intTypePromotion=1
ADSENSE

Sổ tay ngữ pháp Tiếng Anh 10: Phần 1

Chia sẻ: Lin Yanjun | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

16
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ tay ngữ pháp Tiếng Anh 10 với nội dung bám sát chương trình hiện hành, các bài học ngắn gọn dễ nhớ cùng các bài tập theo phương pháp trắc nghiệm giúp bạn luyện tập nắm chắc kiến thức. Phần 1 của tài liệu gồm 2 chương trình bày về cách dùng các thì và các loại từ, mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay ngữ pháp Tiếng Anh 10: Phần 1

 1. CHUONG I CACH DUNG CAC THl I. THi H I E N TAI DON (The present simple) 1 . C a c h t h a n h lap a) The khang dinh va the phu dinh I We hve You don't live They , near here He lives She doesn't live It b) The nghi van I Where do we you they live? he Where does she it c) Cau tra Icfi ngan A. Do you like Peter? (Anh c6 thick Peter khong?) B. Yes, I do/No, I don't (Co, toi thick /Klidng, toi kliong thick). A. Does she speak French? (Co dy c6 noi ti^ng Phdp khong?) B: Yes, she does/No, she doesn't. (Co, cd dy noi tieng Phdpl Khong, CO dy khong noi ti^ng Phdp.) 5
 2. CHUONG I CACH DUNG CAC THl I. THi H I E N TAI DON (The present simple) 1 . C a c h t h a n h lap a) The khang dinh va the phu dinh I We hve You don't live They , near here He lives She doesn't live It b) The nghi van I Where do we you they live? he Where does she it c) Cau tra Icfi ngan A. Do you like Peter? (Anh c6 thick Peter khong?) B. Yes, I do/No, I don't (Co, toi thick /Klidng, toi kliong thick). A. Does she speak French? (Co dy c6 noi ti^ng Phdp khong?) B: Yes, she does/No, she doesn't. (Co, cd dy noi tieng Phdpl Khong, CO dy khong noi ti^ng Phdp.) 5
 3. c) Cau t r a lori ngAn 2. C a c h d u n g Thi hien tqi don dicgc dung: A : A r e you w o r k i n g i n the library? ' a) De di§n t a m o t t h o i quen (Anh dang lam viec d thii vien khdng?) V d : - I get up a t 7.30. {Toi thiCc day luc 7 gid 30) B: Yes, I a m / No, I ' m not (phdi /khong phdi) • Dutch people travel a lot. (NgiM Ha Lan di du lich nhiiu.) A : I s she w a i t i n g for sometime? (Co dy dang cha ai khong?) b) De d i e n t a m o t sii k i e n luon la siT t h a t . B: Yes, she is/No, she isn't (phdi I khong phdi) Vd: • Vegetarians don't eat meat. (Ngitai an chay khong &n thit.) A : A r e t h e y l i s t e n i n g to music? • We come f r o m V i e t N a m . (Toi d^n tiX Viet Nam.) (Hg CO phdi dang nghe nhgc khong) c) De d i i n t a m o t S L T k i e n l a stf t h a t t r o n g m o t t h d i gian d a i . V d : • I live i n the U n i t e d States. {Toi song d Hoa Ky.) B: Yes, they are/No. they aren't (phdi, khong phdi) • She works i n a bank. (Co dy lam uiec trong mot ngdn /idng.) 2. C a c h d u n g C h u n g t a dung t h i h i e n h i e n t a i d i e n t i e n de n o i ve: II. THI HIEN TAI DIEN TIEN (The present progressive) - Nhu'ng sU viec dang xay bay giof, vao luc chung t a dang noi. 1. C a c h t h a n h l a p a) The k h S n g d i n h va the phu d i n h V d : • I ' m doing m y homework. (Toi dang lam bdi tap nhd.) I am • The c h i l d r e n aren't asleep, they're t a l k i n g quietly. am not (Cdc con khong ngu, chung dang noi chuyen thi thdm.) We are - M o t h a n h dong t a m thcfi cho du h a n h dong do k h o n g dang You are not working. xay r a luc t a dang n o i . They He is V d : • I a m studying German although college t h i s year. She is not (Nam nay toi dang hoc tieng Brie tai triCang cao dang.) It - M o t t i n h huong t a m thdi t r a i vdi t i n h huong thtfcfng xuyen. b) The n g h i v a n V d : • M y mother lives i n London but she is v i s i t i n g Paris Am I t h i s weekend. (Me toi song d London nhiing ky nghi cuoi tudn nay bd dy vieng thdm Paris.) Are we you working? - M o t t r a n g t h a i hay t i n h huong dang t h a y doi. they V d : • M y headache is g e t t i n g better. he (Benh nhiic ddu cua toi dang da han.) Is she it - M o t t i n h huong xay r a b a t cuf liic nao. V d : • I wear m y glasses w h e n I ' m reading. (Toi mang kinh khi toi doc sdch.) 6 7
 4. c) Cau t r a lori ngAn 2. C a c h d u n g Thi hien tqi don dicgc dung: A : A r e you w o r k i n g i n the library? ' a) De di§n t a m o t t h o i quen (Anh dang lam viec d thii vien khdng?) V d : - I get up a t 7.30. {Toi thiCc day luc 7 gid 30) B: Yes, I a m / No, I ' m not (phdi /khong phdi) • Dutch people travel a lot. (NgiM Ha Lan di du lich nhiiu.) A : I s she w a i t i n g for sometime? (Co dy dang cha ai khong?) b) De d i e n t a m o t sii k i e n luon la siT t h a t . B: Yes, she is/No, she isn't (phdi I khong phdi) Vd: • Vegetarians don't eat meat. (Ngitai an chay khong &n thit.) A : A r e t h e y l i s t e n i n g to music? • We come f r o m V i e t N a m . (Toi d^n tiX Viet Nam.) (Hg CO phdi dang nghe nhgc khong) c) De d i i n t a m o t S L T k i e n l a stf t h a t t r o n g m o t t h d i gian d a i . V d : • I live i n the U n i t e d States. {Toi song d Hoa Ky.) B: Yes, they are/No. they aren't (phdi, khong phdi) • She works i n a bank. (Co dy lam uiec trong mot ngdn /idng.) 2. C a c h d u n g C h u n g t a dung t h i h i e n h i e n t a i d i e n t i e n de n o i ve: II. THI HIEN TAI DIEN TIEN (The present progressive) - Nhu'ng sU viec dang xay bay giof, vao luc chung t a dang noi. 1. C a c h t h a n h l a p a) The k h S n g d i n h va the phu d i n h V d : • I ' m doing m y homework. (Toi dang lam bdi tap nhd.) I am • The c h i l d r e n aren't asleep, they're t a l k i n g quietly. am not (Cdc con khong ngu, chung dang noi chuyen thi thdm.) We are - M o t h a n h dong t a m thcfi cho du h a n h dong do k h o n g dang You are not working. xay r a luc t a dang n o i . They He is V d : • I a m studying German although college t h i s year. She is not (Nam nay toi dang hoc tieng Brie tai triCang cao dang.) It - M o t t i n h huong t a m thdi t r a i vdi t i n h huong thtfcfng xuyen. b) The n g h i v a n V d : • M y mother lives i n London but she is v i s i t i n g Paris Am I t h i s weekend. (Me toi song d London nhiing ky nghi cuoi tudn nay bd dy vieng thdm Paris.) Are we you working? - M o t t r a n g t h a i hay t i n h huong dang t h a y doi. they V d : • M y headache is g e t t i n g better. he (Benh nhiic ddu cua toi dang da han.) Is she it - M o t t i n h huong xay r a b a t cuf liic nao. V d : • I wear m y glasses w h e n I ' m reading. (Toi mang kinh khi toi doc sdch.) 6 7
 5. - N h a n g -sir k i e n se x a y r a t r o n g ttfofng l a i d a h o a c h d i n h v a B : Y e s , I h a v e / N o , I h a v e n ' t (Co /Khong.) C O thcfi g i a n diroc x a c d i n h . A: H a s she e v e r w r i t t e n p o e t r y ? (Co ta c6 tiCng lam tha khdng?) Vd: •I am flying to N e w Y o r k next week. B : Y e s , she h a s / N o , she h a s n ' t rCd/iiL/idrt^.J (Tudn sau toi se hay den New York.) 2. C a c h d u n g III. T H I H I E N T A I H O A N T H A N H (The present perfect) T h i h i e n t a i h o a n t h a n h difcifc d u n g de: 1. C a c h t h a n h l|lp a) D i l n t a m o t h a n h d o n g x a y r a t r o n g q u a khuf k e o d a i t d i h i e n t a i v a l u o n ca tu'o'ng l a i . C o n g thufc t o n g q u a t : Subject + have/has + past p a r t i c i p l e V d : I have w o r k e d for t h i s company for t e n years > a) T h e k h a n g d i n h (Toi da lam viec cho cdng ty nay da 10 ndm rSi) have b ) D i v d i m o t so t r a n g ngU h o a c c u m t r a n g tilf sau d a y : I We (Ve) ^ D u n g v d i b e f o r e k h i thofi g i a n k h o n g difOc d i n h r o . You Vd: • I h a v e n ' t seen t h a t f i l m before They w o r k e d before (TrUdc ddy toi khdng xem phim do.) He has ^ D u n g v d i e v e r (bao giof) k h i t a m u o n k i e m t r a x e m hanh She Cs) d o n g g i do c6 d i l n r a h a y k h o n g . It Vd: • H a v e you ever studied a language? b) T h e p h u d i n h (Anh CO bao gid hoc mot ngon ngit khdng?) I have not ^ D u n g v d i j u s t (vijfa). l a t e l y ( g a n d a y ) , r e c e n t l y ( m d i d a y ) We (haven't) You V d : I've iust p a i n t e d t h e door. They w o r k e d before (Toi viCa mdi son cdi cHa.) He has not • T h e y ' v e r e c e n t l y bought a n e w car. She (hasn't) (Mdi ddy hg dd mua mot chiec xe mdi.) It • I h a v e n ' t seen h i m l a t e l y . c) T h e n g h i v a n (Gan ddy toi khong gdp anh ay.) Have I ^ D u n g v6i y e t (chtfa), n o t . . . y e t ( c h i i a ) , for, ( t r o n g ) , s i n c e we (tCf k h i ) . ypu they w o r k e d before ? Vd: • H a v e you bought t h e t i c k e t s yet? Has he (Anh dd mua ve chita?) she ' M y cheque h a v e n ^ a r r i v e d yet. it (Chi phieu ciia toi chUa den.) d) Cau t r a M ngan L L T U y each d u n g for v a since A : H a v e y o u b e e n t o E g y p t ? (Anh da c6 den Ai Cap khong?) + f o r + thori lifcfng 8 9
 6. - N h a n g -sir k i e n se x a y r a t r o n g ttfofng l a i d a h o a c h d i n h v a B : Y e s , I h a v e / N o , I h a v e n ' t (Co /Khong.) C O thcfi g i a n diroc x a c d i n h . A: H a s she e v e r w r i t t e n p o e t r y ? (Co ta c6 tiCng lam tha khdng?) Vd: •I am flying to N e w Y o r k next week. B : Y e s , she h a s / N o , she h a s n ' t rCd/iiL/idrt^.J (Tudn sau toi se hay den New York.) 2. C a c h d u n g III. T H I H I E N T A I H O A N T H A N H (The present perfect) T h i h i e n t a i h o a n t h a n h difcifc d u n g de: 1. C a c h t h a n h l|lp a) D i l n t a m o t h a n h d o n g x a y r a t r o n g q u a khuf k e o d a i t d i h i e n t a i v a l u o n ca tu'o'ng l a i . C o n g thufc t o n g q u a t : Subject + have/has + past p a r t i c i p l e V d : I have w o r k e d for t h i s company for t e n years > a) T h e k h a n g d i n h (Toi da lam viec cho cdng ty nay da 10 ndm rSi) have b ) D i v d i m o t so t r a n g ngU h o a c c u m t r a n g tilf sau d a y : I We (Ve) ^ D u n g v d i b e f o r e k h i thofi g i a n k h o n g difOc d i n h r o . You Vd: • I h a v e n ' t seen t h a t f i l m before They w o r k e d before (TrUdc ddy toi khdng xem phim do.) He has ^ D u n g v d i e v e r (bao giof) k h i t a m u o n k i e m t r a x e m hanh She Cs) d o n g g i do c6 d i l n r a h a y k h o n g . It Vd: • H a v e you ever studied a language? b) T h e p h u d i n h (Anh CO bao gid hoc mot ngon ngit khdng?) I have not ^ D u n g v d i j u s t (vijfa). l a t e l y ( g a n d a y ) , r e c e n t l y ( m d i d a y ) We (haven't) You V d : I've iust p a i n t e d t h e door. They w o r k e d before (Toi viCa mdi son cdi cHa.) He has not • T h e y ' v e r e c e n t l y bought a n e w car. She (hasn't) (Mdi ddy hg dd mua mot chiec xe mdi.) It • I h a v e n ' t seen h i m l a t e l y . c) T h e n g h i v a n (Gan ddy toi khong gdp anh ay.) Have I ^ D u n g v6i y e t (chtfa), n o t . . . y e t ( c h i i a ) , for, ( t r o n g ) , s i n c e we (tCf k h i ) . ypu they w o r k e d before ? Vd: • H a v e you bought t h e t i c k e t s yet? Has he (Anh dd mua ve chita?) she ' M y cheque h a v e n ^ a r r i v e d yet. it (Chi phieu ciia toi chUa den.) d) Cau t r a M ngan L L T U y each d u n g for v a since A : H a v e y o u b e e n t o E g y p t ? (Anh da c6 den Ai Cap khong?) + f o r + thori lifcfng 8 9
 7. life (suo't dori), t h i s week/month/vear/morning ( t u a n / t h a n g / n a m / t e n years mufofi n a m sang nay), today (hom nay). t w o weeks hai tuan For < Trong V d : • I've been here once. {Toi dd di'n ddy mot Idn roi.) (bay haft a n hour nufa giof luon luon gior l a I a n thuf hai.) " ages • I've beaten h i m twice. (Toi dd ddnh hdn hai Idn roi.) V d : • I've been a teacher for t e n years • H e has been here frequently. (Tdi dd Id gido vi&n trong mUdi nam roi.) (Bay gicf v a t r o n g (Anh dy thudng xuyen den ddy.) tufcfng l a i t o i cung l a giao vien.) + since + t h d i d i e m • I have alwavs lived i n London. August thang tam • H e has w o r k e d i n t h a t factory a l l his life. last year nam roi (Anh dy dd Idm d xi nghiep do sudt ddi anh dy.) Since ^ C h r i s t m a s tir L i giang sinh IV. THI HIEN TAI HOAN THANH Bj DQNG (The Present 8.00 8gicf Perfect Passive.) V d : • He's h a d a car since he was 18 1. C a c h t h a n h l a p (Anh dy dd c6 xe til khi anh dy dugc 18 tudi.) Cong thuTc t o n g quat: S + have/ has been + Past participle • I've l i v e d i n V i e t n a m since 1978. a) T h e k h a n g d i n h (Toi dd song d Viet Nam tit nam 1978.) ( H i e n nay va I have tufcfng l a i t o i con song d V i e t Nam.) We (Ve) c) Di§n t a m o t h a n h dpng da x a y r a t r o n g qua khuf va da You cham duft nhtftig k e t qua con lifu den h i e n t a i . They been shown? He has V d : • I have broken m y leg. She Cs) (Toi bi gdy chdn.) (Viec gay chan da x a y r a t r o n g qua It khuf va da cham duft nhufng hau qua v i n con of h i e n t a i : t o i p h a i chong n a n g ma di.) b) T h e phu d i n h • H e has gone to Paris. (Anh dy dd di Paris.) (Bay gid anh ay k h o n g c6 d nha.) I have n o t D u n g vdfi alreadv (roi) We (haven't) V d : • I've already finished m y homework. You (Toi dd ld?n xong bdi tap d nhd roi.) (bay gid tdi dugc They been shown. rdnh rdi.) He has n o t d) D i e n t a m o t h a n h dong 6M6C lap d i lap l a i n h i e u I a n (hasn't) She D u n g vdfi: once (mot Ian), twice (hai Ian), three times (ba Ian)... alwavs (luon luon), frequently (thiJofng xuyen), a l l one's It 10 11
 8. life (suo't dori), t h i s week/month/vear/morning ( t u a n / t h a n g / n a m / t e n years mufofi n a m sang nay), today (hom nay). t w o weeks hai tuan For < Trong V d : • I've been here once. {Toi dd di'n ddy mot Idn roi.) (bay haft a n hour nufa giof luon luon gior l a I a n thuf hai.) " ages • I've beaten h i m twice. (Toi dd ddnh hdn hai Idn roi.) V d : • I've been a teacher for t e n years • H e has been here frequently. (Tdi dd Id gido vi&n trong mUdi nam roi.) (Bay gicf v a t r o n g (Anh dy thudng xuyen den ddy.) tufcfng l a i t o i cung l a giao vien.) + since + t h d i d i e m • I have alwavs lived i n London. August thang tam • H e has w o r k e d i n t h a t factory a l l his life. last year nam roi (Anh dy dd Idm d xi nghiep do sudt ddi anh dy.) Since ^ C h r i s t m a s tir L i giang sinh IV. THI HIEN TAI HOAN THANH Bj DQNG (The Present 8.00 8gicf Perfect Passive.) V d : • He's h a d a car since he was 18 1. C a c h t h a n h l a p (Anh dy dd c6 xe til khi anh dy dugc 18 tudi.) Cong thuTc t o n g quat: S + have/ has been + Past participle • I've l i v e d i n V i e t n a m since 1978. a) T h e k h a n g d i n h (Toi dd song d Viet Nam tit nam 1978.) ( H i e n nay va I have tufcfng l a i t o i con song d V i e t Nam.) We (Ve) c) Di§n t a m o t h a n h dpng da x a y r a t r o n g qua khuf va da You cham duft nhtftig k e t qua con lifu den h i e n t a i . They been shown? He has V d : • I have broken m y leg. She Cs) (Toi bi gdy chdn.) (Viec gay chan da x a y r a t r o n g qua It khuf va da cham duft nhufng hau qua v i n con of h i e n t a i : t o i p h a i chong n a n g ma di.) b) T h e phu d i n h • H e has gone to Paris. (Anh dy dd di Paris.) (Bay gid anh ay k h o n g c6 d nha.) I have n o t D u n g vdfi alreadv (roi) We (haven't) V d : • I've already finished m y homework. You (Toi dd ld?n xong bdi tap d nhd roi.) (bay gid tdi dugc They been shown. rdnh rdi.) He has n o t d) D i e n t a m o t h a n h dong 6M6C lap d i lap l a i n h i e u I a n (hasn't) She D u n g vdfi: once (mot Ian), twice (hai Ian), three times (ba Ian)... alwavs (luon luon), frequently (thiJofng xuyen), a l l one's It 10 11
 9. c) The nghi van b) T h i phu d i n h : Have I - Cong thufc t d n g qu^t: S + d i d not (didn't) + i n f i n i t i v e we I you We they been shown? You d i d not finish Has he They (didn't) arrive yesterday. she He go it She It d) Cau t r a Icfi n g a n c) The n g h i v a n : Cong thufc t o n g qudt: D i d + S + i n f i n i t i v e A : Has a new bridge been b u i l t across the river? (Mot chi^c cdu mdi c6 duac bdt qua sdng khong?) I B: Yes, i t has/ No, i t hasn't (Co/ khong) we A : Have you been punished? you arrive? (Anh CO bi phat khong chua?) Did they B: Yes, I have/No, I haven't (C6/kh6ng.) he she 2. C a c h d u n g Cach dung cua t h i h i e n t a i hoan t h a n h dang b i dong cung it giong nhu each dung t h i H i e n t a i hoan t h a n h d a n g chu dong. d) Cau t r a lori n g a n V. THI QUA KHL/ DON (The Simple Past.) A : D i d you go to w o r k yesterday? 1. C a c h t h a n h l^p (H6m qua anh da. c6 di lam khdng?) - D a n g qua khuf don difgfc dung cho t a t ca cac ngoi B: Yes, I did/No, I d i d n ' t (C6/kh6ng) a) The k h ^ n g d i n h A : D i d i t r a i n last night? D a n g qua khuT dorn cua dong tii theo qui t^c dtfoc t h e m ed (H6m qua trdi da c6 mUa khong?) vao cuoi dong tii nguyen mSu. D a n g qua khuf don cua dong tCr B: Yes, i t did/No, i t d i d n ' t (C6/kh6ng) bat qui t&c t h i t a p h a i hoc thuoc long. 2. C a c h d u n g . I T h i qud khuf don diigfc dung de: We a) D i e n t a m o t h a n h dong da cham duTt of qua khuf. T h i nay You finished thirdrng di/cfc dung v d i nhufng t i ^ chi thcfi g i a n : last ( m o n t h , They arrived yesterday? week, year, Sunday. . .), (five days) ago, yesterday, yesterday He went ( m o r n i n g , afternoon, n i g h t . . .), i n (1970. . .) She It 12 13
 10. c) The nghi van b) T h i phu d i n h : Have I - Cong thufc t d n g qu^t: S + d i d not (didn't) + i n f i n i t i v e we I you We they been shown? You d i d not finish Has he They (didn't) arrive yesterday. she He go it She It d) Cau t r a Icfi n g a n c) The n g h i v a n : Cong thufc t o n g qudt: D i d + S + i n f i n i t i v e A : Has a new bridge been b u i l t across the river? (Mot chi^c cdu mdi c6 duac bdt qua sdng khong?) I B: Yes, i t has/ No, i t hasn't (Co/ khong) we A : Have you been punished? you arrive? (Anh CO bi phat khong chua?) Did they B: Yes, I have/No, I haven't (C6/kh6ng.) he she 2. C a c h d u n g Cach dung cua t h i h i e n t a i hoan t h a n h dang b i dong cung it giong nhu each dung t h i H i e n t a i hoan t h a n h d a n g chu dong. d) Cau t r a lori n g a n V. THI QUA KHL/ DON (The Simple Past.) A : D i d you go to w o r k yesterday? 1. C a c h t h a n h l^p (H6m qua anh da. c6 di lam khdng?) - D a n g qua khuf don difgfc dung cho t a t ca cac ngoi B: Yes, I did/No, I d i d n ' t (C6/kh6ng) a) The k h ^ n g d i n h A : D i d i t r a i n last night? D a n g qua khuT dorn cua dong tii theo qui t^c dtfoc t h e m ed (H6m qua trdi da c6 mUa khong?) vao cuoi dong tii nguyen mSu. D a n g qua khuf don cua dong tCr B: Yes, i t did/No, i t d i d n ' t (C6/kh6ng) bat qui t&c t h i t a p h a i hoc thuoc long. 2. C a c h d u n g . I T h i qud khuf don diigfc dung de: We a) D i e n t a m o t h a n h dong da cham duTt of qua khuf. T h i nay You finished thirdrng di/cfc dung v d i nhufng t i ^ chi thcfi g i a n : last ( m o n t h , They arrived yesterday? week, year, Sunday. . .), (five days) ago, yesterday, yesterday He went ( m o r n i n g , afternoon, n i g h t . . .), i n (1970. . .) She It 12 13
 11. V d : • We played tennis last Sunday. b) The phu d i n h (Chu nhat roi toi da chcfi qudn vat.) A Cong thijfc tong quat: S + had not (hadn't) + Past Participle • I w o r k i n London from 1984 to 1989. I ' (Toi da lam viec d London tii n&m 1984 den nam 1989.) We • Tarn left t w o minutes ago. You h a d not a r r i v e d before 10.00 (No da di each nay hai phut.) They (hadn't) • I l i v e d there i n 1980. He (Toi da song d day vdo n&m 1980.) She • He saw me yesterday . It (Hom qua anh dy dd g&p toi.) • We played football yesterday afternoon. c) The n g h i v a n (Chieu qua chung toi dd di chai bong dd.) ^ Cong thufc t o n g q u a t : ' H a d + S + Past participle b) Dien ta nhijCng hanh dong noi tiep nhau trong mot cau chuyen. I V d : • James came i n t o the room. He took off his coat and sat we down on the bed. Suddenly, he noticed somebody b e h i n d the you left. c u r t a i n . He stood up and w a l k e d slowly across the room. Had they (James biidc udo phong. Anh cai do khodc vd ngoi tren he giuang. Thinh linh anh dy de y thdy c6 ai d sau bdc mdn. Anh she ddng day vd bang ngang phong.) it V I . T H I Q U A K H L / H O A N T H A N H (The past perfect) 1. C a c h t h a n h l a p d) Cau t r a Icfi ngan a) The k h a n g d i n h A : H a d the play already started when you arrived? Cong thufc t o n g quat: S + had + Past Participle (Vd kich dd bdt ddu roi khi anh tdi chd?) I B: Yes, i t had/No, i t hadn't. (Co/khong) We A : H a d you already typed t h a t letter before I came? You had a r r i v e d before 10.00 (TriCdc khi tdi den c6 dd ddnh mdy xong la thu kia roi chd?) They Cd) B: Yes, I had/No. I hadn't (C6/kh6ng) He 2. C a c h d u n g She T h i qua khuf hoan t h a n h d\Xac dung de d i l n t a m p t h a n h It dong t r o n g qua khuf xay ra trade mot h a n h dong khac cung t r o n g qua khuf. 14 15
 12. V d : • We played tennis last Sunday. b) The phu d i n h (Chu nhat roi toi da chcfi qudn vat.) A Cong thijfc tong quat: S + had not (hadn't) + Past Participle • I w o r k i n London from 1984 to 1989. I ' (Toi da lam viec d London tii n&m 1984 den nam 1989.) We • Tarn left t w o minutes ago. You h a d not a r r i v e d before 10.00 (No da di each nay hai phut.) They (hadn't) • I l i v e d there i n 1980. He (Toi da song d day vdo n&m 1980.) She • He saw me yesterday . It (Hom qua anh dy dd g&p toi.) • We played football yesterday afternoon. c) The n g h i v a n (Chieu qua chung toi dd di chai bong dd.) ^ Cong thufc t o n g q u a t : ' H a d + S + Past participle b) Dien ta nhijCng hanh dong noi tiep nhau trong mot cau chuyen. I V d : • James came i n t o the room. He took off his coat and sat we down on the bed. Suddenly, he noticed somebody b e h i n d the you left. c u r t a i n . He stood up and w a l k e d slowly across the room. Had they (James biidc udo phong. Anh cai do khodc vd ngoi tren he giuang. Thinh linh anh dy de y thdy c6 ai d sau bdc mdn. Anh she ddng day vd bang ngang phong.) it V I . T H I Q U A K H L / H O A N T H A N H (The past perfect) 1. C a c h t h a n h l a p d) Cau t r a Icfi ngan a) The k h a n g d i n h A : H a d the play already started when you arrived? Cong thufc t o n g quat: S + had + Past Participle (Vd kich dd bdt ddu roi khi anh tdi chd?) I B: Yes, i t had/No, i t hadn't. (Co/khong) We A : H a d you already typed t h a t letter before I came? You had a r r i v e d before 10.00 (TriCdc khi tdi den c6 dd ddnh mdy xong la thu kia roi chd?) They Cd) B: Yes, I had/No. I hadn't (C6/kh6ng) He 2. C a c h d u n g She T h i qua khuf hoan t h a n h d\Xac dung de d i l n t a m p t h a n h It dong t r o n g qua khuf xay ra trade mot h a n h dong khac cung t r o n g qua khuf. 14 15
 13. V d : • W h e n I got home, Tarn had already cleaned the house 3. T h i h i $ n t a i h o a n t h a n h difofc d u n g t r o n g nhuTng lofj and cooked a meal. tvCifng thu|it v a y n g h i t r o n g q u a khii:. (Klii tdi tdi nhd, Tdm dd lau nhd vd ndu bSa dn roi.) V d : • I t o l d h i m how much I had enioved m e e t i n g h i m . THI QUA KHLf HOAN THANH SO V 6 l THI QUA KHLf DON (Tdi dd bdo vdi anh dy Id tdi vui siCdng biet chiing ndo khi gdp anh dy.) 1. M ^ n h d e c h i thcfi g i a n vdfi w h e n • He realized he had been a fool. H a i t h i qua khuf dofn c6 the dLfcfc dung neu c6 y ttrorng cho r ^ n g h a n h dong thuf h a i la k e t qua hay hau qua cua h a n h dong (Anh dy dd nhdn ra rdng anh dy Id mot ngudi di^n.) thuf n h a t , va xay r a l i e n sau h a n h dong thuf n h a t . VII. THI TUONG LAI V 6 l WILL Vd: • When his flight was annouced, he went to the check-in desk. 1. C a c h t h a n h l a p (Khi chuy^n bay cua anh dy dicac thong bdo, anh dy den bdn a) The k h a n g d i n h : dang ky.) ^ Cong thufc t o n g quat: S + w i l l + i n f i n i t i v e Dieu quan t r o n g la cho t h a y h a n h dong thuf n h a t dtrgc hoan t a t triTdc k h i h a n h dong thuf h a i b^t dau, t h i qua khuf hoan I t h a n h p h a i dugc dung cho h a n h dong thuf n h a t . We V d : • W h e n I had read the paper, I t h r e w it away. You w i l l Cll) come on t i m e . (Khi tdi doc xong ta bdo tdi dd viit no.) They 2. M ^ n h d e c h i thdi g i a n vdi t i l l ( c h o t d i k h i ) , u n t i l He (cho tdfi k h i ) a s s o o n a s (ngay s a u k h i ) , b e f o r e (trijfofc), She after (sau). It G i o n g n h i i v d i w h e n , h a i t h i qua khuf dtfn dMc dung trCr p h i dieu quan t r o n g la cho t h a y m o t h a n h dong da dtfofc hoan t a t tmdc k h i m o t h a n h dong khac bat dau. b) The p h u d i n h V d : • I sat outside u n t i l the sun went down -v' Cong thufc t o n g quat: S + w i l l not + i n f i n i t i v e (Tdi dd ngoi ngodi trai cho den khi mdt trdi Idn.) I • He d i d n ' t leave the house u n t i l he had checked t h a t a l l the We windows were closed. You w i l l not be late. (Anh ta dd khong ra khoi nhd cho tdi khi anh ta kiem tra They (won't) thdy cdc cita so deu diCac dong.) He • As soon as she saw the mouses, she jumped on a chair. She (Ngay khi c6 dy thdy con chuot, c6 dy nhdy len mot chiec gM.) It • We left as soon as we had finished dinner. (Chung tdi dd di ngay sau khi chung tdi dn tdi xong.) a^u ns^ 0^ 16 TT "'""'•"^
 14. V d : • W h e n I got home, Tarn had already cleaned the house 3. T h i h i $ n t a i h o a n t h a n h difofc d u n g t r o n g nhuTng lofj and cooked a meal. tvCifng thu|it v a y n g h i t r o n g q u a khii:. (Klii tdi tdi nhd, Tdm dd lau nhd vd ndu bSa dn roi.) V d : • I t o l d h i m how much I had enioved m e e t i n g h i m . THI QUA KHLf HOAN THANH SO V 6 l THI QUA KHLf DON (Tdi dd bdo vdi anh dy Id tdi vui siCdng biet chiing ndo khi gdp anh dy.) 1. M ^ n h d e c h i thcfi g i a n vdfi w h e n • He realized he had been a fool. H a i t h i qua khuf dofn c6 the dLfcfc dung neu c6 y ttrorng cho r ^ n g h a n h dong thuf h a i la k e t qua hay hau qua cua h a n h dong (Anh dy dd nhdn ra rdng anh dy Id mot ngudi di^n.) thuf n h a t , va xay r a l i e n sau h a n h dong thuf n h a t . VII. THI TUONG LAI V 6 l WILL Vd: • When his flight was annouced, he went to the check-in desk. 1. C a c h t h a n h l a p (Khi chuy^n bay cua anh dy dicac thong bdo, anh dy den bdn a) The k h a n g d i n h : dang ky.) ^ Cong thufc t o n g quat: S + w i l l + i n f i n i t i v e Dieu quan t r o n g la cho t h a y h a n h dong thuf n h a t dtrgc hoan t a t triTdc k h i h a n h dong thuf h a i b^t dau, t h i qua khuf hoan I t h a n h p h a i dugc dung cho h a n h dong thuf n h a t . We V d : • W h e n I had read the paper, I t h r e w it away. You w i l l Cll) come on t i m e . (Khi tdi doc xong ta bdo tdi dd viit no.) They 2. M ^ n h d e c h i thdi g i a n vdi t i l l ( c h o t d i k h i ) , u n t i l He (cho tdfi k h i ) a s s o o n a s (ngay s a u k h i ) , b e f o r e (trijfofc), She after (sau). It G i o n g n h i i v d i w h e n , h a i t h i qua khuf dtfn dMc dung trCr p h i dieu quan t r o n g la cho t h a y m o t h a n h dong da dtfofc hoan t a t tmdc k h i m o t h a n h dong khac bat dau. b) The p h u d i n h V d : • I sat outside u n t i l the sun went down -v' Cong thufc t o n g quat: S + w i l l not + i n f i n i t i v e (Tdi dd ngoi ngodi trai cho den khi mdt trdi Idn.) I • He d i d n ' t leave the house u n t i l he had checked t h a t a l l the We windows were closed. You w i l l not be late. (Anh ta dd khong ra khoi nhd cho tdi khi anh ta kiem tra They (won't) thdy cdc cita so deu diCac dong.) He • As soon as she saw the mouses, she jumped on a chair. She (Ngay khi c6 dy thdy con chuot, c6 dy nhdy len mot chiec gM.) It • We left as soon as we had finished dinner. (Chung tdi dd di ngay sau khi chung tdi dn tdi xong.) a^u ns^ 0^ 16 TT "'""'•"^
 15. c) Cau n g h i v a n c) De d i e n t a dieu diT doan Cau thufc t o n g quat: W i l l + S + i n f i n i t i v e ? V d : • She was very rude to me so I won't i n v i t e her. (Cd ta da rdt tho 16 voi tdi nen tdi se khdng moi cd ta.) When w i l l I • People w i l l look at these pictures and k n o w how we We dressed i n the 1990's. You arrive? (Ngiidi ta se nhin vdo nhitng biic tranh nay vd se biet chiing They ta an mdc nhiC the nao d thap ky 1990.) He d) De difa r a Icfi de n g h i She V d : • I ' l l give you a l i f t . (Tdi se cho anh di nhd xe.) It V m . THI TL/ONG LAI V6l BE GOING TO d) Cau t r a Icfi ngan 1. C a c h t h a n h l a p A : W i l l you be here next week? Cong thufc t o n g quat: S + be going to + i n f i n i t i v e (Anh se d day vdo tudn tdi chii?) a) The k h a n g d i n h B: Yes, I w i l l / N o . I won't (Phdi/khong phdi) ^ Cong thufc t o n g quat: S + am/is/are + going to + i n f i n i t i v e A: W i l l the meal be expensive? . I am (BHa an se ddt khong?) We are B: Yes, i t w i l l / N o . I won't. (Ddt/khong ddt) You are going to w o r k . 2. C a c h d u n g They are W i l l duac dung: He is a) De d i e n t a dvC d i n h hay quyet d i n h luc dang n o i . She is V d : • I ' l l give you your book back tomorrow. It ' is (Tdi se trd lai anh quyen sdch cua anh) • I ' l l be home i n t i m e for supper. b) The phu d i n h ^ Cong thufc t o n g quat: S + ' m not + isn't + aren't + going + (Tdi se CO mat d nhd vdo bUa an khuya.) to + i n f i n i t i v e b) De d i i n t a SLT t h a t of ttfOng l a i m a ngiiofi n o i n g h i h a n h dong nay chac chan xay r a luc nao do of tiicfng l a i . I 'm not V d : • Liverpool w i l l w i n the cup. We aren't (Doi Liverpool se doat cup.) You aren't going to w o r k . • The Queen w i l l open the new hospital next Thursday. They aren't (NU hodng se khdnh thdnh benh vien moi vdo thii He isn't nam tudn sau.) She isn't It isn't 1 9 18
 16. c) Cau n g h i v a n c) De d i e n t a dieu diT doan Cau thufc t o n g quat: W i l l + S + i n f i n i t i v e ? V d : • She was very rude to me so I won't i n v i t e her. (Cd ta da rdt tho 16 voi tdi nen tdi se khdng moi cd ta.) When w i l l I • People w i l l look at these pictures and k n o w how we We dressed i n the 1990's. You arrive? (Ngiidi ta se nhin vdo nhitng biic tranh nay vd se biet chiing They ta an mdc nhiC the nao d thap ky 1990.) He d) De difa r a Icfi de n g h i She V d : • I ' l l give you a l i f t . (Tdi se cho anh di nhd xe.) It V m . THI TL/ONG LAI V6l BE GOING TO d) Cau t r a Icfi ngan 1. C a c h t h a n h l a p A : W i l l you be here next week? Cong thufc t o n g quat: S + be going to + i n f i n i t i v e (Anh se d day vdo tudn tdi chii?) a) The k h a n g d i n h B: Yes, I w i l l / N o . I won't (Phdi/khong phdi) ^ Cong thufc t o n g quat: S + am/is/are + going to + i n f i n i t i v e A: W i l l the meal be expensive? . I am (BHa an se ddt khong?) We are B: Yes, i t w i l l / N o . I won't. (Ddt/khong ddt) You are going to w o r k . 2. C a c h d u n g They are W i l l duac dung: He is a) De d i e n t a dvC d i n h hay quyet d i n h luc dang n o i . She is V d : • I ' l l give you your book back tomorrow. It ' is (Tdi se trd lai anh quyen sdch cua anh) • I ' l l be home i n t i m e for supper. b) The phu d i n h ^ Cong thufc t o n g quat: S + ' m not + isn't + aren't + going + (Tdi se CO mat d nhd vdo bUa an khuya.) to + i n f i n i t i v e b) De d i i n t a SLT t h a t of ttfOng l a i m a ngiiofi n o i n g h i h a n h dong nay chac chan xay r a luc nao do of tiicfng l a i . I 'm not V d : • Liverpool w i l l w i n the cup. We aren't (Doi Liverpool se doat cup.) You aren't going to w o r k . • The Queen w i l l open the new hospital next Thursday. They aren't (NU hodng se khdnh thdnh benh vien moi vdo thii He isn't nam tudn sau.) She isn't It isn't 1 9 18
 17. c) The nghi van > Litu y: > C6ng thufc tong quat: am/is/are + S + going + to + infinitive • Be going to go va be going to come thtfctog dUOc viet ng^n giong nhtf d t h i hien t a i d i i n tien. Am I V i du: • When are you going home? (Thay v i : When are you Are we going to go home?) Are you (Khi ndo anh dinh se ue nhd?) Are they going to arrive? ' He is coming to see me this afternoon. (Thay v i : he is going Is he to come to see me this afternoon.) Is she (Chieu nay anh dy dinh se den gdp toi.) Is it DUNG BE GOING TO HAY WILL? d) Cau t r a Icfi ng^n Lull y sir khac biet giiJa be going to va w i l l trong viec dien A: Are they going to get married? ta y dinh. S\i khac biet khong phai vi be going to chac chan (Ho dinh se ket hon chii?) htfn va khong phai vi tLforng lai gan hay xa, nhuiig no lien quan B: Yes, they are/No. they aren't (Phdi/Khdng phai) t6i k h i nao quyet dinh dtfofc hinh thanh, noi each khac, neu quyet dinh da c6 trirdc k h i noi chuyen t h i dung be going to. va 2. C a c h d u n g quyet dinh c6 luc noi chuyen t h i dung will. a) Be going to d i i n ta dii dinh, ke hoach, hay quyet dinh Vd: A: We've run out of sugar. trong tiiang lai hinh thanh trtrdc luc noi. (Chung ta da het diCdng roi.) Vd: • We are going to get married i n June. B: I know. I'm going to buy i t . (Chung toi dinh se kit hon vdo thdng sdu.) (Toi biet. T6i se di mua.) (Viec di mua difomg da difgfc quyet • When I grow up, I'm going to be a doctor. dinh trufdc k h i noi.) (Klii toi trudng thdnh, toi dinh se Idm bdc si.) C: We've run out of sugar. (Chung ta da hit ditdng rSi.) b) Be going to duc/c dung k h i chiing ta c6 the thay hay cam D: Have we? I didn't know. I ' l l buy some when I go thay dieu gi chac chfin se xay ra trong ti/ofng lai. shopping. (Chung ta het dudng rSi d? T6i khong biS't. Toi se Vd: mua mot it khi toi di mua sdm.) (Viec di mua diTcfng chi diicfc • Look at those clouds. It's going to rain. quyet dinh sau k h i biet da het difcfng.) (Hay nhin nhSng dam mdy kia. Trdi sdp mUa.) • I don't feel well. I think I'm going to faint. (Toi khdng cam thdy khoe lam. T6i nghi toi sdp ngdt xiu.) • Watch out: Those boxes are going to fall over! Oh dear. Too late. (Coi chiing! NhUng chiec thdng kia sdp do xuong! Oi trdi ai, qud tri roi.) 20 21
 18. c) The nghi van > Litu y: > C6ng thufc tong quat: am/is/are + S + going + to + infinitive • Be going to go va be going to come thtfctog dUOc viet ng^n giong nhtf d t h i hien t a i d i i n tien. Am I V i du: • When are you going home? (Thay v i : When are you Are we going to go home?) Are you (Khi ndo anh dinh se ue nhd?) Are they going to arrive? ' He is coming to see me this afternoon. (Thay v i : he is going Is he to come to see me this afternoon.) Is she (Chieu nay anh dy dinh se den gdp toi.) Is it DUNG BE GOING TO HAY WILL? d) Cau t r a Icfi ng^n Lull y sir khac biet giiJa be going to va w i l l trong viec dien A: Are they going to get married? ta y dinh. S\i khac biet khong phai vi be going to chac chan (Ho dinh se ket hon chii?) htfn va khong phai vi tLforng lai gan hay xa, nhuiig no lien quan B: Yes, they are/No. they aren't (Phdi/Khdng phai) t6i k h i nao quyet dinh dtfofc hinh thanh, noi each khac, neu quyet dinh da c6 trirdc k h i noi chuyen t h i dung be going to. va 2. C a c h d u n g quyet dinh c6 luc noi chuyen t h i dung will. a) Be going to d i i n ta dii dinh, ke hoach, hay quyet dinh Vd: A: We've run out of sugar. trong tiiang lai hinh thanh trtrdc luc noi. (Chung ta da het diCdng roi.) Vd: • We are going to get married i n June. B: I know. I'm going to buy i t . (Chung toi dinh se kit hon vdo thdng sdu.) (Toi biet. T6i se di mua.) (Viec di mua difomg da difgfc quyet • When I grow up, I'm going to be a doctor. dinh trufdc k h i noi.) (Klii toi trudng thdnh, toi dinh se Idm bdc si.) C: We've run out of sugar. (Chung ta da hit ditdng rSi.) b) Be going to duc/c dung k h i chiing ta c6 the thay hay cam D: Have we? I didn't know. I ' l l buy some when I go thay dieu gi chac chfin se xay ra trong ti/ofng lai. shopping. (Chung ta het dudng rSi d? T6i khong biS't. Toi se Vd: mua mot it khi toi di mua sdm.) (Viec di mua diTcfng chi diicfc • Look at those clouds. It's going to rain. quyet dinh sau k h i biet da het difcfng.) (Hay nhin nhSng dam mdy kia. Trdi sdp mUa.) • I don't feel well. I think I'm going to faint. (Toi khdng cam thdy khoe lam. T6i nghi toi sdp ngdt xiu.) • Watch out: Those boxes are going to fall over! Oh dear. Too late. (Coi chiing! NhUng chiec thdng kia sdp do xuong! Oi trdi ai, qud tri roi.) 20 21
 19. B: I (not k n o w ) . Everybody (use) i t but nobody (know) who BAITAP (own) i t . 1. D i e n v a o c h 6 t r o n g vdfi d a n g d u n g c i i a n h f f n g d ^ n g tiX (Toi khdng biet. Mqi ngUdi dUng no nhung khong ai biet no t r o n g n g o a c . ( F i l l i n t h e g a p s w i t h t h e c o r r e c t f o r m of la cda ai.) the verbs i n brackets.) a) owns - don't k n o w - is using - k n o w - own 1. I (wear) m y sunglasses today because the sun is very strong. b) owns - don't k n o w - uses - k n o w - own (Hdm nay toi mang kinh mat bed vi dnh m&t trai rat gay gat.) c) owns - don't k n o w - uses - knows - own a) wear b) am w e a r i n g d) owns - don't k n o w - uses - knows - owns . c) are w e a r i n g d) have w o r n 7. A : You ( m i n d ) i f I (ask) you a question? 2. H a r d l y anyone (wear) a h a t nowadays. (Anh CO phien khong ni'u toi hdi anh mot cdu hoi?) (Ngay nay c6 r a t ft ngiTcfi dpi non.) B: T h a t (depend) on the question? (Cdi do con tuy vao cdu hdi.) a) wear b) wears A : I t (concern) your brother. c) are w e a r i n g d) is w e a r i n g (Cdu hdi lien quan den anh trai cup, anh.) 3. The k e t t l e (boil) now. S h a l l I make the tea? B: I (refuse) to answer any questions about m y b r o t h e r . (Bay gid dm nuac dang soi. Anh c6 mudn toi pha trd khong?) (T6i tie chdi trd Idi bdt cd cdu hdi ndo ve anh trai cua toi.) a) is b o i l i n g b) boils a) do you m i n d - asked - depends - is concerning - is refusing c) b o i l d) a + b b) do you m i n d - ask - i s depending - is concerning - refuse c) do you m i n d - ask - depends - is concerning - refuse 4. He (fly) to H a n o i next m o n t h . d) do you m i n d - ask - depends - concerns - refuse (Thdng sau anh ta se bay ra Ha ngi.) a) is flying b) fly 8. M r s T o n : M y daughter never ( w r i t e ) to me so I never (know) c) flies d) w i l l fly w h a t she (do). Your son (write) to you, M r s M i n h ? (Bd Ton: con gdi tdi khong boo gid viet thu cho toi nen toi 5. You (hear) the wind? I t (blow) very strong t o n i g h t . khong bao gid biet no Idm gi. Bd Minh, con trai bd cd boo gid (Anh CO nghe tieng gid khong? Toi nay gid thdi rat manh.) vi^'t thu cho bd khdng?) a) do you hear - blows M r s . M i n h : Yes, I (hear) from h i m every week. He (seem) to c) do you hear - is b l o w i n g like w r i t i n g letters. b) are you h e a r i n g - is b l o w i n g (Bd Minh: Cd. Mdi tudn tdi deu nhan dugc tin tdc ve nd. d) are you h e a r i n g - blows Dudng nhil nd thich viet thU.) a) w r i t e - k n o w - does - Do your son w r i t e - heard - seem 6. A : Who (own) t h i s umbrella? b) write - know - does - Does your son write - heard - seem (Ai Id sd hUu chii ciia chiec dH nay?) c) write - know - is doing - Does your son write - hear - seems d) write - know - is doing - Does your son write - hear - seem 22 23
 20. B: I (not k n o w ) . Everybody (use) i t but nobody (know) who BAITAP (own) i t . 1. D i e n v a o c h 6 t r o n g vdfi d a n g d u n g c i i a n h f f n g d ^ n g tiX (Toi khdng biet. Mqi ngUdi dUng no nhung khong ai biet no t r o n g n g o a c . ( F i l l i n t h e g a p s w i t h t h e c o r r e c t f o r m of la cda ai.) the verbs i n brackets.) a) owns - don't k n o w - is using - k n o w - own 1. I (wear) m y sunglasses today because the sun is very strong. b) owns - don't k n o w - uses - k n o w - own (Hdm nay toi mang kinh mat bed vi dnh m&t trai rat gay gat.) c) owns - don't k n o w - uses - knows - own a) wear b) am w e a r i n g d) owns - don't k n o w - uses - knows - owns . c) are w e a r i n g d) have w o r n 7. A : You ( m i n d ) i f I (ask) you a question? 2. H a r d l y anyone (wear) a h a t nowadays. (Anh CO phien khong ni'u toi hdi anh mot cdu hoi?) (Ngay nay c6 r a t ft ngiTcfi dpi non.) B: T h a t (depend) on the question? (Cdi do con tuy vao cdu hdi.) a) wear b) wears A : I t (concern) your brother. c) are w e a r i n g d) is w e a r i n g (Cdu hdi lien quan den anh trai cup, anh.) 3. The k e t t l e (boil) now. S h a l l I make the tea? B: I (refuse) to answer any questions about m y b r o t h e r . (Bay gid dm nuac dang soi. Anh c6 mudn toi pha trd khong?) (T6i tie chdi trd Idi bdt cd cdu hdi ndo ve anh trai cua toi.) a) is b o i l i n g b) boils a) do you m i n d - asked - depends - is concerning - is refusing c) b o i l d) a + b b) do you m i n d - ask - i s depending - is concerning - refuse c) do you m i n d - ask - depends - is concerning - refuse 4. He (fly) to H a n o i next m o n t h . d) do you m i n d - ask - depends - concerns - refuse (Thdng sau anh ta se bay ra Ha ngi.) a) is flying b) fly 8. M r s T o n : M y daughter never ( w r i t e ) to me so I never (know) c) flies d) w i l l fly w h a t she (do). Your son (write) to you, M r s M i n h ? (Bd Ton: con gdi tdi khong boo gid viet thu cho toi nen toi 5. You (hear) the wind? I t (blow) very strong t o n i g h t . khong bao gid biet no Idm gi. Bd Minh, con trai bd cd boo gid (Anh CO nghe tieng gid khong? Toi nay gid thdi rat manh.) vi^'t thu cho bd khdng?) a) do you hear - blows M r s . M i n h : Yes, I (hear) from h i m every week. He (seem) to c) do you hear - is b l o w i n g like w r i t i n g letters. b) are you h e a r i n g - is b l o w i n g (Bd Minh: Cd. Mdi tudn tdi deu nhan dugc tin tdc ve nd. d) are you h e a r i n g - blows Dudng nhil nd thich viet thU.) a) w r i t e - k n o w - does - Do your son w r i t e - heard - seem 6. A : Who (own) t h i s umbrella? b) write - know - does - Does your son write - heard - seem (Ai Id sd hUu chii ciia chiec dH nay?) c) write - know - is doing - Does your son write - hear - seems d) write - know - is doing - Does your son write - hear - seem 22 23
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2