Sổ tay kỹ thuật phần vỏ tàu

Chia sẻ: Dinh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

1
281
lượt xem
116
download

Sổ tay kỹ thuật phần vỏ tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Sổ tay kỹ thuật phần vỏ tàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay kỹ thuật phần vỏ tàu

 1. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU MUÏC LUÏC - PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG - STT NOÄI DUNG TRANG I NHÖÕNG QUI ÑÒNH CHUNG ÑOÁI VÔÙI BAÛN VEÕ CAÁU TRUÙC TAØU 1.1 MINH HOAÏ ÑAËC TRÖNG 4 1.1.1 Caùch ñoïc baûn veõ 4 1.1.2 Phöông phaùp minh hoaï 4 1.2 MOÄT SOÁ KYÙ HIEÄU AÙP DUÏNG TREÂN BAÛN VEÕ THI COÂNG 7 1.3 ÑOÄ DAØI MOÁI HAØN ÑIEÀN (FILLET JOINT) 7 1.3.1 Moái haøn chöõ T ngaáu hoaøn toaøn hoaëc töøng phaàn 7 1.3.2 Moái haøn ñieàn khoâng vaùt meùp 8 1.4 TIEÂU CHUAÅN CAÙC LOAÏI THEÙP THOÂNG DUÏNG 8 1.4.1 Maùc theùp 8 SOÅ TAY KYÕ THUAÄT 1.4.2 Tính khoái löôïng theùp 9 1.4.3 Baûng phaân loaïi theùp taám & theùp hình 9 1.4.4 Hình daïng caùc loaïi theùp 10 1.5 CAÙC KYÙ HIEÄU CHO KEÁT CAÁU VAØ VAÙT MEÙP 10 1.5.1 Hình thöùc bieåu hieän 10 PHAÀN VOÛ TAØU 1.5.2 Ñieàu chænh moái gheùp giöõa hai ñöôøng haøn giaùp moái vaùt ngöôïc chieàu nhau 13 1.5.3 Ñoái vôùi moái haøn gheùp nghieâng 13 1.5.4 Keát caáu gheùp gaõy khuùc (knuckle joint) 13 1.6 ÑÖÔØNG LAÉP GHEÙP THIEÁT KEÁ (MOULD LINE) 14 1.6.1 Ñònh nghóa 14 1.6.2 Caùch trình baøy 14 1.6.3 Ñöôøng ML aùp duïng cho caùc vò trí nghieâng 15 1.7 BIEÅU THÒ SOÁ ÑO KEÁT CAÁU 16 1.7.1 Caùch bieåu thò 16 HVS – 12/2002 1.7.2 Bieåu thò soá ño keát caáu 17 ( LÖU HAØNH NOÄI BOÄ ) 1.8 NHÖÕNG ÑIEÀU LIEÂN QUAN ÑEÁN VIEÄC BIEÅU THÒ 19 1.9 BIEÅU THÒ PHAÀN CUOÁI CUÛA CAÙC KEÁT CAÁU 20 1.10 CAÙC KIEÅU LIEÂN KEÁT GIÖÕA HAI KEÁT CAÁU THEÙP HÌNH 21 1.11 ÑAÀU KEÁT THUÙC KIEÅU SNIP-END CUÛA THANH GIA CÖÔØNG 22 1.12 CHI TIEÁT ÑAÀU KEÁT THUÙC CUÛA MAÕ 23 1.13 LAÉP RAÙP KEÁT CAÁU CHUYEÅN TIEÁP 27 HYUNDAI-VINASHIN 1.14 MOÁI GHEÙP CUÛA KEÁT CAÁU MAÕ 27 1.15 LOÃ KHOEÙT SCALLOP 28 SHIPYARD CO.,LTD. 1.16 LOÃ THOÂNG 34 2 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 2. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU PHAÀN I - NHÖÕNG QUI ÑÒNH CHUNG ÑOÁI VÔÙI BAÛN VEÕ CAÁU TRUÙC TAØU. 1.16.1 Phöông phaùp ñaùnh daáu kích thöôùc loã theo hình daïng 34 1.16.2 Phöông phaùp ñaùnh daáu vò trí 35 1.1- MINH HOÏA ÑAËC TRÖNG 1.16.3 Phöông phaùp ñaùnh daáu caét goït 36 1.1.1. Caùch ñoïc baûn veõ 1.17 LOÃ THOAÙT NÖÔÙC & LOÃ THOÂNG HÔI (D/H & A/H) 37 1.17.1 Ñaùnh daáu treân baûn veõ 37 1.17.2 Caùc loaïi D/H & A/H 37 1.17.3 Ñoái vôùi caùc vò trí nghieâng 39 1.18 ÑOÄ CO RUÙT CUÛA VAÄT LIEÄU & CAÙCH CHÖØA LEÀ (MARGIN) 39 1.18.1 Ñoái vôùi moái haøn giaùp moái 39 1.18.2 Ñoái vôùi moái haøn chöõ T 40 MIDSHIP SECTION 1.19 ÑOÄ VAÙT XIEÂN CHO PHEÙP (TAPER) 40 1.20 MAØI CAÏNH (EDGE GRINDING) 41 1>Nhìn töø phaûi sang traùi (LOOKING PORT) : "A" - "A” (ELEVATION). 1.20.1 Ñoái vôùi khoang, keùt, buoàng,... 41 2>Nhìn töø treân xuoáng döôùi (LOOKING DOWN) : "B" - "B" (PLAN). 3>Nhìn töø sau tôùi tröôùc (LOOKING FWD) : "C" - "C" (SECTION). 1.20.2 Ñoái vôùi meùp treân toân maïn & mieäng haàm haøng 41 * Chuù yù: Höôùng nhìn ñöôïc theå hieän baèng muõi teân coù keøm theo kí hieäu A","B","C" 1.20.3 AÙp duïng maøi caïnh cho töøng khu vöïc 42 nhö treân. 1.21 TIEÂU CHUAÅN TAÏO ÑÖÔØNG HAØN 43 1.1.2. Phöông phaùp minh hoaï 1.21.1 Phaïm vi öùng duïng 43 1>Baûn veõ chieáu ñöùng (caét doïc) : ELEVATION (Nhìn töø phaûi sang traùi). 1.21.2 Phöông phaùp ñaùnh daáu 43 1.22 LOÃ CHOÁNG THAÁM (WATER STOP HOLE) 44 1.22.1 Muïc ñích 44 1.22.2 AÙp duïng 44 1.23 THÖÛ KÍN BAÈNG KHOÂNG KHÍ (AIR TEST) 45 1.23.1 Muïc ñích 45 1.23.2 AÙp duïng 45 1.23.3 Phöông phaùp khoeùt loã choáng thaám tröôùc khi thöû kín 46 Ñaây laø baûn veõ chieáu ñöùng (caét doïc) giöõa taâm (C.L) taøu. Ñeå theå hieän baûn veõ caét 1.24 PHAÀN BAÛO LÖU KHOÂNG HAØN (NOT WELDING RANGE) 46 doïc ôû caùc vò trí khaùc, ngöôøi ta duøng kyù hieäu nhö sau : *** OFF C.L ELEV (trong ñoù 1.24.1 Muïc ñích 46 *** laø khoaûng caùch töø giöõa taâm taøu ñeán vò trí theå hieän baûn veõ). 1.24.2 AÙp duïng 47 Ví duï : baûn veõ caét doïc taïi vò trí caùch taâm taøu 2200 mm beân maïn phaûi taøu ñöôïc theå 1.25 LOÃ KHOEÙT & TAÁM OÁP (SLOT & COLLAR PLATE) 48 hieän nhö sau : 1.25.1 Phaïm vi 48 2200 OFF C.L ELEV (S) 1.25.2 Phöông phaùp ñaùnh daáu 48 II CAÙC TIEÂU CHUAÅN CÔ BAÛN TRONG VIEÄC KHAÉC PHUÏC LOÃI 2.1 PHAÏM VI 64 2.2 PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH DAÁU 64 2.3 GHI CHUÙ 69 III PHUÏ LUÏC 70 3 4 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 3. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU +n 2>Baûn veõ chieáu baèng : PLAN (Nhìn töø treân xuoáng). FR.*** : maët caét ngang taïi vò trí phía tröôùc söôøn moät khoaûng caùch laø n. -m FR.*** : maët caét ngang taïi vò trí phía sau söôøn moät khoaûng caùch laø m. Ví duï : baûn veõ maët caét ngang taïi vò trí 200 mm caùch söôøn 56 veà phía tröôùc ñöôïc theå hieän nhö sau : + 200 FR.56 Ñaây laø baûn veõ chieáu baèng cuûa maët boong taøu. Ñeå theå hieän baûn veõ chieáu baèng ôû caùc vò trí khaùc, ngöôøi ta duøng kyù hieäu nhö sau : *** A/B PLAN (trong ñoù *** laø khoaûng caùch töø ñöôøng cô sôû (B.L) ñeán vò trí theå hieän baûn veõ). 4>Baûn veõ theo höôùng nhìn : (VIEW). Ví duï : baûn veõ chieáu baèng naèm treân ñöôøng cô sôû 1900 mm beân maïn traùi taøu ñöôïc theå hieän nhö sau : 1900 A/B PLAN (P) * Chuù yù: Höôùng nhìn ñöôïc söû duïng ñeå minh hoaï cho nhöõng vò trí khoâng song song vôùi söôøn Frame , ñöôøng taâm Center Line, ñöôøng cô sôû Base Line. 3>Baûn veõ chieáu caïnh (caét ngang) : SECTION (Nhìn töø sau tôùi tröôùc). 5>Baûn veõ chi tieát (baûn veõ trích) : (DETAIL) Ñeå theå hieän chi tieát nhöõng vò trí khoâng theå bieåu hieän roõ treân caùc baûn veõ chung, ngöôøi ta söû duïng baûn veõ chi tieát (DETAIL) nhö ví duï sau ñaây : DETAIL “A” Ñaây laø baûn veõ maët caét ngang taïi söôøn 56. Ñeå theå hieän baûn veõ maët caét ngang ôû caùc vò trí khoâng truøng vôùi söôøn, ngöôøi ta duøng kyù hieäu nhö sau (*** laø soá söôøn) : 5 6 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 4. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 1.2- MOÄT SOÁ KYÙ HIEÄU AÙP DUÏNG TREÂN BAÛN VEÕ THI COÂNG 1.3.2. Moái haøn ñieàn khoâng vaùt meùp : Baûng so saùnh giöõa chieàu daøi chaân (LEG LENGTH) vaø chieàu daøy (THROAT KYÙ HIEÄU YÙ NGHÓA KYÙ HIEÄU GHI CHUÙ LENGTH) cuûa moái haøn : Ñöôøng haøn giaùp moái giöõa caùc taám theùp THROAT LEG THROAT LEG 3 4 6.5 9~9.5 3.5 5 7 10 4 5.5 7.5 10.5 Ñöôøng haøn giaùp moái giöõa caùc khoái (block) 4.5 6~6.5 8 11~11.5 Tính lieân tuïc (hình – 1) 5 7 8.5 12 5.5 7.5~8 9 12.5~13 tröôøng hôïp coù 6 8.5 9.5 13.5 Tính giaùn ñoaïn (hình – 2) SCALLOP thì khoâng Chuù yù : kích thöôùc thoâng duïng cuûa moái haøn ôû nhaø maùy laø chieàu daøi chaân (LEG caàn kyù hieäu LENGTH) ngoaïi tröø ñöôïc chæ ra treân baûn veõ. Moái haøn giaùp moái cuûa caùc keát caáu beân trong Ñoä co ruùt cuûa vaät lieäu sau khi haøn (n – khoaûng khoâng phaûi do caét 1.4- TIEÂU CHUAÅN CAÙC LOAÏI THEÙP THOÂNG DUÏNG caùch thu ngaén laïi) 1.4.1. Maùc theùp : caét phaàn dö ra tröôùc khi CAÙC LOAÏI Kyù hieäu chöøa leà (n – khoaûng caùch chöøa leà) THEÙP MAØU LAØM DAÁU laép ñaët khoái (block) A B D E Theùp thöôøng Traéng (hình–1) Theùp cöôøng ñoä cao Vaøng (32kg/m2) Theùp cöôøng ñoä cao Vaøng (36kg/m2) (hình–2) Theùp T.M.C.P (36 kg/mm2) Vaøng 1.3- CHIEÀU CAO MOÁI HAØN ÑIEÀN (FILLET JOINT) Theùp maï (thöôøng + khoâng ræ) Traéng xaùm 1.3.1. Moái haøn chöõ T ngaáu hoaøn toaøn hoaëc töøng phaàn : Chieàu cao chaân moái haøn ñöôïc tính nhö sau : n = ( T – A ) / 4 (toái ña 8) Theùp khoâng ræ Traéng xaùm Maët khuaát ghi chuù Theùp hôïp kim Niken 9% Traéng xaùm Maët thaáy Theùp loaïi Z theùp thöôøng: Traéng theùp cöôøng ñoä cao:Vaøng 7 8 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 5. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 1.4.2. Tính khoái löôïng theùp: 1.4.4. Hình daïng caùc loaïi theùp 1>Theùp taám : L (m) x B (m) x t (mm) x 7.85(khoái löôïng rieâng) = (kg) 1. SQ.B 2. B.P 3. U.A 2>Theùp hình (Kích thöôùc tieâu chuaån) : 22 SQ.B 250 * 12 B.P A * B * t1 U.A LOAÏI kg/m LOAÏI kg/m A≠B 100 * 75 * 7 U.A 9.32 450 * 125 11.5/18 I.A 57.4 t1=t2 101 * 75 * 10 U.A 13.0 450 * 150 11.5/15 I.A 57.7 125 * 75 * 7 U.A 10.7 500 * 150 * 11.5/15 I.A 65.4 125 * 75 * 10 U.A 14.9 550 * 150 * 12/21 I.A 75.3 4. I.A 5. E.A 6. CH 150 * 90 * 9 U.A 16.4 600 * 150 *12.5/23 I.A 84.4 A * B * t1/t2 I.A A * B * t1 E.A A * B * t1/t2 CH 150 * 90 * 12 U.A 21.5 100 * 50 * 5/7.5 C.H 9.36 A≠B A=B 200 * 90 * 9/14 I.A 23.3 125 * 65 * 6/8 C.H 13.4 t1≠t2 t1=t2 250 * 90 * 10/15 I.A 29.4 150 * 75 * 6.5/10 C.H 18.6 250 * 90 * 12/16 I.A 33.7 200 * 90 * 8/13.5 C.H 30.3 300 * 90 * 11/16 I.A 36.3 250 * 90 * 9/13 C.H 34.6 7. H. 8. I 9. H ( B-UP ) 300 * 90 * 13/17 I.A 41.3 300 * 90 * 9/13 C.H 38.1 A * B * t1/t2 H A * B * t1/t2 I A*t1 + B*t2 (H) 350 * 100 * 12/17 I.A 45.3 300 * 90 * 12/16 I.B 48.6 400 * 100 * 11.5/16 I.A 47.9 350 * 150 * 12/24 I.B 87.2 400 * 100 * 13/18 I.A 53.8 400 * 150 * 12.5/25 I.B 95.8 1.4.3. Baûng phaân loaïi theùp taám vaø theùp hình KÍ HIEÄU LOAÏI THEÙP THOÂNG SOÁ KT 1.5- CAÙC KYÙ HIEÄU CHO KEÁT CAÁU VAØ VAÙT MEÙP P , PL PLATE (Taám) 12.5 1.5.1. Hình thöùc bieåu hieän C.P CHECK(ED) PLATE (Taám chaën) 12.5 C.P D: Maët ñöôïc gia cöôøng, maët thaáy (maët tröôùc) ñöôïc kyù hieäu:VD, YD, XD, … C.P ,C.PL COLLAR PLATE (Taám maët bích) 10 C.P M: Maët khoâng ñöôïc gia cöôøng, maët khuaát (maët sau) ñöôïc kyù hieäu: VM,YM,XM… F /F FACE FLAT (Thanh maët phaúng) 150 * 11 F.B(T) Caùc kyù hieäu nhö V,Y,X,… theå hieän cho hình daïng vaùt meùp cuûa moái gheùp. F. B FLAT BAR (Thanh deït) 150 * 11 F.B * Maët ñöôïc gia cöôøng : Laø maët ñöôïc laép ñaët caùc keát caáu gia cöôøng nhö : thanh S. B SQUARE BAR (Thanh hình vuoâng) 22 SQ.B taêng cöùng (STIFF), maõ (BRACKET), neïp doïc (LONGI), daàm doïc(GIRDER), ñaø B. P BULB PLATE (Theùp ñaàu troøn) 250 * 12 B. P ngang (STRINGER, FLOOR) coù taùc duïng gia cöôøng choáng va ñaäp.Vaây giaûm laéc E. A EQUAL ANGLE (Theùp goùc ñeàu caïnh) 150 * 150 * 15 E.A (BILGE KEEL), ñeäm chaén (FENDER), thaønh mieäng khoang haàm haøng (HATCH U. A UNEQUAL ANGLE(Theùp goùc khoâng ñeàu caïnh) 150 * 90 * 12 U.A COAMING) thì khoâng coù taùc duïng nhö vaäy. I. A INVERTED ANGLE (Thanh goùc khoâng ñeàu) 200 * 90 * 9/14 I.A 1>Maët gia cöôøng ñöôïc theå hieän nhö sau: H H - BEAM (Daàm chöõ -"H") 250 * 250 * 14 H I I - BEAM (Daàm chöõ - "I") 250 * 125 * 10/18 I CH CHANNEL BAR (Theùp chöõ - "U") 300 * 90 * 9 CH S. R. B SOLID ROUND BAR (Thanh troøn ñaëc) 75 Φ S.R.B H. R. B HALF ROUND BAR (Thanh nöõa troøn ñaëc) 30 * 60 Φ H.R. B ( Maët ñöôïc gia cöôøng ) B. N. W BOLT & NUT & WASHER (OÁc & Vít & Ñeäm) M16 * 45L B.N.W R. F. B ROLLED FLAT BAR (Thanh phaúng theùp hình) 150 * 11 R.F.B 9 10 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 6. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 2>Trong tröôøng hôïp khoâng xaùc ñònh ñöôïc maët naøo ñöôïc gia cöôøng thì theå hieän 5>Vôùi thanh taêng cöùng (STIFF) theo höôùng laøm daáu (MARKING SIDE) nhö sau: Maët vaùt meùp (xem muïc 3 ôû treân). Chuù yù : vôùi caùc keát caáu nghieâng thì maët vaùt phaûi ñöôïc chæ ra nhö baûn veõ treân. MARKING 6>Ñoái vôùi loaïi laép raùp (built-up) SIDE LOAÏI HÌNH DAÏNG LAÉP BIEÅU THÒ TREÂN BAÛN VEÕ 3>Nhöõng keát caáu theùp hình nhö: theùp moû (BULB PLATE), theùp goùc (ANGLE), theùp chöõ U (CHANNEL), daàm chöõ H, I (BEAM) , thì kyù hieäu theo maët ngoaøi (ngoaïi T tröø ñöôïc kyù hieäu nhö sau): L2 L3 * Maët laøm daáu (theå hieän treân baûn veõ) laø maët vaùt. 4>Tröôøng hôïp ñoä daøy cheânh leäch GUSSET KYÙ HIEÄU HÌNH DAÏNH CHEÂNH LEÄCH TREÂN BAÛN VEÕ (TAÁM GOÙC) D1 , D2 , D3 7>Ñoái vôùi thanh troøn & thanh nöûa troøn ñaëc M1 , M2 , M3 A≤3 D < 25 Baûn veõ 75 ≥ D ≥ 25 Baûn veõ THANH SD3.5 ↑ TROØN A>3 SM3.5 ↑ vaùt xieân 3:1 THANH NÖÛA TROØN 11 12 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 7. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 1.5.2.Ñieàu chænh moái gheùp giöõa hai ñöôøng haøn giaùp moái vaùt ngöôïc chieàu nhau 1.6- ÑÖÔØNG LAÉP GHEÙP THIEÁT KEÁ (MOULD LINE) 1.6.1. Ñònh nghóa BIEÅU THÒ TREÂN BAÛN VEÕ CHUÙ YÙ KHI LAÉP GEÙP Ñöôøng MOULD LINE (ML, M) laø ñöôøng tieâu chuaån veà höôùng laép ñaët cuûa vaät lieäu laøm daáu treân boong. höôùng chieàu daøy (höôùng maët bích) vaät lieäu   *Khi choïn taám theùp ñieàu chænh moái gheùp ,traùnh höôùng Shear & Bilge Strake. * Caùc kyù hieäu khaùc cuûa ñöôøng ML : hoaëc 1.5.3. Ñoái vôùi moái haøn gheùp nghieâng 1.6.2. Caùch trình baøy TREÂN BAÛN VEÕ KHI θ ≤ 30 ° KHI θ ≥ 30 ° t1 < 10 D = 4~6 t1 t1 ≥ 10 D = 6~8 t < 10 A=3 1.5.4. Keát caáu gheùp gaõy khuùc (knuckle joint) D t ≥ 10 A=5 KYÙ HIEÄU AÙP DUÏNG CHI TIEÁT 2SVD hoaëc 2SVM 13 14 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 8. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 3>Ñoái vôùi thanh gia cöôøng 1.6.3. Ñöôøng ML aùp duïng cho caùc vò trí nghieâng 1>Maët caét giöõa taøu BIEÅU THÒ TREÂN BAÛN VEÕ AÙP DUÏNG CHI TIEÁT UPP DECK LONGI BHD CHI TIEÁT L/S TOP T/TOP 2>Keát caáu nghieâng tröôùc & sau taøu * Nhöõng chuù yù ñaëc bieät ngoaøi nhöõng ñieàu treân seõ ñöôïc bieåu thò chi tieát treân baûn veõ cheá taïo. 1.7- BIEÅU THÒ SOÁ ÑO KEÁT CAÁU 1.7.1. Caùch bieåu thò 1>Taát caû caùc kích thöôùc döïa theo kích thöôùc taïi ñöôøng laép gheùp thieát keá (ML), khoâng coù quan heä vôùi caáu truùc lieân söôøn , caáu truùc xuyeân lieân tuïc. 2>Trong tröôøng hôïp keát caáu khoâng ñeà caäp ñeán ñöôøng ML thì tham khaûo ñeán caùc caáu truùc coù lieân quan. 3>Bieåu thò baùn kính cuûa keát caáu cong phaúng (Caáu truùc loaïi L2, T) laø baùn kính ñeán * Ghi chuù : chi tieát seõ ñöôïc chæ roõ treân baûn veõ thi coâng ngoaïi tröø ñöôïc chuù thích. beà maët baûn caùnh (F/F). 15 16 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 9. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 1.7.2. Bieåu thò soá ño keát caáu BIEÅU THÒ TREÂN BAÛN VEÕ CHUÙ YÙ KHI THÖÏC HIEÄN BIEÅU THÒ TREÂN BAÛN VEÕ CHUÙ YÙ KHI THÖÏC HIEÄN 17 18 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 10. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 1.8- NHÖÕNG ÑIEÀU LIEÂN QUAN ÑEÁN VIEÄC BIEÅU THÒ 1.9- BIEÅU THÒ PHAÀN CUOÁI CUÛA CAÙC KEÁT CAÁU KH HÌNH DAÏNG TREÂN BAÛN VEÕ ÑAÀU SNIP KH TREÂN BAÛN VEÕ HÌNH DAÏNG GHI CHUÙ S (T) LS (L2) W (L3) WS FL L * Ghi chuù: a * b + c * d F. B(M) M : Loaïi laép raùp (BUILT-UP) B a, c : Chieàu roäng cuûa baûn thaønh (WEB) b, d : Ñoä daøy cuûa baûn thaønh (WEB) 19 20 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 11. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 1.10- CAÙC KIEÅU LIEÂN KEÁT GIÖÕA HAI KEÁT CAÁU THEÙP HÌNH 1.11- ÑAÀU KEÁT THUÙC KIEÅU SNIP-END CUÛA THANH GIA CÖÔØNG LOAÏI KIEÅU HAØN KIEÅU KHOEÙT FLAT BAR,BULB PLATE INVERTED ANGLE INVERTED ANGLE F.B + A FLANGE PLATE FLANGE PLATE HALF ROUND BAR F.B + B.P ROUND BAR FREE FLANGE SNIP A+A B.P + B.P * Vôùi caùc keát caáu gia cöôøng ôû caùc vò trí nghieâng F.B + F.B 21 22 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 12. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 1.12- CHI TIEÁT ÑAÀU KEÁT THUÙC CUÛA MAÕ BIEÅU THÒ BAÛN VEÕ HÌNH DAÏNG GHI CHUÙ 1>Hai ñaàu keát thuùc cuûa maõ maët bích (FLANGED BRACKET) luoân ñöôïc vaùt nhoïn E.A kieåu snip-end (S), nhöng thöôøng khoâng ñöôïc kyù hieäu treân baûn veõ cheá taïo vì ñoù laø U.A nguyeân taéc cô baûn. I.A L2,L3 (BAÛN VEÕ) THÖÏC TEÁ E.A U.A khoâng kyù I.A hieäu “S” L2,L3 2>Neáu ñaàu keát thuùc cuûa maõ maët bích laø kieåu haøn , thì ghi theâm kyù hieäu “W” treân baûn veõ cheá taïo. ñaàu snip-end khoâng caàn bieåu thò “S” “W” bieåu thò cho kieåu haøn 3>Caùc kieåu keát thuùc cuûa maõ (bracket) i) Maõ phaúng (no-flange bracket) BIEÅU THÒ BAÛN VEÕ HÌNH DAÏNG GHI CHUÙ B.P E.A U.A I.A L2,L3 F.B E.A U.A I.A B.P 23 24 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 13. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU ii) Maõ maët bích (FLANGE BRACKET) BIEÅU THÒ BAÛN VEÕ HÌNH DAÏNG GHI CHUÙ BIEÅU THÒ BAÛN VEÕ HÌNH DAÏNG GHI CHUÙ B.P E.A U.A I.A L2,L3 T. Khi coù chöøa leà caïnh (MARGIN) F.B E.A U.A I.A B.P F.L E.A U.A I.A L2 L2,L3 I.A T. U.A 25 26 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 14. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 2>Moái gheùp tieâu chuaån 1.13- LAÉP RAÙP KEÁT CAÁU CHUYEÅN TIEÁP a) Laép thaúng b) Laép löôïn cong LOAÏI HÌNH DAÏNG BIEÅU THÒ TREÂN BAÛN VEÕ haøn cuøng L2 vôùi block di chuyeån 50mm theo höôùng n töø vò trí coá ñònh T. 3>Tieâu chuaån aùp duïng laép maõ (vaùt meùp) theo ñöôøng ML HÌNH DAÏNG PHAÏM VI KYÙ HIEÄU THEÙP HÌNH 1.15- SCALLOP 1>Scallop thoâng thöôøng 1.14- MOÁI GHEÙP CUÛA KEÁT CAÁU MAÕ (BRACKET) 1>Chöøa leà (margin) D (chieàu cao) R (scallop) GHI CHUÙ a) Maõ vaø taám toân chính chöøa leà gioáng nhau b) TW(E), PA(E) 10C , 15C , 20C , 20R (tuøy theo chieàu cao ñöôøng haøn giaùp moái) D < 200 khoâng coù scallop loã thoaùt khí, xaû nöôùc : 25R , 35R 200 ≤ D ≤ 350 50R R ≤ D/4 350 < D ≤ 500 75R R ≤ D/4 maõ ñöôïc haøn 500 < D ≤ 650 100R R ≤ D/4 cuøng vôùi block (maõ ñöôïc haøn sau khi 650 < D 125R R ≤ D/4 laép ñaët block) 27 28 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 15. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 2>SLOT 3>CARLING 6>Tröôøng hôïp scallop keá caän vôùi vò trí goùc vaø ñöôøng haøn giaùp moái cuûa taám chính Max.150 (neáu lôùn hôn phaûi gaén taám oáp) D (chieàu cao) R (scallop) D (chieàu cao) Φ 7>Taïi caùc vò trí taäp trung öùng suaát D < 100 25R hoaëc khoâng coù scallop D ≤ 125 25Φ 100 ≤ D ≤ 250 25R 125 < D < 200 35Φ 250 < D 60R 200 ≤ D 50Φ 4>Scallop ôû vò trí goùc ñöôøng haøn 8>Vò trí ñöôøng haøn giaùp moái xuyeân qua *Tröôøng hôïp A: laép keát caáu 2 sau khi laép vaø haøn keát caáu 1. **Tröôøng hôïp B: laép vaø haøn caû hai Ghi chuù : taát caû caùc scallop khoâng keát caáu cuøng moät luùc. ñöôïc chuù thích treân baûn veõ phaûi ñöôïc vaùt 10C hoaëc 15C. tröôøng hôïp taám chính haøn CO2 : gaén taám oáp bòt kín scallop TRÖÔØNG HÔÏP A TRÖÔØNG HÔÏP B (chæ aùp duïng cho vaùch kín) LEG LENGTH SCALLOP THICKNESS SCALLOP 9>Scallop taïm thôøi 5 10C t ≤ 20 15C 5.5 ~ 9.5 15C 20 < t ≤ 25 20C a)Kyù hieäu treân baûn veõ : 40W , 40G , 60W 10 ~ 15 20C 25 < t 20R 5>Tröôøng hôïp vò trí khoâng theå aùp duïng moái haøn ñieàn (fillet) 29 30 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 16. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 10>Scallop taïi caùc keát caáu kín CHIEÀU DAØY SCALLOP GHI CHUÙ a)Loã khoeùt phía sau keát caáu hôû : 50R T ≤ 30 40W, 40G, 40K xem baûng chi tieát keát caáu kín : scallop & double plate 30 < T ≤ 40 60W, 60K ngaên ngöøa loãi b)Kyù hieäu treân baûn veõ : 40K, 50K, 60K, 65K. ñöôøng haøn vaø roø ræ qua keát caáu b)Loã khoeùt thoâng thöôøng d ≤ D/4 d > D/4 c)Tröôøng hôïp haøn ngaáu hoaøn toaøn & töøng phaàn A C T B 35 110 T≤15 60 35.5~44 120 15
 17. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU d)Chi tieát scallop taïi ñöôøng haøn giaùp moái cuûa block 11>Tieâu chuaån laép ñaët keát caáu taïi vò trí khoâng coù scallop TREÂN BAÛN VEÕ LAÉP ÑAËT BIEÅU THÒ TREÂN BAÛN VEÕ AÙP DUÏNG CHI TIEÁT : thöù töï laép gheùp vaø haøn : thöù töï laép gheùp vaø haøn 1.16- LOÃ THOÂNG 1.16.1. Phöông phaùp ñaùnh daáu HÌNH DAÏNG KYÙ HIEÄU TREÂN BAÛN VEÕ (VÍ DUÏ) GHI CHUÙ D ≥ 25 : duøng ñeøn caét D < 25 : khoan D hoaëc Φ 50 A/H, D/H D ≥ 35 : duøng maùy caét CNC 100*50 (OV) A/H, D/H OV chieàu daøi * roäng 650*350 600*400 Ghi chuù : • Kieåu 1 vaø 3 ñöôïc duøng neáu coù theå. 100*50 (EL) A/H, D/H • Kích thöôùc R tham khaûo theo tieâu chuaån scallop (R
 18. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 1.16.3. Phöông phaùp ñaùnh daáu caét goït HÌNH DAÏNG KYÙ HIEÄU TREÂN BAÛN VEÕ GHI CHUÙ 1>Caùch thöùc caét D400 hoaëc Φ400 chieàu daøi * roäng KYÙ HIEÄU NOÄI DUNG GHI CHUÙ 1000*600*50R chieàu daøi * roäng * R S Maøi sau khi caét taïi khu vöïc laép khoái cuïc boä (SUB.) A Maøi sau khi caét taïi khu vöïc laép block baûn veõ caét & kích thöôùc thöïc teá E Maøi sau khi caét taïi khu vöïc döïng block 1.16.2. Phöông phaùp ñaùnh daáu vò trí 2>Loã khoeùt taïi vò trí noái khoái (block) 1>Loã thoâng thöôøng , loã khoeùt cho oáng xuyeân qua TREÂN BAÛN VEÕ CHEÁ TAÏO TREÂN BAÛN VEÕ TIEÂU CHUAÅN THÖÏC HIEÄN : phaàn coøn laïi : phaàn caét boû (caét boû sau khi (sau khi laép ñaët block) laép ñaët block) 3>Khoeùt cöûa BAÛN VEÕ THI COÂNG BAÛN VEÕ CAÉT TÌNH TRAÏNG CAÉT E KYÙ HIEÄU /// VAØ CAÉT BOÛ VAØ MAØI SAU KHI 2>Loã saùng (LIGHTENING HOLE) 3>Loã thoâng hôi,thoaùt nöôùc (A/H,D/H) LAÉP ÑAËT BLOCK TRÖÔØNG HÔÏP H < 200 chæ ra treân baûn veõ KYÙ HIEÄU * CHI TIEÁT CAÉT (Kí hieäu * : khoâng chæ ra treân baûn veõ) TRÖÔØNG HÔÏP H = 0 4>Cöûa,loã chui 5C : MAØI VAÙT GOÙC 5mm (Kí hieäu : kích thöôùc khoâng tính ñeán chieàu daøy) 35 36 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 19. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 1.17- LOÃ THOAÙT NÖÔÙC & LOÃ THOÂNG HÔI (AIR & DRAIN HOLE) KYÙ TREÂN HÌNH DAÏNG GHI CHUÙ HIEÄU BAÛN VEÕ 1.17.1. Ñaùnh daáu treân baûn veõ A B Dieän tích (cm2) 1>FLOOR SECTION 2>DECK PLAN 150 75 88.36 200 100 157.08 HE HE A*B 300 150 353.43 350 175 481.06 400 200 628.32 450 225 795.22 HR HR A*B*R 3>ELEVATION “B”-“B” 4>ELEVATION “A”-“A” KO KO A*B KU KU A*B A B C Dieän tích (cm2) 150 75 50 100.86 KE KE A*B*C 200 100 75 175.83 300 150 100 378.43 1.17.2. Caùc loaïi loã thoâng hôi & thoaùt nöôùc KYÙ TREÂN HÌNH DAÏNG GHI CHUÙ VU A*B HIEÄU BAÛN VEÕ VU (VU A*R) A Dieän tích (cm2) 35 9.62 50 19.63 D DA VUF (Φ) (ΦA) 75 44.18 VUF A*B*R 100 78.54 150 176.71 A B Dieän tích (cm2) R RA 100 50 44.62 HO HO A*B 150 75 100.41 200 100 178.5 37 38 HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
 20. SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU 1.17.3. Ñoái vôùi caùc vò trí nghieâng 1.18.2. Ñoái vôùi moái haøn chöõ T (fillet joint) 4.5 ~ 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 LEG BAÛN VEÕ THÖÏC HIEÄN GHI CHUÙ THK 6.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 7.0 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 8.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 9 ~ 10 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 11 ~ 12 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 13 ~ 15 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 16 ~ 20 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 21 ~ 25 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 1.19- ÑOÄ VAÙT XIEÂN CHO PHEÙP (TAPER) HÌHN DAÏNG ÑOÄ VAÙT XIEÂN TREÂN BAÛN VEÕ L < 1.5 ⇒ T = 0 1.18- ÑOÄ CO RUÙT CUÛA VAÄT LIEÄU SAU KHI HAØN & CAÙCH CHÖØA LEÀ L ≥ 1.5 ⇒ T = ( L+1 )*K (MARGIN) 1.18.1. Ñoái vôùi moái haøn giaùp moái (butt joint) Trong ñoù : + haøn tay : chöøa leà 1 mm cho moái gheùp 1.2 vôùi t ≤ 13 K= 1.0 vôùi 13 < t ≤ 23 + haøn co2 : chöøa leà 2 mm cho moái gheùp 0.8 vôùi t > 23 A L (m) T (mm) L ≤ 1.5 8 A ≤ 20 1.5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản