Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
94
lượt xem
13
download

Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

  1. S OÅ THEO DOÕ I KHIEÁ U NAÏ I C UÛ A KHAÙ C H HAÙ N G Stt Teân khaùch Noäi dung khieáu naïi Ngaøy Boä phaän Keát quaû Ngaøy giaûi haøng giaûi quyeát quyeát
Đồng bộ tài khoản