Sổ theo dõi tài sản cố định

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.439
lượt xem
153
download

Sổ theo dõi tài sản cố định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Sổ theo dõi tài sản cố định

  1. SOÅ THEO DOÕI TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH Ñeán 31/9/2002 Nhaø cöûa, vaät PTvaän taûi, duïng STT CHÆ TIEÂU Toång Maùy moùc thieát bò Caây laâu naêm Khaùc kieán truùc cuï quaûn lyù I Nguyeân giaù TSCÑ #REF! 1 Soá dö ñaàu kyø #REF! #REF! 0 2 Soá taêng trong kyø 0 trng ñoù: - Mua saém môùi 0 - Xaây döïngmôùi 0 3 Soá giaûm trong kyø 0 trong ñoù: - Thanh lyù 0 - Nhöông baùn #REF! 4 Soá dö cuoái kyø 0 #REF! #REF! 0 0 0 Trong ñoù: - Chöa söû duïng heát 0 - Ñaõ khaáu hao heát 0 - Chôø thanh lyù II Giaù trò ñaõ hao moøn 0 96,343,610 Ñaàu kyø 59,609,055 36,734,555 #REF! Taêng trong kyø #REF! #REF! 0 Giaûm trong kyø 0 #REF! Soá dö cuoái kyø #REF! #REF! III Giaù trò coøn laïi 0 0 #REF! Ñaàu kyø 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! Cuoái kyø 0 #REF! #REF! 0 0 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 10 naêm 2002 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản