Sử dụng bảng và tầng

Chia sẻ: Nguyễn Văn Nam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
37
lượt xem
2
download

Sử dụng bảng và tầng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sử dụng bảng và tầng', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng bảng và tầng

 1. Sư dung bang va tâng ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ Chương 3  
 2. Muc đich ̣ ́  Cach sư dung bang ́ ̉ ̣ ̉  Cach sử dung tâng ́ ̣ ̀  Chen multimedia vao tai liêu HTML ̀ ̀ ̀ ̣ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 2 of 17
 3. ́ ́ ̉ ̣ ̉ Câu truc cua môt bang Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 3 of 17
 4. ́ ̣ ̉ Cach tao bang   Using Tables  A single cell table    Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 4 of 17
 5. Cac phân tử tao bang ́ ̀ ̣ ̉   …    …    …    …    …  Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 5 of 17
 6. ́ ̣ ̉ ́ Xac đinh khoang cach  Thuộc tính CELLSPACING định nghĩa không  gian giữa các ô tinh theo pixel. Thuộc tính  ́ CELLPADDING định nghĩa những không gian  bên trong ô của bảng Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 6 of 17
 7. ́ Nôi ô  Thuộc  tính  COLSPAN  và  ROWSPAN  được  sử dụng để tạo ra những ô mà chúng có thể  kéo rộng ra cho hơn một dòng hay cột.   Thuộc tính COLSPAN được sử dụng với thẻ  ,  trong  khi  đó  thuộc  tính  ROWSPAN  được sử dụng với thẻ . Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 7 of 17
 8. Đinh dang dữ liêu trong ô ̣ ̣ ̣  Align = left  Valign = top  Align = center  Valign = middle  Align = right  Valign = bottom  Align = justify  Valign = baseline Data Cell 1 Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 8 of 17
 9. Giới thiêu tâng [1] ̣ ̀  Chung ta co thê đăt môt phân tư trên hay dươi  ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ môt phân tư khac trong tâng ̣ ̀ ̉ ́ ̀  Tọa độ z xác định thứ tự ma  các phần tử được  ̀ hiển thị  Một tầng giống như một khung, nó có thể chứa  nội dung và được chỉ định vị trí ở nơi được yêu  Web Page Programming with cầu  HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 9 of 17
 10. Giới thiêu tâng [2] ̣ ̀  Internet Explorer hô trơ mô hinh CSS ̃ ̣ ̀  Khi chúng sử dụng bảng kiểu thì chúng ta có thể nhóm  các thành phần của trang lại với nhau trong một CSS  (Bảng kiểu hình thác nước )  Bảng kiểu có thể được ap dung cho  tất cả các phần tử  ́ ̣ trong một tài liệu HTML hoăc chi môt sô trong tai liêu. ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣  Những phần tử nay  có thể được điều khiển thông qua  ̀ VBScirpt hay JavaScript  Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 10 of 17
 11. Sử dung tâng ̣ ̀  Sư dung the  ̉ ̣ ̉  Tâng đươc tao ra băng cach sư dung the  co  ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ́ thê co cac kiêu ̉ ́ ́ ̉  Nếu  chúng  ta  muốn  ứng  dụng  kiểu  tầng  cho  tất  cả  những  phần  tử  bên  trong  tầng,  chúng  ta  có  thể  sử  dụng những phần tử như DIV hay SPAN. Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 11 of 17
 12. Sử dung thẻ ̣  The  đươc sư dung đê xac đinh nôi  ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ dung va vi tri tâng trong nôi dung HTML ̀ ̣ ́ ̀ ̣  Chung  ta  co  thê  sư  dung  JavaScript  đê  điêu  ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ khiên cac tâng ̉ ́ ̀ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 12 of 17
 13. ̣ ̣ ̀ Tao môt tâng  Đoan ma sau la môt vi du cach sư dung the  ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ Layer 1 Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 13 of 17
 14. Thêm âm thanh       Phân tư BGSOUND không đươc  ̀ ̉ ̣ Netscape Navigator hô trợ ̃ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 14 of 17
 15. Adding Video  Đê chen môt file video vao tai liêu HTML  ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ta sư dung the   ̉ ̣ ̉   Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 15 of 17
 16. ̀ Chen Java Applet  Đê hiên thi applet, ta cân phai tao môt  ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ trang HTML ma no co thê nap file applet  ̀ ́ ́ ̉ ̣ vao trinh duyêt ̀ ̀ ̣   Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 16 of 17
 17. Gửi tham số vao applet ̀  Cung co thê gưi tham sô vao applet băng  ̃ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ cach sư dung the  trong file HTML ́ ̉ ̣ ̉ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 3/ 17 of 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản