intTypePromotion=1

Sự phát triển kinh tế hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1975 đến 1985

Chia sẻ: ViHercules2711 ViHercules2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
18
lượt xem
1
download

Sự phát triển kinh tế hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1975 đến 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa (XHCN), từng bước xây dựng mô hình kinh tế HTX (1976-1980), thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục công cuộc cải tạo XHCN, đẩy mạnh phát triển kinh tế HTX (1981-1985), Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế HTX ở thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự phát triển kinh tế hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1975 đến 1985

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 11 - 2018<br /> <br /> ISSN 2354-1482<br /> <br /> SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ Ở<br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ 1975 ĐẾN 1985<br /> Vũ Văn Thuân1<br /> TÓM TẮT<br /> à<br /> Bắ<br /> <br /> à<br /> <br /> 975<br /> <br /> à<br /> <br /> ừ 954<br /> <br /> ền<br /> <br /> à<br /> <br /> T à<br /> <br /> ề<br /> <br /> à<br /> à<br /> <br /> ề<br /> <br /> ề<br /> <br /> T à<br /> <br /> à<br /> <br /> à<br /> à<br /> <br /> ề<br /> <br /> ậ<br /> ự<br /> <br /> T à<br /> <br /> ừ 98<br /> <br /> -<br /> <br /> ự<br /> <br /> ắ<br /> à ổ ị<br /> à<br /> ậ<br /> ề<br /> <br /> à<br /> à<br /> ạ<br /> 986<br /> :H<br /> <br /> ự<br /> ạ<br /> <br /> ạ<br /> à<br /> ổ<br /> <br /> à<br /> ự<br /> <br /> à<br /> <br /> ề<br /> ị<br /> à<br /> <br /> T h<br /> 1. M<br /> Trước năm 1975, t n p H C<br /> Mn<br /> m t tron n n t n p<br /> năn<br /> n vớ n u t n p n n t<br /> c n u, tron<br /> t n<br /> n t tư<br /> n n r t p t tr n<br /> c p t tr n n<br /> t HT<br /> T n p<br /> t o r n n<br /> t<br /> ớn, tron<br /> c c n n<br /> t n c n v n n<br /> nc H nn ,<br /> m<br /> n<br /> n t HT tron c c<br /> o c t p trun<br /> o c p n năm 1975<br /> c n u nc<br /> os t<br /> củ<br /> u<br /> n c s ,T n p<br /> m t<br /> tron n n t n , t n<br /> m n N m<br /> tr c t p<br /> n ư n<br /> n n t<br /> <br /> ề<br /> <br /> à<br /> v n HT<br /> c s n<br /> c<br /> n n n<br /> pp n<br /> mớ , n n c o c t ư n<br /> o t n củ c c HT t<br /> ăn<br /> tron qu n ,<br /> u n ,t un u n<br /> u v<br /> n<br /> n t o<br /> ăn, p t tr n v<br /> mớ S<br /> mớ<br /> tron c c t c o t n củ m t s<br /> HT v o n n<br /> p qu c o n tr n<br /> n T n p t năm 198<br /> n<br /> năm 1985<br /> pp n<br /> n n v o<br /> v c n t n ư n<br /> mớ củ<br /> Đ n C n s n<br /> t N m t năm 1986<br /> T n n<br /> u c u tr n,<br /> t<br /> S<br /> p t tr n n t<br /> p t c<br /> t n<br /> p H C M n t 1975 n 1985<br /> c n ư c n<br /> n c u<br /> t n<br /> c tr n p t tr n củ<br /> n t<br /> pt c<br /> , r t r n n qu u t c n t t m<br /> t n<br /> c o s p t tr n củ HTX<br /> <br /> Tron 1 năm p t tr n n t<br /> HTX (t 1975 n 1985), n<br /> oc n<br /> vớ n n n T n p , n t c c<br /> Trư n Đ i học Đ ng Nai<br /> Email: thuanlichsu@yahoo.com<br /> <br /> ạ<br /> <br /> 1<br /> <br /> 30<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 11 - 2018<br /> <br /> t n p<br /> H C Mn v c c tn ,<br /> t n nc n<br /> 2. N<br /> 2.1. Thành ph Hồ Chí Minh triển<br /> h i thực hiện cải tạo xã hội chủ<br /> nghĩ (XHCN), t ng bước xây dựng<br /> mô hình inh tế HTX (1976-1980)<br /> 2.1<br /> C o n năm 1978, T n ph mới<br /> n<br /> ư c 1 HT n n n<br /> p.<br /> Tron c c năm t p theo, s ư n c c<br /> HT c tăn<br /> n t 7 HT năm 1979<br /> n 1 HT năm 1981 [1, tr. 300] Qu<br /> tr n p t tr n HT n n n<br /> p t<br /> 1976 n 1981<br /> ước u c<br /> t qu .<br /> C c HT<br /> T n ph<br /> ư c t n<br /> l p tu c ư n u so với c nước, n u<br /> n ư n năm 198<br /> T n ph mớ c<br /> 1 HT n n n<br /> p t tr n c nước<br /> 12.686 HTX [2, tr. 34]. S ư ng HTX<br /> n n n<br /> p T n ph<br /> o nt<br /> 1976 n 1981 còn t p Đ u n cũn<br /> dễ hi u b i kinh t t p th m trọn t m<br /> HT<br /> n còn<br /> m t t n p n<br /> kinh t mới mẻ i vớ n n n t n<br /> ph H C M n v t n u họ còn e<br /> ng i vớ m<br /> n<br /> n t t p th .<br /> T năm 1976 n 1979, di n t c<br /> t n n n<br /> p tăn<br /> n<br /> n tục t<br /> 5 118<br /> n 32 8 3<br /> Tn<br /> n<br /> cho th y, T n ph r t qu n t m n<br /> vi c m r ng di n t c s n xu t n n<br /> nghi p củ c c HT v t p o n s n<br /> xu t. T năm 198 , với s p t tr n<br /> m nh tr l i của lo<br /> n<br /> n t c t ,<br /> di n t c<br /> t củ c c t p o n s n xu t<br /> v HT<br /> m<br /> n n c n , c còn<br /> chi m 13,2% (tư n ư n 1 93 )<br /> <br /> ISSN 2354-1482<br /> <br /> trong t ng di n t c c n t c v t p tục<br /> gi m xu n còn 8,8% năm 1981, tư n<br /> ư n với 6.756 ha [1, tr. 301].<br /> V<br /> o ng, năm 1977 với 20.289<br /> n ư tăn n 157 635 n ư năm 1979<br /> [1, tr. 300] Đ u n c o t y nh ng<br /> năm u sau gi p n , o<br /> n<br /> n<br /> t HT v t p o n s n xu t<br /> t ph p<br /> ư c ngu n o n<br /> ớn. Ngu n lao<br /> n n m t ph n<br /> n ư<br /> o ng<br /> n n n<br /> p v n c củ t n p<br /> ư c<br /> v n n v o c c HT v t p o n s n<br /> xu t B n c n<br /> , o n n n n<br /> p<br /> HTX m t b ph n t ư n<br /> s uc i<br /> t o c n t ư n n<br /> p ư c chuy n<br /> s n ĩn v c s n xu t, tron<br /> c s n<br /> xu t n n n i p. T năm 198 , với s<br /> suy gi m của di n t c<br /> tn n n<br /> p<br /> củ c c HT v t p o n s n xu t, s<br /> ư n<br /> o ng trong lo<br /> n<br /> n t<br /> n cũn<br /> m n n c n u n còn<br /> 74 66 n ư năm 198 v 57 19 n ư i<br /> năm 1981 S suy gi m nhanh ngu n lao<br /> ng<br /> o m t b ph n o n n n<br /> nghi p trong kinh t t p th<br /> c u n<br /> sang lo<br /> n<br /> n t c t . M t minh<br /> ch ng dễ th y cho vi c chuy n o ng<br /> t t p th s n c t<br /> s ư ng lao<br /> ng của HTX gi m n ưn t ng s lao<br /> n n<br /> c un tron n n n ng<br /> nghi p<br /> n<br /> m v c s tăn n n<br /> tục t 242 4 6 n ư năm 1976<br /> n<br /> 292 442 n ư năm 1979 v 319 212<br /> n ư năm 1981 [1, tr. 300].<br /> G tr s n ư n n n n<br /> p củ<br /> t n p n n t HT tron n n<br /> năm t 1976 n 1981 cũn c n n<br /> n n t eo ướn<br /> n n n<br /> 31<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 11 - 2018<br /> <br /> Năm 1979,<br /> tr<br /> n<br /> p củ t n<br /> p n n t t p t<br /> 25 tr u n ,<br /> ằn 1/3<br /> tr s n ư n so vớ t n<br /> p n n t c t (75,6 tr u n )<br /> n ưn<br /> p 4 n so vớ<br /> n t qu c<br /> o n (6,1 tr u n ) G tr t p n t<br /> củ t n p n n t t p t<br /> ư c<br /> t n<br /> 8,8 tr u n năm 1978,<br /> c m t năm s u<br /> tăn<br /> n p3 n<br /> (25 tr u n ) v c s<br /> m u n<br /> v o c c năm s u<br /> n ư t<br /> 14,4<br /> tr u n v 13,3 tr u n tư n n<br /> vớ c c năm 198 v 1981 [1, tr. 301].<br /> G tr s n ư n n n n<br /> p tron<br /> t n p n n t t p t c s<br /> n<br /> t nn ưv<br /> oc n s c<br /> n t<br /> c ư t n n t N u n n n, theo<br /> n<br /> n c u củ G o sư Đặn Phong khi<br /> n<br /> n c u kinh t t p t<br /> m n Bắc<br /> t Nam (m<br /> n n s u ư c p<br /> ụn t t n p H C M n v to n<br /> m n N m) c r : n t t p t<br /> u t<br /> p tt c s<br /> t u t<br /> qu m ớn c<br /> t t o ra<br /> u qu c o [3, tr. 99]. T<br /> suy n ĩ<br /> m n n HTX ư c<br /> n m t c c<br /> t, tăn n n v s<br /> ư n n ưn<br /> u qu<br /> n t<br /> n<br /> c o, c n<br /> o<br /> n tron HT n<br /> c n t p, c còn ư c t n ằn v<br /> n t c, t eo G o sư Tr n P ư n :<br /> cu n n năm 6 củ t<br /> ,<br /> T n cục T n<br /> ư r m t con s<br /> m ớ qu n<br /> p<br /> t mn : 7 %<br /> t u n p củ<br /> n n<br /> n<br /> om n<br /> ru n 5% m r , còn 95% ru n<br /> t<br /> oc o pt c<br /> t cc<br /> m<br /> o ư c p n t u n p còn<br /> Cũn<br /> ễ<br /> u Ru n<br /> t củ HT c c o<br /> <br /> ISSN 2354-1482<br /> <br /> s n ư n 2 t n/ c t /vụ, tron<br /> t<br /> 5% củ<br /> v n c o n 1 t n/ c<br /> t /vụ, m năm<br /> qu vòn<br /> n 2-3<br /> vụ,<br /> n ư n n<br /> n<br /> m<br /> tr n<br /> m n ru n 5% củ ọ t t n c ắc<br /> rằn mọ t<br /> m r tr n m n ru n<br /> u t u c v ọ Đ c n<br /> n<br /> cm n<br /> t n t củ<br /> n t t un n<br /> m c c n<br /> u n v<br /> p t c<br /> p n n o co n<br /> [4, tr. 15].<br /> 2.1 2<br /> Đ lo i b kinh t tư n n,<br /> d ng kinh t t p th<br /> i chủ n ĩ ,<br /> t 1975 n 1985, t n p ti n n 3<br /> tc it oc n ,t ư n n<br /> p. Trong<br /> o n<br /> u c i t o, t n p<br /> t n<br /> p 1. 7<br /> n<br /> pc n n<br /> p<br /> qu c doanh, t ch c 122 n<br /> pc n<br /> tư p doanh.<br /> C n vớ qu tr n c i t o<br /> t n<br /> n<br /> pt c<br /> c cn n n<br /> quan<br /> trọn t eo n t c HT v t h p s n<br /> xu t. T l h p t c<br /> c<br /> c m<br /> 56% s<br /> o ng ti u thủ c n n<br /> p.<br /> T trọng kinh t qu c doanh chi m t<br /> 70-75%<br /> tr t ng s n phẩm c n<br /> nghi p, t trọn t n p n kinh t t p<br /> th chi m n 21% [5, tr. 151].<br /> S ư ng HTX ti u thủ c n n<br /> p<br /> n n n tăn n v s ư ng t 27<br /> HT năm 1977 n 253 HT năm<br /> 1981 C n với s p t tr n củ c c<br /> HT , c c t s n xu t cũn c c s<br /> p t tr n m nh v s ư ng t 655 năm<br /> 1977 n 1 76 năm 1981 S<br /> tăn<br /> v s ư ng củ c c HT v t s n xu t<br /> i quy t vi c m c o n n n<br /> o ng m năm, t năm 1977<br /> t u<br /> 32<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 11 - 2018<br /> <br /> t v<br /> i quy t vi c m c o 42 15<br /> n ư<br /> n năm 1979 con s n<br /> 95 83 n ư<br /> Năm 1981 o c n t c<br /> u n<br /> ng, s<br /> o<br /> n tron t n<br /> ph n kinh t t p th suy gi m xu ng<br /> còn 78 29 n ư i [1, tr. 138]. S lao<br /> ng gi m<br /> o m t b ph n<br /> chuy n s n ĩn v c kinh doanh t do,<br /> c t .<br /> G tr t ng s n ư ng củ c c HT<br /> cũn tăn<br /> n tục qu c c năm, t 3,1<br /> tri u n năm 1976<br /> tăn<br /> n tr n<br /> 165 tri u n năm 1979 Năm 198 ,<br /> do s<br /> u n<br /> ng trong c i t o c n ,<br /> t ư n n<br /> pc on n<br /> tr s n ư ng<br /> ti u thủ c n n<br /> p i vớ c c HT<br /> c p n gi m xu n còn 14 tr u ng.<br /> T năm 1981,<br /> tr s n ư ng trong<br /> n n t u thủ c n n<br /> p<br /> i với<br /> HT<br /> tăn tr l , t 166,9 tri u<br /> ng [1, tr. 111]. S tăn tr l<br /> tr<br /> s n ư n n n t u thủ c n n<br /> p<br /> i vớ t n p n kinh t HT<br /> o<br /> c s<br /> u tư, i mớ tron c c qu n<br /> , u n HT<br /> 2.1.3.<br /> T năm 1975 n 1978, T n p<br /> ti n n c i t o t ư n n<br /> p tư n n,<br /> n t ư n n<br /> p<br /> i chủ<br /> n ĩ , ư tư t ư n tr v s n xu t hoặc<br /> ph i chuy n v o c c c n t t ư n<br /> nghi p qu c o n v HT mu<br /> n<br /> Tron p n ph ưu t n , t n 3<br /> năm 1978, c n vớ to n m n Nam,<br /> T n p<br /> t n n<br /> t c i t o tư<br /> s n t ư n n<br /> p c qu m ớn, t p<br /> trun<br /> ng lo t T n p<br /> u<br /> ng<br /> n v nc n<br /> c c n n , c c ới ti n<br /> <br /> ISSN 2354-1482<br /> <br /> n<br /> m , m so t, trưn t u trưn<br /> mu<br /> n<br /> , v t tư v c s kinh<br /> o n Tron năm 1978, t ng s t ư n<br /> nghi p ư c c i t o 28 787 , chuy n<br /> s n xu t c c t n v<br /> ư n<br /> 3.494 h , s còn i chuy n sang s n xu t<br /> t i ch , ho t n tron c c n n c n<br /> nghi p, ti u thủ c n nghi p, o t n<br /> v n t … G tr n<br /> trưn t u, t u<br /> mu ư c 2 ,6 tr u [3, tr. 120]. C n<br /> vớ qu tr n c i t o, t n p<br /> chuy n t n qu c o n 412 c s<br /> u n n ớn, 159<br /> c s n tron năm<br /> 1978 [5, tr. 152].<br /> Tron 3 năm u gi p n , T n<br /> ph<br /> tư s n m i b n, c i t o v<br /> n t c tư s n t ư n n<br /> p, h n ch<br /> s chi ph i n n kinh t của giai c p tư<br /> s n n c un T n p n kinh t<br /> h i chủ n ĩ<br /> tăn n t<br /> n u.<br /> T năm 1979<br /> n 1981, sau khi<br /> p t<br /> n nh n s s t trong c i t o<br /> n n –c n –t ư n n<br /> p v n ng<br /> h n ch tron<br /> n , p t tr n<br /> cũn n ư<br /> u qu củ m<br /> n<br /> n t<br /> HTX, T n ph<br /> c p n u n<br /> l ng c i t o dẫn n t n tr ng khu v c<br /> s n xu t qu c o n v t p th (k c<br /> c n tư<br /> p doanh) chẳng nh ng<br /> n p t tr n m c t n ụi d n;<br /> p np<br /> ưu t n r i lo n, i s ng<br /> n n n<br /> ăn, N nước<br /> n<br /> c t c ũ Ở n n t n, m t s HTX<br /> v t p o n s n xu t b t n r , t l<br /> n n<br /> n m ăn t p th t 52% còn<br /> 18%, di n t c<br /> p t c a t 42% còn<br /> 8,8% v o năm 1981 [5, tr. 151-152].<br /> <br /> 33<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 11 - 2018<br /> <br /> 2.2. Thành ph Hồ Chí Minh tiếp<br /> tục công cuộc cải tạo XHXN, đẩy mạnh<br /> phát triển inh tế HTX (1981-1985)<br /> 2.2<br /> T 1981 n 1985, s u<br /> c c<br /> th của Trun ư n v v n<br /> n<br /> quy t c i t o c c t n p n kinh t tư<br /> n n, p t tr n kinh t qu c o n v<br /> kinh t t p th c n với s r<br /> i của<br /> Ch th 100-CT/TW, n<br /> 13/1/1981 v<br /> o n s n phẩm tron n n n<br /> p,<br /> T n p<br /> c ủ n t c c c trong<br /> p on tr o p t c<br /> S ư ng HTX<br /> n n n tăn n n v s ư n v<br /> ch t ư n B n c n<br /> ,v ct<br /> i<br /> c c t c tron<br /> n m<br /> n HTX<br /> n n n<br /> p<br /> t o ư c m t s<br /> t<br /> bi n v năn su t, ch t ư ng s n phẩm<br /> n n n<br /> p, m c s ng củ<br /> v nc<br /> s t<br /> n<br /> theo chi u ướng<br /> n<br /> c n<br /> p n ư c nhu c u c<br /> n<br /> v n n c o củ<br /> v n<br /> C n t c u ch nh ru n<br /> t trước<br /> m c m, n năm 1985<br /> ắn<br /> vớ p on tr o v n n n n<br /> n<br /> v o con ư ng h p t c<br /> Tron năm<br /> 1984<br /> c t m 25 4 5<br /> n n<br /> n,<br /> ư 19 881<br /> t v o m ăn t p th ,<br /> t n p t m 229 t p o n v 46 HT<br /> s n xu t n n n<br /> p. Cu năm 1984<br /> c 7 %s h n n<br /> n v ru n<br /> t<br /> t p th<br /> C c qu n 8, T n B n , Gò<br /> V p, huy n N Bè, Củ C , Du n H i<br /> c<br /> n o n t n<br /> pt c<br /> với<br /> n t c ph bi n t p o n s n xu t.<br /> Nhi u t p o n v HT n n n<br /> p<br /> t n ước th hi n ư c tinh th n n<br /> hẳn của l<br /> m ăn t p th . C<br /> o ng<br /> <br /> ISSN 2354-1482<br /> <br /> 8 % HT v t p o n s n xu t th c<br /> hi n<br /> o n s n phẩm<br /> n n m v<br /> n ư<br /> o<br /> n tron n n n<br /> p,<br /> ng ĩ vụ ư n t c, thu n n n<br /> p<br /> n năm u t ch t u [5, tr.121].<br /> N ưv ,c n t c pt c<br /> n n<br /> nghi p c n u ti n b chủ y u n<br /> c c<br /> m<br /> n<br /> ướn n ư<br /> o n s n<br /> phẩm, s n xu t kinh doanh t ng h p, gắn<br /> c i t o n n n<br /> p với c i t o c n<br /> t ư n n<br /> p. V mặt n t c, c c<br /> HTX vẫn ph i th c hi n tron<br /> u n<br /> kh của kinh t k ho c<br /> , còn n u<br /> v n kinh t c ư ư c gi i quy t tri t<br /> tron<br /> n m<br /> n<br /> n t HTX<br /> n ư qu n t chủ kinh t vẫn c ư o n<br /> to n t u c v<br /> v n, c n t c o n<br /> mới ch th c hi n ư c m t ph n nh .<br /> Tu n n với m t s m<br /> n<br /> n t<br /> t p th c c c t c s n xu t mới mang<br /> t n c t t p t i T n ph v m t<br /> s<br /> p ư n<br /> pp n<br /> n n<br /> trong vi c ki n t o con ư n<br /> i mới<br /> to n n n n kinh t củ Đ ng C ng s n<br /> Vi t Nam t Đ i h Đ i bi u to n qu c<br /> l n th I năm 1986<br /> 2.2 2<br /> Tr n t n t n d m n ĩ, m m<br /> v t ch u tr c n m, t năm 1982<br /> n năm 1985 T n p<br /> m r ng<br /> v n n c o c t ư ng củ t n p n<br /> kinh t t p th trong ti u thủ c n<br /> nghi p (chi m tr n 6 %), sắp x p l i<br /> c n n<br /> p, ti u thủ c n n<br /> p theo<br /> n n<br /> n t - kỹ thu t v t eo ướng<br /> c u nm n<br /> , pt c<br /> Tn<br /> n năm 1985, tr n<br /> n<br /> T n p<br /> u t<br /> nn uc c<br /> m<br /> 34<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2