intTypePromotion=1

Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAp trên rau

Chia sẻ: Tuyet Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
269
lượt xem
114
download

Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAp trên rau

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sổ này hướng dẫn thực hành ViietGAP cho sản xuất rau ở Việt Nam. Tài liệu này sẽ giúp các nhà sản xuất xác định mối nguy trong suốt quá trình thu hoạch xử lý sau thu hoạch.Rau là tên gọi chung của các loại thực vật có thể ăn được dưới dạng lá là phổ biến tuy trong thực tế có nhiều loại ăn hoa, củ, quả cũng có thể gộp chung vào các loại rau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay hướng dẫn thực hành VietGAp trên rau

 1. NÔNG NGHI P QUAN PHÁT TRI N VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN QU C T CANADA TAY NG D N TH C HÀNH VietGAP TRÊN RAU Hà N i, 2009 TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 18/4/2009
 2. CL C N i dung Trang c l c …………………………………..……………………………….………….. 1 i c m n ………………..………………………………………..………………... 3 i gi i thi u ………………..……………………………………………………….. 4 Ph n I u………………..…………………………………….…………. 5 Ph n II quá trình s n xu t, thu ho ch và x lý sau thu ho ch…. 8 Ph n III ng d n th c hành VietGAP cho s n xu t rau ……………... 10 Ch ng 1 ánh giá và l a ch n vùng s n xu t …………………………… 10 Ch ng 2 Gi ng và g c ghép…………………………………………………. 14 Ch ng 3 Qu n lý t và giá th ……………………………………………… 16 Ch ng 4 Phân bón và ch t bón b sung……………………………………. 18 Ch ng 5 Ngu n n c………………………………………………………… 22 Ch ng 6 Thu c BVTV và hóa ch t. ……………………………………….. 26 Ch ng 7 Thu ho ch và x lý sau thu ho ch………………………………. 34 Ch ng 8 Qu n lý và x lý ch t th i………………………………………… 41 Ch ng 9 Ng i lao ng …………………………………………………….. 43 Ch ng 10 Ghi chép, l u tr h s , truy nguyên ngu n g c và thu h i 45 n ph m…………………………………………………………….. Ch ng 11 Ki m tra n i b ……………………………………………………. 48 Ch ng 12 Khi u n i và gi i quy t khi u n i……………………………….. 49 Ph l c 1 c gi i h n t i a cho phép c a m t s kim lo i n ng trong t……………………………………………………………………. 50 Ph l c 2 c gi i h n t i a cho phép c a m t s kim lo i n ng trong c t i …………………………………………………………… 50 Ph l c 3 c gi i h n t i a cho phép c a m t s vi sinh v t và hoá ch t gây h i trong s n ph m rau , qu , chè ……………………. 51 Ph l c 4 ng ki m tra và ph ng pháp ánh giá ……………………….. 53 Tài li u tham kh o…………………………………………………………………….. 64 TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 1
 3. CÁC TÁC GI Vi n Nghiên c u rau qu - Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam PGS. TS. Tr n Kh c Thi Ti n s Tô Th Thu Hà Th c s Ph m M Linh Th c s Ngô Th H nh Vi n B o v th c v t – Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam Ti n s Nguy n Tr ng Thành Ti n s Nguy n Th Nhung KS. Nguy n Th Me Th c s Nguy n Xuân Nhóm t v n k thu t Ti n s Lucie Verdon Th c s Jean Coulombe GS.TS Nguy n Qu c V ng Th c s H ng Khanh Th c s Tr n Th T ng nhân Ph m Minh Thu TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 2
 4. IC M N Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ban hành tiêu chu n th c hành nông nghi p t t cho rau, qu t i an toàn t i Vi t Nam t i Quy t nh s 379/Q -BNN-KHCN ngày 28/01/2008. V i m c tiêu giúp nhà s n xu t rau áp ng c tiêu chu n nêu trên, cu n “S tay h ng d n th c hành VietGAP cho rau” ã c xây d ng. ây là tài li u c biên so n b i các chuyên gia c a Vi n nghiên c u rau qu và Vi n B o v th c v t (Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam); c góp ý b sung và hoàn thi n b i nhóm t v n k thu t VietGAP. Nhóm biên so n xin c g i l i c m n chân thành n D án T ng ng và Ki m soát ch t l ng nông s n th c ph m ã tài tr kinh phí, cá nhân Ông Nguy n Nh Ti p – Giám c D án, Ông Serge Charron - C v n tr ng Ông Nguy n V n Do ng – u ph i viên, Bà inh Th Kim Dung – Qu n lý n phòng và Bà inh Kim Oanh – Phiên d ch ã nhi t tình giúp , t o u ki n thu n l i nhóm biên so n hoàn thi n phiên b n l n th nh t c a s tay. Nhóm tác gi biên so n TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 3
 5. I GI I THI U i s c ng tác c a Vi n nghiên c u rau qu , Vi n B o v th c vât (Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam) và Nhóm t v n k thu t VietGAP, cu n “S tay h ng d n th c hành VietGAP trên rau” – Phiên b n 1 ã c hoàn thi n. ây là tài li u s c áp d ng trong pha I t i các mô hình thí m trên rau thu c D án T ng c ng và Ki m soát ch t l ng nông s n th c ph m. Trong quá trình th c hi n các d án này, cu n s tay s ti p t c c c p nh t và b sung phù h p h n khi tri n khai trong th c t s n xu t. V i tinh th n ó, D án xin gi i thi u cu n s tay này v i các nhà s n xu t, cán b k thu t, nhà qu n lý và nông dân tr ng rau và mong nh n c các ý ki n góp ý, b sung cu n tay ngày càng hoàn thi n. u ph i viên Qu n c Giám c Nguy n V n Do ng Serge Charron Nguy n Nh Ti p TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 4
 6. Ph n I. M U 1. M c ích c a s tay Cu n s tay này h ng d n th c hành VietGAP cho s n xu t rau Vi t Nam. Tài li u này s giúp các nhà s n xu t phân tích, xác nh các m i nguy trong su t quá trình s n xu t, thu ho ch, x lý sau thu ho ch và các gi i pháp u ch nh m b o s n ph m rau c an toàn và có ch t l ng cao, ng th i ti n n vi c c p ch ng nh n VietGAP. 2. Ph m vi u ch nh và i t ng áp d ng 2. 1. Ph m vi u ch nh tay này ch áp d ng s n xu t rau theo ph ng th c s n xu t ngoài ng, trong nhà có mái che, tr ng trên t, trên giá th ho c thu canh. 2. 2. i t ng áp d ng S tay này ph c v cho các nhà qu n lý, k thu t, gi ng viên nông dân, các t ch c ch ng nh n VietGAP và các nhà s n xu t rau t i Vi t Nam 3. Gi i thích thu t ng 3.1. VietGAP VietGAP là tên g i t t c a Th c hành s n xu t nông nghi p t t Vi t Nam (Vietnamese Good Agricultural Practices). VietGAP là nh ng nguyên t c, trình t , th t c h ng d n t ch c, cá nhân s n xu t, thu ho ch, x lý sau thu ho ch nh m m b o an toàn, nâng cao ch t l ng s n ph m, m b o phúc l i xã h i, s c kho ng i s n xu t và ng i tiêu dùng; ng th i b o v môi tr ng và truy nguyên ngu n g c s n ph m. 3.2. M i nguy an toàn th c ph m (Food safety hazard) Là b t c lo i v t ch t hoá h c, sinh h c ho c v t lý nào ó có th làm cho rau qu t i tr nên có nguy c r i ro cho s c kho c a ng i tiêu dùng. Có 3 nhóm i nguy gây m t an toàn th c ph m: hoá h c (Ví d : kim lo i n ng, thu c BVTV…), sinh h c (Ví d : vi khu n, vi rút …) và v t lý (Ví d : m nh kính, cành cây…). TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 5
 7. 3.3. phân (Composting): là m t quá trình lên men sinh h c, t nhiên mà qua ó các ch t h u c c phân hu . Quá trình này sinh ra nhi u nhi t l ng làm gi m ho c tr các m i nguy sinh h c trong ch t h u c . 3.4. Các v t ký sinh (Parasites): Là các sinh v t s ng và gây h i trong c th ng khác, c g i là v t ch (nh con ng i và ng v t ch ng h n). Chúng có th chuy n t v t ch này qua v t ch khác thông qua các ph ng ti n ho c môi gi i không ph i là v t ch . 3.5. Các v t l n t p (Foreign objects): Là các v t không ch ý nh các m u thu tinh, kim lo i, g , á, t, lá cây, cành cây, nh a và h t c ,… l n vào bên trong ho c bám trên b m t s n ph m, nh h ng x u n ch t l ng và s an toàn c a s n ph m. 3.6. i nguy an toàn th c ph m (food safety hazard): là b t k các tác nhân nào mà nó làm cho s n ph m tr thành m t nguy c v s c kho không ch p nh n c cho ng i tiêu dùng. Có ba d ng m i nguy liên quan n s n ph m i là các m i nguy sinh h c, hoá h c và v t lý. 3.7. M c d l ng t i a cho phép, kí hi u MRL (Maximum Residue Limit): là ng t i a c a hoá ch t trong s n ph m con ng i s d ng mà nó cs cho phép c a m t c quan có th m quy n c ng nh là s ch p nh n trong s n ph m nông nghi p. MRL có n v là ppm (mg/kg), m t cách ng n g n, nó là l ng hoá chât t i a cho phép trong s n ph m. 3.8. Kho ng th i gian cách ly, kí hi u PHI (Pre-Harvest Interval): PHI là kho ng th i gian t i thi u t khi x lý thu c BVTV l n cu i cùng cho n khi thu ho ch s n ph m c a cây tr ng c x lý (nh m m b o s n ph m an toàn v d l ng thu c BVTV) . PHI có n v là ngày và c ghi trên bao bì (nhãn) thu c BVTV. 3.9. Truy nguyên ngu n g c (Traceability) Truy nguyên ngu n g c là kh n ng theo dõi s di chuy n c a s n ph m qua các giai n c th c a quá trình s n xu t và phân ph i (nh m có th xác nh c nguyên nhân và kh c ph c chúng khi s n ph m không an toàn). TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 6
 8. 4. C u trúc c a s tay và cách s d ng Cu n s tay này g m 3 ph n. Ph n I – M u, ph n này gi i thi u m c ích, ph m vi u ch nh, i t ng áp d ng s tay. Ti p ó là gi i thích thu t ng , u trúc s tay và h ng d n s d ng. Ph n II g m các s v quá trình s n xu t, thu ho ch; s x lý sau thu ho ch. m i b c/công n trong các s này s c p n các m i nguy an toàn th c p h m có th xu t hi n giúp ng i s d ng s tay có cách nhìn ng quát v các m i nguy tr c khi c p n cách nh n di n, ki m soát và bi n pháp gi m thi u s c trình bày chi ti t ph n III. Ph n III là n i dung chính c a s tay. Trong ph n này l n l t các u kho n a tiêu chu n VietGAP trên rau qu s c th hi n t ch ng t 1 n 12 theo th t : (i) nh n di n các m i nguy, phân tích nguyên nhân, ngu n g c các i nguy; (ii) các bi n pháp lo i tr ho c gi m thi u m i nguy và (iii) các bi u u ghi chép, l u tr h s . Ph n u m i ch ng s b t u nh sau: (ví d ch ng 2) Th t u kho n n và ngày trong VietGAP ban soát xét hành 28/01/2008 Tên ch ng i u kho n L n soát xét: VietGAP 01 Ch ng 2. Gi ng rau và g c ghép Ngày soát xét: 2.1- 2.2 30-4-2009 TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 7
 9. Ph n II. S QUÁ TRÌNH S N XU T, THU HO CH VÀ X LÝ SAU THU HO CH Các s d i ây nêu lên các b c t khi gieo tr ng t i khi có s n ph m rau tiêu dùng. M i b c t ng ng có nh ng u vào có th gây ra m t a n toàn n ph m rau. Nhi u b c trong quá trình s n xu t xen k l n nhau. 1. Quá trình s n xu t rau và kh n ng xu t hi n các m i nguy Các b c u vào Lo i m i nguy Ch n l c và chu n b a m t, phân bón, ch t b Sinh h c, hoá n xu t rau sung, ngu n n c h c, v t lý Gieo tr ng Gi ng (h t gi ng, cây Sinh h c, hoá cây rau con), d ng c gieo c tr ng in c ct i, d ng c Sinh h c, hoá i hc Phân bón , n c (bón Sinh h c, hoá n xu t Bón phân lá và theo ng dung c ch), d ng c bón Qu n lý d ch Thu c BVTV, n c, Hoá h c i công c r i thu c Ho t ng Sinh h c, hoá canh tác D ng c , v t li u c khác Qu n lý ng Sinh h c, hoá Hoá ch t, v t li u ??? t hc ng c thu ho ch, Sinh h c, hoá Thu ho ch ch a, ng i thu ho ch h c, v t lý TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 8
 10. 2. Quá trình x lý sau thu ho ch và kh n ng xu t hi n các m i nguy Các b c u vào Lo i m i nguy ng c thu ho ch, Sinh h c, hoá h c, 1. Thu ho ch ch a , con ng i t lý c, d ng c làm s ch, Sinh h c, hoá h c, 2. Làm s ch con ng i t lý 3. X lý s b , phân lo i, Con ng i, d ng c óng Sinh h c, hoá h c, óng gói gói, d ng c ch a ng t lý 4. X p, óng ki n s n t li u x p, óng hàng, Sinh h c, hoá h c, ph m con ng i t lý 5. L u kho (Làm l nh, x u ki n v sinh, con Sinh h c, hoá h c, lý b o qu n) ng i t lý Ph ng ti n v n chuy n Sinh h c, hoá h c, 6. V n chuy n (xe c , d ng c ) t lý Ghi chú: các b c 4, 5 th ng có các nhà s n xu t l n, không ph bi n TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 9
 11. Ph n III. H NG D N TH C HÀNH VietGAP TRÊN RAU i u kho n L n soát xét: VietGAP 01 Ch ng 1. ánh giá và l a ch n vùng s n xu t Ngày soát xét: 1.1 - 1.2 30-4-2009 1.1. Phân tích và nh n di n m i nguy TT i nguy Ngu n g c Cách th c gây ô nhi m I Hóa h c 1 l ng - t, n c trong khu v c - Cây rau có th hút t t n c, hóa ch t canh tác b ô nhi m thu c ti p xúc và l u gi hoá ch t làm ov BVTV ( n d t tr c s n l ng hoá ch t trong s n th c v t xu t do các lo i thu c ph m có nguy c cao h n (BVTV) BVTV có kh n ng t n t i ng ng t i a cho phép (MRL) và các hoá lâu dài, b n v ng trong t: - Hoá ch t BVTV và hoá ch t ch t khác nh nhóm lân h u c , khác có th gây ng c c p tính tm c phospho h u c ; do b rò r và mãn tính cho ng i và v t cho phép hoá ch t, thu c BVTV nuôi, c bi t: khu v c li n k ). + Các thu c nhóm lân h u c và - Vùng t tr ng, ngu n Cac-ba-mát gây c c p tính cao c b ô nhi m các ch t + Các thu c clo h u c b n v ng c hoá h c b n v ng t gây nhi u b nh mãn tính các máy móc thi t b trong + Nhi u thu c BVTV khác gây khu v c s n xu t ho c hoá i lo n n i ti t t gây nhi u ch t t khu công nghi p, nh nguy hi m cho con ng i nh vi n … li n k - Nhóm rau n c có nguy c ô nhi m cao h n các lo i rau khác 2 Kim lo i - Hàm l ng kim lo i n ng - Cây rau có th hút kim lo i ng (Chì, cao t n d trong t, n c ng ho c s n ph m rau ti p xúc cadimi, khu v c canh tác do có s n i t ô nhi m kim lo i n ng có th y ngân, ho c bón phân nhi u có nguy c làm cho hàm l ng kim asen, …) ch a kim lo i n ng trong lo i n ng trong s n ph m cao th i gian dài. n m c cho phép. TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 10
 12. - Ngu n kim lo i n ng phát - Kim lo i n ng cao trong c th th i ra t khu v c công có th gây ng c c p tính n ng nghi p, dân c và ng ho c gây c mãn tính (phá v giao thông li n k (qua th ng mi n d ch, viêm kh p c th i, không khí). và các n i t ng,…) II Sinh h c 1 Vi sinh - t, n c trong vùng s n Có lo i vi sinh v t gây b nh s ng t gây xu t b ô nhi m vi sinh v t trong t, nhi u lo i s ng trong nh ngu n n c th i ch n ng ru t ng i và ng v t. (E. Coli, nuôi, n c th i sinh ho t, Chúng có th ti p xúc làm nhi m Salmonel nh vi n, khu công nghi p n s n ph m rau, gây b nh và la.....) ... lây lan, nh h ng nghiêm tr ng n s c kho c a ng i và v t nuôi (gây b nh th ng hàn, ki t , t , tiêu ch y c p, viêm gan,...) Nhóm rau n c , n lá có nguy ô nhi m cao h n rau qu . 2 V t ký - t, n c khu v c l a Các sinh v t ký sinh ch phát sinh ch n s n xu t b ô nhi m tri n trong c th ng i và ng (Giun, c th i sinh ho t, khu t mang m m b nh. M t s loài sán, ng ch n nuôi… n t i d ng bao nang s ng t nhi u n m trong t và là ngu n nguyên gây b nh nguy hi m. S n ph m sinh...) rau có th là ph ng ti n lây lan các sinh v t ký sinh t ng v t sang ng i ho c t ng i này sang ng i khác, gây tiêu ch y kéo dài, r i lo n tiêu hoá,.... Các lo i rau n c có nguy c cao i v i ô nhi m này TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 11
 13. 1.2. Các bi n pháp ánh giá, lo i tr ho c gi m thi u m i nguy - L a ch n vùng s n xu t rau ph i m b o u ki n sinh thái t i u cho i loài. - Nhà s n xu t c n l p b n v vùng t l a c h n cho s n xu t rau trong ó có phân nh các lô s n xu t, khu v c s ch , nhà kho, khu v c hoá ch t... - Tìm hi u l ch s c a vùng s n xu t trong ó c n n m c m c ích s ng tr c ây c, các ho t ng ó có kh n ng gây ô nhi m lên t tr ng và c t i không?; n u ã s d ng tr ng cây thì các lo i cây tr ng tr c là gì? - T ch c l y m u t, n c theo ph ng pháp hi n hành (TCVN 5297- 1995) và c th c hi n b i ng i l y m u ã qua ào t o, c p ch ng ch . M u c g i phân tích, ánh giá v các ch tiêu hóa h c, sinh h c t i các phòng phân tích có n ng l c và c so sánh v i m c t i a cho phép v u ki n s n xu t an toàn t i Ph l c 1 ( i v i t) và Ph l c 2 ( i v i n c) trong Quy t nh s 99/2008/Q -BNN ngày 15/10/2008. K t qu ánh giá c l u trong h theo m u 1a. u k t qu phân tích cho th y m c ô nhi m c a vùng s n xu t v t c t i a cho phép cho phép thì: + Tìm hi u nguyên nhân và xác nh bi n pháp x lý có c s ch ng minh có th ng n ng a ho c gi m thi u c các r i ro m t cách h p lý thông qua t v n c a c huyên gia k thu t. Ghi l i các thông tin v x lý t theo m u 1b. + D ng vi c l a ch n vùng t s n xu t rau theo VietGAP n u k hông có kh n ng ki m soát c ô nhi m theo ánh giá c a chuyên gia k thu t. - Các bi n pháp làm gi m m i nguy sinh h c lên vùng s n xu t: + Cách ly vùng s n xu t v i khu v c ch n th v t nuôi, chu ng tr i ch n nuôi. Bi n pháp t t nh t là không ch n th v t nuôi trong vùng s n xu t vì trong ch t th i c a v t nuôi có nhi u các sinh v t có kh n ng gây ô nhi m ngu n t và n c t i. + N u b t bu c ph i ch n nuôi thì ph i có chu ng tr i và có bi n pháp x lý ch t th i ( hoai m c, s d ng vi sinh v t h u hi u – EM, Biogas,…) m b o không gây ô nhi m môi tr ng s n xu t và s n ph m sau khi thu ho ch. - Các bi n pháp x lý m i nguy hoá h c th ng là bi n pháp ô xy hoá, ki m hoá... TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 12
 14. 1.3. M u ghi chép u 1a: Nh t ký ánh giá nh k môi tr ng/ t ai vùng s n xu t Tên nhà s n xu t Ngày tháng ánh giá trí, s lô t: Di n tích lô t: Môi Tác nhân gây ánh giá hi n t i Bi n pháp x lý tr ng ô nhi m ã áp d ng t Không t t Thu c BVTV Vi sinh v t Không Mùi khí Khí th i c i i Ti ng n Ng i ánh giá (ký, ghi rõ h tên) u 1b: Nh t ký x lý t trí, s lô t: Di n tích lô t: Ngày Tên hoá ch t, Cách x Di n tích Th i ti t Ng ix (m2) ph gia s ng lý khi s lý ng ng TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 13
 15. i u kho n L n soát xét: Ch ng 2. Gi ng rau và g c ghép VietGAP 01 Ngày soát xét: 2.1- 2.2 30-4-2009 Gi ng cây rau bao g m các lo i: h t gi ng, cây con gi ng, c gi ng, cây ghép. Gi ng rau ph i c cung c p t nh ng a ch rõ ràng. 2.1. Phân tích và nh n di n m i nguy i TT Ngu n g c Cách th c gây ô nhi m nguy 1 Hóa Gi ng cây rau u s d ng không úng (quá li u, hoá c c x lý hoá ch t c không trong danh m c s d ng) có ch t không an th t n d lâu dài và gây ô nhi m hoá h c toàn cho s n ph m rau 2.2 Các bi n pháp ánh giá, lo i tr ho c gi m thi u m i nguy - Gi ng s d ng cho s n xu t rau ph i có ngu n g c rõ ràng không dùng nh ng gi ng trôi n i trên th tr ng, nhãn mác không rõ. - Gi ng t s n xu t ph i có h s ghi l i y các bi n pháp x lý h t gi ng, cây con, hóa ch t s d ng, th i gian, tên ng i x lý và m c ích x lý (M u 2a). - Trong tr ng h p gi ng rau không t s n xu t ph i i mua, ph i có h s ghi rõ tên và a ch c a t ch c, cá nhân và th i gian cung c p, s l ng, ch ng lo i, ph ng pháp x lý gi ng (n u có) (M u 2b). 2.3. M u ghi chép u 2a. Gi ng rau và g c ghép (t s n xu t h t gi ng) Bi n Tên c Ng i Lo i Tên Ngày i Ch t l ng pháp hóa ích th c rau gi ng n n ng (t l n y lý ch t lý hi n /g c xu t xu t (g/kg) m/s ng) - ghép %) hoá lý chât Ghi chú: Khi l p h s ghi chép t i trang tr i, Bi u m u này có th xoay thành b ng n m ngang phù h p v i vi c ghi chép thông tin TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 14
 16. u 2b. Gi ng rau (mua gi ng) Lo i Ngày i Ngày Ch t Bi n Lý do Ng i rau n n mua ng ng pháp x áp th c /g c xu t xu t gi ng (g/kg) lý hoá ng hi n ghép chât TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 15
 17. i u kho n L n soát xét: Ch ng 3. Qu n lý t và giá th VietGAP 01 Ngày soát xét: 3.1 - 3.4 30-4-2009 3.1. Phân tích và nh n di n các m i nguy ph n 1.1 Vi c ánh giá và l a c h n vùng t ã c th c hi n tr c khi s n xu t rau theo VietGAP. Trong ph n này, nhà s n xu t c n chú ý ánh nh ng m i nguy i v i t tr ng và giá th mà chúng có th phát sinh trong quá trình th c hi n s n xu t rau theo VietGAP. Nh ng m i nguy c n c p hân tích và nh n di n theo b ng sau ây: TT Các m i nguy Ngu n g c Cách th c gây ô nhi m Hoá h c (D - S d ng thu c hoá h c Cây rau có th h p th hoá ng thu c không phù h p, úng cách ch t t n d trong t ho c hoá h c và l i d l ng trong t n ph m rau ti p xúc tr c 1 các hoá ch t -V t b bao bì không ti p v i t và có th b ô khác trong úng quy nh; ng u nhi m hoá h c. t) nhiên ho c rò r hoá ch t, Nguy c cao h n i v i nhiên li u vào t rau n c . Hàm l ng Cây rau có th h p th - S d ng liên t c phân các kim lo i kim lo i n ng có hàm bón có hàm l ng kim ng (As, Pb, ng cao trong t ho c lo i n ng cao 2 Cd, Hg) n ph m rau ti p xúc tr c - Phát th i phát sinh t ti p v i t và có th b ô các khu v c li n k nhi m kim lo i n ng Các sinh v t - S d ng phân t i ch a Sinh v t gây b nh có trong gây b nh qua x lý t có th gây ô nhi m s n 3 (Vi khu n, vi - Phân ng v t t v t nuôi ph m rau do ti p xúc . rút và ký khu v c s n xu t và khu Nguy c cao h n i v i sinh) c li n k rau n c , n lá t ký sinh ng t i v i vi sinh t ký sinh có trong t có (Giun, sán, t th gây ô nhi m s n ph m ng v t rau do ti p xúc. 4 nguyên Nguy c cao h n i v i sinh...) rau n c ho c thu ho ch s n ph m ti p xúc v i t TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 16
 18. Nhìn chung: các m i nguy sinh h c và hoá h c t t i v i rau n lá và rau n c là r t cao vì cây rau th ng th p cây, r t d ti p xúc v i t, cây d hút nhi u nit rat và c hoá ch t c lên s n ph m (c , lá) nhìn chung h n nhi u lo i cây rau khác. 3.2. Các bi n pháp ánh giá, lo i tr ho c gi m thi u các m i nguy ánh giá m i nguy Hàng n m, ph i ti n hành phân tích, ánh giá các m i nguy ti m n trong t và giá th , bao g m các m i nguy sinh h c và hoá h c. ánh giá m i nguy ng phân tích hi n tr ng và l y m u t và giá th m t cách i di n và phân tích ánh giá m c ô nhi m hoá h c và sinh h c c a chúng (M u 3a). Nhà s n xu t tham kh o v m c t i a cho phép i v i các lo i ô nhi m kim lo i n ng trong t nh trong Ch ng 1. lý v i m i nguy Khi xu t hi n các m i nguy v t gi i h n cho phép nhà s n xu t ph i x lý theo bi n pháp t ng t nh Ch ng 1. Thông tin v qua trình x lý ph i c ghi chép và l u trong h s theo m u 3b. 3.3. M u ghi chép u 3a. Nh t ký ánh giá nh k t ai và giá th Tên nhà s n xu t Ngày tháng ánh giá Tác nhân Ô nhi m ã x y ra Ô nhi m hi n t i gây ô m tr c nhi m c Bi n pháp x Lo i ô c lý ã áp d ng nhi m Vùng t - Ngu n giá th - Ng i ánh giá (ký, ghi rõ h tên) u 3b. Bi n pháp x lý i v i t tr ng b ô nhi m Tên nhà s n xu t Ngày tháng ánh giá Lô th a Lo i ô c ô Biên pháp t qu Ng i nhi m nhi m lý lý TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 17
 19. i u kho n L n soát xét: Ch ng 4. Phân bón và ch t bón b sung VietGAP 01 Ngày soát xét: 4.1 - 4.7 30-4-2009 4.1. Phân tích và nh n d ng các m i nguy TT Các m i Ngu n g c Cách th c gây ô nhi m nguy Hàm + Hàm l ng kim lo i n ng t phân có m t c a kim lo i ng bón và ch t bón b sung góp ph n ng ( c bi t là kim lo i làm cho hàm l ng kim lo i n ng Cadimi) trong các lo i ng cao trong t cao. Cây rau có th hút 1 phân bón và ch t b (As, Pb, kim lo i n ng làm cho s n ph m b ô sung c p th p nh Cd, nhi m. c bi t, nguy c này cao th ch cao, phân ng Hg,…) i v i rau n c do n m d i t. t, phân ,…. Hàm Do ngu n nitrorat d i dào nên cây + t có hàm l ng ng rau h p th quá nhi u n m c d m (th ng là m Nit rat th a làm cho hàm l ng nit rat uc ) cao c tích lu cao trong s n ph m + Bón phân ch a m 2 thu ho ch. u này th ng x y ra (k c h u c và vô các lo i rau n lá, n thân, n hoa do ) quá m c ho c bón ph n thu ho ch là ph n non, ch a mu n nhi u mô m m. Các sinh Các lo i phân chu ng, + Ô nhi m có th x y ra qua ti p xúc t gây phân b c, n c gi i c a tr c ti p c a phân bón h u c v i nh (vi ng i và gia súc ch a ph n n c c a cây rau trong khi khu n, vi qua x lý ho c không bón, t i vào t ho c gián ti p qua 3 rút, ký t yêu c u th ng t tr ng b ô nhi m. sinh) ch a m t l ng l n các + Các lo i rau n lá, n thân g n sinh v t gây b nh t t, rau n c d i t có nguy c ô nhi m sinh h c cao v i lo i phân bón này. TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 18
 20. 4.2. Các bi n pháp ánh giá, lo i tr ho c gi m thi u các m i nguy ánh giá nguy c ô nhi m ng v ph i ánh giá nguy c ô nhi m hoá h c, sinh h c do s d ng phân bón và ch t bón b sung, ghi chép và l u trong h s . N u xác nh có nguy c ô nhi m trong vi c s d ng phân bón hay ch t ph gia, c n áp d ng các bi n pháp nh m gi m thi u nguy c ô nhi m lên rau. Nhà s n xu t có th tham kh o m c d l ng kim lo i n ng cho phép có trong phân bón t i tiêu chu n TCVN 7209: 2002; tiêu chu n phân h u c (tu lo i nguyên li u) t i 10TCN 525-2002, 10TCN 526-2002. Ch n l c phân bón và ch t ph gia Các lo i phân bón và ch t ph gia c n ph i c ch n l c gi m thi u các m i nguy hoá h c, sinh h c cho s n ph m rau. Ch s d ng các phân bón và ch t ph gia áp ng c gi i h n cho phép v kim lo i n ng, có m c tp ch t th p. i v i phân bón, ch s d ng lo i phân có trong danh m c c phép n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam do B Nông nghi p và PTNT ban hành. S ng bi u m u 4a ghi chép vi c mua phân bón và ch t bón b sung. Không s d ng nh ng s n ph m phân bón không rõ ngu n g c, không bao bì nhãn mác ho c q uá h n s d ng. Không s d ng các lo i phân h u c ch a qua x lý bón cho rau vì chúng ch a nhi u sinh v t gây b nh. d ng phân bón an toàn i v i phân h u c : - C n bón phân h u c tr c ti p vào t, bón s m và vùi kín t (n u không ph kín có th làm ô nhi m ph n li n k do trôi d t theo gió, m a); chú ý không phân ti p xúc tr c ti p v i ph n n c c a rau; - Ch bón phân bón h u c c x lý tri t và d ng bón tr c th i m thu ho ch ít nh t 2 tu n. i v i phân vô c : c n bón li u l ng phân m theo quy trình k thu t cho m i lo i rau, tránh bón phân m quá m c; d ng bón m tr c khi thu ho ch ít nh t 10 ngày. Tham kh o bi u m u 4c ghi chép các lo i phân bón s d ng. TC – VietGAP Manual on vegetable – Final 5/5/2009 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2