intTypePromotion=1

Sự phát sinh sự sống trên trái đất - Trắc nghiệm sinh 12

Chia sẻ: Doc Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
185
lượt xem
46
download

Sự phát sinh sự sống trên trái đất - Trắc nghiệm sinh 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan niệm hiện đại xem sự phát sinh sự sống là quá trình tiến hóa của các hợp chất của ...(nito phophat; Cacbon) dẫn đến sự hình thành hệ tương tác giữa các đại phân tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự phát sinh sự sống trên trái đất - Trắc nghiệm sinh 12

  1. S PHÁT SINH S S NG TRÊN TRÁI ð T Quan ni m hi n ñ i xem s phát sinh s s ng là quá trình ti n hoá c a các h p CÂU 1 ch t c a…..(NP: nitơ phôtphat; C: cacbon) d n t i s hình thành h tương tác gi a các ñ i phân t ….(P: prôtêin, N: a xit nuclêic, PN: prôtêin và axit nuclêic) có kh năng….(S: sinh trư ng, sinh s n và c m ng, V: v n ñ ng, sinh trư ng và c m ng, T: t nhân ñôi, t ñ i m i, A: t t c các kh năng trên) C, PN, V A) NP, P, S B) NP, N, A C) C, PN, T D) D ðÁP ÁN Trong giai ño n ti n hoá h c ñã có: CÂU 2 t o thành các gi t côa xecva A) xu t hi n các enzim B) t ng hơp nh ng ch t h u cơ t nh ng ch t vô cơ theo phương th c hoá h c C) xu t hi n cơ ch t sao chép D) C ðÁP ÁN trong giai ño n ti n hoá h c ñã không xãy ra hi n tư ng: CÂU 3 Các ch t h u cơ ñư c hình thành t nh ng ch t vô cơ theo phương th c hoá A) hc ñ u tiên nh ng ch t h u cơ ñơn gi n r i ñ n nh ng ch t h u cơ ph c t p hơn B) Hình thành nh ng ñ i phân t và nh ng h ñ i phân t C) K t thúc giai ño n ti n hoá h c ñã xu t hi n cơ ch t sao chép D) D ðÁP ÁN trong khí quy n nguyên thu c a qu ñ t chưa có CÂU 4 Mêtan (CH4) và amoniac (NH3) A) Oxy (02) và nitơ (N2) B) Xianôgen (C2N2), cacbon ôxit (CO) C) Hơi nư c (H2O) D) B ðÁP ÁN Giai ño n ti n hoá h c t các ch t vô cơ ñã hình thành các ch t h u cơ ñơn CÂU 5 gi n r i ph c t p là nh : S xu t hi n c a cơ ch t sao chép A) Tác ñ ng c a các enzim và nhi t ñ B) Tác d ng c a các ngu n năng l ơng t nhiên C) Do các tr n mưa kéo dài hàng ngàn năm D) C ðÁP ÁN Phát bi u nào dư i ñây là không ñúng v các s ki n x y ra trong giai ño n CÂU 6 ti n hoá h c: Có s t ng h p các ch t h u cơ t các ch t vô cơ theo phương th c hoá h c A) Trong khí quy n nguyên thu c a qu ñ t chưa có O2 và N2 B) Do tác d ng c a ngu n năng lư ng t nhiên mà t các ch t vô cơ hình thành C) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. nên nh ng h p ch t h u cơ ñơn gi n ñ n ph c t p như a xit amin, nuclêôtit Quá trình hiình thành các ch t h u cơ b ng con ñư ng hoá h c m i ch là gi D) thuy t chưa có ñư c ch ng minh b ng th c nghi m D ðÁP ÁN t i sao nư c ñ i dương nguyên thu chưa ñ y các lo i h p ch t h u cơ hoà CÂU 7 tan? Do các h p ch t h u cơ theo các tr n mưa ròng rã hàng ngàn năm thu ñó mà A) rơi xu ng bi n Do các ch t h u cơ càng ph c t p càng n ng, chúng s theo các tr n mưa kéo B) dài hàng ngàn năm mà ch y xu ng bi n Do các h p ch t h u cơ có kh năng hoà tan trong nư c C) Quá trình hình thành các ch t h u cơ ñã x y ra trong ñ i dương nguyên thu D) B ðÁP ÁN Trong quá trình ti n hoá h c ñã x y ra trình t ti n hoá như sau: CÂU 8 Hình thành các cacbua hydro->các h p ch t như saccarit, lipit->các h p ch t A) như axit amin, nuclêôtit-> các prôtêin và axit nuclêic Hình thành các h p ch t như saccc it,lipit -> Hình thành các cacbua hydrô -> B) các h p ch t như axit amin, nuclêôtít-> các prôtêin và axit nuclêic Hình thành các h p ch t như sac ca rit, lipit-> hình thành các cacbua hydro -> C) các prôtêin và axit nuclêic ->các h p ch t như a xit amin, nuclêôtit Hình thành các cacbua hydro->hình thành các h p ch t như sacccarit, lipit -> D) các prôtêin và a xit nuclêic ->các h p ch t như axit amin, nuclêôtit A ðÁP ÁN S ki n nào du i ñây là s ki n n i b t trong giai ño n ti n hoá h c CÂU 9 S xu t hi n c a các ezim A) Hình thành các ch t h u cơ ph c t p prôtêin và axit nuclêic B) S t o thành các côaxecva C) S hình thành màng D) B ðÁP ÁN Do tác d ng c a nhi u ngu n năng lư ng t nhiên như b c x nhi t c a m t CÂU 10 tr i, tia t ngo i, s phân rã c a các nguyên t phóng xa như K40…ñã d n t i hi n tư ng T o thành các côaxecva A) t các ch t vô cơ ñã hình thành nh ng h p ch t h u cơ ñơn gi n r i ph c t p B) nư c ñ i dương nguyên thu ch a ñ y các lo i ch t h u cơ hoà tan C) Hình thàn nuclêôtit D) B ðÁP ÁN Trong giai ño n ti n hoá ti n sinh h c ñã x y ra s ki n: CÂU 11 S xu t hi n các enzim và cơ ch t sao chép A) S t o thành các coaxecva B) S hình thàn l p màng C) t t c ñ u ñúng D) -D ðÁP ÁN Nh ng sinh v t ñ u tiên ñư c hình thành trong giai ño n: CÂU 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. Ti n hoá hoá h c A) ti n hoá lí h c B) ti n hoá ti n sinh h c C) ti n hoá sinh h c D) C ðÁP ÁN Côaxecva là: CÂU 13 Các h p ch t có 3 nguyên t C, H, O như saccarit, lipit A) nh ng h p ch t có 4 nguyên t C, H, O, N như các axit amin, nuclêôtit B) Nh ng dung d ch keo t o ra t các h p ch t h u cơ cao phân t hoà tan trong C) nư cq nh ng gi t r t nh t o ra t s ñông t h n h p 2 dung d ch keo khác nhau D) D ðÁP ÁN thu c tính nào dư i ñây không ph i c a các côaxecva CÂU 14 Có th h p th các ch t h u cơ trong dung d ch A) Có kh năng l n d n lên và bi n ñ i c u trúc n i t ng B) Có th phân chia thành các gi t m i dư i tác d ng cơ gi i C) Côaxecva là d ng s ng ñ u tiên có c u t o t bào D) D ðÁP ÁN Côaxecva có ñ c ñi m CÂU 15 Chưa có bi u hi n c a quá trình trao ñ i ch t, sinh trư ng và sinh s n A) Có nh ng ñ c ñi m sơ khai c a quá trình trao ñ i ch t, sinh trư ng và sinh s n B) Có nh ng ñ c ñi m sơ khai c a quá trình trao ñ i ch t C) Có nh ng ñ c ñi m sơ khai c a quá trình sinh trư ng và sinh s n D) B ðÁP ÁN C u trúc và th th c phát tri n c a các côaxecva ngày càng ñư c hoàn thi n CÂU 16 nh vào: Tác ñ ng c a ch n l c t nhiên A) l p màng phân bi t côaxecva v i môi trư ng xung quanh B) Các enzim ñóng vai trò xúc tác, làm quá trình t ng h p và phân gi i các ch t C) h u cơ di n ra nhanh hơn nh hình thành cơ ch t sao chép D) A ðÁP ÁN Phát bi u nào dư i ñây v côaxecva dư i ñây là ñúng: CÂU 17 Côa xecva chưa ph i là sinh v t, ñó ch là giai ño n trư c khi phát sinh nh ng A) cơ th sinh v t dư i tác ñ ng c a các enzim, c u trúc và th th c phát tri n c a các côa xecva B) ngày càng ñư c hoàn thi n Trong nư c ñ i dương nguyên thu ñ y nh ng lo i ch t h u cơ cao ph n t C) hoà tan hình thành nên các côaxecva Côa xecva ñã có nh ng ñ c tính sơ khai c a các ñ c tính trao ñ i ch t, sinh D) trư ng và sinh s n B ðÁP ÁN nh ng ñ c tính sơ khai c a hi n tư ng trao ñô ch t, sinh trư ng và sinh s n CÂU 18 c a côaxecva th hi n ch : http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. kh năng h p th các ch t h u cơ trong dung d ch, nh ñó l n d n lên, bi n A) ñ i c u trúc n i t ng dư i tác ñ ng cơ gi i chúng có th phân chia thành nh ng gi t m i B) Vai trò c a l p màng bao b c côaxecva C) A và B ñúng D) -D ðÁP ÁN l p mang phân bi t côaxecva v i môi trư ng chung quanh ñư c c u t o t : CÂU 19 Nh ng phân t prôtêin và lipít s p x p theo m t tr t t xác ñ nh A) Nh ng phân t prôtêin và a xit nuclêic s p x p theo m t tr t t xác ñ nh B) Nh ng phân t prôtêin và saccrit s p x p theo m t trình t xác ñ nh C) nh ng phân t prôtein và cacbon hydrat s p x p theo m t tr t t xác ñ nh D) A ðÁP ÁN Thông qua mang côa xecva có th th c hi n CÂU 20 Sinh t ng h p prôtêin A) ho t ñ ng phân bào nguyên phân ho c gi m phân B) Quá trình nhân ñôi C) S trao ñ i ch t v i môi trư ng D) D ðÁP ÁN Các enzim ñóng vai trò như th nào trong quá trình bi n ñ i ti n hoá ti n sinh CÂU 21 hc Xúc tác cho các ph n ng sinh h c trong côaxecva A) Làm cho quá trình t ng h p ch t h u cơ di n ra nhanh hơn B) Làm cho quá trình phân gi i các ch t h u cơ di n ra nhanh hơn C) Làm cho quá trình t ng h p và phân gi i các ch t h u cơ di n ra nhanh hơn D) D ðÁP ÁN Trong giai ño n ti n hoá ti n sinh h c, s hình thành c u trúc màng t các CÂU 22 prôtêin có vai trò Tách bi t côaxecva v i môi trư ng chung quanh A) Thông qua màng, côaxecva t d ng s ng chưa có t bào thành cơ th ñơn bào B) chuy n côaxecva t d ng s ng chưa có t bào thành cơ th ñơn bào C) A và B ñúng D) -D ðÁP ÁN S hình thành các h tương tác gi a các ñ i phân t ñư c hình thành vào giai CÂU 23 ño n nào trong quá trình phát sinh s sông? Giai ño n ti n hoá ti n sinh h c A) Giai ño n ti n hoá h c B) Giai ño n ti n hoá sinh h c C) Giai ño n ti n hoá h c và ti n sinh h c D) B ðÁP ÁN Trong các h tương tác gi a các ñ i phân t prôtêin, lipitm, saccarit; axit CÂU 24 nuclêic… h nào ñư c ch n l c t nhiên b o t n: Prôtêin-lipit A) Prôtêin-saccarit B) Prôtêin-prôtein C) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. Prôtêin- axit nuclêic D) D ðÁP ÁN Trong h tương tác gi a các ñ i phân t prôtêin, lipit, saccarit; axit nuclêic… CÂU 25 h nào ñ ñi u ki n ñ phát tri n thành cơ th sinh v t có kh năng t nhân ñôi, t ñ i m i Prôtêin- axit nuclêic A) Prôtêin- lipit B) Prôtêin-saccarit C) Prôtêin- prôtêin D) A ðÁP ÁN Bư c quan tr ng ñ d ng s ng sinh s n ra nh ng d ng gi ng chúng, di truy n CÂU 26 ñ c ñi m c a chúng chon th h sau S xu t hi n cơ ch t sao chép A) S xu t hi n các enzim B) S hình thành các côaxecva C) S hình thành màng D) A ðÁP ÁN N u qu ñ t hình thành cách ñây 4,7 t năm thì giai ño n ti n hoá h c ti n CÂU 27 chi m 2 t năm ñ u A) 3 t năm ñ u B) 1 t năm ñ u C) 800 tri u năm ñ u D) A ðÁP ÁN n u qu ñ t hình thành cách ñây 4,7 t năm thì giai ño n ti n hoá h c và ti n CÂU 28 sinh h c chi m: Cách ñây 2,7 t năm và kéo dài trong 2 t năm A) Cách ñây 3,7 t năm và kéo dài trong 3 t năm B) Cách ñây 1,7 t năm và kéo dài trong 1 t năm C) Cách ñây 700 t năm và kéo dài cho ñ n nay D) A ðÁP ÁN Phát bi u nào dư i ñây là không ñúng: CÂU 29 Giai ño n ti n hoá h c và ti n sinh h c là giai ño n tính t nh ng h p ch t h u A) cơ ñơn gi n các h tương tác gi a các ñ i phân t h u cơ Giai ño n ti n hoá h c và ti n sinh h c là giai ño n tính t nh ng h p ch t h u B) cơ ñơn gi n ñ n sinh v t ñ u tiên Giai ño n ti n hóa sinh h c là giai ño n tính t nh ng sinh v t ñ u tiên ñ n C) toàn b sinh gi i hi n nay Giai ño n ti n hoá h c là giai ño n t ng h p các ch t h u cơ t nh ng ch t vô D) cơ theo phương th c hoá h c A ðÁP ÁN N i dung nào dư i ñây nói v s phát sinh s s ng là không ñúng: CÂU 30 Trong quá trình r t dài, t các côa xecva hình thành các d ng s ng chưa có A) c u t o t bào r i ñ n cơ th ñơn bào và sau ñó xu t hi n cơ th ña bào http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  6. Ngày nay s s ng v n có th ti p t c hình thành t các ch t vô cơ theo phương B) th c hoá h c Giai ño n ti n hóa h c là giai ño n t ng h p các ch t h u cơ t nh ng ch t vô C) cơ theo phương th c hoá h c Giai ño n ti n hóa sinh h c là giai ño n tính t nh ng sinh v t ñ u tiên ñ n D) toàn b sinh giơí B ðÁP ÁN Ngày nay không có kh năng s s ng ti p t c hình thành t các ch t vô cơ CÂU 31 theo phưong th c hoá h c n a vi: thi u nh ng ñi u ki n l ch s c n thi t A) N u ch t h u cơ ñư c t o thành ngoài cơ th s ng s b vi khu n phân hu B) ch t h u cơ hi n nay trong thiên nhiên ch ñư c t ng h p theo phương th c C) sinh h c trong cơ th s ng t t c ñ u ñúng D) -D ðÁP ÁN Ngày nay các ch t h u cơ trong thiên nhiên ñư c t ng h p theo cách: CÂU 32 Theo phương th c hoá h c A) Theo phương th c sinh h c trong cơ th s ng B) Qua cơ ch t sao chép C) A và B ñúng D) B ðÁP ÁN http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2