intTypePromotion=1

Sự khác biệt về giới tính đến trạng thái tâm lý trước thi đấu của vận động viên đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
7
lượt xem
0
download

Sự khác biệt về giới tính đến trạng thái tâm lý trước thi đấu của vận động viên đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Đồng Nai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi ứng dụng bảng hỏi POMS để đo lường trạng thái tâm lý trước thi đấu của vận động viên (VĐV) võ cổ truyền (VCT) Đồng Nai. Nghiên cứu đã tiến hành phân tích trạng thái tâm lý trước thi đấu giữa VĐV nam và nữ, khám phá ra có đến 36/40 biểu hiện không có sự khác biệt (trừ biểu hiện Âu sầu; tinh thần sung mãn; tự tin; phẫn nộ) ở ngưỡng xác suất 95%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự khác biệt về giới tính đến trạng thái tâm lý trước thi đấu của vận động viên đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Đồng Nai

  1. 76 Y HOÏC VAØ DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO Söï khaùc bieät veà giôùi tính ñeán traïng thaùi taâm lyù tröôùc thi ñaáu cuûa vaän ñoäng vieân ñoäi tuyeån voõ coå truyeàn tænh Ñoàng Nai TS. Leâ Thò Myõ Haïnh; ThS. Mai Hoàng Phaùt Q TOÙM TAÉT: Sau khi öùng duïng baûng hoûi POMS ñeå ño löôøng traïng thaùi taâm lyù tröôùc thi daáu cuûa vaän ñoäng vieân (VÑV) voõ coå truyeàn (VCT) Ñoàng Nai. Nghieân cöùu ñaõ tieán haønh phaân tích traïng thaùi taâm lyù tröôùc thi ñaáu giöõa VÑV nam vaø nöõ, khaùm phaù ra coù ñeán 36/40 bieåu hieän khoâng coù söï khaùc bieät (tröø bieåu hieän AÂu saàu; tinh thaàn sung maõn; töï tin; phaån noä) ôû ngöôõng xaùc suaát 95%. Cho thaáy taâm lyù tröôùc khi thi ñaáu giöõa VÑV nam vaø VÑV nöõ ñoäi tuyeån VCT Ñoàng Nai coù söï töông ñoàng cao. Laøm cô sôû giuùp huaán luyeän vieân (HLV) coù ñöôïc söï chuaån bò toát hôn veà maët taâm lyù cho VÑV nhaèm ñaït ñöôïc thaønh tích cao hôn trong thi ñaáu. Töø khoùa: voõ Coå truyeàn Ñoàng Nai; traïng thaùi taâm lyù tröôùc thi ñaáu, POMS. ABSTRACT: After applying POMS questionnaire to measure (AÛnh minh hoïa) psychological state before examination of Dong Nai traditional martial arts athlete. The study has VÑV. Hieän nay, huaán luyeän taâm lyù cho VÑV ôû caùc nöôùc discovered the psychological state before the theå thao phaùt trieån theo höôùng 4C (concentration, confi- competition between the male and female athletes dence, control and commitment) nhaèm hình thaønh caùc up to 36/40 that there is no difference (except the phaåm chaát “taäp trung, töï tin, kieåm soaùt vaø cam keát” expression of the melancholy; the spirit of thöôøng ñöôïc coi laø nhöõng phaåm chaát taâm lyù raát quan fullness; Confidence; Wrath) at the 95% probability troïng ñeå thöïc hieän thaønh coâng trong haàu heát caùc moân theå threshold. Showing the psychology before the thao, trong ñoù: competition between male and female athletes, + Taäp trung - laø khaû naêng duy trì taäp trung trong Dong Nai traditional martial arts team has a high similarity. As a basis for coaches to get better thi ñaáu psychological preparation for athletes to achieve + Töï tin - tin vaøo khaû naêng cuûa mình higher performance in competitions. + Kieåm soaùt - khaû naêng duy trì kieåm soaùt caûm xuùc Keywords: traditional martial arts of Dong trong moïi tình huoáng Nai; psychological state before competitions, + Cam keát - khaû naêng tieáp tuïc laøm vieäc vôùi muïc tieâu POMS. thoáng nhaát Nhö vaäy, vieäc hình thaønh caùc phaåm chaát taâm lyù cho 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ caùc VÑV caùc nöôùc coù neàn theå thao phaùt trieån hieän nay theo höôùng baûo ñaûm cho hoï coù taâm lyù vöõng vaøng, ñaït Nhaän thöùc saâu saéc veà vai troø cuûa yeáu toá taâm lyù trong ñöôïc hieäu suaát thi ñaáu cao nhaát trong moïi tình huoáng. thi ñaáu theå thao, ôû caùc nöôùc coù neàn theå thao phaùt trieån luoân coi troïng huaán luyeän, reøn luyeän taâm lyù cho caùc Söï vöõng vaøng taâm lyù cuûa VÑV laø khaû naêng baûo ñaûm hoaït ñoäng chöùc naêng bình thöôøng cuûa caùc quaù trình taâm SOÁ 1/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. lyù vaø söï bieåu hieän hôïp lyù caùc thuoäc tính khaùc nhau cuûa DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO Y HOÏC VAØ 77 ueå oaûi, buoàn nguû, thuï ñoäng...), sôï haõi ñoái thuû, khoâng tin nhaân caùch trong caùc ñieàu kieän phöùc taïp, khoù khaên trong vaøo khaû naêng cuûa baûn thaân, aùp löïc veà thaønh tích, aùp löïc thi ñaáu, trong ñoù söï vöõng vaøng veà trí tueä, caûm xuùc, yù chí töø khaùn giaû. laø noäi dung quan troïng nhaát. Ñoù laø khaû naêng chòu ñöïng ÖÙng duïng baûng hoûi POMS ñeå ñaùnh giaù traïng thaùi ñöôïc nhöõng söùc eùp veà trí tueä, tình caûm, yù chí vaø söùc löïc taâm lyù cuûa VÑV vaø tìm hieåu söï khaùc bieät veà giôùi tính vôùi lôùn maø khoâng ñeå laïi haäu quaû gì. Khi VÑV vöõng vaøng veà traïng thaùi taâm lyù tröôùc thi ñaáu laø caàn thieát trong quaù trình taâm lyù, hoï seõ deã laøm chuû ñöôïc haønh vi cuûa mình, giöõ huaán luyeän. ñöôïc bình tónh, saùng suoát trong thi ñaáu, töï tin vaøo khaû Trong quaù trình nghieân cöùu ñeà taøi ñaõ söû duïng caùc naêng ñaït ñöôïc thaønh tích cuûa baûn thaân. phöông phaùp sau:ñoïc, phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu; Tính vöõng vaøng taâm lyù cuûa VÑV ñöôïc bieåu hieän ôû söï ñieàu tra - baûng caâu hoûi; toaùn thoáng keâ (phaân tích phöông tin töôûng vaøo khaû naêng thaéng lôïi cuûa baûn thaân, bình tónh, sai (ANOVA)) töï tin xöû trí caùc tình huoáng trong thi ñaáu, kieàm cheá ñöôïc 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU nhöõng caûm xuùc tieâu cöïc, chuû ñoäng, tích cöïc, töï chuû, Sau khi phaân tích thöïc traïng taâm lyù tröôùc thi ñaáu cuûa quyeát ñoaùn, linh hoaït, yù chí beàn bæ vaø tính kyû luaät cao. VÑV VCT tænh Ñoàng Nai. Nghieân cöùu tieán haønh phaân Tính vöõng vaøng veà taâm lyù coù bieåu hieän ôû khaû naêng tích saâu hôn caùc bieåu hieän taâm lyù giöõa VÑV nam vaø nöõ; khaéc phuïc ñöôïc caùc traïng thaùi caûm xuùc tieâu cöïc. Trong baèng phöông phaùp phaân tích phöông sai (ANOVA) ñeå thi ñaáu theå thao, caùc caûm xuùc tieâu cöïc coù theå naûy sinh kieåm ñònh giaû thuyeát trung bình baèng nhau cuûa caùc nhö “soát xuaát phaùt“ (bieåu hieän laø söï hoái haû hoaëc lô nhoùm. ñaõng, taâm traïng khoâng oån ñònh, ra nhieàu moà hoâi, tim Qua quaù trình tính toaùn, ñaõ thu ñöôïc keát quaû trình ñaäp maïnh, khoâ mieäng, ñi tieåu nhieàu laàn…), “söï döûng baøy ôû baûng 1 nhö sau: döng luùc xuaát phaùt“ (bieåu hieän ôû maát höùng thuù thi ñaáu, Baûng 1. Söï khaùc bieät veà caùc bieåu hieän taâm lyù tröôùc thi ñaáu giöõa giôùi tính cuûa VÑV VCT Bieåu hieän X δ F Sig. Nöõ 2,13 0,35 Caêng thaúng 0,038 0,848 Nam 2,08 0,64 Nöõ 1,13 0,35 Noùng giaän 0,030 0,863 Nam 1,15 0,38 Nöõ 1,00 0,00 Naûn chí 0,603 0,447 Nam 1,08 0,28 Nöõ 1,00 0,00 Khoâng phaán khôûi 2,742 0,114 Nam 1,38 0,65 Nöõ 2,88 0,64 Tinh thaàn thoaûi maùi 2,295 0,146 Nam 3,46 0,97 Nöõ 1,13 0,35 Hoaûng loaïn 0,030 0,863 Nam 1,15 0,38 Nöõ 1,88 0,64 Boái roái 0,798 0,383 Nam 1,62 0,65 Nöõ 1,00 0,00 Tinh thaàn baán loaïn 3,832 0,065 Nam 1,46 0,66 Nöõ 1,13 0,35 Caùu gaét 0,331 0,572 Nam 1,23 0,44 Nöõ 1,88 1,36 Meät moûi 0,129 0,724 Nam 2,08 1,19 Nöõ 1,00 0,00 AÂu saàu 4,524 0,047 Nam 1,38 0,51 Nöõ 2,50 0,76 Tinh thaàn sung maõn 5,554 0,029 Nam 3,62 1,19 Nöõ 1,00 0,00 Khoâng theå taäp trung 3,217 0,089 Nam 1,31 0,48 Nöõ 3,13 0,83 Töï tin 8,728 0,008 Nam 4,23 0,83 Nöõ 1,88 0,64 Khoâng yeân taâm 1,984 0,175 Nam 1,46 0,66 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 1/2019
  3. 78 Y HOÏC VAØ DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO Nöõ 1,38 0,52 Böïc mình 1,290 0,270 Nam 1,15 0,38 Nöõ 1,00 0,00 Xuoáng tinh thaàn 3,773 0,067 Nam 1,54 0,78 Nöõ 1,00 0,00 UÛ ruõ 1,868 0,188 Nam 1,31 0,63 Nöõ 2,63 1,19 Chuû ñoäng, tích cöïc 2,623 0,122 Nam 3,46 1,13 Nöõ 1,38 0,52 Hoang mang 0,099 0,756 Nam 1,46 0,66 Nöõ 2,00 0,93 Ñöùng ngoài khoâng yeân 0,029 0,866 Nam 1,92 1,04 Nöõ 1,00 0,00 Buoàn phieàn 2,956 0,102 Nam 1,54 0,88 Nöõ 1,38 0,74 Ueå oaûi 0,166 0,688 Nam 1,54 0,97 Nöõ 1,00 0,00 Saàu muoän 2,956 0,102 Nam 1,54 0,88 Nöõ 1,88 0,35 Höng phaán 3,718 0,069 Nam 2,92 1,50 Nöõ 1,50 0,76 Hay queân 0,676 0,421 Nam 1,92 1,32 Nöõ 2,50 0,93 Coù khaû naêng caûm giaùc 0,418 0,526 Nam 2,23 0,93 Nöõ 1,88 1,13 Deã bò kích ñoäng 0,756 0,396 Nam 1,54 0,66 Nöõ 1,00 0,00 Phaån noä 6,702 0,018 Nam 1,77 0,83 Nöõ 1,13 0,35 Meät moûi khoâng chòu noåi 0,880 0,360 Nam 1,46 0,97 Nöõ 1,13 0,35 Voâ duïng 0,637 0,435 Nam 1,38 0,87 Nöõ 3,38 0,92 Tích cöïc taäp luyeän 0,428 0,521 Nam 3,77 1,54 Nöõ 1,75 1,04 Caûm giaùc khoâng chaéc chaén 0,172 0,683 Nam 1,92 0,86 Nöõ 2,13 0,64 Haøi loøng 4,054 0,058 Nam 3,15 1,34 Nöõ 1,75 0,71 Baên khoaên 0,038 0,848 Nam 1,69 0,63 Nöõ 1,25 0,46 Deã phaùt ñieân 1,163 0,294 Nam 1,54 0,66 Nöõ 1,50 0,53 Oaùn traùch 0,012 0,913 Nam 1,54 0,88 Nöõ 1,25 0,71 Baát löïc 0,482 0,496 Nam 1,46 0,66 Nöõ 2,63 0,52 Traøn ñaày sinh löïc 3,120 0,093 Nam 3,46 1,27 Nöõ 3,00 0,93 Töï haøo 0,514 0,482 Nam 3,38 1,33 Qua baûng 1 cho thaáy: ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,848 > 0,05. - ÔÛ bieåu hieän caêng thaúng cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung - ÔÛ bieåu hieän noùng giaän cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung – = 2,13±0,35; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø bình laø x – = 1,13±0,35; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø bình laø x – x =2,08±0,64. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ – x = 1,15±0,38. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ SOÁ 1/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  4. ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. =0,863 > 0,05. DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO Y HOÏC VAØ 4,23±0,83. Söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ ôû ngöôõng 79 - ÔÛ bieåu hieän naûn chí cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,008 < 0,05. bình laø x– = 1,00 ± 0,00; VÑV nam coù giaù trò trung bình - ÔÛ bieåu hieän khoâng yeân taâm cuûa VÑV nöõ coù giaù trò – laø x = 1,08 ± 0,28. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng trung bình laø x – = 1,88±0,64; VÑV nam coù giaù trò trung keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,447 > 0,05. – bình laø x = 1,46±0,66. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa - ÔÛ bieåu hieän khoâng phaán khôûi cuûa VÑV nöõ coù giaù trò thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,175 trung bình laø x – = 1,00 ± 0,00; VÑV nam coù giaù trò trung > 0,05. – bình laø x = 1,38±0,65. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa - ÔÛ bieåu hieän böïc mình cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,14 > bình laø x– = 1,38±0,52; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø 0,05. – x = 1,15±0,38. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ - ÔÛ bieåu hieän tinh thaàn thoaûi maùi cuûa VÑV nöõ coù giaù ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,270 > 0,05. trò trung bình laø x – = 2,88 ± 0,64; VÑV nam coù giaù trò - ÔÛ bieåu hieän ôû bieåu hieän xuoáng tinh thaàn cuûa VÑV trung bình laø x – = 3,46 ± 0,97. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nöõ coù giaù trò trung bình laø x – = 1,00±0,00; VÑV nam coù nghóa thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = – giaù trò trung bình laø x = 1,54±0,78. Söï khaùc bieät khoâng 0,146 > 0,05. coù yù nghóa thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò - ÔÛ bieåu hieän hoaûng loaïn cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung Sig. = 0,067 > 0,05. bình laø x– = 1,13±0,35; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø - ÔÛ bieåu hieän uû ruõ cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung bình – x =1,15±0,38. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ – = 1,00±0,00; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø x laø x –= ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,863 > 0,05. 1,31±0,63. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ ôû - ÔÛ bieåu hieän boái roái cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,188 > 0,05. bình laø x– = 1,88±0,64; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø - ÔÛ bieåu hieän chuû ñoäng, tích cöïc cuûa VÑV nöõ coù giaù – x = 1,62±0,65. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ trò trung bình laø x – = 2,63±1,19; VÑV nam coù giaù trò trung ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,383 > 0,05. – bình laø x = 3,46±1,13. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa - ÔÛ bieåu hieän ruoät gan roái bôøi cuûa VÑV nöõ coù giaù trò thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,122 trung bình laø x – = 1,00±0,00; VÑV nam coù giaù trò trung > 0,05. – bình laø x =1,46±0,66. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa - ÔÛ bieåu hieän hoang mang cuûa VÑV nöõ coù giaù trò thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,065 trung bình laø x – = 1,38±0,52; VÑV nam coù giaù trò trung > 0,05. – bình laø x = 1,46±0,66. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa - ÔÛ bieåu hieän caùu gaét cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,756 bình laø x– = 1,13±0,35; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø > 0,05. – x = 1,23±0,44. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ - ÔÛ bieåu hieän ñöùng ngoài khoâng yeân cuûa VÑV nöõ coù ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,572 > 0,05. giaù trò trung bình laø x – = 2,00±0,93; VÑV nam coù giaù trò – trung bình laø x = 1,92±1,04. Söï khaùc bieät khoâng coù yù - ÔÛ bieåu hieän meät moûi cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung bình laø x– = 1,88±1,36; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø nghóa thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = – x = 2,08±1,19. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ 0,866 > 0,05. ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,724 > 0,05. - ÔÛ bieåu hieän buoàn phieàn cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung bình laø x– = 1,00±0,00; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø - ÔÛ bieåu hieän aâu saàu cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung – = 1,00±0,00; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø – x = 1,54±0,88. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ bình laø x – x = 1,38±0,51. Söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ ôû ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,102 > 0,05. ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,047 < 0,05. - ÔÛ bieåu hieän ueå oaûi cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung bình – = 1,38±0,74; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø x laø x –= - ÔÛ bieåu hieän tinh thaàn sung maõn cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung bình laø x– = 2,50±0,76; VÑV nam coù giaù trò trung 1,54±0,97. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ ôû – bình laø x = 3,62±1,19. Söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,688 > 0,05. ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,029 < 0,05. - ÔÛ bieåu hieän saàu muoän cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung bình laø x– = 1,00±0,00; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø - ÔÛ bieåu hieän khoâng theå taäp trung cuûa VÑV nöõ coù giaù – = 1,00±0,00; VÑV nam coù giaù trò trung – x = 1,54±0,88. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ trò trung bình laø x – bình laø x = 1,31±0,48. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,102 > 0,05. thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,089 - ÔÛ bieåu hieän höng phaán cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung > 0,05. bình laø x– = 1,88±0,35; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø – x = 2,92±1,50. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ - ÔÛ bieåu hieän töï tin cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung bình – = 3,13±0,83; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø x laø x –= ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,69 > 0,05. KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 1/2019
  5. 80 Y HOÏC VAØ DINH DÖÔÕNG THEÅ THAO - ÔÛ bieåu hieän hay queân cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,058 > 0,05. bình laø x– = 1,50±0,76; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø - ÔÛ bieåu hieän baên khoaên cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung – x = 1,92±1,32. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ – = 1,75±0,71; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø bình laø x ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,421 > 0,05. – x = 1,69±0,63. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ - ÔÛ bieåu hieän coù khaû naêng caûm giaùc cuûa VÑV nöõ coù ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,848 > 0,05. giaù trò trung bình laø x– = 2,50±0,93; VÑV nam coù giaù trò - ÔÛ bieåu hieän deã phaùt ñieân cuûa VÑV nöõ coù giaù trò – trung bình laø x = 2,23±0,93. Söï khaùc bieät khoâng coù yù – = 1,25±0,46; VÑV nam coù giaù trò trung trung bình laø x nghóa thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = – bình laø x = 1,54±0,66. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa 0,526 > 0,05. thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,294 - ÔÛ bieåu hieän deã bò kích ñoäng cuûa VÑV nöõ coù giaù trò > 0,05. trung bình laø x – = 1,88±1,13; VÑV nam coù giaù trò trung - ÔÛ bieåu hieän oaùn traùch cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung – bình laø x = 1,54±0,66. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa – = 1,50±0,53; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø bình laø x thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,396 – x = 1,54±0,88. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ > 0,05. ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,913 > 0,05. - ÔÛ bieåu hieän Phaãn noä cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung - ÔÛ bieåu hieän baát löïc cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung bình laø x– = 1,00±0,00; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø – = 1,25±0,71; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø bình laø x – x = 1,77±0,83. Söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ ôû – x = 1,46±0,66. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,018< 0,05. ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,496 > 0,05. - ÔÛ bieåu hieän meät moûi khoâng chòu noåi cuûa VÑV nöõ coù - ÔÛ bieåu hieän traøn ñaày sinh löïc cuûa VÑV nöõ coù giaù giaù trò trung bình laø x– = 1,13±0,35; VÑV nam coù giaù trò – = 2,63±0,52; VÑV nam coù giaù trò trung trò trung bình laø x – trung bình laø x = 1,46±0,97. Söï khaùc bieät khoâng coù yù – bình laø x = 3,46±1,27. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa nghóa thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,360 > 0,05. 0,093>0,05. - ÔÛ bieåu hieän voâ duïng cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung - ÔÛ bieåu hieän töï haøo cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung bình bình laø x– = 1,13±0,35; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø – = 3,00±0,93; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø x –= laø x – x = 1,38±0,87. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ 3,38±1,33. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ ôû ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,435 > 0,05. ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,483 > 0,05. - ÔÛ bieåu hieän tích cöïc taäp luyeän cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung bình laø x– = 3,38±0,92; VÑV nam coù giaù trò trung – 3. KEÁT LUAÄN bình laø x = 3,77±1,54. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = 0,521 Phaân tích söï khaùc bieät veà caùc bieåu hieän taâm lyù tröôùc > 0,05. thi ñaáu cuûa VÑV VCT tænh Ñoàng Nai giöõa VÑV nam vaø nöõ coù ñeán 36/40 bieåu hieän khoâng coù söï khaùc bieät (tröø - ÔÛ bieåu hieän caûm giaùc khoâng chaéc chaén cuûa VÑV nöõ – = 1,75±1,04; VÑV nam coù giaù bieåu hieän aâu saàu; tinh thaàn sung maõn; töï tin; phaãn noä) ôû coù giaù trò trung bình laø x – ngöôõng xaùc suaát 95%. Töø ñoù coù theå keát luaän raèng taâm lyù trò trung bình laø x = 1,92±0,86. Söï khaùc bieät khoâng coù yù tröôùc khi thi ñaáu giöõa VÑV nam vaø VÑV nöõ ñoäi tuyeån nghóa thoáng keâ ôû ngöôõng xaùc suaát 95% do giaù trò Sig. = VCT Ñoàng Nai coù söï töông ñoàng cao. Caùc HLV cuûa ñoäi 0,683 > 0,05. coù theå laáy laøm cô sôû ñeå xaây döïng keá hoaïch huaán luyeän - ÔÛ bieåu hieän haøi loøng cuûa VÑV nöõ coù giaù trò trung taâm lyù cho caùc VÑV. bình laø x– = 2,13±0,64; VÑV nam coù giaù trò trung bình laø – x = 3,15±1,34. Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc theå thao I (TDTT) (1999), Taâm lyù hoïc trong theå thao, Nxb TDTT, Haø Noäi. 2. Phaïm Ngoïc Vieãn, Leâ Vaên Xem, Mai Vaên Muoân, Nguyeãn Thanh Nöõ (1991), Taâm lyù hoïc TDTT, Nxb TDTT, Haø Noäi. 3. McNair et al. (1971)Manual for the Profile of Mood States. San Diego, CA: Educational and Industrial Testing Service. Nguoàn baøi baùo: trích töø luaän vaên thaïc só: “Nghieân cöùu öùng duïng baûng hoûi POMS ñeå ñaùnh giaù traïng thaùi taâm lyù tröôùc thi ñaáu cuûa VÑV ñoäi tuyeån VCT tænh Ñoàng Nai” cuûa ThS Mai Hoàng Phaùt do TS. Leâ Thò Myõ Haïnh höôùng daãn thuoäc tröôøng Ñaïi hoïc TDTT thaønh phoá Hoà Chí Minh, naêm 2015. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 21/12/2018; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 12/1/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 24/2/2019) SOÁ 1/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2