intTypePromotion=1
ADSENSE

Sổ tay hướng dẫn thực thi nâng cấp đô thị có sự tham gia của cộng đồng

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

290
lượt xem
146
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong "Sổ tay hướng dẫn thực thi nâng cấp đô thị có sự tham gia của cộng đồng" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 giới thiệu dự án nâng cấp đô thị, chương 2 lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay hướng dẫn thực thi nâng cấp đô thị có sự tham gia của cộng đồng

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC THI NÂNG CẤP ĐÔ THỊỊ NÂNG CẤP ĐÔ TH CÓ SỰ THAM GIIA CỦA CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM G A CỦA CỘNG ĐỒNG TP.HCM, THÁNG 01 NĂM 2007
 2. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC THI NÂNG CẤP ĐÔ THỊ CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 01 NĂM 2007
 3. MỤC LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................................................I GIẢI THÍCH TỪ NGỮ ............................................................................................II CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ........................................1 1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VIỆT NAM ............................... 1 2. TIỂU DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .................... 1 2.1 Mục tiêu của dự án.................................................................................................. 1 2.2 Các nguyên tắc quan trọng (12 nguyên tắc)............................................................ 1 2.3 Các tiêu chí lựa chọn khu vực đưa vào dự án ......................................................... 2 2.4 Các hạng mục đầu tư của dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh............. 2 2.5 Cơ cấu tổ chức thực hiện dự án............................................................................... 4 CHƯƠNG 2: LẬP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ......................8 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ ........................................................................................................ 8 2. BÁO CÁO ĐẦU TƯ (NGHIÊN CỨU KHẢ THI) ................................................... 9 2.1 Các công trình lập báo cáo đầu tư........................................................................... 9 2.2 Nội dung của Báo cáo đầu tư ................................................................................ 10 3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ....................................................................................... 10 3.1 Bước 1 : Xác định nhu cầu nâng cấp và lập kế hoạch nâng cấp cộng đồng (CUP sơ bộ)........................................................................................................ 10 3.2 Bước 2: Lập thiết kế cơ sở, CUPs hoàn chỉnh, RAP và ĐTM.............................. 15 3.3 Bước 3: Lập thiết kế chi tiết và hồ sơ mời thầu ................................................. 26 3.4 Bước 4: Bồi thường và giải phóng mặt bằng (12 tháng).................................... 29 3.5 Bước 5: Thi công xây lắp ................................................................................... 33 3.6 Bước 6: Tổ chức thi công ................................................................................... 34 3.7 Bước 7: Nghiệm thu, quyết toán và bàn giao công trình.................................... 36 3.8 Bước 8: Duy tu và bảo dưỡng công trình ........................................................... 38 CÁC PHỤ LỤC ....................................................................................................40 PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA RAP......................................................... 40 PHỤ LỤC 2. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO EIA ........................... 44 PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT KINH TẾ - XÃ HỘI (PHỤC VỤ LẬP CUPs).... 50 PHỤ LỤC 4: PHIẾU KHẢO SÁT KINH TẾ - XÃ HỘI (PHỤC VỤ LẬP RAP) ..... 55
 4. Sổ tay hướng dẫn thực thi CÁC TỪ VIẾT TẮT ATMT An toàn môi trường BBT Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận/Huyện BĐDCĐ Ban Đại diện cộng đồng BQLDA Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị Tp.HCM BTGPMB Bồi thường giải phóng mặt bằng CĐ Cộng đồng CEMP Kế hoạch quản lý môi trường cộng đồng CUPs Kế hoạch nâng cấp cộng đồng DA Dự án DATP Dự án thành phần EIA/ĐTM Đánh giá tác động môi trường EMP Kế hoạch quản lý môi trường FS Nghiên cứu khả thi GSCĐ Giám sát cộng đồng GSMT Giám sát môi trường HĐBTGPMB Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Quận/Huyện HĐND Hội đồng nhân dân HPN Hội phụ nữ HUUP/ DA NCĐT Tp Dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh HCM NCĐT-Tp HCM Nâng cấp đô thị - thành phố Hồ Chí Minh NSD Người sử dụng PA BTGPMB Phương án Bồi thường giải phóng mặt bằng PFS Nghiên cứu tiền khả thi RAP Kế hoạch hành động tái định cư TCVM Tài chính vi mô TĐC Tái định cư TVCĐ Tham vấn cộng đồng TVTK Tư vấn Thiết kế TVXH Tư vấn Xã hội UBND Uỷ ban nhân dân VUUP Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam WB Ngân hàng Thế giới i
 5. Sổ tay hướng dẫn thực thi GIẢI THÍCH TỪ NGỮ • Khái niệm về Nâng cấp: Là quá trình thực hiện quy hoạch nhưng mang tính linh hoạt hơn với sự tham gia của cộng đồng, nâng cấp đô thị là các hoạt động có tính hành động thực tiễn cung cấp các dịch vụ hạ tầng cơ bản, đồng bộ nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của các cộng đồng dân cư nghèo nơi môi trường sống có chất lượng thấp. • Khái niệm tham vấn cộng đồng: Tham vấn cộng đồng là việc một cộng đồng được tham khảo về ý kiến, thái độ, và những mối quan tâm của họ về một kế hoạch phát triển nào đó trong tiến trình lập kế hoạch. Đây là cơ hội cho mọi người có thể bày tỏ ý kiến của họ, bằng cách này họ có thể ảnh hưởng đến các việc ra quyết định. Hiện nay đã có quy chế buộc phải có sự tham gia ý kiến của người dân trong tiến trình lập kế hoạch và ra quyết định, đó là *QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ (Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ). Trong đó Điều 1, Chương 1 phần Những quy định chung có nêu rõ: Điều 1. Quy chế này quy định cụ thể những việc Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã (sau đây gọi là chính quyền xã) phải thông tin kịp thời và công khai để dân biết; những việc dân bàn và quyết định trực tiếp; những việc dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan Nhà nước quyết định; những việc dân giám sát kiểm tra và các hình thức thực hiện Quy chế dân chủ ở xã. • Vì sao cần phải tham khảo ý kiến cộng đồng? - Dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng; - Các sản phẩm của dự án sẽ do cộng đồng quản lý, sử dụng; - Nên việc thực hiện dự án phải có sự đồng thuận cao của cộng đồng. • Cộng đồng tham gia vào những việc gì? Cộng đồng tham gia: (i) Tham gia đóng góp: ý kiến, công sức, kiến thức, đất đai và tiền (tự nguyện hiến đất để mở rộng hẻm). (ii) Tham gia ra quyết định: như khu vực khu dân cư của mình có nên tham gia vào dự án nâng cấp hay không, nên mở rộng hẻm tới mức nào, mặt hẻm trải nhựa hay trám bê tông, chọn nguồn nguyên vật liệu… (iii) Tham gia giám sát quá trình thực hiện dự án. • Các bước tham vấn cộng đồng: Tham vấn cộng đồng - một tiến trình gồm 6 bước: Bước 1. Xác định các mục tiêu của công tác tham vấn: ii
 6. Sổ tay hướng dẫn thực thi Để làm gì? Nhằm tìm hiểu thái độ hay hành động của chính quyền địa phương và cộng đồng thông qua những phản hồi về bản phác thảo kế hoạch, hay tạo cơ hội cho cộng đồng lựa chọn một dự án phát triển nào đó, dẫn đến sự đồng thuận và cùng thực hiện. Bước 2. Chọn lựa phương pháp lấy ý kiến cộng đồng: Xem xét một loạt các phương pháp và chọn lựa phương pháp nào thích hợp nhất với mục tiêu và tiếp cận đúng đối tượng. Bước 3. Xác định các nhóm dân sẽ bị ảnh hưởng bởi hoạt động cụ thể của dự án: Xác định ranh đầu tư đến đâu, đồng thời xác định nhóm dân cư nào sẽ tham gia vào tiến trình tư vấn. Đó là, ở địa bàn nào, đặc điểm của những người tham gia, như nông dân, phụ nữ, tuổi tác, vv Bước 4. Chuẩn bị kế hoạch chi tiết: Bao gồm việc xác định: - Các mục tiêu đã được xác định là gì? - Sử dụng phương pháp thích hợp nào? - Các nhóm cộng đồng nào bị ảnh hưởng? - Xây dựng nội dung sơ bộ để lấy ý kiến cộng đồng (biểu, mẫu, phiếu khảo sát...)? - Tổ chức như thế nào? (thời gian, địa điểm, người điều hành,…) Bước 5. Thực hiện phương pháp lấy ý kiến: Bước này được thực hiện căn cứ trên kế hoạch chi tiết đã vạch ra. Họp cộng đồng, cử người có uy tín và được tập huấn, nắm rõ nội dung, kế hoạch đứng ra hướng dẫn, có người gợi ý và nêu vấn đề; ghi chép biên bản, thông qua và biểu quyết. Lấy ý kiến bằng phiếu: Tư vấn/chính quyền địa phương/Chủ đầu tư đứng ra chuẩn bị nội dung, hướng dẫn cho Đại diện cộng đồng phát phiếu và thu hồi. Bước 6. Đưa ý kiến phản hồi của cộng đồng vào tiến trình ra quyết định: Phân tích các thông tin nhận được và cân nhắc giá trị của chúng, xem thông tin nào cần đưa vào bản phác thảo đề án. • Thế nào là Các bên liên quan? Các thành phần có liên quan là tất cả những người, những tổ chức có trách nhiệm và lợi ích liên quan đến hoạt động, một vấn đề cụ thể. Các thành phần có liên quan còn bao gồm những nhà ra quyết định cũng như những người bị ảnh hưởng bởi một quyết định. Cộng đồng là một trong số các thành phần có liên quan chịu tác động bởi các quyết định lập kế hoạch phát triển. • Cơ sở hạ tầng cấp 1, cấp 2, cấp 3? (không áp dụng đối với phân loại cấp công trình thoát nước) “Cơ sở hạ tầng cấp 1, 2, 3” là các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội có chức năng phục vụ theo qui mô các khu đô thị như sau: iii
 7. Sổ tay hướng dẫn thực thi - Cơ sở hạ tầng cấp 1: Có qui mô lớn, ảnh hưởng đến cả khu vực bao gồm nhiều Quận - Cơ sở hạ tầng cấp 2: Có quy mô ảnh hưởng đến nhiều Quận hoặc nhiều phường trong Quận. - Cơ sở hạ tầng cấp 3: Phục vụ cụm dân cư, tổ dân phố, khu dân cư thu nhập thấp - đây là đối tượng của dự án nâng cấp đô thị. • Kế hoạch nâng cấp cộng đồng (viết tắt là CUPs) “Kế hoạch nâng cấp cộng đồng” là kế hoạch được cộng đồng tham gia đề xuất nhu cầu nâng cấp, xác định phương án nâng cấp cũng như những cam kết đóng góp và tham gia quản lý vận hành, đồng thời kế hoạch này cũng sẽ được thống nhất, cam kết và trình phê duyệt. Kế hoạch nâng cấp cộng đồng bao gồm: Kế hoạch nâng cấp cộng đồng sơ bộ và kế hoạch nâng cấp cộng đồng hoàn chỉnh. Hai bước lập kế hoạch này khác nhau ở mức độ hoàn chỉnh các phương án nâng cấp trên cơ sở tham vấn cộng đồng thành công. • Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) Là các nguyên tắc và thủ tục thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, phục hồi cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án. • Đánh giá tác động môi trường (EIA hoặc ĐTM): “Đánh giá tác động môi trường” là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. • Kế hoạch quản lý môi trường (EMP): Là một phần hay kết quả của nghiên cứu EIA (ĐTM) trong quá trình chuẩn bị dự án. EMP xác định các biện pháp quản lý và quan trắc cần được thực hiện trong quá trình thực thi dự án nhằm tránh, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực. iv
 8. Sổ tay hướng dẫn thực thi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ 1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VIỆT NAM Dân số ở các thành phố Việt Nam đang tăng nhanh, trong khi đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, đặc biệt là các khu dân cư thu nhập thấp, đã và đang phát triển trong một tình trạng không được quy hoạch, thiếu các dịch vụ cơ sở hạ tầng cơ bản, tạo nên nguy cơ về môi trường và sức khoẻ đối với dân cư trong các khu vực này, đồng thời ảnh hưởng chung trong toàn thành phố trên diện rộng. Để giải quyết những khó khăn, thách thức trên, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết với Ngân hàng Thế giới (WB) vay một khoản tín dụng thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam (VUUP). VUUP được triển khai tại 04 thành phố: Hải Phòng, Nam Định, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ xoá đói giảm nghèo khu vực đô thị thông qua việc nâng cấp điều kiện sống và môi trường cho người nghèo đô thị, áp dụng phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng. 2. TIỂU DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dự án Nâng cấp đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HUUP) là một tiểu dự án trong tổng thể VUUP. Dự án có 6 hạng mục, trong đó hạng mục 1: “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu dân cư thu nhập thấp” thực hiện việc chỉnh trang nâng cấp mở rộng hẻm, cải tạo hoặc làm mới hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng vỉa hè trong các khu dân cư thu nhập thấp. Hạng mục 1 được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Giai đoạn 1- Dự án thành phần số 1 của dự án về cơ bản đã hoàn thành. Sổ tay này đề cập đến những bước triển khai dự án ở giai đoạn 2 -Dự án thành phần số 2. 2.1 Mục tiêu của dự án (i) Xoá đói giảm nghèo ở các khu vực đô thị (ii) Cải thiện hạ tầng, điều kiện sống và môi trường của cộng đồng thu nhập thấp, góp phần chỉnh trang đô thị. (iii)Xây dựng và phát triển quỹ nhà ở để tăng cung cấp nhà ở cho người nghèo. (iv) Tín dụng sửa chữa nhà ở cho người nghèo đô thị. (v) Hỗ trợ công tác quản lý nhà, đất của chính quyền thành phố nhằm đẩy nhanh quá trình cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà và Quyền sử dụng đất. 2.2 Các nguyên tắc quan trọng (12 nguyên tắc) (i) Có sự tham gia của cộng đồng (ii) Giảm thiểu di dời (iii) Có sự tham gia đa ngành (giao thông, cấp thoát nước, cấp điện). (iv) Quy mô đầu tư phụ thuộc vào khả năng tham gia của các bên (cộng đồng, thành phố và vốn vay). 1
 9. Sổ tay hướng dẫn thực thi (v) Áp dụng kinh nghiệm các dự án đã làm trong các khu vực khác của thành phố (vi) Tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với nhu cầu và khả năng của cộng đồng (vii) Quan tâm đến quy hoạch tổng thể của thành phố (viii) Hạ tầng cấp 1 và 2 được khảo sát và có kế hoạch đấu nối với hạ tầng cấp 3 (ix) Xác định các dịch vụ mà người dân phải đóng góp (x) Công việc thực hiện phải thông qua tư vấn và tôn trọng quy trình thủ tục của WB và Chính phủ Việt Nam (xi) Nâng cấp cơ sở hạ tầng vừa đáp ứng yêu cầu bức xúc trước mắt của cộng đồng vừa tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững trong tương lai. (xii) Nâng cao ý thức cộng đồng trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường. 2.3 Các tiêu chí lựa chọn khu vực đưa vào dự án (i) Khu dân cư có thu nhập thấp: Thu nhập trung bình mỗi người dưới 700.000 đồng/tháng. (ii) Quy mô diện tích mỗi khu ≥ 1.000 m2 (iii) Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Thiếu tất cả hoặc một trong các hạ tầng kỹ thuật sau đây: + Mương cống thoát nước, nước thoát trực tiếp xuống kênh rạch hoặc tự thấm. + Mạng lưới cấp nước phải câu nhờ hoặc mua với giá cao. + Mạng lưới cấp điện (phải câu nhờ). (iv) Giao thông: Hình thành tự phát, có nhiều hẻm nhỏ hơn 2m, hẻm ngoằn ngoèo hoặc chưa được bê tông hóa. (v) Tính ổn định của dự án: Nếu dự án nâng cấp đô thị đầu tư thì 10 - 15 năm tới không có dự án khác đầu tư. 2.4 Các hạng mục đầu tư của dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh 2.4.1 Hạng mục 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong khu dân cư thu nhập thấp Gồm có 2 dự án thành phần. Các hạng mục nâng cấp bao gồm: Nâng cấp mạng lưới đường hẻm, nâng cấp mạng lưới thoát nước, nâng cấp mạng lưới cấp nước, nâng cấp mạng lưới chiếu sáng. (i) Dự án thành phần số 1: “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu dân cư thu nhập thấp trong lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm” đã triển khai thực hiện trên địa bàn 04 quận: quận 6, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân. (ii) Dự án thành phần số 2: “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu dân cư thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm” sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn 14 2
 10. Sổ tay hướng dẫn thực thi quận: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân và Thủ Đức. 2.4.2 Hạng mục 2: Cơ sở hạ tầng cấp 1 và cấp 2 có liên quan (i) Dự án thành phần số 3 - Hạng mục 2 - giai đoạn 1: Cải tạo hệ thống thoát nước cấp 2, 3 trong lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm. (ii) Dự án thành phần số 4 - Hạng mục 2- giai đoạn 1: Cải tạo kênh, bờ kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm. (iii) Dự án thành phần số 5 và 6 - Hạng mục 2- giai đoạn 2: Cải tạo hệ thống cấp thoát nước cấp 2, 3 ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm. Cải tạo và xây mới hệ thống cấp nước cấp 2 và 3 trong và ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm để kết nối các công trình của Dự án thành phần số 1 và số 2. Đồng thời giải quyết thoát nước cho từng khu vực cụ thể hiện đang bị ngập lụt. 2.4.3 Hạng mục 3: Nhà ở tái định cư (i) Dự án thành phần số 7: Đầu tư xây dựng khu tái định cư 30 hecta Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. (ii) Dự án thành phần số 11: Đầu tư xây dựng chung cư Phường 11 Quận 6. (iii) Dự án thành phần số 13: Đầu tư xây dựng chung cư 243 Tân Hòa Đông Quận 6. 2.2.4 Hạng mục 4: Tăng cường năng lực quản lý nhà đất (Dự án thành phần số 9) 2.4.5 Hạng mục 5: Tài chính vi mô Dự án thành phần số 8: Quỹ quay vòng vốn nâng cấp nhà ở và cải thiện thu nhập cho các hộ thu nhập thấp. 2.4.6 Hạng mục 6: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý dự án (Dự án thành phần số 10) Dự án này nhằm hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị, đào tạo, học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước cho BQLDA, các sở ban ngành, chính quyền địa phương, đại diện cộng đồng và các đối tác khác tham gia dự án. 3
 11. Sổ tay hướng dẫn thực thi Sơ đồ: Nội dung nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 đấu nối với hạ tầng cấp 1&2 có liên quan với các vấn đề khác của dự án. 1. Nâng cấp cơ sở hạ Đường hẻm tầng trong các khu dân Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp 3 Thoát nước cư thu nhập thấp (cơ sở Chương trình cộng đồng hạ tầng cấp 3) Chiếu sáng vỉa hè Đường giao thông Cấp nước 2. Cơ sở hạ tầng cấp 1, 2 có liên quan Cấp điện, cấp nước Trụ cứu hoả Thoát nước 3. Nhà ở cho người Nhà ở tái định cư nghèo Các lô đất có dịch vụ CSHT Trang thiết bị và phần mềm để quản lý và xử lý dữ liêu 4. Tăng cường năng lực Đào tạo nhân lực quản lý nhà đất Ghi chú: Sổ tay hướng Nghiên cứu học tập kinh dẫn thực thi này chỉ đề nghiệm nước ngoài cập đến các công việc sẽ Cho vay sửa chữa nhà thực hiện cho Hạng mục 5. Tài chính vi mô 1 là Nâng cấp cơ sở hạ Cho vay tăng thu nhập tầng trong các khu dân cư 6. Hỗ trợ kỹ thuật và thu nhập thấp (gọi là cơ Tăng cường năng lực cho cán sở hạ tầng cấp 3). tăng cường năng lực bộ cấp Quận/Khu/Tổ quản lý dự án 2.5 Cơ cấu tổ chức thực hiện dự án 2.5.1 Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân (UBND) các quận - Triển khai kế hoạch cho các phường có dự án. - Phê duyệt bản vẽ quy hoạch 1/500, bản vẽ kỹ thuật (theo phân cấp), phương án kỹ thuật. - Thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (HĐBTGPMB) và lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. - Chỉ đạo việc lập và phê duyệt dự toán, thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BT GPMB) và bố trí tái định cư. - Chỉ đạo UBND phường vận động cộng đồng hiến đất và đóng góp (tối thiểu 10%) kinh phí xây dựng. - Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện - Giải quyết khiếu nại (nếu có). 2.5.2 Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường - Chọn và cử đại diện cộng đồng giám sát thực hiện dự án. 4
 12. Sổ tay hướng dẫn thực thi - Xây dựng kế hoạch thực hiện, hỗ trợ, phối hợp với BQLDA đề xuất các khu để thực hiện dự án với sự tham gia của cộng đồng trong dự án. - Thành lập và hỗ trợ Ban đại diện cộng đồng (BĐDCĐ). - Hỗ trợ, phối hợp cùng tư vấn trong việc tham vấn ý kiến cộng đồng trong quá trình lập quy hoạch giao thông hẻm. - Vận động cộng đồng hiến đất, đóng góp 10% kinh phí xây dựng - Hỗ trợ tham gia công tác BT GPMB, thi công. - Đảm bảo an toàn, trật tự trong quá trình thực hiện dự án. 2.5.3 Ban đại diện cộng đồng (có cả nam và nữ) (i) Thành phần: Gồm đại diện Mặt trận tổ quốc, Uỷ ban nhân dân phường, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Trưởng khu phố, Tổ dân phố và đại diện người dân trong khu vực dự án. (ii) Nhiệm vụ: - Tổ chức các buổi họp cộng đồng - Tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia dự án (đóng góp kinh phí xây dựng, hiến đất, giải phóng mặt bằng …) - Đại diện và phản ánh các ý kiến, tiếng nói của cộng đồng, thông tin cho cộng đồng biết về dự án và tham gia các buổi họp về quy hoạch của dự án. - Hỗ trợ tư vấn lập kế hoạch nâng cấp cộng đồng (CUPs). - Hỗ trợ lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng cùng mức độ thiệt hại. - Góp ý về cơ sở pháp lý khi hỗ trợ, đền bù như: về nguồn gốc các giấy tờ nhà đất có liên quan. - Góp ý về tín dụng sửa chữa nhà ở. - Tham gia lập kế hoạch giám sát thi công và quản lý sử dụng các hạng mục của dự án sau khi hoàn thành. 2.5.4 Tổ giám sát cộng đồng - Do cộng đồng chọn ra. - Tham gia trong các bước của quá trình lập CUPs. - Tham gia giám sát công tác bồi thường tái định cư và thi công xây lắp. - Được tập huấn và cung cấp kiến thức cơ bản về giám sát thi công xây lắp. 2.5.5 Chủ quản đầu tư UBND TP HCM, cũng là cấp quyết định đầu tư theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. 2.5.6 Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. 2.5.7 Nhà tài trợ : Ngân hàng Thế giới 5
 13. Sổ tay hướng dẫn thực thi 2.5.8 Các đơn vị phối hợp/cấp phối hợp với chủ đầu tư: Các Sở-Ban-Ngành có liên quan: Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Giao thông công chính, Sở tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên môi trường,… 2.5.9 Ban quản lý dự án cấp quận: Chủ nhiệm điều hành dự án (nếu có) 2.5.10 Các đơn vị tư vấn Do BQLDA lựa chọn và ký kết hợp đồng. Bao gồm: (i) Tư vấn lập dự án đầu tư và thiết kế chi tiết: - Công ty Tư vấn xây dựng tổng hợp Nagecco (nhóm 1); - Công ty Cổ phần Nước môi trường và hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn-SaiGon Weico (nhóm 2); - Công ty Cổ phần nước môi trường Việt Nam - Viwase (nhóm 3). (ii) Tư vấn giám sát thi công: Sẽ được BQLDA tuyển chọn khi tiến hành thi công. (iii) Các Tư vấn khác (RAP, EIA) 2.5.11 Nhà thầu thi công: BQLDA lựa chọn qua đấu thầu cạnh tranh trong nước. 2.5.12 Các tổ chức hỗ trợ dự án ở địa phương - UBND quận/phường và các đoàn thể địa phương (Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên) - BĐDCĐ và tổ Giám sát cộng đồng: Bao gồm các nhóm ĐDCĐ và các tổ Giám sát cộng đồng (GSCĐ) ở cấp khu vực nâng cấp hoặc khu phố, tổ dân phố. 1.5.13 Các tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng công trình - Chi nhánh cấp nước: Hệ thống cấp nước - Chi nhánh thoát nước: Hệ thống thoát nước - Công ty điện lực: Hệ thống điện - Công ty điện chiếu sáng công cộng thành phố: Hệ thống chiếu sáng công cộng các hẻm. - Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố: Họng nước cứu hỏa. - UBND quận/phường (theo phân cấp quản lý công trình): Hệ thống đường hẻm và cống thoát nước - Cộng đồng dân cư. 6
 14. Sổ tay hướng dẫn thực thi SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THỰC HIỆN UBND TP HỒ CHÍ MINH NGÂN HÀNG THẾ GIỚI • Phê duyệt Báo cáo Khả thi (WB) • Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư PMU NÂNG CẤP ĐÔ THỊ SỞ - BAN - NGÀNH Quản lý, điều hành dự án UBND QUẬN 1. Ban chỉ đạo các Dự án NCĐT • Ký thoả thuận Quy hoạch giao thông 2. Sở Kế hoạch & Đầu tư Ký và giám sát các hợp đồng của dự án • Bồi thường và giải phóng mặt bằng 3. Sở Tài nguyên môi trường Nghiệm thu công trình • Di dời ĐH điện nước, nhà dân, tái định cư 4. Sở Giao thông Công chánh Thanh toán cho các nhà thầu • Hỗ trợ và chỉ đạo UBND Phường vận động 5. Sở Xây dựng Lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư trình cộng đồng hiến đất tham gia dự án 6. Sở Tài chính 7. Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND Thành phố phê duyệt. 8. Sở Khoa học - Công nghệ, Sở UBND PHƯỜNG Công Nghiệp,... 1. Vận động cộng đồng hiến 9. Ủy Ban nhân dân các đất và đóng góp 10% chi phí quận/huyện liên quan XD tham gia dự án 10. Công ty cấp điện, cấp nước, TƯ VẤN THIẾT KẾ 2. Hỗ trợ công tác đền bù và thoát nước,... 1. Lập & trình duyệt hồ sơ quy hoạch, giải tỏa mặt bằng 11. Bưu điện và các đơn vị có hệ thiết kế, dự toán công trình 3. Hỗ trợ PMU trong các quan thống thông tin liên lạc. 2. Phân chia gói thầu & chuẩn bị hồ sơ hệ với cộng đồng mời thầu và tổ chức đấu thâu xây 4. Đảm bảo an ninh khu vực lắp. công trường thi công. 3. Giám sát tác giả GÓI THẦU XÂY LẮP TỔ CHỨC XÃ HỘI/ ĐOÀN THỂ Nhà thầu thi công 1. Mặt trận Tổ Quốc Thành phố/ Quận/ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG Các tổ chức xã hội & đoàn thể Phường. 1. Giám sát kỹ thuật thi công cấp phường 2. Hội phụ nữ Thành phố/ Quận/ 1. Cầu nối giữa UBND phường Phường. 2. Thiết kế công việc phát sinh và các cộng đồng 3. Đoàn TNCSHCM Thành phố/ 3. Lập hồ sơ nghiệm thu công trình. 2. Vận động cộng đồng tham Quận/ Phường. gia Dự án. 3. Hỗ trợ kỹ năng cho các cộng 4. Hội cựu chiến binh đồng để tham gia hiệu quả Quan hệ trực tuyến vào Dự án. Chuyển giao (vận hành và bảo dưỡng) Quan hệ phối hợp Chức năng giám sát - Công ty cấp nước. - Phòng QLĐT. Ban đại diện cộng đồng Chuyển giao vận hành & - Công ty điện lực. - UBND Phường. Nhóm giám sát cộng đồng 1. Tham gia thiết lập CUP. bảo dưỡng - Công ty công ích quận. - Sở CS PCCC. Tham gia giám sát kỹ thuật thi công Phê chuẩn CUP. - Cty chiếu sáng công cộng. 2. Giám sát tiến trình chuẩn bị và thực thi Dự án. 7
 15. Sổ tay hướng dẫn thực thi • Tóm lược các bước triển khai dự án NCĐT-Tp HCM - dự án thành phần số 2 Bước 1: Xác định nhu cầu nâng cấp của dân cư ở các khu vực thu nhập thấp. Tham vấn cộng đồng và chuẩn bị CUPs. Đề xuất tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp và khái toán vốn đầu tư Bước 2: Lập hồ sơ thiết kế cơ sở. Hoàn chỉnh Kế hoạch Nâng cấp cộng đồng (CUPs). Xây dựng Kế hoạch hành động tái định cư (RAP). Đánh giá tác động môi trường (EIA) Bước 3: Lập hồ sơ thiết kế chi tiết - dự toán và hồ sơ mời thầu Bước 4: Bồi thường và giải phóng mặt bằng Bước 5: Thi công xây lắp Bước 6: Nghiệm thu, thanh quyết toán và bàn giao công trình Bước 7: Duy tu bảo dưỡng công trình sau khi thi công CHƯƠNG 2: LẬP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam do Bộ Xây Dựng ban hành kèm theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996. - Luật Xây Dựng ban hành theo lệnh của Chủ tịch nước số 26/2003/L-CTN ngày 10/12/2003; - Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình qui định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ; - Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/07/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng; - Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng; - Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); - Công văn 1599/BXD-VP ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; 8
 16. Sổ tay hướng dẫn thực thi - Công văn 1600/BXD-VP ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2007); - Công văn 1601/BXD-VP ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng; - Công văn 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (thay quyết định 10 và 11); - Các tài liệu khác có liên quan. 2. BÁO CÁO ĐẦU TƯ (NGHIÊN CỨU KHẢ THI) 2.1 Các công trình lập báo cáo đầu tư Hạng mục 1: “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu dân cư thu nhập thấp” thực hiện việc chỉnh trang mở rộng hẻm, cải tạo hoặc làm mới hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng vỉa hè trong các khu dân cư thu nhập thấp. Hạng mục 1 được chia làm 2 giai đoạn: (i) Giai đoạn 1 - DA thành phần số 1: “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu dân cư thu nhập thấp trong lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm” đã triển khai thực hiện trên địa bàn 04 quận: Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và quận 6. Giai đoạn 1 do Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và Môi trường Vạn Xuân (Tư vấn Vạn Xuân) thực hiện lập Báo cáo PFS toàn bộ DA và lập Báo cáo FS DA thành phần số 1 (DATP1) thông qua Hợp đồng số 001/HĐ-QLDA được ký kết ngày 06/6/2002 giữa BQLDA Nâng cấp đô thị và Tư vấn Vạn Xuân. PFS đã được Chính phủ phê duyệt tại công văn số 907/CP-QHQT ngày 09/7/2003 căn cứ trên Tờ trình số 1099/UB-ĐT ngày 21/3/2003 của UBND TPHCM và ý kiến của Bộ Kế hoạch Đầu tư tại công văn số 3415/BKH-VPTĐ ngày 9/6/2003. FS của DATP1 đã được UBND TPHCM phê duyệt tại Quyết định số 4997/QĐ-UB ngày 17/11/2003 và Quyết định số 4960/QĐ-UB ngày 07/10/2004, Quyết định số 2807/QĐ- UB ngày 20/6/2006 điều chỉnh Quyết định số 4997/QĐ-UB ngày 17/11/2003. (ii) Giai đoạn 2 - DA thành phần số 2: “Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu dân cư thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm” sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn 14 quận: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân và Thủ Đức, được chia làm 03 nhóm: + Nhóm 1 (TV1): Gồm 17 khu dân cư thu nhập thấp (khu DCTNT) thuộc 05 quận: 4 (phường: 15, 16, 18); 7 (phường: Tân Thuận Tây,Tân Kiểng, Tân Quy, Tân Thuận Đông); 8 (phường: 8, 10, 15); Tân Phú (phường: Tân Quý); Bình Tân (phường: Bình Hưng Hòa A, Bình Trị Đông). Thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp (Nagecco). + Nhóm 2 (TV2): Gồm 24 khu dân cư thu nhập thấp thuộc 06 quận: Bình Thạnh (phường: 2, 15); Gò Vấp (phường: 5, 14, 15); Phú Nhuận (phường: 7, 8); Thủ Đức (phường: Linh Tây, Linh Chiểu); 9 (phường: Phước Long A); 12 (phường: Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Thạnh Lộc). Thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình là Công ty Cổ phần nước, môi trường và hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn (Saigon weico). + Nhóm 3 (TV3): Gồm các tuyến hẻm nâng cấp cấp 4 thuộc 05 quận: 1 (phường Tân Định); 10 (phường:1, 13, 14); Bình Thạnh (1, 3, 7, 12, 17, 19, 21, 22, 24); Phú Nhuận (1, 3, 9
 17. Sổ tay hướng dẫn thực thi 9, 12, 13) ; Tân Bình (4, 5, 7, 8, 13). Thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình là Công ty nước và môi trường Việt Nam (Viwase). 2.2 Nội dung của Báo cáo đầu tư Nội dung báo cáo đầu tư gồm các phần như sau: - Sự cần thiết phải đầu tư; - Các điều kiện thuận lợi, khó khăn; - Chế độ khai thác, sử dụng tài nguyên (nếu có); - Dự kiến quy mô, công suất; - Các hạng mục công trình chính; - Dự kiến địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; - Phân tích, lựa chọn sơ bộ công nghệ, kỹ thuật; - Các điều kiện cung cấp vật tư nguyên liệu, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật; - Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có); - Ảnh hưởng đến môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng; - Hình thức đầu tư; - Sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn vốn: Vốn ngân sách; Vốn vay; Nguồn vốn khác; - Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án; - Phân kỳ đầu tư (nếu có). 3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 3.1 Bước 1 : Xác định nhu cầu nâng cấp và lập kế hoạch nâng cấp cộng đồng (CUP sơ bộ) 3.1.1 Khảo sát thực địa (thời gian thực hiện 3 tháng) (i) Mục đích khảo sát thực địa Tìm hiểu thực trạng về điều kiện kinh tế xã hội của người dân và thực trạng về cơ sở hạ tầng cấp 3 khu thu nhập thấp để xác định lại xem có đúng các tiêu chí để đưa vào dự án NCĐT. (ii) Nội dung khảo sát Tư vấn phối hợp chính quyền địa phương khảo sát thực địa và thu thập số liệu về hạ tầng của các khu dân cư dự kiến đưa vào khảo sát. Quan sát và thu thập các số liệu về mức sống, việc làm, thu nhập, cơ sở hạ tầng…(các số liệu này do phường cung cấp). - Về xã hội: Tìm hiểu quy mô các Khu dân cư thu nhập thấp gồm: Số hộ; Tình trạng hộ khẩu ; Nghề nghiệp, việc làm; Mức sống, thu nhập... - Về kỹ thuật: Khảo sát hạ tầng kỹ thuật gồm khảo sát hiện trạng hẻm độ rộng, chất lượng mặt đường, hệ thống cống thoát nước, hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng… Nhà ở: 10
 18. Sổ tay hướng dẫn thực thi - Nhà bán kiên cố và nhà tạm: %? - Diện tích ở bình quân m²/người (gồm cả công trình phụ): %? - Pháp lý nhà ở không có giấy tờ nhà đất hợp pháp: %? Đường hẻm: - Hẻm nhỏ hơn 3m: %? - Hẻm nhỏ hơn 2,5m: %? - Hẻm nhỏ hơn 2m: %? Cấp nước: không có đường ống cấp nước: %? Thoát nước: các hộ bị ngập úng: %? Cấp điện: không có đồng hồ điện %? (?% không có điện) Xác định các dự án đang triển khai và sẽ triển khai trên địa bàn khảo sát, việc này rất cần thiết để tránh trùng lặp các dự án trên cùng một địa bàn. (iii) Phương pháp khảo sát - Căn cứ vào các bản đồ địa chính được cấp, Tư vấn kỹ thuật phối hợp cùng cán bộ địa chính hay quản lý nhà đất của phường khảo sát tổng quát thực địa để xác định ranh giới khu vực cần nâng cấp; - Quan sát hiện trường khu vực dự kiến đưa vào nâng cấp; - Thu thập các thông tin số liệu nền do phường cung cấp; - Thu thập các thông tin từ quận và phường về các dự án khác sẽ triển khai trên địa bàn dự án (nếu có); - Tham vấn cán bộ phường và các hộ trong khu vực, các tổ trưởng dân phố và những người có uy tín trong cộng đồng. 3.1.2 Khảo sát địa chất, địa hình (2,5 tháng) - Sau khi được BQLDA cung cấp file bản đồ địa chính khu vực liên hệ, Tư vấn trắc địa kiểm tra đo bổ sung hiện trạng nhằm mục đích cập nhật cụ thể hình dạng nhà đất và đường hẻm trong khu, đồng thời xác định cao trình và ranh giới của khu vực cần nâng cấp; - Nhóm kỹ thuật của Tư vấn sẽ dựa vào Bản đồ hiện trạng này để kiểm tra thêm về hình dạng và chất lượng đường hẻm hiện có và hướng thoát nước để xác định hướng đấu nối cấp, thoát nước; - Nhóm quy hoạch của Tư vấn cũng sẽ dựa vào bản đồ hiện trạng mới lập này để khảo sát thêm về phương án quy hoạch giao thông, mở đường lớn, đường nhỏ và hướng đấu nối với mạng đường bên ngoài khu. 3.1.3 Lập phương án quy hoạch sơ bộ (3 tháng) Quy hoạch giao thông hẻm chính mở rộng tối thiểu 4,5m, hẻm phụ mở rộng tối thiểu 2m. (i) Đề xuất tiêu chuẩn phù hợp Căn cứ vào thông tin về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kết quả khảo sát thực địa (mục 3.1.1) và ý kiến của cộng đồng, các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể có liên quan qua các buổi họp, Tư vấn đề ra các tiêu chuẩn phù hợp để vừa đáp ứng được khả năng đóng góp của cộng đồng, vừa nâng cao điều kiện sinh hoạt của khu vực, như: 11
 19. Sổ tay hướng dẫn thực thi - Về đường hẻm chính: Chọn chiều rộng 4,5m để xe cứu thương, cứu hỏa có thể lưu thông; - Về hẻm phụ: Chọn chiều rộng tối thiểu 2m là chiều rộng dễ thực hiện, ít tốn kém chi phí giải toả dành cho đi bộ và xe hai bánh lưu thông hai chiều; - Về cấp nước: Đảm bảo đủ khả năng cung cấp nước cho toàn bộ khu vực: + Hẻm chính: Đường ống PVC Φ 150 + Hẻm phụ: Đường ống PVC Φ 100 - Về cấp điện: Đề nghị công suất trạm 2 KVA/hộ dân tương đương tiêu chuẩn yêu cầu 0,4KVA/người. (ii) Lập phương án quy hoạch sơ bộ Phương án quy hoạch giao thông sơ bộ được thực hiện theo tiêu chuẩn phù hợp trong các Khu dân cư thu nhập thấp với các mục đích sau: - Hạn chế di dời: Đường vào hẻm không cần ngay thẳng mà có thể khúc khuỷu để hạn chế di dời nhà dân, mà vẫn đảm bảo giao thông dễ dàng; - Đảm bảo cứu hỏa: các đường lớn (4,5m) và hẻm nhỏ (2,0m) kết nối thế nào để vòi cứu hoả với độ dài tối đa 150m có thể vươn tới tất cả mọi nơi trong khu. 3.1.4 Tham vấn cộng đồng thống nhất phương án quy hoạch Mục tiêu chung của tham vấn cộng đồng là nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng vào việc lập kế hoạch nâng cấp cải tạo khu vực nơi họ đang sinh sống, làm cho việc nâng cấp đáp ứng đúng hơn nhu cầu, nguyện vọng và khả năng tham gia của người dân. (i) Họp CĐ lần 1 (01 tháng) • Mục đích: để tư vấn triển khai kế hoạch nâng cấp các hẻm và lắng nghe ý kiến đóng góp của CĐ về các phương án nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 như độ rộng hẻm và các hạng mục thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng và họng cứu hoả mà tư vấn đã phác thảo trên bản đồ. • Nội dung: - Giới thiệu tóm tắt DA (đính kèm bản tóm tắt DA). - Tư vấn kỹ thuật giới thiệu về các phương án quy hoạch nâng cấp cho từng hạng mục được thể hiện trên bản đồ, hướng dẫn thảo luận và ghi nhận các ý kiến phản hồi những lựa chọn của CĐ. - Tư vấn xã hội nêu các vấn đề cần thảo luận với CĐ về các vấn đề sau: Thống nhất với cộng đồng phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đó cũng chính là nguyên tắc của WB đối với DA là người dân phải cùng tham gia đóng góp một phần kinh phí cho DA. Tuỳ thuộc vào khả năng của các hộ dân trên cơ sở mức đóng góp, đề nghị CĐ cùng tham gia với chính quyền TP HCM. Khả năng đóng góp của CĐ như hiến đất (đất trống, đất sân, hàng rào, mái hiên) và đóng 10% chi phí xây dựng. Ở bước này chỉ cần ghi nhận các ý kiến đóng góp chưa đi đến quyết định chính thức mà chỉ cần biểu quyết bằng giơ tay hoặc phiếu thăm dò. 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2