SQL Advanced part 10

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
9
download

SQL Advanced part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 SQL Advanced (bài 4) Toán tử BETWEEN : Toán tử BETWEEN ... AND dùng để lọc ra một khoảng trong dữ liệu giữa 2 giá trị. Giá trị đó có thể là số (numbers), chữ (text) hoặc ngày tháng (dates) Cú pháp : Trích: SELECT column_name FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2 Persons Table

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Advanced part 10

  1. Phần 2 SQL Advanced (bài 4) Toán tử BETWEEN : Toán tử BETWEEN ... AND dùng để lọc ra một khoảng trong dữ liệu giữa 2 giá trị. Giá trị đó có thể là số (numbers), chữ (text) hoặc ngày tháng (dates) Cú pháp : Trích: SELECT column_name FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2 Persons Table : Ví dụ 1: Ta muốn lấy được ra tất cả các giá trị trong LastName trong khoảng từ "Hansen" đến "Pettersen" thì câu lệnh sẽ như sau : Trích: SELECT * FROM Persons WHERE LastName BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen' Kết quả ta có 2 giá trị hiển thị theo alphabetically : Ví dụ 2 : Trong ví dụ này ta sẽ hiện thị ra kết quả không phải trong khoảng 'Hansen' và 'Pettersen' Chỉ cần thêm NOT vào trước BETWEEN : Trích: SELECT * FROM Persons WHERE LastName
  2. NOT BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen' Kết quả sẽ hiển thị những giá trị từ Pettersen trở xuống : dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản