnh, điểm yếu đã thảo luận và bổ sung vào báo cáo.<br /> - Tóm tắt lại báo cáo và gửi cho lãnh đạo địa phƣơng và cơ quan liên quan.<br /> - Thực hiện và theo dõi các quyết định/kế hoạch đã đƣa ra trong buổi đánh giá.<br /> 8.3 . Tài liệu tham khảo: Mẫu bảng hỏi đánh giá nội bộ hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ<br /> khuyến nông<br /> 8.3.1. Câu hỏi đánh giá dành cho cán bộ khuyến nông<br /> CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ<br /> (Dành cho Cán bộ Khuyến nông)<br /> Xin Anh/Chị vui lòng dành một ít thời gian để trả lời các câu hỏi dƣới đây.<br /> I. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN<br /> Giới tính: ................................................ Tuổi: ...........................<br /> Chức vụ: ....................... Chuyên môn nghiệp vụ: ..................................................<br /> Thời gian công tác (năm): ...................... Cơ quan (Đơn vị): .....................................................<br /> 1) Mức độ tham gia sinh hoạt CLB định kỳ (họp) của CLB anh/chị quản lý nhƣ thế nào?<br />  luôn luôn<br /> <br />  đều đặn theo định kỳ<br /> <br />  thỉnh thoảng<br /> <br />  hiếm khi<br /> <br /> II. ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN PTD<br /> Trƣớc tiên chúng tôi muốn biết ý kiến của anh/chị về tính thích hợp của việc áp dụng PTD vào<br /> các hoạt động của CLB.<br /> Đối với chúng tôi PTD, chữ viết tắt của phát triển kỹ thuật có sự tham gia, là tiến trình tham gia<br /> tích cực của nông dân để giải quyết các nhu cầu kỹ thuật và phát triển của cộng đồng nông dân với sự<br /> hỗ trợ và tƣơng tác giữa nông dân, cán bộ khuyến nông và nhà khoa học. Tiến trình PTD gồm 5 bƣớc<br /> diễn ra liên tục. PTD gồm các bƣớc xác định và phân tích vấn đề, tìm các giải pháp, thí nghiệm, phổ<br /> biến kết quả và thể chế hóa-nhân rộng PTD.<br /> Anh/chị vui lòng xác định mức độ anh/chị đồng ý với các câu sau đây. Với: 1: Hoàn toàn không<br /> đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: không không đồng ý/không đồng ý; 4: đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý.<br /> <br /> 148 I PAEX I 2008-2012<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Quản lý Câu lạc bộ khuyến nông<br /> <br /> 2) Đánh giá về tính phù hợp của việc áp dụng PTD vào hoạt động của CLB<br /> Tiêu chí đánh giá<br /> <br /> TT<br /> <br /> Mức độ<br /> <br /> 1<br /> <br /> PTD giúp thành viên mạnh dạn phát biểu ý kiến hơn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2<br /> <br /> PTD giúp nâng cao sự đoàn kết các thành viên trong CLB<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3<br /> <br /> PTD giúp CLB có mối quan hệ gần gũi hơn với CBKN<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> PTD giúp thành viên mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm hơn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> PTD giúp đáp ứng nhu cầu của các thành viên CLB<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> PTD đƣợc áp dụng trong việc lập kế hoạch hoạt động CLB<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 8<br /> <br /> PTD đƣợc sử dụng để tìm ra khó khăn/ trở ngại của các thành viên CLB<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> (1: Hoàn toàn không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: không không đồng ý/không đồng ý ; 4: đồng ý;<br /> 5: Hoàn toàn đồng ý)<br /> Các câu hỏi sau hỏi ý kiến của anh/chị về sự thay đổi của các anh chị đối với thái độ, kỹ năng tập<br /> huấn, kỹ năng khuyến nông, kỹ năng thực hiện công việc và kỹ năng đánh giá từ khi áp dụng PTD.<br /> Nói một cách khác là mức độ anh/chị đồng ý rằng kỹ năng khuyến nông của anh/chị có thay đổi<br /> từ khi PTD đƣợc giới thiệu cho CLB anh chị phụ trách.<br /> a. Thay đổi về suy nghĩ, thái độ trong công tác khuyến nông từ khi học và thực hiện PTD<br /> 3) Anh/chị vui lòng xác định mức độ anh/chị đồng ý với các câu sau đây. Với: 1: Hoàn toàn không đồng<br /> ý; 2: Không đồng ý; 3: không không đồng ý/không đồng ý; 4: đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý.<br /> <br /> A1<br /> A2<br /> A3<br /> A4<br /> A5<br /> A6<br /> <br /> Tiêu chí đánh giá<br /> Tôi quan tâm nhiều hơn về kỹ năng trong công tác KN<br /> Tôi thích công việc của mình hơn<br /> Tôi có chuẩn bị kỹ nội dung làm việc trƣớc khi gặp nông dân<br /> Tôi học đƣợc nhiều kinh nghiệm thực tế từ nông dân<br /> Tôi khuyến khích nông dân phát triển sáng kiến của họ<br /> Tôi tƣ vấn/hỗ trợ cho nông dân tự giải quyết vấn đề khó khăn của chính họ<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> Mức độ<br /> 2 3 4<br /> 2 3 4<br /> 2 3 4<br /> 2 3 4<br /> 2 3 4<br /> 2 3 4<br /> <br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> <br /> (1: Hoàn toàn không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: không không đồng ý/không đồng ý; 4: đồng ý;<br /> 5: Hoàn toàn đồng ý)<br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Quản lý Câu lạc bộ khuyến nông<br /> <br /> 2008- 2012 I PAEX I<br /> <br /> 149<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=50

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2