Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh, chương 17

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
150
lượt xem
69
download

Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh, chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ khối của máy phát FM hai chiều. Sơ đồ khối của máy phát FM trực tiếp sử dụng vi mạch tổ hợp được vẽ trên hình (5-23). Máy phát FM gián tiếp được sử dụng rộng rãi hơn máy phát FM trực tiếp, vì máy phát FM trực tiếp không có tính ổn định cao. Theo quy định của FCC là không sử dụng vòng ÀC. Máy phát có sơ đồ khối như hình (5-23)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh, chương 17

  1. Chương 17 HEÄ THOÁNG TRUYEÀN THOÂNG FM HAI CHIEÀU 1. Maùy phaùt radio FM hai chieàu: Soùng mang chöa Soùng mang IF Soùng mang RF ñieàu bieán ñaõ ñieàu bieán ñaõ ñieàu bieán 12,5Mhz-14,5Mhz 150Mhz-174Mhz Xtal Maïch buø Maïch Maïch Maïch f1 nhieät ñoä ñieàu pha khueách ñaïi nhaân x12 Antena Xtal 0Mhz-3Mhz Maïch f2 BPF Chuyeån KÑCS Tín hieäu maïch audio choïn Xtal Microphone keânh Maïch Maïch KÑ f3 giôùi haïn aâm thanh Xtal f4 Electric Maïch PTT VOX Hình 5-23 :Sô ñoà khoái cuûa maùy phaùt FM hai chieàu. Sô ñoà khoái cuûa maùy phaùt FM tröïc tieáp söû duïng vi maïch toå hôïp ñöôïc veõ treân hình (5-23). Maùy phaùt FM giaùn tieáp ñöôïc söû duïng roäng raõi hôn maùy phaùt FM tröïc tieáp, vì maùy phaùt FM tröïc tieáp khoâng coù tính oån ñònh cao. Theo quy ñònh cuûa FCC laø khoâng söû duïng voøng AFC. Maùy phaùt coù sô ñoà khoái nhö hình (5-23) hoaït ñoäng treân baêng taàn töø 150Khz ñeán 174Mhz. Boä chuyeån maïch choïn keânh caáp nguoàn cho moät
  2. trong boán maïch dao ñoäng thaïch anh hoaït ñoäng taïi taàn soá töø 12,5 Mhz ñeán 14,5Mhz phuï thuoäc vaøo taàn soá soùng mang phaùt ra taïi ngoõ ra cuoái cuøng cuûa maùy phaùt. Maïch ñieàu bieán pha söû duïng diode varactor ñöôïc ñieàu bieán vôùi tín hieäu audio taïi ngoõ ra cuûa maïch giôùi haïn. Bieân ñoä cuûa tín hieäu audio ñöôïc giôùi haïn laïi sao cho maùy phaùt khoâng vöôït quaù möùc kích thích soùng mang IF ñaõ ñöôïc ñieàu bieán seõ ñöôïc khueách ñaïi leân vaø nhaân leân 12 laàn ñeå taïo ra taàn soá soùng mang RF phuø hôïp. Tín hieäu RF ñöôïc khueách ñaïi laàn nöõa vaø ñöôïc loïc tröôùc khi truyeàn ñi. Vcc Q1  Vcc maùy phaùt   Q2 Vcc maùy thu  PTT hoaëc chuyeån maïch VOX   Hình 5-24 : Sô ñoà nguyeân lyù PTT. Hoaït ñoäng cuûa maïch nhö sau: Khi nhaán phím cuûa PTT thì chuyeån maïch seõ noái ñaát cöïc Base cuûa Q1 laøm cho Q2 ngöng daãn vaø Q1 seõ daãn. Khi Q2 ngöng daãn thì nguoàn cung caáp caáp cho maùy phaùt ñoàng thôøi ngaét nguoàn cung caáp cho maùy thu. Muoán cho laøm vieäc thì coâng taéc PTT seõ môû ra luùc naøy Q1 ngöng daãn seõ ngaét nguoàn Vcc cung caáp cho maùy phaùt ñoàng thôøi Q2 daãn trôû laïi caáp nguoàn cho maùy thu, luùc ñoù maùy thu laøm vieäc. Ngoaøi nhöõng maùy phaùt hieän ñaïi coøn ñöôïc trang bò boä VOX (Voice operated transmitter) VOX laø moät boä phaän hoaït ñoäng moät caùch töï ñoäng khi coù aâm thanh ñöa vaøo micro, treân maïch VOX coù nhöõng phím nhaán töï ñoäng. Khi coù tín hieäu ñöa vaøo micro thì nhöõng phím naøy töï ñoäng ñoùng laïi vaø maïch VOX baét ñaàu hoïat ñoäng. Maùy coù trang bò maïch VOX yeâu caàu
  3. phaûi coù moät micro beân ngoaøi ñeå nhaän tín hieäu. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa VOX tieâu bieãu ñöôïc veõ treân hình (5-24). Hoaït ñoäng cuûa maïch nhö sau: nguoàn tín hieäu audio ñöa vaøo micro naèm trong daûi taàn töø 400Hz ñeán 600Hz, nguoàn tín hieäu naøy ñöôïc loïc vaø khueách ñaïi bôûi Q1, Q2, Q3. Ngoõ ra cuûa Q3 ñöôïc chænh löu vaø ñieàu khieån bôûi Q4 hoaït ñoäng. Khi Q4 daãn thì maïch PTT seõ noái mass vaø cho pheùp maùy phaùt hoïat ñoäng, maùy thu ngöng hoaït ñoäng. Khi khoâng coù tín hieäu audio vaøo thì Q4 ngöng daãn vaø PTT hôû maïch, khoâng cho pheùp maùy phaùt laøm vieäc ñoàng thôøi cho pheùp maùy thu hoaït ñoäng. Vcc   Ñeán maïch PTT   Q1  Q3 Ngoõ vaøo tín hieäu aâm thanh  Q2 Q4 Diode chænh löu     Hình 5-25: Sô ñoà nguyeân lyù cuûa maïch VOX. 2. Maùy thu Radio FM hai chieàu: Sô ñoà khoái cuûa maùy thu treân hình (5-26) coù boán keânh ñöôïc tích hôïp laïi thaønh moät maïch ñaët trong maùy thu vôùi boán maïch dao ñoäng rieâng bieät. Khi maùy thu hoaït ñoäng thì moät trong boán maïch dao ñoäng seõ hoaït ñoäng theo phuï thuoäc vaøo vò trí chuyeån maïch choïn keânh. Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch ñöôïc nhaân leân 9 laàn. Tín hieäu taïi ngoõ ra cuûa boä phaän ñöôïc ñöa vaøo maïch troän, taïi ñaây noù phaùch vôùi tín hieäu RF vaøo taïo ra taàn soá trung taàn 20Mhz.
  4. Loaïi maùy thu naøy ñöôïc söû duïng “ low side injection” vaø taàn soá dao ñoäng ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: TansoRF  20 Mhz Taàn soá thaïch anh = 9 Tín hieäu IF ñöôïc loïc, khueách ñaïi, giôùi haïn laïi bieân ñoä vaø sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo maïch taùch soùng bieán ñieäu taàn soá ñeå giaûi ñieàu bieán. Ñieän aùp ngoõ ra maïch taùch soùng bieán ñieäu taàn soá ñöôïc khueách vaø ñöa ra loa. Moät loaïi maïch khueách ñaïi, neùn nhieãu tieâu bieåu ñöôïc veõ treân hình (5-27). Maïch neùn seõ bò khoùa bôûi tín hieäu nhieåu beân ngoaøi taïi ngoõ ra cuûa maïch khueách ñaïi audio.
  5. Antena RF IF ï150Mhz-174Mhz 20 Mhz BFP AGC Khueách ñaïi Maïch Khueách BFP Khueách Maïch giôùi RF troän ñaïi IF BFP ñaïi IF haïn KÑ aâm Maïch nhaän BFP thanh daïng taàn soá Maïch buø Maïch KÑCS aâm nhieät ñoä neùn thanh Xtal Xtal Xtal Xtal f1 f2 f3 f4 Loa Chuyeån maïch choïn keânh Hình 5-26 :Sô ñoà khoái cuûa maùy thu FM 2 chieàu. Khi maùy thu khoâng nhaän ñöôïc tín hieäu RF thì maïch AGC laø nguyeân nhaân laøm taêng ñoä lôïi cuûa maùt thu ñeán giaù trò cöïc ñaïi. Ñoä lôïi maùy thu taêng leân laøm cho tín hieäu nhieãu trong maùy thu taêng theo, tín hieäu nhieãu naèm trong daûi taàn töø 3Khz ñeán 5Khz. Khi tín hieäu nhieãu ñang coù trong maùy thu taêng quaù möùc cho pheùp, maïch khueách ñaïi audio seõ ngöng
  6. hoaït ñoäng, maùy thu seõ ngöng hoaït ñoäng. Maïch loïc daûi thoâng ngoõ vaøo chæ cho pheùp tín hieäu nhieãu coù taàn soá töø 3Khz ñeán 5Khz ñi qua, tín hieäu nhieãu naøy seõ ñöôïc khueách ñaïi vaø chænh löu. Ñieän aùp ngoõ ra maïch chænh löu ñöôïc xaùc ñònh döïa theo ñieàu kieän ngaét daãn cuûa chuyeån maïch Q3. Khi Q3 daãn, seõ caáp nguoàn cho maïch khueách ñaïi audio. Khi Q3 ngöng daãn seõ ngaét nguoàn cung caáp cho khueách ñaïi audio, maùy thu seõ ngöng hoaït ñoäng. Rx laø bieán trôû ñieàu chænh ñoä nhaïy cuûa maïch neùn. Vcc     Ngoõ vaøo    Q3    Q1 Diode chænh löu   Q2 Ñeán maïch    KÑ aâm thanh Rx  Hình 5-27 :Maïch neùn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản