intTypePromotion=1

Sóc Trăng - Nơi hội tụ nền văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
5
download

Sóc Trăng - Nơi hội tụ nền văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sóc Trăng nằm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long với dân số 1.302.562 người, gồm ba dân tộc chính là Kinh, Khmer và Hoa cùng chung sống với nhau từ nhiều thế kỷ qua. Bởi vậy, Sóc Trăng là nơi hội tụ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, là xứ sở của lễ hội và cũng là nơi có những ngôi chùa đẹp nhất Nam Bộ. Về thăm Sóc Trăng, khách du lịch sẽ có dịp được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo của những ngôi chùa cổ kính, cùng vui với không khí náo nhiệt, sôi nổi của các lễ hội truyền thống của cả 3 dân tộc. Không chỉ có vậy, Sóc Trăng còn thu hút khách du lịch với cảnh sông nước mênh mông, vườn cây ăn trái hay rừng tràm, rừng bần, rừng đước bạt ngàn của hạ lưu sông Hậu hữu tình mến khách, đem lại sự thoải mái, hấp dẫn cho chuyến đi của khách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sóc Trăng - Nơi hội tụ nền văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc

Soc Trang phat trien ben virng va thjnh vugng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SOC TR^NG<br /> N d i HOI TU NEN VAN HOA<br /> DAM DA BAN s X c DAN TdC<br /> TRAN A QL A N G<br /> Gidm ddc Sd Vdn hod, The thao vd Du lich tinh Sdc Trdng<br /> <br /> Soc Trang n^m trong viing Dong bing song Guru Long voi dan so 1.302.562 to, den mugt dugc thiep vang thi<br /> nguoii, gom ba dan tgc cbinb la Kinh, Kbmer va Hoa cimg chung song vdii nhau hien cic hinh anh ndi vl cugc ddi<br /> tir nhieu the ky qua. Bq[i vay, Soc Trang la noi hgi tu nen van boa dam da ban sac difc Phat, vl sinh boat Phat phap.<br /> dan tgc, la xu sd cua \h bgi va cung la noi co ntiiJfng ngo! chiia dep nhat Nam Bg. Trdn trin va tudng dugc ve nhilu<br /> Ve tham Soc Trang, khach du licb se cb dip dugc chiem nguong cong trinb kien hinh inh, hoa van, thi hien sy hda<br /> triic dgc dao qua nhiifng ngoi chiia co kinb, cimg vui v6i kbong kbi nao nbiet, soi hgp giua phat phap va hdi boa. Noi<br /> noi cua cac l i hgi truyen thong cua ca 3 dan tgc. Khong chi co vay, Soc Trang chinh dien la biic tugng Phat to ngdi<br /> cdn tbu hilt khach du lich vdi canh sdng nudc menh mdng, vudn cay an trai bay tren Ida sen long liy tao nen sy uy<br /> rimg tram, rirng ban, rirng dudc bat ngan cua vung ha luu sdng Hau hiiiu tinb men nghiem thanh thoat. Trong chiia cdn<br /> khacb, dem lai su thoai mai, hap d§n cho chuyen di cua khacb. trung bay cac vat dung ciia ngudi<br /> Khmer xua nhu mdt each bao tdn va<br /> phat huy net sinh boat van hda cd<br /> Noi cd nhiifng ngdi chiia dep Ben canh dd, toa lac d sd 71 xiti cua dan tdc minh. Mai chiia<br /> nhat Nam Bg dudng Mau Than, khdm 5, phudng cung dugc trang trf bing cac phii<br /> 6, thanh phd Sdc Trang, chiia dieu hfnh chim thu cung nhu li<br /> Ddng bang sdng Ciru Long la<br /> Kh'leang la ngdi chiia cd nhat d Sdc nhifng bfnh anh tugng trung cho triet<br /> vung dat cd ddng bao Khmer sinh<br /> Trang, cd tudi thg gin 500 nam, ly nha Phat. Cd thi ndi loan bd mai<br /> sdng va Sdc Trang la mdt trong<br /> nhung noi cd ngudi Khmer tap dugc xay dyng vao khoang nam chua la mgt cdng trinh kiln tnic ddc<br /> trung ddng nhat. Trong sinh hoat 1533, gin liln vdi nhirng truyln dao thi hien quan niem, trill ly vl<br /> ddi sdng, ngudi Khmer xem trgng thuyet vl dja danh Sdc Trang. Chiia mdi giao boa giifa Phat - Con ngudi<br /> Cifc boat ddng van hda tfn ngudng Kh'leang dugc xay tren nin dat cao - Trdi ciia ngudi Khmer<br /> tam linh. Vi thi khdng cd gf xa la rgng, khdng gian thdng thoang, Nam tga lac d so 73B dudng Le<br /> khi dat chan din Sdc Trang, di den xung quanh cd nhilu cay xanh. Hdng Phong, phudng 3, thanh phd<br /> dau chiing ta cung thay cd sy hien Cdng chiia dugc trang trf hoa van ciu Sdc Trang, tinh Sdc Trang, each<br /> dien ciia nhung ngdi chiia Idn, nhd ky vdi mau sic rye rd mang dam trung tam thanh phd khoang 2km.<br /> khac nhau. Nhung ngdi chiia d Sdc phong each van hoa Cham. Ben Chiia Dai la mgt ngdi chiia dep.<br /> liang cd quan thi kiln true dep nong chi'nh Jicn cd 16 col biiiig gd ihaiili blnh \di ihicn nhien .\aiih. la<br /> mat, linh thieng vii tdn vinh cac gia<br /> tri Ijch sir van hda truyln thdng ChUa Sd Ldn<br /> hfnh thanh viing dai Sdc Trang ndi<br /> rieng vii viing Ddng bang sdng Ciiu<br /> Long ndi chung.<br /> Nam tren qudc Id 1 A, each thanh<br /> phd Sdc Trang 12km, hudng tu thanh<br /> phd Sdc Trang di Bac Lieu, net dac<br /> siic cLia chiia Sii Ldn la sir dung<br /> nhrnig manh bat (chen), dia sudp len<br /> tudng irang trf cho ngdi chiia, bdi<br /> vay chiia cdn dugc ggi ki chiia Qien<br /> Kilu. Ky thuat dp su dgc dao da lao<br /> nen ve dep rieng rat in tugng ciia<br /> ngdi chiia. Tai chiia Sii Ldn cdn ktu<br /> gai nidi bd siai tap 'd gd quy hiem<br /> duoc cham, kham rai linh le mang<br /> dam net dep van hda viing DBSCl.<br /> <br /> <br /> So 4/2010<br /> Kinh te v a Dit bao<br /> 33<br /> Soc Trang phat trien ben virng va thjnh vugng<br /> <br /> <br /> noi cu trii ciia hang van con dai qua. lich trong va ngoai nudc tham quan. nhjp nhat d viing Ddng bing sdng<br /> Qiiia Doi cdn dugc ggi la chtia Ma Nai day cd cac cdng trinh kiln Uiic Cim Long. Ghe tau tir cac nai den<br /> Tdc hay chiia Mahatuc. Chiia dugc nghe thuat mang vdc ding cd kinh day de mua bin, trao ddi dii Ioai<br /> xay dyng vao the ky 16 va da dugc vdi nhiing tic phim dieu khic dan bang hda. Vao nhung ngay giap<br /> triing tu nhilu lin. Chiia dugc xay gian, dam net van hda dan tdc. Dien Tet, canh chg cang nhdn nhip, nao<br /> dung theo ldi kiln triic truyln thdng tfch khoang vai ha la "ban sao" vdi nhiet ban. Td md sang sdm, chg ndi<br /> Khmer Dac biet khudn vien chiia quy md nhd ban cdng vien van hoa Nga Nam da boat ddng, khu vyc<br /> rgng ldn chi'nh la noi cu trii ciia Dim Sen d thanh phd Hd Chf Minh. trung tam ciia chg ndi Ngd Nam cd<br /> hang van con dai qua tir bao ddi Nai day cd the td chifc le cudi, da de'n hang tram ghe, tau dii Ioai dau<br /> nay, chiing treo mfnh tren nhung tiec, vii hdi... Day la dilm cd nhilu san sat nhau. Difng tren bd nhin<br /> canh cay trong khudn vien chiia vao boat ddng, dich vu (vui choi giai trf, xudng, chg ndi lung linh vdi du Ioai<br /> • ban ngay, khoang 6h chilu doi bay nha hang an udng, bieu dien san mau sic ciia anh den. Den nay chg<br /> di kiem an den 5h sang hdm sau lai khau, luu trii...). He thdng cay xanh, ndi Nga Nam vin giif dugc net sinh<br /> quay vl. hoa trai, bl bai, ao ca, du quay... hoat dac trung van hda ciia chg ndi<br /> Mgt cdng trinh kiln triic khdng dugc bd tri hgp ly, hai hoa, gin gui khu vuc Ddng bing Nam Bd.<br /> kem phin ddc dao dd la Bao ting vdi thien nhien vira ydn tinb nhung Den net 1^ hgi truyen thdng<br /> Khmer Sdc Trang nim ddi dien vdi vin sinh ddng. Khu du lich cd the dac trung ciia ca 3 dan tgc<br /> chiia Kh'leang. Day li cdng trinh dap ifng nhu ciu va sd thfch cua Ll hdi Ooc Om Boc - Dua ghe<br /> cd kiln tnic theo phong cich chiia nhilu Ilia tudi, nhilu ddi tugng. Khu Ngo cdn ggi la le ciing trang cua dan<br /> ciia ngudi Khmer Trong bao tang du ljch Binh An ra ddi da phi tan sy tdc Khmer Nam Bg, dugc td chiic<br /> trung bay nhilu hien vat quy, phan binh lang vd'n cd cua mdt Thanh phd vao ngay 14 va 15 thing 10 am lich<br /> anh ddi sdng van boa vat chit va tre mang dam diu in van hda Khmer hang nam. Day la Id hgi tung bimg<br /> tinh thin cua ddng bao Khmer qua d mdt tinh miin Tay Nam Bd. nhat, rdn ra nhit va dugc chd dgi<br /> nhilu thi he nhu: trang" phuc, kien Miin Tay trii phii thudng chd che nhilu nhit trong nam. Ddi vdi ngudi<br /> tnic nha d, chiia, nhac cu... Den nhilu vudn chim riu n't. Song neu Khmer, "Mat Trang" dugc xem nhu<br /> tham Bao tang Khmer Sdc Trang, ban mud'n biet bg nha cd ghen tudng, mdt vj thin dilu tiet miia mang da<br /> du khich hilu ban vl cdng ddng sdng cd tfnh ra sao, nen vl tham giiip bg lam an khi gia trong nam,<br /> ngudi Khmer - bo phan cu dan quan Vudn cd Tan Lang. Thudc xa Long nen trong ngay nay mgi nha diu td<br /> trgng ciia tinb Sdc Trang. Bfnh, huyen Nga Nam, tinh Sdc chiic ll Cling Trang. Hien nay tinh<br /> Sifc cudn hut tir nhifng danh Trang; gin ba muai nam, noi day dang tap trung xay dung dl an nang<br /> lam thing canh binh yen hfnh thanh mdt san chim vdi hang cap le hdi Ooc Om Boc - Dua ghe<br /> Cdn My Phudc li mdt trong ngan con cd sdng tren nhifng cay tre, Ngo Sdc Trang thanh mdt sy kien<br /> nhifng diem ndi bat nhit d Sdc cay dira quen thudc ciia gia dinh dng boat ddng van hda ndi bat cua tinh va<br /> Trang, thudc xa Nhan My, huyen Ke Huynh Van Mudi. Trong vai nam trd la sin phim du ljch dac thii ciia cip<br /> Sach, tinb Sdc Trang; d giua sdng lai day, dng Mudi da ddn du khach viing va Qudc gia trong mdt tuong<br /> Hau, each thj tran Kl Sach chimg din tham quan vudn cd. Tai day dng lai khdng xa.<br /> 10km, de'n Cdn My Phudc du khach dyng mdt thap quan sit cao hon 10 Trong khi dd, Ll hdi Nghinh Ong<br /> cd thi di bing ca dudng thiiy va met dl du khach dugc chiem ngudng dugc xem li mdt trong nhifng ngay<br /> dudng bd rit thuan tien. Vdi khdng cd trong khu vudn cd dien tfch II mang dam tfnh truyln thdng ciia<br /> gian bao la rgng mit, vdi sdng nudc khoang 1,5 ha cua dng. Cd dang nhiing ngu dan viing biln. Theo tin<br /> hifu tfnh tha mdng, nai day da trd sdng d day thudc miy gidng: cd ma, ngudng lau ddi, tuc thd ca Ong la<br /> thanh mdt dilm thu hiit kha ddng cd nga, cd quim, cdng cgc... Ciing mgt net dac sic trong ddi sdng tam<br /> khich tdi tham quan. vdi CO hdi dugc quan sat ddi sdng linh vi ca Ong la mdt vj thin ludn<br /> thyc ciia cac chii cd, du khach cd djp giiip ngu dan vugt qua nhiing phong<br /> Dit xii cdn niy tir xua da ndi<br /> nghi ngai thu gian, cim trai trong ba bao tap, mang lai miia thu hoach<br /> tieng vdi cay hdng xiem, xoai, siu<br /> khudn vien xanh hay thudng thiic hai sin bdi thu.<br /> rieng, cam, quyt, nhan,.... Thu nhap<br /> nhilu mdn dac sin.<br /> chfnh CLia ngudi xif cdn chii yeu dya Cdn Tet Chol-Cbnam-TTimay la<br /> vao canh tic vudn cay dac san vdi Cd le mdt dac trung d cic dia ngay Tet cua ngudi Khmer de mimg<br /> dien tfch tren 300 ha. Ben canh dd, phuang d Ddng bang sdng Cim them tudi mdi, thudng diln ra vao<br /> cic nha vudn d My Phudc da xay Long ma khdng ai khdng nhic tdi ngay 13, 14, 15 thing 4 duong ljch.<br /> dyng md hinh vudn sinh thii dl thu khi de'n Sdc Trang, dd li chg ndi Tet cd truyln Cho-Chnam-Thmay<br /> hut du khach. Nga Nam, huyen Nga Nam, tinh mang dam net van hda truyln thdng,<br /> Nam tren qudc Id 1 A, thanh phd Sdc Trang, la giao dilm ciia nam vdi nhilu nghi thifc va boat ddng van<br /> Sdc Trang, vdi khung canh thien con sdng di nam nga: Ca Mau, VTnh hda, van nghe dan gian phong pha da<br /> nhien biln hda bdn miia hoa li xanh Qudi, Long My, Thanh Tri vi dang, cd sifc Idi cudn, hip din, thu<br /> tuai, khf hau trong lanh, khu van hda Phyng Hiep. Day la mdt trong hiit mgi ngudi din tham gia chung<br /> du lich Bfnh An thu hiit khach du nhiing chg ndi cd tir Mu va nhdn vui vdi ll hdi. G<br /> <br /> So 4/2010<br /> Kinh te va Dit bao<br /> 34<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2