Sổ tay người dùng NET28 part 104

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
2
download

Sổ tay người dùng NET28 part 104

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sổ tay người dùng net28 part 104', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay người dùng NET28 part 104

  1. SkillToHP = 6 // 6 HP Points Given For 1 Skill Point SkillToMP = 6 // 6 HP Points Given For 1 Skill Point SkillToSTR = 3 // 3 STR Points Given For 1 Skill Point SkillToDEF = 3 // 3 DEF Points Given For 1 Skill Point Class = [] Class[Class.length] = ["Warrior"] Class[Class.length] = ["Rogue"] Class[Class.length] = ["Mage"] Class[Class.length] = ["Master"] Warrior = 0 Rogue = 1 Mage = 2 Master = 3 Items = [] // CLASS - URL - NAME - COST - DESC - LVL REQUIREMENT - [HP - MP - STR - DEF] // Warrior Items Items[Items.length] = [Warrior,"http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4096211.gif","Dagger",100,"B asic Weapon For Combat",0,[0,0,3,0]] Items[Items.length] = [Warrior,"http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/Sword1.gif","Sword",80,"Basic Combat Sword",1,[3,3,25,3]] Items[Items.length] = [Warrior,"http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/8213d5df.gif","Sword of Yevon",8000,"Yevon troops Combat Sword",2,[373,243,253,303]] Items[Items.length] = [Warrior,"http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/sword.gif","Long Blade",9000,"Long Sword ",3,[400,400,400,400]]
  2. Items[Items.length] = [Warrior,"http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/broadsword.gif","Heavey Sword",9000,"Heavey sword",3,[300,400,450,400]] // Rogue Items Items[Items.length] = [Rogue,"http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4096216.gif","Short Bow",80,"Old Worn Bow",0,[0,0,2,1]] // Mage Items Items[Items.length] = [Mage,"http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4096220.gif","Staff",80,"Basic Combat Staff",0,[0,1,1,0]] // Master Items Items[Items.length] = [Master,"http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4096211.gif","Dagger",100,"Ba sic Weapon For Combat",0,[0,0,3,0]] Items[Items.length] = [Master,"http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/Sword1.gif","Sword",80,"Basic Combat Sword",1,[3,3,25,3]] Items[Items.length] = [Master,"http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/8213d5df.gif","Sword of Yevon",8000,"Yevon troops Combat Sword",2,[373,243,253,303]] Items[Items.length] = [Master,"http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/sword.gif","Long Blade",9000,"Long Sword ",3,[400,400,400,400]] Items[Items.length] = [Master,"http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/broadsword.gif","Heavey Sword",9000,"Heavey sword",3,[300,400,450,400]] Items[Items.length] = [Master,"http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4096216.gif","Short Bow",80,"Old Worn Bow",0,[0,0,2,1]]
  3. Items[Items.length] = [Master,"http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4096220.gif","Staff",80,"Basic Combat Staff",0,[0,1,1,0]] Items[Items.length] = [Master,"http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/balmung.gif","Balmung",10000,"Fire Combat Sword",3,[999,999,999,999]] // Start Elemental Array Elements = [] // URL - NAME - [HP - MP - STR - DEF] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110133.jpg","Fire",[0,0,5,10]] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110244.jpg","Super Nova",[3,2,3,3]] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110332.jpg","Unholy",[0,7,4,0]] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110344.jpg","Water",[1,10,0,3]] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110311.jpg","Thunder",[4,0,8,0]] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110322.jpg","Ultima",[0,13,2,0]] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110143.jpg","Holy",[8,0,0,4]] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110104.jpg","Demi",[3,3,3,3]] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110050.jpg","Cosmos",[4,8,0,0]] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110353.jpg","Wind",[0,0,6,6]]
  4. Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110215.jpg","Poison",[0,3,8,0]] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110161.jpg","Ice",[0,7,0,7]] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110114.jpg","Earth",[4,0,5,5]] Elements[Elements.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4110044.jpg","Apocalypse",[0,- 15,10,10]] // Start Healing Array Healing = [] // URL - NAME - DESC - COST - [HP+, MP+] Healing[Healing.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4115088.gif","Echo","Small Potion",30,[110,0]] Healing[Healing.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4115094.gif","Mana Burst","Builds MP",30,[0,110]] Healing[Healing.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4115083.gif","Blood","Rare Animal Blood",100,[410,0]] Healing[Healing.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4115091.gif","Mana Rebirth","Purifies Casting Abilities",100,[0,410]] // Start Synthesis Array Synthesis = [] // URL - NAME - DESC - COST - [HP+, MP+, STR+, DEF+] Synthesis[Synthesis.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4139507.gif","Blood Soul","Increase's HP Limitation Of Items",1000,[20,0,0,0]]
  5. Synthesis[Synthesis.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4139509.gif","Magic Burst","Increase's Items Magical Potential",1000,[0,20,0,0]] Synthesis[Synthesis.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4139512.gif","Rock Incorporation","Builds Up Items Structured Defence",1000,[0,0,0,20]] Synthesis[Synthesis.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4139514.gif","Strength Impulse","Wields Alloys Into The Item Thrusting Strength Into It",1000,[0,0,20,0]] Synthesis[Synthesis.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4139517.gif","Universal Implant","Adds Generic Statistics To All Attributes",2000,[7,7,7,7]] // Start CPU Battle Bots Array BattleBot = [] // Avatar - Name - Level - [HP, MP, STR, DEF] BattleBot[BattleBot.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4216370.gif","Cancer",1,[110,120,45,3 5]] BattleBot[BattleBot.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4216376.gif","Crawler",5,[160,145,70, 85]] BattleBot[BattleBot.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4216384.gif","Dortylla",10,[240,210,11 5,105]] BattleBot[BattleBot.length] = ["http://67.18.37.15/1183/88/upload/p4216399.gif","Dragon",20,[500,420,24 0,215]] BattleBot[BattleBot.length] = ["http://img.photobucket.com/albums/v320/J- A-K-E/Portrait_Sephiroth.gif","Sephiroth",99,[9999,9999,9999,9999]]
Đồng bộ tài khoản