intTypePromotion=1

Sổ theo dõi thông tin khách hàng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
589
lượt xem
33
download

Sổ theo dõi thông tin khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ theo dõi thông tin khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ theo dõi thông tin khách hàng

  1. P HIEÁ U THOÂ N G TIN KHAÙ C H HAØ N G Teân khaùch haøng: Ñòa chæ: Ngöôøi lieân laïc: Ñieän thoaïi: Fax: Stt Ngaøy Noäi dung thoâng tin Thôøi haïn Ngöôøi giao Ngöôøi ñöôïc Ghi chuù giaûi quyeát chuyeån giao (caùch giaûi quyeát)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2