SQL động

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
178
lượt xem
28
download

SQL động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SQL động cho phép bạn xây dựng các thủ tục mang tính tổng quát cao, xử lý được những thao tác mà tên của bảng hay đối tượng muốn truy xuất chỉ xác định được vào lúc chạy chương trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL động

  1. CHÖÔNG 1 CHÖÔNG 16 SQL ÑOÄNG 1. Taïi sao phaûi söû duïng SQL ñoäng, so vôùi caùc leänh SQL thoâng thöôøng SQL ñoäng coù nhöõng ñieåm gì caàn löu yù? 2. Ñeå söû duïng ñöôïc leänh SQL ñoäng caàn phaûi coù ñieàu kieän gì? 3. Haõy cho ví duï veà söû duïng caùc leänh DDL (nhö DROP, CREATE) trong PL/SQL. 4. Haõy neâu caùch söû duïng caùc leänh SELECT, INSERT, UPDATE trong SQL ñoäng. 1.1. ÑAÙP AÙN 1. SQL ñoäng cho pheùp baïn xaây döïng caùc thuû tuïc mang tính toång quaùt cao, xöû lyù ñöôïc nhöõng thao taùc maø teân cuûa baûng hay ñoái töôïng muoán truy xuaát chæ xaùc ñònh ñöôïc vaøo luùc chaïy chöông trình. Chöông trình coù theå phaân tích vaø thöïc thi caùc leänh DML SQL (nhö INSERT, UPDATE …) hay caùc leänh DDL SQL (nhö CREATE TABLE, DROP …). SQL ñoäng cho pheùp khaéc phuïc haïn cheá cuûa ngoân ngöõ PL/SQL, PL/SQL khoâng cho pheùp baïn thöïc thi caùc leänh DDL SQL trong khoái leänh nhöng söû duïng leänh SQL ñoäng baïn coù theå thöïc hieän ñöôïc khaû naêng naøy 2.Muoán söû duïng SQL ñoäng baïn phaûi ñöôïc caáp quyeàn EXECUTE ñeå goïi caùc haøm trong Package DBMS_SQL Ñeå taïo vaø söû duïng ñöôïc caùc haøm trong Package DBMS_SQL baïn caàn keát noái vaøo user SYS ñeå chaïy caùc Script DBMSSQL.SQL vaø PRVTSQL.PLB . Hai script naøy seõ ñöôïc töï ñoäng goïi khi baïn chaïy script toång quaùt CATPROC.SQL . 3. Ví duï veà thöïc thi leänh DROP trong PL/SQL cursor_name INTEGER; ret INTEGER; SQLstring VARCHAR2(100);
  2. BEGIN cursor_name := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR; SQLString:=’DROP TABLE EMP’; --Leänh DDL ñöôïc thöïc thi bôûi thuû tuïc PARSE --Sau quaù trình thöïc thi leänh COMMIT ngaàm ñònh seõ ñöôïc thöïc hieän DBMS_SQL.PARSE(cursor_name, SQLstring, DBMS_SQL.NATIVE); ret := DBMS_SQL.EXECUTE(cursor_name); DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(cursor_name); END; 4. Xem lyù thuyeát muïc 4 (chöông SQL ñoäng).
Đồng bộ tài khoản