intTypePromotion=1

SỔ TAY TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: Thienkim Thienkim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
87
lượt xem
13
download

SỔ TAY TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tín dụng xuất phát từ gốc từ Latinh: Gredittum - tức là tin tưởng, tín nhiệm. Tín dụng được diễn giải theo ngôn ngữ Việt Nam là sự vay mượn. Trong thực tế tín dụng hoạt động rất phong phú và đa dạng nhưng ở bất cứ dạng nào tín dụng cũng thể hiện 2 mặt cơ bản: - Người sở hữu 1 số tiền hoặc hàng hóa chuyển giao cho người khác sử dụng trong 1 thời gian nhất định. - Đến thời hạn do 2 bên thỏa thuận, người sử dụng hoàn lại cho người sở hữu 1 giá trị lớn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỔ TAY TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

 1. z SỔ TAY TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
 2. 1 M CL C M CL C DANH M C T VI T T T ..........................................................................................16 GI I THÍCH THU T NG ...........................................................................................17 CHƯƠNG I. GI I THI U CHUNG..............................................................................23 1. M c ích và ý nghĩa c a S tay Tín d ng (STTD) Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam (NHNo & PTNT VN) ......................23 2. C u trúc S tay Tín d ng .......................................................................................23 3. Ph m vi áp d ng......................................................................................................24 4. T ch c th c hi n....................................................................................................24 5. Hư ng d n c p nh t, b sung, ch nh s a ..............................................................24 PH L C 1A. DANH M C VĂN B N PHÁP LÝ ...............................................26 CHƯƠNG II. CƠ C U T CH C B MÁY QUÁN LÝ TÍN D NG ......................31 1. Gi i thi u chung......................................................................................................31 2. Nguyên t c t ch c ho t ng tín d ng ................................................................32 3. Cơ c u t ch c b máy qu n lý tín d ng ..............................................................32 3.1. Cơ c u t ch c khung ........................................................................................32 3.2. Ch c năng nhi m v ..........................................................................................33 4. Ph l c......................................................................................................................44 PH L C 2A SƠ QUY TRÌNH TÍN D NG CHUNG ....................................44 PH L C 2B. SƠ CƠ C U T CH C B MÁY QU N LÝ TÍN D NG .......................................................................................................................45 CHƯƠNG III. PHÂN C P TH M QUY N PHÊ DUY T TÍN D NG ...................47 1. M c ích ..................................................................................................................48 2. Nguyên t c phân c p th m quy n phê duy t tín d ng ........................................48 3. Quy n phán quy t c a các c p th m quy n .........................................................49 3.1. T ng Giám c NHNo & PTNT VN.................................................................49 3.2. Giám c Chi nhánh NHNo & PTNT VN.........................................................49 3.3. Bi u phân c p th m quy n phê duy t h n m c cho m t khách hàng................50 4. Quy trình phê duy t m t giao d ch tín d ng (cho vay ho c b o lãnh)...............52 4.1. Quy trình phê duy t ...........................................................................................52 4.2. Th i gian th m nh/tái th m nh và quy t nh cho vay ................................54 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 3. 2 M CL C 5. Xây d ng và phân b h n m c t p trung tín d ng .............................................55 5.1. Nguyên t c .........................................................................................................55 5.2. Quy trình xây d ng và phê duy t h n m c t p trung tín d ng ..........................55 6. Thay i h n m c tín d ng ....................................................................................58 7. Các m c phán quy t v gia h n n (g c và lãi) và i u ch nh kỳ h n n ..........58 CHƯƠNG IV. CHÍNH SÁCH TÍN D NG CHUNG ...................................................60 1. M c tiêu c a chính sách tín d ng..........................................................................61 2. N i dung c a chính sách tín d ng chung ..............................................................61 2.1 Quy n t ch c a NHNo & PTNT VN...........................................................61 i tư ng khách hàng vay t i NHNo & PTNT VN ........................................61 2.2 i tư ng và nhu c u v n không ư c cho vay ...................................62 2.3 Nh ng 2.4 H n ch cho vay...............................................................................................62 2.5 Nguyên t c và i u ki n vay v n .....................................................................63 2.6 Phương th c cho vay .......................................................................................65 2.7 Căn c xác nh m c ti n cho vay...................................................................66 2.8 Quy nh v tr n g c và lãi vay ....................................................................67 i u ch nh kỳ h n tr n / chuy n n quá h n ................................................67 2.9 2.10 Căn c xác nh lãi su t cho vay, lãi su t ưu ãi, lãi su t quá h n ..................68 2.11 Căn c xác nh th i h n và th lo i cho vay ..................................................69 2.12 ng ti n cho vay và thu n ............................................................................70 2.13 Quy nh qu n lý ngo i h i c a nhà nư c v cho vay b ng ngo i t i v i khách hàng vay là ngư i cư trú...........................................................................70 2.14 Quy n và nghĩa v c a ngư i vay và ngư i cho vay.......................................71 2.15 Chính sách ưu ãi khách hàng .........................................................................73 2.16 Chính sách c nh tranh / marketing...................................................................73 i tư ng 2.17 Cho vay theo các m c ích và c bi t ...........................................74 i chính sách tín d ng trong t ng th i kỳ ....................................74 3. B sung, s a 4. Ph l c......................................................................................................................75 PH L C 4A. DANH M C VĂN B N PHÁP LÝ ...............................................75 PH L C 4B. PHƯƠNG TH C CHO VAY THEO H N M C TÍN D NG .......................................................................................................................76 PH L C 4C. PHƯƠNG TH C CHO VAY THEO D U TƯ ................78 ÁN PH L C 4D. PHƯƠNG TH C CHO VAY TR GÓP .......................................80 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 4. 3 M CL C PH L C 4E. PHƯƠNG TH C CHO VAY THÔNG QUA NGHI P V PHÁT HÀNH VÀ S D NG TH TÍN D NG.....................................................81 PH L C 4F. PHƯƠNG TH C CHO VAY THEO H N M C TÍN D NG D PHÒNG .................................................................................................81 PH L C 4G. PHƯƠNG TH C CHO VAY H P V N ( NG TÀI TR ) .........................................................................................................................82 PH L C 4H. PHƯƠNG TH C CHO VAY THEO H N M C TH U CHI 82 PH L C 4I. PHƯƠNG TH C CHO VAY LƯU V ...........................................82 PH L C 4K. CHO VAY LƯU V I V I H GIA ÌNH, CÁ NHÂN S N XU T NÔNG, LÂM NGƯ, DIÊM NGHI P THÔNG QUA T VAY V N 83 PH L C 4L. CHO VAY I V I H GIA ÌNH, CÁ NHÂN S N XU T NÔNG, LÂM, NGƯ, DIÊM NGHI P THÔNG QUA DOANH NGHI P ....................................................................................................................86 PH L C 4M. CHO VAY ƯU ÃI VÀ CHO VAY U TƯ XÂY D NG THEO K HO CH NHÀ NƯ C ...............................................................87 PH L C 4N. CHO VAY THEO U THÁC .........................................................87 PH L C 4P. M U S 04C/CV - GI Y NH N N ............................................88 CHƯƠNG V. H TH NG CH M I M TÍN D NG VÀ X P H NG KHÁCH HÀNG ...............................................................................................................90 1. Gi i thi u chung......................................................................................................91 1.1. Kh¸i niÖm hÖ thèng chÊm ®iÓm tÝn dông v x p h ng kh¸ch h ng .................91 1.2. Môc ®Ých cña viÖc chÊm ®iÓm tÝn dông vµ xÕp h¹ng kh¸ch hµng ......................91 1.3. Nguyªn t¾c chÊm ®iÓm tÝn dông ........................................................................92 1.4. Ph©n nhãm kh¸ch hµng ......................................................................................92 1.5. C¸c c«ng cô chÊm ®iÓm tÝn dông ......................................................................92 1.6. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸n bé liªn quan ...............................................................93 2. Hư ng d n ch m i m tín d ng và x p h ng khách hàng doanh nghi p .........93 2.1. H¹ng doanh nghiÖp ............................................................................................93 2.2. Quy tr×nh chÊm ®iÓm tÝn dông vµ xÕp h¹ng kh¸ch hµng....................................95 2.3. øng dông kÕt qu¶ chÊm ®iÓm tÝn dông vµ xÕp h¹ng kh¸ch hµng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông vµ gi¸m s¸t sau khi cho vay. .................................101 3. Hư ng d n ch m i m tín d ng và x p h ng khách hàng cá nhân .................102 3.1. H¹ng kh¸ch hµng .............................................................................................102 3.2. Quy tr×nh chÊm ®iÓm tÝn dông .........................................................................103 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 5. 4 M CL C 3.3. øng dông kÕt qu¶ chÊm ®iÓm tÝn dông vµ xÕp h¹ng kh¸ch hµng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông ...............................................................................107 CHƯƠNG VI. XÁC NH LÃI SU T CHO VAY ....................................................117 1. Gi i thi u chung....................................................................................................118 2. Các b ph n liên quan trong vi c xây d ng chính sách lãi su t cho vay.........118 3. Trách nhi m và quy n h n trong vi c xây d ng chính sách lãi su t cho vay ..........................................................................................................................118 4. Xây d ng quy ch xác nh lãi su t cho vay.......................................................119 5. Các y u t c u thành lãi su t cho vay .................................................................119 6. Quy trình xác nh lãi su t cho vay.....................................................................120 6.1. Quy trình xác nh lãi su t cho vay theo phương pháp c nh tranh theo lãi su t th trư ng ....................................................................................................120 6.2. Quy trình xác nh lãi su t cho vay theo phương pháp i u ch nh r i ro trên giá v n .............................................................................................................121 7. Các lo i lãi su t tín d ng ......................................................................................121 7.1. Lãi su t cho vay trong h n ...............................................................................121 7.2. Lãi su t cho vay quá h n..................................................................................122 CHƯƠNG VII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QU N LÝ TÍN D NG DÂN CƯ ...................................................................................................................................123 1. Gi i thi u chung....................................................................................................125 i tư ng cho vay ...............................................................125 2. Ph m vi áp d ng và 2.1. Ph m vi áp d ng ..............................................................................................125 i tư ng ư c vay .........................................................................................125 2.2. i tư ng và nhu c u v n không ư c cho vay...................................126 2.3. Nh ng i tư ng b h n ch cho vay ..........................................................................126 2.4. 3. Gi i h n cho vay....................................................................................................126 4. Cho vay có b o m b ng tài s n và không có b o m b ng tài s n .............126 5. Trách nhi m c a các cán b liên quan................................................................126 6. Quy trình nghi p v cho vay................................................................................126 6.1. Ti p nh n và hư ng d n khách hàng v i u ki n tín d ng và h sơ vay v n 127 6.2. Ki m tra h sơ và m c ích vay v n ...............................................................127 6.3. i u tra, thu th p, t ng h p thông tin v khách hàng và phương án vay v n 128 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 6. 5 M CL C 6.4. Ki m tra, xác minh thông tin ...........................................................................129 6.5. Phân tích ngành................................................................................................129 6.6. Phân tích, th m nh khách hàng vay v n .......................................................129 6.7. D ki n l i ích cho ngân hàng n u kho n vay ư c phê duy t .......................131 nh phương án vay v n/d án u tư ...................................131 6.8. Phân tích, th m 6.9. Th m nh các bi n pháp b o m ti n vay.....................................................132 6.10. L p báo cáo th m nh cho vay .....................................................................132 6.11. Tái th m nh kho n vay ...............................................................................134 nh phương th c và nhu c u cho vay....................................................135 6.12. Xác 6.13. Xem xét kh năng ngu n v n và i u ki n thanh toán c a Chi nhánh/TT H ...........................................................................................................135 6.14. Phê duy t kho n vay ......................................................................................135 6.15. Ký k t h p ng tín d ng/s vay v n, h p ng b o m ti n vay, giao nh n gi y t và tài s n b o m ......................................................................136 6.16. Tuân th thêi gian th m nh, xét duy t cho vay...........................................138 6.17. Gi i ngân........................................................................................................138 6.18. Ki m tra, giám sát kho n vay ........................................................................138 6.19. Thu n lãi và g c và x lý nh ng phát sinh ..................................................139 6.20. Thanh lý h p ng tín d ng...........................................................................139 6.21. Gi i t a tài s n b o m .................................................................................139 7. Qu n lý tín d ng....................................................................................................140 7.1. Qu n lý h sơ tín d ng.....................................................................................140 nh kỳ và gi a kỳ ho c 7.2. ánh giá l i các kho n n t xu t khi c n .............140 7.3. Qu n lý i v i t ng kho n cho vay và toàn b danh m c cho vay................140 7.4. Thu th p thông tin b sung v khách hàng và kho n vay:...............................140 7.5. Thay i h n m c tín d ng và phê duy t.........................................................141 8. Ph l c....................................................................................................................142 PH L C 7A. DANH M C H SƠ PHÁP LÝ ...................................................142 PH L C 7B. DANH M C H SƠ KHO N VAY ............................................143 PH L C 7C. HƯ NG D N PHÂN TÍCH TƯ CÁCH VÀ NĂNG L C PHÁP LU T, NĂNG L C HÀNH VI DÂN S , NĂNG L C I U HÀNH VÀ QU N LÝ S N XU T KINH DOANH C A KHÁCH HÀNG.......144 PH L C 7D. KI M TRA TÍNH CHÍNH XÁC C A BÁO CÁO K T QU S N XU T KINH DOANH ........................................................................146 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 7. 6 M CL C PH L C 7E. PHÂN TÍCH, ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HO T NG VÀ KH NĂNG TÀI CHÍNH ......................................................................................147 PH L C 7G. DANH M C I U TRA ÁNH GIÁ K HO CH KINH DOANH ..................................................................................................................150 L C 7H. HƯ NG D N KI M TRA H SƠ SAU KHI KÝ H P PH NG TÍN D NG / S VAY V N, H P NG B O M TI N VAY .......155 PH L C 7I. QUY TRÌNH GI I NGÂN .............................................................157 PH L C 7K. KI M TRA, GIÁM SÁT KHO N VAY ......................................159 PH L C 7L. QU N LÝ I V I T NG KHO N CHO VAY VÀ TOÀN B DANH M C CHO VAY .....................................................................162 PH L C 7M. M U BÁO CÁO TH M NH...................................................164 CHƯƠNG VIII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QU N LÝ TÍN D NG DOANH NGHI P ..........................................................................................................169 1. Gi i thi u chung....................................................................................................171 i tư ng cho vay ...............................................................171 2. Ph m vi áp d ng và 2.1. Ph m vi áp d ng ..............................................................................................171 i tư ng ư c vay bao g m: .........................................................................171 2.2. 2.3. Nh ng nhu c u v n không ư c cho vay ........................................................171 i tư ng b h n ch cho vay ..........................................................................172 2.4. 3. Gi i h n cho vay....................................................................................................172 4. Cho vay có b o m b ng tài s n và không có b o m b ng tài s n .............172 5. Trách nhi m c a các cán b có liên quan ...........................................................172 6. Quy trình nghi p v cho vay................................................................................172 6.1. Ti p nh n và hư ng d n khách hàng v i u ki n tín d ng và h sơ vay v n 172 6.2. Ki m tra h sơ và m c ích vay v n ...............................................................173 6.3. i u tra, thu th p, t ng h p thông tin v khách hàng và phương án s n xu t kinh doanh/ d án u tư.................................................................................174 6.4. Ki m tra, xác minh thông tin ...........................................................................174 6.5. Phân tích ngành................................................................................................175 6.6. Phân tích, th m nh khách hàng vay v n .......................................................175 6.7. D ki n l i ích c a ngân hàng n u kho n vay ư c phê duy t .......................177 nh phương án s n xu t kinh doanh/ d án u tư ...............178 6.8. Phân tích, th m 6.9. Các bi n pháp b o m ti n vay ......................................................................178 6.10. Ki m tra m c áp n g m t s i u ki n v tài chính ...............................179 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 8. 7 M CL C 6.11. Ch m i m tín d ng và x p h ng khách hàng ...............................................179 6.12. L p báo cáo th m nh cho vay .....................................................................179 6.13. Tái th m nh kho n vay ...............................................................................180 nh phương th c và nhu c u cho vay....................................................181 6.14. Xác 6.15. Xem xét kh năng ngu n v n và i u ki n thanh toán c a Chi nhánh/TT H ...........................................................................................................181 6.16. Phê duy t kho n vay ......................................................................................182 6.17. Ký k t h p ng, h p ng b o m ti n vay, giao nh n gi y t và tài s n b o m.............................................................................................................183 6.18. Tuân th th i gian th m nh, xét duy t cho vay ..........................................185 6.19. Gi i ngân........................................................................................................185 6.20. Ki m tra, giám sát kho n vay ........................................................................185 6.21. Thu n lãi và g c và x lý nh ng phát sinh ..................................................185 6.22. Thanh lý h p ng tín d ng...........................................................................185 6.23. Gi i ch p tài s n b o m ..............................................................................186 7. Qu n lý tín d ng....................................................................................................186 7.1. Qu n lý h sơ tín d ng.....................................................................................186 nh kỳ và gi a kỳ ho c 7.2. ánh giá l i các kho n n t xu t khi c n: ............186 7.3. Qu n lý i v i t ng kho n cho vay và toàn b danh m c cho vay................187 7.4. Thu th p thông tin b sung v khách hàng và kho n vay................................187 7.5. Thay i h n m c tín d ng và phê duy t.........................................................187 7.6. Phân lo i tín d ng ............................................................................................188 8. Ph l c....................................................................................................................189 PH L C 8A. DANH M C H SƠ PHÁP LÝ ...................................................189 PH L C 8B. DANH M C H SƠ KHO N VAY ............................................191 PH L C 8C. DANH M C H SƠ B O M TI N VAY..............................194 PH L C 8D. HƯ NG D N PHÂN TÍCH NGÀNH..........................................196 PH L C 8E. HƯ NG D N PHÂN TÍCH TƯ CÁCH VÀ NĂNG L C PHÁP LÝ, NĂNG L C I U HÀNH, QU N LÝ S N XU T KINH DOANH C A KHÁCH HÀNG.............................................................................198 PH L C 8G. HƯ NG D N KI M TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH...................201 PH L C 8H. HƯ NG D N PHÂN TÍCH, ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HO T NG.........................................................................................................203 PH L C 8I. HƯ NG D N PHÂN TÍCH ÁNH GIÁ TÀI CHÍNH CÔNG TY...............................................................................................................206 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 9. 8 M CL C L C 8K. HƯ NG D N PHÂN TÍCH TH M PH NH PASXKD/DA T ....................................................................................................218 PH L C 8K1. DANH M C CÂU H I I U TRA ÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN S N XU T KINH DOANH / D U TƯ .........................247 ÁN PH L C 8L. HƯ NG D N KI M TRA TÌNH TR NG TH C T TÀI S NB O M TI N VAY .................................................................................252 PH L C 8M. HƯ NG D N KI M TRA M C ÁP NG M T S I U KI N TÀI CHÍNH .......................................................................................254 L C 8N. HƯ NG D N KI M TRA H SƠ SAU KHI KÝ H P PH NG TÍN D NG, H P NG B O M TI N VAY...................................256 PH L C 8O. QUY TRÌNH GI I NGÂN............................................................258 PH L C 8P. KI M TRA KHO N VAY............................................................260 PH L C 8Q. THU N LÃI VÀ G C VÀ X LÝ NH NG PHÁT SINH .......262 PH L C 8S. QU N LÝ I V I T NG KHO N CHO VAY VÀ TOÀN B DANH M C CHO VAY .....................................................................266 PH L C 8T. M U BÁO CÁO TH M NH ....................................................268 CHƯƠNG IX. QUY TRÌNH THI T L P VÀ QU N LÝ H N M C I V I CÁC T CH C TÍN D NG................................................................................275 1. Gi i thi u chung....................................................................................................276 2. Quy trình nghi p v thi t l p và qu n lý h n m c TCTD................................277 2.1. Thi t l p h n m c l n u................................................................................277 2.2. i u ch nh h n m c ã có cho i tác TCTD .................................................281 2.3. Phê duy t h n m c ...........................................................................................285 2.4. Theo dõi tình hình s d ng h n m c: ..............................................................286 3. Qu n tr r i ro trong kinh doanh ngo i h i và s n ph m phái sinh ................287 3.1. Qu n tr r i ro thanh toán.................................................................................287 3.2. Qu n tr r i ro trư c thanh toán .......................................................................288 3.3. Các nguyên t c chung trong qu n tr r i ro thanh toán và r i ro trư c thanh toán................................................................................................................290 3.4. R i ro tín d ng .................................................................................................293 3.5. Qu n tr r i ro theo s n ph m ..........................................................................294 4. Lưu tr h sơ .........................................................................................................295 5. Ph l c....................................................................................................................296 PH L C 9A. B NG CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH ÁNH GIÁ TCTD............296 CHƯƠNG X. QUY TRÌNH NGHI P V B O LÃNH.............................................298 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 10. 9 M CL C 1. Gi i thi u chung....................................................................................................299 i tư ng áp d ng ...........................................................................................299 1.1. 1.2. i u ki n b o lãnh ...........................................................................................299 1.3. Các lo i b o lãnh..............................................................................................300 2. Quy trình nghi p v b o lãnh ..............................................................................300 2.1. T¹i chi nh¸nh ...................................................................................................300 2.2. T¹i Trung t©m ®iÒu hµnh ..................................................................................304 3. Ký k t các h p ng b o lãnh..............................................................................304 4. Phát hành cam k t b o lãnh.................................................................................304 4.1. Các n i dung c n thi t c a cam k t b o lãnh...................................................304 4.2. Các cách phát hành cam k t b o lãnh ..............................................................305 5. Theo dõi h p ng b o lãnh.................................................................................306 5.1. C¸n bé tÝn dông ................................................................................................306 5.2. Tr−ëng phßng tÝn dông.....................................................................................306 5.3. Gi¸m ®èc chi nh¸nh .........................................................................................306 nh kỳ ánh giá tình hình SXKD và tài chính c a khách hàng .....................307 6. 6.1. C¸n bé tÝn dông ................................................................................................307 6.2. Tr−ëng phßng TÝn dông ...................................................................................307 6.3. Gi¸m ®èc chi nh¸nh .........................................................................................307 7. Gia h n b o lãnh ...................................................................................................307 7.1. C¸n bé tÝn dông ................................................................................................307 7.2. Tr−ëng phßng tÝn dông.....................................................................................308 7.3. Gi¸m ®èc chi nh¸nh .........................................................................................309 8. X lý khi ph i th c hi n b o lãnh .......................................................................309 8.1. Tr−êng hîp b¶o l·nh th«ng th−êng ..................................................................309 8.2. Tr−êng hîp b¶o l·nh trªn c¬ së b¶o l·nh ®èi øng cña TCTD kh¸c hay x¸c nhËn b¶o l·nh cña TCTD kh¸c .........................................................................310 9. Gi i t a b o lãnh ...................................................................................................311 10. Báo cáo th ng kê ...................................................................................................311 11. Qu n lý thông tin danh m c b o lãnh.................................................................311 11.1. Qu n lý h sơ b o lãnh ..................................................................................311 11.2. L−u tr÷ hå s¬ b¶o l·nh ...................................................................................312 12. Nh ng trư ng h p b t ch i b o lãnh ...............................................................312 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 11. 10 M CL C 13. Ph l c....................................................................................................................313 PH L C 10A. GI Y NGH B O LÃNH.....................................................313 Phô lôc 10B1. MÉu Cam kÕt B¶o l·nh Dù thÇu ...............................314 Phô lôc 10B2. MÉu Cam kÕt B¶o l·nh Thùc hiÖn hîp ®ång ......316 Phô lôc 10B3. MÉu Cam kÕt B¶o l·nh Thanh To¸n .......................318 Phô lôc 10B4. MÉu Cam kÕt B¶o l·nh vay vèn ...............................320 Phô lôc 10B5. MÉu Cam kÕt B¶o l·nh hoµn thanh to¸n ..........322 Phô lôc 10B6. MÉu Cam kÕt B¶o l·nh B¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ..............................................................................324 PH L C 10C. GI Y NGH GIA H N N G C, N LÃI .........................326 Phô lôc 10D. B¸o c¸o kiÓm tra sau b¶o l·nh .................................328 Phô lôc 10E. BI£N B¶N x¸c ®Þnh rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng sau b¶o l·nh ............................................................................................................329 PH L C 10G. BÁO CÁO TH M NH, TÁI TH M NH NGH B O LÃNH ............................................................................................................331 PH L C 10H. H P NG B O LÃNH ...........................................................335 CHƯƠNG XI. QU N LÝ N CÓ V N ...............................................................339 1. Gi i thi u v qu n lý n có v n ......................................................................340 2. Phân lo i kho n vay là phương pháp quan tr ng qu n lý n có v n ............................................................................................................................340 3. Phương pháp và quy trình qu n lý n có v n và x lý t n th t tín d ng........................................................................................................................342 3.1. Phòng ng a n có v n .................................................................................342 3.2. Quy tr×nh theo dâi v x lý c¸c kho¶n vay cã vÊn ®Ò .....................................344 CHƯƠNG XII. B O M TI N VAY.......................................................................369 4. M t s khái ni m ...................................................................................................370 5. Nguyªn t¾c b¶o ®¶m tiÒn vay ...............................................................................370 6. Nh÷ng quy ®Þnh chung .........................................................................................370 3.1. Môc ®Ých cña b¶o ®¶m tiÒn vay .......................................................................370 3.2. Danh môc tµi s¶n dïng ®Ó b¶o ®¶m tiÒn vay....................................................371 3.3. §iÒu kiÖn ®èi víi tµi s¶n b¶o ®¶m ....................................................................373 3.4. §iÒu kiÖn ®èi víi bªn b¶o l·nh (bªn thø ba) ....................................................374 3.5. Ph¹m vi b¶o ®¶m tiÒn vay ................................................................................375 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 12. 11 M CL C 3.6. Møc cho vay so víi gi¸ trÞ tµi s¶n b¶o ®¶m ......................................................376 3.7. Bán, chuy n i tài s n c m c , b o lãnh........................................................377 3.8. Rút b t, b sung, thay th tài s n b o m ......................................................377 3.9. Khai thác công d ng và hư ng l i t c t tài s n b o m ..............................377 7. C¸c biÖn ph¸p/h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay ........................................................377 4.1. B¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp cña kh¸ch hµng vay hoÆc b¶o l·nh b»ng tµi s¶n cña bªn thø ba ..............................................................378 4.2. B¶o ®¶m tiÒn vay b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ......................................410 4.3. Cho vay kh«ng cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n ..........................................................415 8. §Þnh k× ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n ®¶m b¶o ...................................................................417 9. Phô lôc....................................................................................................................418 PH L C 12A. M T S N I DUNG CH Y U C N NÊU T I T TRÌNH/ BÁO CÁO TH M NH VÀ NH GIÁ TÀI S N B O M ..........418 PH L C 12B. QUY N VÀ NGHĨA V C A ƠN V TR C TI P CHO VAY KHI THÔNG BÁO X LÝ TÀI S N B O M ...........................420 PH L C 12C. HÌNH TH C T BÁN CÔNG KHAI TRÊN TH TRƯ NG................................................................................................................422 PH L C 12D. BÁN QUA TRUNG TÂM D CH V BÁN U GIÁ TÀI S N 428 PH L C 12E. VI C C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T, GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ VÀ QUY N S D NG T ........................................................................................................429 L C 12G. NGHĨA V N P THU CHUY N QUY N S D NG PH T, TÀI S N G N LI N V I T..................................................................430 PH L C 12H. TRÌNH T PH I H P C A U BAN NHÂN DÂN VÀ CƠ QUAN CÔNG AN TRONG VI C H TR CÁC T CH C TÍN D NG THU H I TÀI S N B O M ...............................................................431 PH L C 12I. I U KI N TRÌNH T VÀ TH T C ĂNG KÝ GIAO D CH B O M ...................................................................................................433 PH L C 12K. TRÁCH NHI M PH I H P C A CÁC CƠ QUAN H U QUAN .....................................................................................................................436 PH L C 12L. HÌNH TH C BÁN TÀI S N CHO CÔNG TY MUA BÁN N NHÀ NƯ C.....................................................................................................438 CHƯƠNG XIII. H P NG TÍN D NG VÀ H P NG M B O TI N VAY.................................................................................................................................439 1. M c ích ................................................................................................................441 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 13. 12 M CL C 2. Các yêu c u và i u ki n chung v h p ng tín d ng/ h p ng b o m ti n vay, ký k t và thanh lý h p ng tín d ng / h p ng b o m ti n vay ...................................................................................................................441 3. Các i u kho n và i u ki n chung c a m t h p ng tín d ng......................442 3.1. Căn c xác l p h p ng .................................................................................442 3.2. Xác nh các bên tham gia h p ng..............................................................442 3.3. Xác nh hình th c và tính ch t c a kho n tín d ng .......................................442 3.4. M c ích kho n cho vay / c p tín d ng, i u ki n s d ng ti n vay...............443 3.5. Th i h n cho vay, phương th c và kỳ h n tr n ............................................443 3.6. Lãi su t cho vay ...............................................................................................443 3.7. Thu n g c, lãi ti n vay ...................................................................................443 3.8. Các kho n phí ..................................................................................................444 3.9. ng ti n cho vay và ng ti n thu n ...........................................................444 3.10. Hình th c m b o ti n vay...........................................................................444 3.11. Quy n và nghĩa v c a các bên .....................................................................444 i, b sung chuy n như ng h p 3.12. S a ng..................................................446 3.13. Lu t áp d ng / gi i quy t tranh ch p..............................................................446 3.14. Các vi ph m d n n ch m d t h p ng (tr c ti p và gián ti p).................447 3.15. Các trư ng h p b t kh kháng.......................................................................448 3.16. i u kho n thi hành, hi u l c h p ng.......................................................448 3.17. Các cam k t khác ...........................................................................................448 4. Các i u kho n và i u ki n chung c a m t h p ng m b o ti n vay.......449 4.1. Xác nh hình th c và tính ch t c a h p ng m b o ti n vay:...................449 4.2 Căn c xác l p h p ng ..................................................................................449 4.3. Xác nh các bên tham gia ký k t h p ng....................................................449 4.4 Nghĩa v ưc m b o / b o lãnh ...................................................................450 4.5 Tài s n th ch p / c m c / b o lãnh .................................................................450 4.6 Bên gi tài s n và gi y t v tài s n .................................................................450 4.7 Quy n và nghĩa v c a các bên ........................................................................451 4.8. X lý tài s n th ch p / c m c / b o lãnh .......................................................451 4.9 Các th a thu n khác..........................................................................................452 4.10. Hi u l c h p ng .........................................................................................452 5. Ký k t và thanh lý h p ng tín d ng / h p ng b o m ti n vay ...............452 6. Quy trình s a i, i u ch nh h p ng tín d ng..............................................454 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 14. 13 M CL C 7. Phương pháp gi i quy t vư ng m c, tranh ch p các i u ki n c a h p ng tín d ng.........................................................................................................455 8. M u h p ng tín d ng và h p ng b o m ti n vay....................................456 CHƯƠNG XIV. KI M TRA VÀ GIÁM SÁT TÍN D NG C L P .....................458 1. M c ích ................................................................................................................459 2. T ch c b máy ki m tra – giám sát tín d ng c l p trong ngân hàng .........459 3. Phân c p th c hi n và trách nhi m c a t ng c p ..............................................459 4. T n su t và phương pháp ti n hành ki m tra và giám sát tín d ng ................460 5. N i dung và ph m vi ki m tra và giám sát tín d ng..........................................460 6. H th ng thông tin, báo cáo ki m tra, giám sát tín d ng ..................................466 7. ánh giá và nh n xét sau ki m tra, giám sát tín d ng ......................................467 7.1. ánh giá chung v công tác tín d ng...............................................................467 7.2. ánh giá c th nh ng sai ph m sau ki m tra (nêu c th ơn v khách hàng) .......................................................................................................................467 7.3. ngh CBTD ch u trách nhi m cho nh ng sai ph m ó gi i trình ...............467 7.4. Ki n ngh ..........................................................................................................467 CHƯƠNG XV. PHÁT TRI N S N PH M ...............................................................469 1. Tæng quan vµ môc tiªu .........................................................................................470 2. Ch−¬ng tr×nh s¶n phÈm tÝn dông ........................................................................470 3. Héi ®ång Phª duyÖt Ch−¬ng tr×nh S¶n phÈm Míi ............................................471 4. Quy tr×nh phª duyÖt s¶n phÈm míi .....................................................................472 5. Néi dung b¶n ®Ò ¸n ch−¬ng tr×nh s¶n phÈm míi ...............................................473 6. TriÓn khai thö nghiÖm s¶n phÈm míi .................................................................474 7. §¸nh gi¸ xem xÐt l¹i sau khi triÓn khai s¶n phÈm míi......................................475 CHƯƠNG XVI. H TH NG QU N TR THÔNG TIN TÍN D NG .....................476 1. Ho¹t ®éng th«ng tin tÝn dông (TTTD) trong hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n (NHNo) .....................................477 1.1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng TTTD .............................................................................477 1.2. Ph¹m vi ®iÒu chØnh ...........................................................................................477 1.3. Môc ®Ých vµ ý nghÜa.........................................................................................477 2. Nguyªn t¾c tæ chøc, vËn hµnh vµ qu¶n lý hÖ thèng TTTD................................478 2.1. Yªu cÇu ®èi víi TTTD .....................................................................................478 2.2. C¬ cÊu tæ chøc vµ ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm qu¶n lý hÖ thèng TTTD ...................479 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 15. 14 M CL C 3. Sö dông c¸c TTTD ................................................................................................483 3.1. Môc ®Ých sö dông TTTD ..................................................................................483 3.2. QuyÒn h¹n cña ng−êi sö dông s¶n phÈm TTTD ..............................................484 3.3. Tr¸ch nhiÖm thñ tr−ëng ®¬n vÞ cã ®¨ng ký truy cËp, khai th¸c vµ sö dông TTTD ..............................................................................................................484 3.4. Tr¸ch nhiÖm cña ng−êi trùc tiÕp khai th¸c, sö dông TTTD .............................485 4. Quy tr×nh cËp nhËt, bæ sung vµ trao ®æi th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ...................485 4.1. Quy tr×nh nghiÖp vô TTTD t¹i Chi nh¸nh NHNo ............................................485 4.2. Quy tr×nh nghiÖp vô TTTD t¹i Trung t©m TTTD cña Héi së chÝnh .................489 4.3. Tæng hîp vµ kÕt xuÊt th«ng tin ........................................................................490 5. Ph©n lo¹i vµ tæ chøc hÖ thèng TTTD ..................................................................492 5.1. HÖ thèng TTTD cña kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp ...........................................492 5.2. HÖ thèng TTTD cña kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n .....................................................495 5.3. HÖ thèng TTTD cña kh¸ch hµng lµ c¸c TCTD.................................................497 6. HÖ thèng th«ng tin, b¸o c¸o tÝn dông ..................................................................498 6.1. H×nh thøc b¸o c¸o ............................................................................................499 6.2. B¸o c¸o chÊt l−îng tÝn dông (ph©n lo¹i tÝn dông theo møc ®é rñi ro)..............499 6.3. B¸o c¸o møc ®é tËp trung tÝn dông ..................................................................499 7. Phô lôc: C¸c biÓu mÉu b¸o c¸o ............................................................................500 Bi u s TT01. H sơ khách hàng (doanh nghi p) ..................................................502 Bi u s TT02. H sơ khách hàng (cá nhân)............................................................503 Bi u s TT03. Báo cáo ti p th khách hàng............................................................504 Bi u s TT04. Báo cáo thông tin cơ b n ................................................................505 Bi u s TT05. S nh t ký .......................................................................................506 Bi u s TT06. Thông báo v bi n ng tình hình c a khách hàng ........................507 Bi u s TT07. Tình hình tài chính c a khách hàng DN .........................................508 Bi u s TT08. B ng quan h tín d ng v i khách hàng...........................................510 Bi u s TT09. B ng quan h tín d ng (ng n h n) v i khách hàng ........................512 Bi u s TT10. B ng quan h tín d ng (trung, dài h n) v i khách hàng.................513 Bi u s TT11. B ng quan h tín d ng v i khách hàng...........................................514 Bi u s TT12. Thông tin v tài s n c m c ............................................................515 Bi u s TT13. Quan h b o lãnh ............................................................................516 Bi u s TT14. Thông tin tài chính hàng năm c a doanh nghi p ............................517 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 16. 15 M CL C Bi u s TT15. Tóm t t di n bi n tài chính hàng năm c a doanh nghi p ...............518 Bi u s TT16. Thông tin phi tài chính i v i doanh nghi p .................................520 Bi u s TT17. Thông tin khách hàng là cá nhân ....................................................521 Bi u s TT18. Báo cáo tình hình tài chính c a khách hàng cá nhân ......................522 Bi u s TT19: Báo cáo thu nh p và chi phí khách hàng cá nhân ...........................523 Bi u s TT20. Tình hình tài chính c a khách hàng TCTD.....................................524 Bi u s TT21. Tóm t t di n bi n tài chính hàng năm c a TCTD ..........................527 Bi u s TT22. Thông tin tài chính TCTD ..............................................................529 Bi u s TT23. Phân lo i n theo ch t lư ng ..........................................................530 Bi u s TT24. Danh m c tín d ng phân theo chi nhánh và lo i ti n t ..................531 Bi u s TT25. Danh m c tín d ng phân theo m c ích cho vay và lo i hình DN 532 Bi u s TT26. 10 khách hàng vay l n nh t ............................................................533 Bi u s TT27. Danh m c tín d ng phân theo ngành kinh t và lo i hình doanh nghi p ...........................................................................................................534 Bi u s TT28. Danh m c tín d ng phân theo hình th c b o m ti n vay ............535 Bi u s TT29. Danh m c tín d ng phân theo th i h n ...........................................536 Bi u s TT30. Báo cáo khách hàng có t ng dư n l n ...........................................537 S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 17. 16 D ANH M C T VI T T T DANH M C T VI T T T ALCO U ban qu n lý tài s n n có BCT CV Báo cáo th m nh cho vay BHYT B o hi m y t CBTD Cán b tín d ng CIC Trung tâm thông tin tín d ng CIH Trung tâm thông tin tín d ng c a NHNo & PTNT VN CP Chi phí u tư DA T D án DN Doanh nghi p u tư nư c ngoài DN TNN Doanh nghi p DN VVN Doanh nghi p v a và nh Doanh nghi p Nhà nư c DNNN H QT Hi ng qu n tr H XLRR Hi ng x lý r i ro IRR T su t hoàn v n n i b Thư tín d ng L/C NHCV Ngân hàng cho vay u tư và Phát tri n NH T&PT Ngân hàng Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam NHNN VN NHNo & PTNT VN Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Ngân hàng thương m i NHTM Ngân hàng thương m i c ph n NHTMCP Ngân hàng thương m i qu c doanh NHTMQD NPV Giá tr hi n t i ròng Phương án s n xu t kinh doanh PASXKD PN & XLRR Phòng ng a và x lý r i ro Phân xư ng PX QLDN Qu n lý doanh nghi p S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 18. 17 GI I THÍCH THU T NG GI I THÍCH THU T NG 1. Ân h n là kho ng th i gian t ngày khách hàng nh n ti n vay l n u tiên cho n trư c ngày b t u c a kỳ h n tr n u tiên. 2. B o m ti n vay là vi c t ch c tín d ng áp d ng các bi n pháp nh m phòng ng a r i ro, t o cơ s kinh t và pháp lý thu h i ư c các kho n n ã cho khách hàng vay. 3. B o m ti n vay b ng tài s n hình thành t v n vay là vi c khách hàng vay b o m th c hi n nghĩa v tr n cho dùng tài s n hình thành t v n vay chính kho n vay ó i v i t ch c tín d ng. 4. B o lãnh b ng tài s n c a bên th ba (g i là bên b o lãnh) là vi c bên b o lãnh cam k t v i NHNo & PTNT VN v vi c s d ng tài s n thu c quy n s h u, giá tr quy n s d ng t c a mình, i v i DNNN là tài s n thu c quy n qu n lý, s th c hi n nghĩa v tr n thay cho khách hàng vay, n u n h n tr n d ng mà khách hàng vay th c hi n không úng nghĩa v tr n . 5. B o lãnh b ng tín ch p c a t ch c oàn th chính tr - xã h i là bi n pháp b o m ti n vay trong trư ng h p cho vay không có b o m b ng tài s n, theo ó t ch c oàn th chính tr - xã h i t i cơ s b ng uy tín c a mình b o lãnh cho cá nhân và h gia ình nghèo vay m t kho n ti n nh t i t ch c tín d ng sn xu t kinh doanh, làm d ch v . 6. B t ng s n và ng s n B t ng s n là các tài s n không di d i ư c, bao g m: + t ai + Nhà , công trình xây d ng g n li n v i t ai k c các tài s n g n li n v i nhà , công trình xây d ng ó. + Các tài s n g n li n v i t ai + Các tài s n khác do pháp lu t quy nh ng s n là nh ng tài s n không ph i là b t ng s n. Quy n tài s n không ph i là b t ng s n. Xem gi i thích t i m c 45 ph n Gi i thích thu t ng này. 7. Cá nhân kinh doanh: Công dân Vi t Nam 18 tu i, có v n, có s c kho , có k thu t chuyên môn, có a i m kinh doanh phù h p v i ngành ngh và m t hàng kinh doanh không b pháp lu t c m kinh doanh u ư c kinh doanh. 8. Các báo cáo tài chính là b ng cân i tài s n, báo cáo k t qu kinh doanh (l , lãi), báo cáo dòng ti n và các tài li u tài chính khác có liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. 9. Các t ch c tín d ng là các t ch c tín d ng ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng. S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 19. 18 GI I THÍCH THU T NG 10. Chi nhánh NHNo & PTNT VN bao g m các S giao d ch, các chi nhánh c a NHNo & PTNT VN. 11. Cho vay là m t hình th c c p tín d ng, theo ó NHNo & PTNT VN giao cho khách hàng s d ng m t kho n ti n s d ng vào m c ích và th i gian nh t nh theo th a thu n v i nguyên t c có hoàn tr c g c l n lãi. 12. Cho vay có b o m b ng tài s n là vi c cho vay v n c a t ch c tín d ng mà theo ó nghĩa v tr n c a khách hàng vay ư c cam k t b o m th c hi n b ng tài s n c m c , th ch p, tài s n hình thành t v n vay c a khách hàng vay ho c b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba. 13. Doanh nghi p là t ch c kinh t có tên riêng, có tài s n, có tr s giao d ch n nh, ư c ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t nh m m c ích th c hi n các ho t ng kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. 14. D án u tư, phương án s n xu t kinh doanh, d ch v ho c d án u tư, i s ng (sau ây g i t t là d án, phương án) là m t t p h p phương án ph c v xu t v nhu c u v n, cách th c s d ng v n, k t qu tương ng thu nh n g ư c trong m t kho ng th i gian xác nh i v i ho t ng c th s n x u t, kinh doanh, d ch v , u tư phát tri n ho c ph c v i s ng. 15. i di n c a h gia ình ( i u 117- B lu t Dân s ): a. Ch h có th u quy n cho thành viên khác ã thành niên làm i di n c a ch h trong quan h dân s . b. Ch h là i di n c a h gia ình trong các giao d ch dân s vì l i ích chung c a h , cha, m ho c m t thành viên khác ã thanh niên có th là ch h . c. Giao d ch dân s do ngư i i di n c a h gia ình xác l p, th c hi n vì l i ích chung c a h làm phát sinh quy n, nghĩa v c a c h gia ình. 16. ai di n c a t h p tác ( i u 121 – B lu t Dân s ): i di n c a t h p tác trong các giao d ch dân s là t trư ng do các t viên c ra. T trư ng t h p tác có th u quy n cho t viên th c hi n m t s công vi c nh t nh c n thi t cho t . Giao d ch dân s do ngư i i di n c a t h p tác xác l p, th c hi n vì m c ích ho t ng c a t h p tác theo quy t nh c a a s t viên làm phát sinh quy n, nghĩa v c a t h p tác. 17. i u ch nh kỳ h n tr n là vi c NHNo & PTNT VN khách hàng th a thu n v vi c thay i các kỳ h n tr n ã th a thu n trư c ó trong h p ng tín d ng. 18. ng ti n cho vay là ng ti n c a món vay (Vi t Nam ng ho c USD,…) 19. Gia h n n vay là vi c NHNo & PTNT VN ch p thu n kéo dài thêm m t kho ng th i gian ngoài th i h n cho vay ã th a thu n trư c ó trong h p ng tín d ng. S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
 20. 19 GI I THÍCH THU T NG 20. Gi i ngân là vi c NHNo & PTNT VN chuy n ti n (chi ti n m t, chuy n kho n) cho ngư i vay theo th a thu n trong h p ng tín d ng ho c chi tr theo ch d n c a ngư i vay thanh toán ti n mua hàng hóa, d ch v , … phù h p v i m c ích vay. 21. Giám sát kho n vay là vi c qu n lý, theo dõi, phân tích các thông tin có liên quan th c hi n k ho ch kinh doanh, kh năng n tình hình s d ng ti n vay, ti n tr n và m c tr n c a ngư i vay. 22. H n ch năng l c hành vi dân s ( i u 24- B lu t Dân s ): - Ngư i nghi n ma tuý ho c nghi n các ch t kích thích khác d n n phá tán tài s n c a gia ình, thì theo yêu c u c a ngư i có th m quy n, l i ích liên quan, cơ quan ho c t ch c h u quan, toà án có th ra quy t nh tuyên b là ngư i b h n ch năng l c hành vi dân s . - M i giao d ch dân s liên quan n tài s n c a ngư i b h n ch năng l c ng ý c a ngưòi i di n theo pháp lu t. hành vi dân s ph i có s 23. H n m c tín d ng là m c dư n vay t i a ư c duy trì trong m t th i h n nh t nh mà NHNo & PTNT VN và khách hàng ã th a thu n trong h p ng tín d ng. 24. Ho t ng thông tin tín d ng là vi c thu th p, t ng h p, cung c p, phân tích x p lo i, d báo, trao i, khai thác và s d ng thông tin tín d ng. 25. H gia ình ( i u 116- B lu t Dân s ): là nh ng h mà các thành viên có tài s n chung ho t ng kinh t chung trong quan h s d ng t, trong ho t ng s n xu t nông, lâm, ngư nghi p và trong m t s lĩnh v c s n xu t kinh doanh khác do pháp lu t quy nh, là ch th trong các quan h dân s ó. 26. H p ng h p tác có các n i dung ch y u sau ây: - M c ích, th i h n h p ng h p tác. - H tên, nơi cư trú c a t trư ng và các t viên - M c óng góp tài s n, n u có; phương th c phân chia hoa l i, l i t c gi a các t viên. - Quy n, nghĩa v và trách nhi m c a t trư ng, c a các t viên. - i u ki n nh n t viên m i và ra kh i t h p tác. - i u ki n ch m d t h p tác. - Các th a thu n khác. 27. K ho ch kinh doanh là m t k ho ch s n xu t, ti p th và bán s n ph m c a ngư i vay trong ó th hi n t ng m c v n u tư d ki n, các ho t ng, thu nh p, chi phí và kh năng tr n . S tay Tín d ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CTF Ltd.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2