Sử dụng bã đâu nành trong thức ăn cá tra - Basa

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
174
lượt xem
53
download

Sử dụng bã đâu nành trong thức ăn cá tra - Basa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng bã đâu nành trong thức ăn cá tra - Basa

 1. SÖÛ DUÏNG KHOÂ DAÀU ÑAÄU NAØNH TRONG NUOÂI CAÙ TRA VAØ BASA TS. Leâ Thanh Huøng ng Khoa Thuûy Saûn Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Download» http://Agriviet.Com
 2. GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com Download» http://Agriviet.Com
 3. NOÄI DUNG TRÌNH BAØY Giôùi thieäu veà caù da trôn vaø caùc loaïi hình saûn xuaát caù tra,basa Taäp tính dinh döôõng caù da trôn Thöùc aên cho caù tra, basa Thaønh phaàn dinh döôõng khoâ daàu ñaäu naønh Moät soá coâng thöùc söû duïng khoâ daàu ñaäu naønh Download» http://Agriviet.Com
 4. CAÙ DA TRÔN (Catfish) - Caù da trôn (catfish) hoï SILURIFORMES vôùi nhieàu gioáng loaøi khaùc nhau nhö caù tra, caù basa, caù treâ, caù ngaùt, caù laêng, caù uùc. Thaân khoâng vaåy, Caù coù boán ñoâi raâu Vi -löng vaø vi ngöïc coù tia vi thöù nhaát cöùng Thöôøng coù vi môõ, Vi ngöïc thöôøng naèm ngang vaø ôû phía buïng, - Coù toång coäng 2584 loaøi caù da trôn ñöôïc xeáp trong 416 gioáng vaø 33 hoï. - Caù coù giaù trò kinh teá vaø ñöôïc nuoâi phoå bieán treân theá giôùi chæ coù 4- 5 loaøi Download» http://Agriviet.Com
 5. NHÖÕNG LOAØI CAÙ DA TRÔN GIAÙTRÒ KINH TEÁ TRÒ Hoï Ictaluridae Caù trôn Myõ (Ictalurus punctatus), ñöôïc nuoâi chuû yeáu taïi Nam Myõ (USA) Pangasiidae ( caù tra, basa, huù, voà ñeùm) taïi VN, Thaùi Lan, Caù da trôn Vieät Nam Campuchia, Indonesia, Malysia Clariidae: goàm Treâ phi (Clarias gariepinus) nuoâi taïi ÑNA, Chaâu Phi; caù treâ traéng (Clarias macrocephalus) nuoâi taïi Thaùi Lan vaø treâ (Clarias Caù da trôn Myõ batrachus) Siluridae : Caù trôn Chaâu Aâu (Silurus glanis) Download» http://Agriviet.Com
 6. SAÛN LÖÔÏNG HAØNG NAÊM CUÛA CAÙ DA TRÔN TREÂN THEÁ GIÔÙI (THOÁNG KEÂ CUÛA FA0 NAÊM 1996) Hoï caù Saûn löôïng naêm Tæ leä (%) (taán) Caù trôn Myõ 219.863 60.9 Caù treâ caùc loaïi 129.641 35.9 Caù tra, basa 7.954 2.2 Caù trôn Chaâu AÂu 667 0.2 Hoï caù UÙc 155 < 0.05 Pimelodidae 5 < 0.05 Prochilodontidae 3
 7. - Thoáng keâ cuûa FAO chöa chính xaùc vì khoâng tính ñöôïc saûn löôïng caù tra, basa cuûa Vieät Nam. - Trong naêm 1966 Vieät Nam ñaõ saûn xuaát 27.000 taán (N.T.Phöông, 1999) 250000 200000 Saûn löôïng caù tra, basa taïi Vieät Nam theo thôøi 150000 gian 100000 50000 0 90 92 02 94 96 98 00 19 19 19 19 19 20 20 Saûn löôïng caù tra ñaõ taêng nhanh töø naêm 1998 khi saûn xuaát gioáng ñaõ phaùt trieån. Saûn löôïng naêm 2003 ñaït 200.000 taán Download» http://Agriviet.Com
 8. CAÙC HÌNH THÖÙC NUOÂI CAÙ TRA, BASA I. NUOÂI BEØ - Beø goã, taäp trung caùc tænh ñaàu nguoàn soâng Cöûu Long - Saûn löôïng coù theå ñaït 200 kg/m3 cho vuï nuoâi 7-8 thaùng - Caù nuoâi chuû yeáu: Caù tra, basa, huù Öu ñieåm -Caù nuoâi coù thòt traéng, naêng suaát cao -Deã quaûn lyù Haïn cheá - Chi phí ñaàu tö cao so vôùi nuoâi ao vaø ñònh möùc thöùc aên cuõng cao hôn. Chi phí giaù thaønh cao hôn nuoâi ao Download» http://Agriviet.Com
 9. CAÙC HÌNH THÖÙC NUOÂI CAÙ TRA, BASA (tt.) II. NUOÂI AO - Coù lòch söû laâu ñôøi taïi ñoàng baèng soâng Cöûu Long - Dieän tích trung bình ao: 2000-5000m2 - Maät ñoä thaû raát cao: 10-20 con/m2 - Naêng suaát trung bình: 150-200 taán/ha Öu ñieåm Bôm nöôùc - Naêng suaát cao, chi phí ñaàu tö thaáp leân ao nuoâi - Gía thaønh caù nuoâi thaáp so vôùi caù beø Haïn cheá -Ao khoâng thay nöôùc thòt caù vaøng. Vì theá, neân thay nöôùc thöôøng xuyeân - Bôm nöôùc ñeå thay thöôøng xuyeân hay taän duïng thuûy trieàu ñeå thay nöôùc Download» http://Agriviet.Com
 10. CAÙC HÌNH THÖÙC NUOÂI CAÙ TRA, BASA (tt.) III. NUOÂI ÑAÊNG QUAÀNG - Phaùt trieån trong nhöõng naêm vöøa qua taïi ñoàng baèng soâng Cöûu Long - Dieän tích trung bình: 0,5 -1,0 ha - Maät ñoä thaû raát cao: 20-30 con/m3 Nuoâi ñaêng quaàng - Naêng suaát trung bình: 200-300 taán/ha Öu ñieåm - Naêng suaát cao hôn ao vaø chi phí ñaàu tö ban ñaàu thaáp hôn beø - Chaát löôïng caù nuoâi töông ñöông caù nuoâi trong beø - Ñònh möùc thöùc aên töông ñöông caù nuoâi ao vaø thaáp hôn caù nuoâi beø - Giaù thaønh caù nuoâi thaáp - Töông lai seõ thay theá daàn beø caù do qui luaät caïnh tranh thò tröôøng Download» http://Agriviet.Com
 11. CAÙC HÌNH THÖÙC NUOÂI CAÙ DA TRÔN MYÕ Nuoâi ao laø chuû yeáu, taäp trung ôû vuøng Missisipi, Alabama (Mieàn Nam nöôùc Myõ) Dieän tích trung bình ao nuoâi raát lôùn: 5-10 ha Naêng suaát ao: 4-5 taán/ha Thôøi gian nuoâi raát laâu: 18-24 Ao nuoâi caù da trôn coù thaùng ñeå coù caù thöông phaåm 1-1,2 dieän tích raát lôùn kg (do caù khoâng taêng tröôûng vaøo muøa ñoâng) Download» http://Agriviet.Com
 12. CAÙC HÌNH THÖÙC NUOÂI CAÙ DA TRÔN MYÕ(tt) Ao nuoâi caù trôn Myõ Download» http://Agriviet.Com
 13. Thu hoaïch caù Download» http://Agriviet.Com
 14. VAÄN CHUYEÅN CAÙ LEÂN XE TAÛI Download» http://Agriviet.Com
 15. Download» http://Agriviet.Com
 16. CAÙC HÌNH THÖÙC NUOÂI CAÙ DA TRÔN MYÕ(tt) Trong nhaø maùy cheá bieán Xe ñoâng laïnh vaän chuyeån caù Baêng chuyeàn taûi caù vaøo cheá bieán Download» http://Agriviet.Com
 17. TAÄP TÍNH DINH DÖÔÕNG VAØ THÖÙC AÊN CUÛA CAÙ TRA, BASA - Trong töï nhieân caù tra, basa laø loaøi aên taïp thieân veà ñoäng vaät. ng - Thöùc aên chuû yeáu trong töï nhieân cuûa caù höông vaø caù gioáng : coân truøng coù kích ng ng thöôùc vöøa côõ mieäng, ñoäng ng ng vaät thaân meàm (nhuyeãn theå ) caù nhoû, muøn baõ. - Khi caù tröôûng thaønh ôû ng nh trong ñieàu kieän nuoâi, thöùc aên chuû yeáu laø thöïc vaät. Download» http://Agriviet.Com
 18. THAØNH PHAÀN DINH DÖÔÕNG CUÛA THÖÙC AÊN NH 0 Thöùc aên luoân chöùa 6 thaønh phaàn nh chính vaø thay ñoåi tuøy theo loaïi thöùc aên 15 10 Nö ôùc Protein 1 - Nöôùc: 10-80% Chaát beùo 9 Boät ñöôøn g 50% Khoaùn g - Protein (ñaïm): 10-60% Proteins Vitamin ù - Chaát beùo : 1- 25% Boät caù - Boät ñöôøng: 0-90% ng Caù Khoaù n g 4.2% Protein - Khoaùng: 2-30% ng 13.9% taïp 5% Caùm 13% 13% - Vitamin: 0-1% Nö ôùc gaïo protein 75.0 % 51% 16% boät chaát ñöôøng beù o Download» http://Agriviet.Com
 19. PROTEINS VAØ ACID AMIN TRONG THÖÙC AÊN Proteins laø hôïp chaát höõu cô chöùa Nitô vaø caáu taïo töø caùc ñôn vò acid amin Ñaïm phi protein chöùa Nitô nhöng khoâng coù caùc acid amin nhö Urea ( khoâng coù giaù trò dinh döôõng) Protein co ùnhieàu taùc duïng nhöng taùc nhie ng duïng chính laø taêng tröôûng, giuùp caù ng ng lôùn nhanh 35 30 Troï n g lö ôï n g c a 25 Sau 4 tuaàn nuoâi vôùi thöùc aên coù haøm 20 löôïng ñaïm khaùc nhau, troïng löôïng caù: 15 - 20% protein: 25 g 10 - 30 % protein: 30 g 5 0 - 35% protein: 30-32 g 0 10 20 30 40 50 60 - 40% protein: 32 g Haøm löôïng ñaïm trong thöùc aên Download» http://Agriviet.Com
 20. PROTEINS VAØ ACID AMIN TRONG THÖÙC AÊN (tt) Thöùc aên coù haøm löôïng protein ng caøng cao, caù caøng mau lôùn ng ng Haøm löôïng protein toái öu cho caù tra, basa Proteins chieám tæ troïng raát cao ng nuoâi ao: trong thöùc aên trung bình 60-70% chi phí thöùc aên 5-50 g: 30-32% Nhu caàu protein cuûa caù tra, 50-100 g: 28-30% basa - Caù boät : 40-45% 100-300 g: 24-26% - Caù gioáng : 32-35% ng 300-500 g: 22-24% - Caù ñang taêng tröôûng: 20-30% ng > 500 g: 20-22% Download» http://Agriviet.Com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản