Sự xâm nhiễm của mầm bệnh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
271
lượt xem
79
download

Sự xâm nhiễm của mầm bệnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi tiếp xúc với mặt ngoài của ký chủ, ký sinh bắt đầu tiến hành việc xâm nhập vào trong mô của ký chủ. Ở những cây bị nhiễm bệnh thì quá trình gây bệnh của ký sinh bắt đầu từ thời điểm này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự xâm nhiễm của mầm bệnh

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh C¸c nguyªn lý vÒ bÖnh h¹i c©y trång Ch−¬ng 5 Sù x©m nhiÔm cña mÇm bÖnh Biªn so¹n bëi PGs. Ph¹m V¨n Kim Bé m«n B¶o VÖ Thùc VËt Khoa N«ng NghiÖp §¹i Häc CÇn Th¬
 2. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &+ml1* 6¨½ ;£0 1+,¥»0 &8¯$ 0£¸0 %¥½1+ 6DX NKL WL…šS [X‘F Y‡‘L P‚›W QJRDŽL FXD N\‘ FKX N\‘ VLQK E‚–W „ƒ—X WL…šQ KDŽQK YL…›F [ƒP QKƒ›S YDŽR WURQJ P† FXD N\‘ FKX lt QKˆQJ Fƒ\ E QKL…™P E…›QK WK‰ TXD‘ WU‰QK Jƒ\ E…›QK FXD N\‘ VLQK E‚–W „ƒ—X WˆŽ WK‡ŽL „L…™P Qƒ—\ .\‘ VLQK FR‘ WK…˜ [ƒP QKL…™P „ˆ‡œF KD\ NK†QJ FRŽQ WXŽ\ WKX†œF YDŽR FD‘F \…šX W† QKˆ L NKD Q‚QJ NKD‘QJ KR‚›F QKL…™P E…›QK FXD N\‘ FKX YDŽ LL „L…—X NL…›Q QJRD›L FDQK SKDL WKXƒ›Q K‡œS FKR Vˆ› [ƒP QKL…™P FXD N\‘ VLQK 7URQJ FKˆ‡QJ Qƒ—\ FKX‘QJ WD FKŠ NKDR VD‘W KL…›Q Wˆ‡œQJ [ƒP QKL…™P FXD Pƒ—P E…›QK WU…Q N\‘ FKX QKL…™P E…›QK YDŽ „L…—X NL…›Q QJRD›L JL‡‘L K†˜ WU‡œ FKR Vˆ› [ƒP QKL…™P Qƒ—\ WKX†œF SKƒ—Q LL FRŽQ FD‘F YƒšQ „…— WKX†œF SKƒ—Q L VH „ˆ‡œF NKDR VD‘W ‡ FKˆ‡QJ 4XD‘ WU‰QK [ƒP QKL…™P FXD Pƒ—P E…›QK N\‘ VLQK SDUDVLWH YDŽR Fƒ\ WU†—QJ N\‘ FKX KRVW WUDL TXD FD‘F JLDL „RD›Q VDX JLDL „RD›Q WL…—Q [ƒP QKL…™P JLDL „RD›Q [ƒP QKƒ›S YDŽR WURQJ P† FXD N\‘ FKX JLDL „RD›Q SKD‘W WUL…˜Q E…Q WURQJ N\‘ FKX JLDL „RD›Q K‰QK WKDŽQK YDŽ SKD‘W WD‘Q EDŽR Wˆ , *,$, i2$€1 7,j|1 ;h0 1+,j~0 *LDL „RD›Q WL…—Q [ƒP QKL…™P ODŽ OX‘F PDŽ N\‘ VLQK E‚–W „ƒ—X WL…šS [X‘F Y‡‘L P‚›W QJRDŽL FXD N\‘ FKX FKR „…šQ OX‘F Pƒ—P E…›QK [ƒP QKƒ›S „ˆ‡œF YDŽR WURQJ P† FXD N\‘ FKX lt JLDL „RD›Q Qƒ—\ N\‘ VLQK W‰P FD‘FK ED‘P GŒQK YDŽR P‚›W QJRDŽL FXD N\‘ FKX E‚“QJ QKL…—X FD‘FK QK‡Ž FƒšX WD›R „‚›F EL…›W FXD QR‘ &ƒšX WUX‘F FXD N\‘ VLQK JLX‘S FKX‘QJ ED‘P GŒQK G…™ GDŽQJ J†—P FR‘ FKƒšW GFK QKƒ—\ E…Q QJRDŽL FKX‘QJ YL NKXƒ˜Q FR‘ O†QJ QKR FKXQJ TXDQK KR‚›F O†QJ FR‘ PR‘F P†œW V†š EDŽR Wˆ QƒšP KR‚›F FR‘ QKˆQJ YRŽL ED‘P QKR YY 0†œW V†š \…šX W†š FXD JLDL „RD›Q Qƒ—\ FRŽQ JR‘S SKƒ—Q FKR Vˆ› [ƒP QKƒ›S FXD N\‘ VLQK 1JX†—Q E…›QK YDŽ D‘S Oˆ›F FXD QJX†—Q E…›QK .K†QJ SKDL FD‘ WK…˜ FXD Pƒ—P E…›QK QDŽR NKL WL…šS [X‘F Y‡‘L N\‘ FKX „…—X FR‘ NKD Q‚QJ [ƒP QKƒ›S „ˆ‡œF FD Y‰ Vˆ› ED‘P GŒQK YDŽR P‚›W QJRDŽL N\‘ FKX ODŽ GR QJƒ™X QKL…Q JLR‘ Qˆ‡‘F YY PDQJ „…šQ 'R „R‘ P†œW V†š NK†QJ ŒW FD‘ WK…˜ FXD Pƒ—P E…›QK WL…šS [X‘F 
 3. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ Y‡‘L Q‡L NK†QJ WK…˜ [ƒP QKƒ›S „ˆ‡œF 7' YL NKXƒ˜Q U‡L YDŽR Q‡L NK†QJ FR‘ NKŒ NKƒ˜X 9‰ Yƒ›\ D‘S Oˆ›F FXD QJX†—Q E…›QK FR‘ YDL WURŽ TXDQ WURœQJ WURQJ Vˆ› [ƒP QKƒ›S FXD Pƒ—P E…›QK $vS Oˆ›F FXD QJX†—Q E…›QK FRŽQ FR‘ QJK‹D ODŽ Pƒ›W V†š FXD Pƒ—P E…›QK FDR KR‚›F WKƒšS VR Y‡‘L QKX Fƒ—X FKR Vˆ› [ƒP QKL…™P FXD E…›QK ƒš\ 1JRDŽL UD D‘S Oˆ›F FXD QJX†—Q E…›QK FRŽQ EDR KDŽP FD Vˆ‘F NKRH YD NKD Q‚QJ WƒšQ F†QJ FXD QJX†—Q E…›QK ƒš\ $vS Oˆ›F FXD QJX†—Q E…›QK FDR „†—QJ QJK‹D Y‡‘L Pƒ›W V†š FXD QJX†—Q E…›QK FDR YDŽ QJX†—Q E…›QK ƒš\ UƒšW „†œF „†šL Y‡‘L N\‘ FKX 1JX†—Q E…›QK „†œF FXQJ GR KDL \…šX W†š TX\…šW „QK QJX†—Q E…›QK FR‘ JLHQ Jƒ\ E…›QK „†œF „†šL Y‡‘L N\‘ FKX YDŽ FRŽQ FR‘ WK…˜ GR QJX†—Q E…›QK ƒš\ NKRH PD›QK Fˆ‡ŽQJ WUD‘QJ GR „ˆ‡œF VLQK UD WˆŽ P†L WUˆ‡ŽQJ KRDŽQ KDR Y…— QKL…›W „†œ ƒ™P „†œ YDŽ GLQK Gˆ‡QJ 0†œW QJX†—Q E…›QK VLQK UD WURQJ P†L WUˆ‡ŽQJ NK†QJ WKXƒ›Q K‡œS VH \…šX „X†šL YDŽ NKD Q‚QJ [ƒP QKL…™P UƒšW NH‘P 7URQJ „L…—X NL…›Q Y…— QJRD›L FDQK WKXƒ›Q O‡œL FKR Vˆ› [ƒP QKL…™P YDŽ FD N\‘ FKX FXQJ WKX†œF JL†šQJ QKL…™P E…›QK QKˆQJ Q…šX D‘S Oˆ›F FXD QJX†—Q E…›QK NH‘P WK‰ E…›QK FXQJ NK†QJ [XƒšW KL…›Q KR‚›F FKŠ [XƒšW KL…›Q ‡ Pˆ‘F „†œ E‰QK WKˆ‡ŽQJ WK†L 'FK E…›QK FKŠ [D\ UD WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS D‘S Oˆ›F FXD QJX†—Q E…›QK PD›QK 0†œW V†š Pƒ—P E…›QK NK†QJ „RŽL KRL Pƒ›W V†š FDR „…˜ [ƒP QKL…™P QKˆ E…›QK UŠ E…›QK SKƒšQ WU‚–QJ WURQJ NKL „R‘ FD‘F Pƒ—P E…›QK NK†QJ FKX\…Q WŒQK WKˆ‡ŽQJ Fƒ—Q FR‘ Pƒ›W V†š QKˆ‘W „QK FXD Pƒ—P E…›QK „…˜ [ƒP QKL…™P7KŒ GX› QKˆ QƒšP 3\WKLXP 3K\WRSKWKRUD 5KL]RFWRQLD 6FOHURWLXP Fƒ—Q FR‘ Pƒ›W V†š FDR P‡‘L FR‘ NKD Q‚QJ [ƒP QKL…™P YDŽ Jƒ\ E…›QK „ˆ‡œF /\‘ GR FXD \…X Fƒ—X Pƒ›W V†š FDR „…˜ [ƒP QKL…™P FR‘ WK…˜ GR „L…—X NL…›Q FXD P†L WUˆ‡ŽQJ NK†QJ KRDŽQ WRDŽQ WKXƒ›Q K‡œS FKR Pƒ—P E…›QK GR „R‘ WURQJ P†œW V†š „†QJ QKˆQJ FD‘ WK…˜ NKRH PD›QK K‡Q VH FR‘ NKD Q‚QJ [ƒP QKL…™P FDR K‡Q 0DŽ WURQJ V†š „†QJ WK‰ [D‘F [XƒšW „…˜ FR‘ FD‘ WK…˜ NKRH PD›QK VH FDR K‡Q 1JRDŽL UD WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS Pƒ—P E…›QK Fƒ—Q WL…šW UD FD‘F HQ]\P „…˜ K†˜ WU‡œ FKR TXD‘ WU‰QK [ƒP QKƒ›S FXD P‰QK WK‰ P†œW FD‘ WK…˜ FR‘ WK…˜ NK†QJ WL…šW UD „X Oˆ‡œQJ HQ]\P Fƒ—Q WKL…šW PDŽ SKDL QK‡Ž „…šQ V†š „†QJ FD‘ WK…˜ QKˆ WUˆ‡ŽQJ K‡œS FXD QƒšP $UPLOODULHOOD PHOOHD  &D‘F KRD›W „†œQJ FXD Pƒ—P E…›QK WURQJ JLDL „RD›Q WL…—Q [ƒP QKL…™P i†šL Y‡‘L YLUX‘W JLDL „RD›Q WL…—Q [ƒP QKL…™P Jƒ—Q QKˆ NK†QJ FR‘ 7RDŽQ E†œ TXD‘ WU‰QK [ƒP QKƒ›S YDŽR P† N\‘ FKX YLUX‘W KRDŽQ WRDŽQ WKX› „†œQJ YDŽ WXŽ\ WKX†œF YDŽR FD‘F ORD›L P†L JL‡‘L WUX\…—Q E…›QK QKˆ F†Q WUXŽQJ FƒX JL†šQJ FR‘ V‚”Q Pƒ—P E…›QK KR‚›F FD‘F WD‘F QKƒQ F‡ KRœF YY i†šL Y‡‘L YL NKXƒ˜Q KRD›W „†œQJ WL…—Q [ƒP QKL…™P ODŽ ED‘P GŒQK YDŽ GL „†œQJ WU…Q E…— P‚›W FXD N\‘ FKX „…˜ W‰P Q‡L [ƒP QKƒ›S YDŽR WURQJ P† Fƒ\ 
 4. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 7X\…šQ WUXŽQJ UƒšW KRD›W „†œQJ YDŽ NKL „D J‚›S P‚›W QJRDŽL FXD N\‘ FKX WK‰ FR‘ NKD Q‚QJ „QK Kˆ‡‘QJ YDŽ GL „†œQJ WL…šQ Y…— SKŒD P† Fƒ\ WKŒFK K‡œS U…˜ WKƒQ OD‘ KR‚›F KRD „…˜ N\‘ VLQK &KŠ FR‘ QƒšP ODŽ FR‘ KRD›W „†œQJ WL…—Q [ƒP QKL…™P „‚›F EL…›W lu P†œW V†š O‡‘Q ORDŽL QƒšP E†œ SKƒ›Q KRD›W „†œQJ WURQJ JLDL „RD›Q WL…—Q [ƒP QKL…™P ODŽ EDŽR Wˆ +RD›W „†œQJ WL…—Q [ƒP QKL…™P FXD FKX‘QJ ODŽ Qƒ™\ Pƒ—P FKR UD V‡œL QƒšP V‡œL QƒšP SKD‘W WUL…˜Q „…˜ W‰P Q‡L [ƒP QKƒ›S YDŽR P† FXD N\‘ FKX 7URQJ JLDL „RD›Q Qƒ—\ FD‘F \…šX W†š FXD P†L WUˆ‡ŽQJ FR‘ DQK Kˆ‡QJ UƒšW TXDQ WURœQJ O…Q Vˆ› Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ QƒšP FXQJ QKˆ O…Q Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD V‡œL QƒšP &D‘F \…šX W†š P†L WUˆ‡ŽQJ FR‘ DQK Kˆ‡QJ O…Q JLDL „RD›Q WL…—Q [ƒP QKL…™P J†—P QKL…›W „†œ ƒ™P „†œ Wˆ‡QJ „†šL FXD NK†QJ NKŒ ƒ™P „†œ WU…Q E…— P‚›W FXD N\‘ FKX FD‘F FKƒšW KR‘D KRœF Gˆ‡‘L GD›QJ GXQJ GFK KR‚›F GD›QJ NKŒ YDŽ N…˜ FD Fˆ‡ŽQJ „†œ PˆD &D‘F \…šX W†š Qƒ—\ JLˆ YDL WURŽ TXDQ WURœQJ WURQJ YL…›F TX\…šW „QK NKD Q‚QJ Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ YDŽ Kˆ‡‘QJ SKD‘W WUL…˜Q FXD V‡œL QƒšP D $tQK Kˆ‡QJ FXD FD‘F \…šX W†š FXD QJRD›L JL‡‘L O…Q Vˆ› Qƒ˜\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ QƒšP WURQJ JLDL „RD›Q WL…—Q [ƒP QKL…™P h~P „†œ 0ˆ‘F ƒ™P „†œ Fƒ—Q WKL…šW FKR Vˆ› Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ WXŽ\ WKX†œF YDŽR WˆŽQJ ORDŽL QƒšP 1K‰Q FKXQJ „L…—X NL…›Q FR‘ P†œW O‡‘S Qˆ‡‘F PRQJ WU…Q E…— P‚›W N\‘ FKX ODŽ „L…—X NL…›Q W†šL KDR FKR EDŽR Wˆ FXD FD‘F ORDŽL QƒšP Qƒ™\ Pƒ—P 7X\ QKL…Q FR‘ QKˆQJ ORDŽL QƒšP PDŽ EDŽR Wˆ FR‘ WK…˜ Qƒ™\ Pƒ—P „ˆ‡œF WURQJ „L…—X NL…›Q FR‘ ƒ™P „†œ Wˆ‡QJ „†šL FXD NK†QJ NKŒ FDR PDŽ NK†QJ „RŽL KRL SKDL FR‘ O‡‘S Qˆ‡‘F PRQJ 7KŒ GX› EDŽR Wˆ FXD QƒšP 3\ULFXODULD RU\]DH FR‘ WK…˜ Qƒ™\ Pƒ—P WURQJ Eƒ—X NK†QJ NKŒ FR‘ ƒ™P „†œ Wˆ‡QJ „†šL WˆŽ WU‡ O…Q 7X\ QKL…Q NKL P‚›W OD‘ OX‘D FR‘ O‡‘S Qˆ‡‘F PRQJ GR Vˆ‡QJ „…P WD›R UD WK‰ EDŽR Wˆ FXD QƒšP Qƒ—\ FDŽQJ G…™ Qƒ™\ Pƒ—P K‡Q 1KL…›W „†œ 1KL…›W „†œ FR‘ DQK Kˆ‡QJ TXDQ WURœQJ O…Q Vˆ› Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ QƒšP &R‘ ED Pˆ‘F QKL…›W „†œ FKR P†™L ORDŽL QƒšP QKL…›W „†œ W†šL KDR ODŽ QKL…W „†œ WKŒFK K‡œS QKˆ‘W FKR Vˆ› Qƒ™\ Pƒ—P YDŽ KDL JL‡‘L KD›Q ODŽ QKL…›W „†œ WKƒšS QKˆ‘W YDŽ QKL…›W „†œ FDR QKˆ‘W PDŽ EDŽR Wˆ QƒšP FRŽQ FR‘ WK…˜ Qƒ™\ Pƒ—P „ˆ‡œF 9ˆ‡œW TXD KDL JL‡‘L KD›Q Qƒ—\ WK‰ EDŽR Wˆ VH NK†QJ Qƒ™\ Pƒ—P „ˆ‡œF GXŽ FD‘F „L…—X NL…›Q NKD‘F „…—X WKRD 1JRDŽL UD QKL…›W „†œ FRŽQ DQK Kˆ‡QJ O…Q FD‘FK WKˆ‘F Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ 7KŒ GX› QKˆ Y‡‘L QƒšP 3K\WRSKWKRUD LQIHVWDQV FR‘ FD‘FK WKˆ‘F Qƒ™\ Pƒ—P UƒšW NKD‘F QKDX NKL „ˆ‡œF „ˆD YDŽR FD‘F „L…—X NL…›Q QKL…›W „†œ NKD‘F QKDX QKˆ lt  & EDŽR Wˆ „ŒQK FRQLGLXP EL…šQ WKDŽQK ERœF FKˆ‘D EDŽR Wˆ „†œQJ ]RRVSRUDQJLXP YDŽ SKR‘QJ WKŒFK UD WˆŽ „…šQ EDŽR Wˆ „†œQJ ]RRVSRUHV 
 5. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  lt ! & EDŽR Wˆ „ŒQK FKR UD ŒW EDŽR Wˆ „†œQJ K‡Q YDŽ FR‘ NKX\QK Kˆ‡‘QJ Qƒ™\ Pƒ—P WUˆ›F WL…šS FKR UD V‡œL QƒšP 1KL…›W „†œ FDŽQJ FDR WK‰ WŠ O…› EDŽR Wˆ „ŒQK Qƒ™\ Pƒ—P WUˆ›F WL…šS FKR UD V‡œL QƒšP FDŽQJ W‚QJ O…Q $tQK Kˆ‡QJ WU…Q „ƒ\ „ˆD „…šQ Kƒ›X TXD ODŽ ‡ QKL…›W „†œ WKƒšS P†™L EDŽR Wˆ „ŒQK FXD QƒšP 3 LQIHVWDQV VH WKD\ Y‰ Qƒ˜\ Pƒ—P FKR UD V‡œL QƒšP YDŽ [ƒP QKL…™P WD›R Q…Q Y…šW E…›QK WK‰ OD›L FKX\…˜Q WKDŽQK ERœF FKˆ‘D EDŽR Wˆ „†œQJ „…˜ FKR UD QKL…—X EDŽR Wˆ „†œQJ &ˆ‘ P†˜L EDŽR Wˆ „†œQJ FR‘ NKD Q‚QJ FKR P†œW Y…šW E…›QK 1Kˆ Yƒ›\ ‡ QKL…›W „†œ WKƒšS Gˆ‡‘L & WˆŽ P†™L EDŽR Wˆ „ŒQK QƒšP FR‘ WK…˜ WD›R UD QKL…—X Y…—W E…›QK K‡Q $tQK Kˆ‡QJ FXD QKL…›W „†œ O…Q Vˆ› Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ QƒšP FRŽQ WXŽ\ WKX†œF YDŽR P†œW V†š „L…—X NL…›Q QJRD›L JL‡‘L NKD‘F 7KŒ GX› QKˆ ‡ QƒšP 8VWLODJR NROOHUL EDŽR Wˆ VH Qƒ™\ Pƒ—P YDŽ [ƒP QKL…™P PD›QK QKˆ‘W ‡ QKL…›W „†œ WURQJ NKRDQJ WˆŽ & „…šQ & Q…šX N\‘ FKX OX‘D PD›FK „ˆ‡œF WU†—QJ WU…Q „ƒšW FR‘ ƒ™P „†œ VR Y‡‘L „†œ EDR KRŽD Qˆ‡‘F 7URQJ NKL „R‘ EDŽR Wˆ QƒšP Qƒ—\ VH Qƒ™\ Pƒ—P YDŽ [ƒP QKL…™P PD›QK QKˆ‘W ‡ QKL…›W „†œ WˆŽ & „…šQ & Q…šX N\‘ FKX „ˆ‡œF WU†—QJ ‡ „ƒšW FR‘ ƒ™P „Rœ FDR K‡Q VR Y‡‘L „†œ EDR KRŽD Qˆ‡‘F $vQK VD‘QJ $vQK VD‘QJ ŒW FR‘ DQK Kˆ‡QJ O…Q Vˆ› Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ QƒšP K‡Q VR Y‡‘L KDL \…šX W†š WU…Q $vQK Q‚–QJ FKL…šX WUˆ›F WL…šS ˆ‘F FK…š Vˆ› Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ QƒšP $vQK Q‚–QJ JD\ J‚–W FKL…šX WUˆ›F WL…šS O…Q YL NKXƒ˜Q FR‘ WK…˜ JL…šW FK…šW YL NKXƒ˜Q WURQJ NKL „R‘ FKŠ ˆ‘F FK…š Vˆ› Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ QƒšP S+ S+ FXD P†L WUˆ‡ŽQJ FXQJ FR‘ DQK Kˆ‡QJ O…Q Vˆ› Qƒ™\ Pƒ—P FXD P†œW V†š EDŽR Wˆ QƒšP +ƒ—X K…šW FD‘F ORDŽL QƒšP „…—X FKŠ FR‘ WK…˜ Qƒ™\ Pƒ—P WURQJ P†œW SKD›P YL S+ QKˆ‘W „QK i†šL Y‡‘L P†™L ORDŽL QƒšP FR‘ ED Pˆ‘F S+ S+ W†šL KDR S+ FDR QKˆ‘W YDŽ WKƒšS QKˆ‘W 9ˆ‡œW TXD‘ KDL JL‡‘L KD›Q FDR QKˆ‘W YDŽ WKƒšS QKˆ‘W WK‰ EDŽR Wˆ QƒšP NK†QJ WK…˜ Qƒ™\ Pƒ—P „ˆ‡œF 7KŒ GX› %DŽR Wˆ QJKŠ UHVWLQJ VSRUH FXD QƒšP 3ODVPRGLRSKRUD EUDVVLFDH FR‘ FD‘F Pˆ‘F S+ ODŽ S+ W†šL KDR ODŽ  KDL JLR‘L KD›Q ODŽ  WKƒšS QKˆ‘W YDŽ  FDR QKˆ‘W 2[\ YDŽ &2 SKƒ—Q O‡‘Q EDŽR Wˆ QƒšP Fƒ—Q FR‘ R[\ YDŽ &2 „…˜ Qƒ˜\ Pƒ—P 1†—QJ G†œ 2 YDŽ &2 Fƒ—Q WKL…šW WKD\ „†˜L WXŽ\ ORDŽL QƒšP 7KŒ GX› EDŽR Wˆ FXD QƒšP 8VWLODJR ]HDH Qƒ˜\ Pƒ—P W†šW QKˆ‘W ‡ NK†QJ NKŒ FR‘ FKˆ‘D &2  &D‘F FKƒšW KR‘D KRœF WURQJ GXQJ GFK KR‚›F NKŒ 7U…Q E…— P‚›W FXD N\‘ FKX OX†Q FR‘ FD‘F FKƒšW KR‘D KRœF GR FKŒQK N\‘ FKX WL…šW UD Gˆ‡‘L GD›QJ GXQJ GFK KR‚›F NKŒ &D‘F FKƒšW Qƒ—\ FXQJ FRŽQ GR P†šL Wˆ‡QJ WD‘F JLˆD N\‘ FKX YDŽ FD‘F YL VLQK Yƒ›W NKD‘F V†šQJ 
 6. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ FKXQJ TXDQK N\‘ FKX VLQK UD lt WURQJ „ƒšW FKXQJ TXDQK U…˜ Fƒ\ FR‘ QKL…—X FKƒšW FR‘ WK…˜ ODŽ GLQK Gˆ‡QJ FKR Pƒ—P E…›QK FXQJ FR‘ WK…˜ ODŽ FKƒšW NŒFK WKŒFK KR‚›F WKX KX‘W Pƒ—P E…›QK 7URQJ NKL „R‘ FD‘F E†œ SKƒ›Q E…Q WU…Q P‚›W „ƒšW WKŒ GX› ‡ OD‘ FXQJ FR‘ UƒšW QKL…—X FKƒšW GR OD‘ Fƒ\ WL…šW UD WˆŽ FD‘F NKŒ NKƒ˜X FD‘F FKƒšW Qƒ—\ WKˆ‡ŽQJ Gˆ‡‘L GD›QJ NKŒ YDŽ KRŽD WDQ WURQJ O‡‘S Qˆ‡‘F PRQJ WU…Q E…— P‚›W FXD OD‘ 1KˆQJ FKƒšW Qƒ—\ YˆŽD ODŽ FKƒšW NŒFK WKŒFK FKR Vˆ› Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ QƒšP YˆŽD ODŽ FKƒšW WKX KX‘W V‡œL QƒšP WL…šQ „…šQ Jƒ—Q FD‘F Q‡L FR‘ FˆD QJR Wˆ› QKL…Q „R‘ „…˜ [ƒP QKƒ›S 7KŒ GX› %URZQ ODŽP WKŒ QJKL…›P WU…Q EDŽR Wˆ QƒšP %RWU\WLV FLQHUHD WK‰ WKƒš\ EDŽR Wˆ QƒšP Qƒ—\ Qƒ˜\ Pƒ—P W†šW WURQJ Qˆ‡‘F FƒšW WUDL WU…Q P‚›W OD‘ WURQJ NKL „R‘ EDŽR Wˆ WURQJ Qˆ‡‘F FƒšW WUDL WU…Q P‚›W WKX\ WLQK WK‰ NK†QJ Qƒ™\ Pƒ—P „ˆ‡œF %URZQ FKR U‚“QJ WURQJ Qˆ‡‘F WUDL WU…Q P‚›W OD‘ FR‘ FKˆ‘D QKL…—X FKƒšW GR OD‘ WL…šW UD KRŽD WDQ YDŽR Qˆ‡‘F .KL „R Qˆ‡‘F WU…Q P‚›W OD‘ QKƒ›Q WKƒš\ Qˆ‡‘F Qƒ—\ FR‘ FKˆ‘D QKL…—X „L…›Q Wˆ K‡Q Qˆ‡‘F WUDL WU…Q P‚›W WKX\ WLQK 5DYD] FXQJ FKR EL…šW ODŽ EDŽR Wˆ FXD QƒšP %RWU\WLV Qƒ™\ Pƒ—P W†šW WURQJ Qˆ‡‘F FR‘ KRŽD WDQ GFK WUŒFK WˆŽ OD‘ KR‚›F WˆŽ WUD‘L QKR 7URQJ NKL „R‘ EDŽR Wˆ QƒšP Qƒ—\ NK†QJ Qƒ™\ Pƒ—P WURQJ Qˆ‡‘F FƒšW WLQK NKL…šW 6FKURWK YDŽ 6Q\GHU FXQJ QKƒ›Q [H‘W ODŽ FD‘F GFK WUŒFK WˆŽ P† FXD N\‘ FKX NŒFK WKŒFK Vˆ› Qƒ™\ Pƒ—P FXD QƒšP )XVDULXP R[\VSRULXP E 7†šF „†œ Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ &D‘F \…šX W†š P†L WUˆ‡ŽQJ N…˜ WU…Q FR‘ DQK Kˆ‡QJ UƒšW O‡‘Q „…šQ W†šF „†œ Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ QƒšP 7†šF „†œ Qƒ™\ Pƒ—P FXD P†œW ORDŽL QƒšP ODŽ WK‡ŽL JLDQ N…˜ WˆŽ NKL J‚›S „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL FKR „…šQ OX‘F EDŽR Wˆ QƒšP E‚–W „ƒ—X Qƒ™\ Pƒ—P 7†šF „†œ Qƒ™\ Pƒ—P FXD EDŽR Wˆ QƒšP WXŽ\ WKX†œF YDŽR ORDŽL QƒšP YDŽ EL…šQ WKL…Q WˆŽ SKX‘W „…šQ JL‡Ž /RDŽL QƒšP FR‘ W†šF „†œ Qƒ™\ Pƒ—P QKDQK WKˆ‡ŽQJ Jƒ\ E…›QK WUƒ—P WURœQJ FKR Fƒ\ WU†—QJ K‡Q VR Y‡‘L FD‘F QƒšP FR‘ W†šF „†œ Qƒ™\ Pƒ—P FKƒ›P %‡L Y‰ QJRDŽL WKL…Q QKL…Q WK‡ŽL JLDQ K†œL „X FD‘F „L…—X NL…›Q FKR EDŽR Wˆ QƒšP Qƒ™\ Pƒ—P WKˆ‡ŽQJ NK†QJ NH‘R GDŽL 'R „R‘ ORDŽL QƒšP QDŽR FR‘ W†šF „†œ Qƒ™\ Pƒ—P QKDQK WKˆ‡ŽQJ FR‘ QKL…—X F‡ K†œL „…˜ Qƒ™\ Pƒ—P K‡Q ,, *,$, i2$€1 ;h0 1+h€3 9$s2 7521* 0k &8t$ .
 7. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ ;ƒP QKƒ›S WKX› „†œQJ ODŽ Pƒ—P E…›QK QK‡Ž P†œW WD‘F QKƒQ QDŽR „R‘ „ˆD P‰QK YDŽR VƒX WURQJ P† FXD N\‘ FKX FKˆ‘ NK†QJ Wˆ› P‰QK W‰P FD‘FK [ƒP QKƒ›S YDŽR 9LUX‘W YDŽ P\FRSODVPD FR‘ FD‘FK [ƒP QKƒ›S Qƒ—\ &†Q WUXŽQJ P†L JL‡‘L „ˆD WUˆ›F WL…šS FD‘F Pƒ—P E…›QK Qƒ—\ YDŽR WURQJ P† FXD Fƒ\ WURQJ TXD‘ WU‰QK FKŒFK KX‘W FXD QR‘ &D‘F GX›QJ FX› FK‚P VR‘F Fƒ\ QKˆ GDR NH‘R YY FR‘ GŒQK Pƒ—P E…›QK NKL WD›R Q…Q Y…šW WKˆ‡QJ FKR Fƒ\ ODŽQK PD›QK VH „ˆD FD‘F ORD›L Pƒ—P E…›QK Qƒ—\ YDŽR WURQJ P† Fƒ\ 1JRDŽL UD NKL WKD‘S Fƒ\ Y‡‘L FD‘F P‚–F WKD‘S FR‘ FKˆ‘D Pƒ—P E…›QK YLUX‘W KR‚›F P\FRSODVPD WK‰ FKX‘QJ WD FXQJ „ˆD OX†Q Pƒ—P E…›QK YDŽR WURQJ Fƒ\ „ˆ‡œF WKD‘S ;ƒP QKƒ›S FKX „†œQJ ODŽ Pƒ—P E…›QK Wˆ› EDQ WKƒQ P‰QK W‰P FD‘FK „…˜ [ƒP QKƒ›S YDŽR WURQJ P† Fƒ\ 7URQJ SKƒ—Q VDX „ƒ\ FKX‘QJ WD NKDR VD‘W „…šQ FD‘F FD‘FK [ƒP QKƒ›S FKX „†œQJ FXD Pƒ—P E…›QK 7XŽ\ WKHR KRDŽQ FDQK YDŽ NKD Q‚QJ Pƒ—P E…›QK FR‘ WK…˜ [ƒP QKƒ›S FKX „†œQJ YDŽR P† FXD N\‘ FKX WKHR ED FD‘FK VDX +‰QK 6‡ „†— P† WD FD‘F FD‘FK [ƒP QKƒ›S FXD Pƒ—P E…›QK YDŽR WURQJ N\‘ FKX 
 8. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  ;ƒP QKƒ›S TXD Y…šW WKˆ‡QJ 9…šW WKˆ‡QJ WU…Q Fƒ\ FR‘ WK…˜ GR F†Q WUXŽQJ FKŒFK F‚–Q SKD‘ Jƒ\ UD 9…šW WKˆ‡QJ FRŽQ GR GX›QJ FX› FK‚P VR‘F Fƒ\ Jƒ\ UD QKˆ Y…šW F‚–W [H‘Q Y…šW WKˆ‡QJ GR GDR FX†šF Jƒ\ UD WURQJ NKL V‚Q VR‘F Fƒ\ Y…šW „ˆ‘W U…˜ GR OX‘F Eˆ‘QJ Fƒ\ „HP WU†—QJ KR‚›F GR OX‘F ER‘Q SKƒQ ODŽP FR [‡‘L „ƒšW Jƒ\ Q…Q 9…šW WKˆ‡QJ FRŽQ GR JL†QJ EDR OX OX›W Jƒ\ UD 7UƒX ERŽ F‚–Q ‚Q OD‘ Fƒ\ FXQJ WD›R UD Y…šW WKˆ‡QJ 6ˆ› WŒFK WX› FD‘F PX†šL „†œF WURQJ „L…—X NL…›Q „ƒšW ƒ™P FXQJ FR‘ WK…˜ ODŽP FKR U…˜ YDŽ F†˜ U…˜ E WKˆ‡QJ GR W…š EDŽR ‡ Q‡L WL…šS [X‘F E FK…šW „L &†Q WUXŽQJ YDŽ WX\…šQ WUXŽQJ FXQJ WD›R QKL…—X Y…šW WKˆ‡QJ ‡ U…˜ Fƒ\ 9…šW WKˆ‡QJ FXQJ FR‘ WK…˜ ODŽ Y…šW Qˆ‘W NKL FK†—L QRQ WˆŽ FDŽQK WKƒQ Fƒ\ „ƒP UD &D‘F Y…šW WKˆ‡QJ Qƒ—\ FR‘ WK…˜ UƒšW QKR KR‚›F WR &D‘F Y…šW WKˆ‡QJ QKR OL WL WKˆ‡ŽQJ Wˆ› KDŽQ J‚–Q QKDQK FKR‘QJ Q…Q ŒW E N\‘ VLQK [ƒP QKƒ›S YDŽR QJRD›L WUˆŽ WUˆ‡ŽQJ K‡œS F†Q WUXŽQJ KR‚›F WX\…šQ WUXŽQJ PDQJ FD‘F N\‘ VLQK Qƒ—\ YDŽ „ˆD YDŽR WURQJ OX‘F WD›R UD Y…šW WKˆ‡QJ &D‘F Y…šW WKˆ‡QJ WR ODŽ Q‡L WKXƒ›Q O‡œL QKˆ‘W FKR WƒšW FD FD‘F ORD›L Pƒ—P E…›QK [ƒP QKƒ›S YDŽR &D‘F WX\…šQ WUXŽQJ Q†œL N\‘ VLQK WKˆ‡ŽQJ „DŽR KDQJ „…˜ FKXL VƒX YDŽR WURQJ U…˜ Fƒ\ PDŽ N\‘ VLQK &D‘F KDQJ FXD FKX‘QJ „DŽR WKˆ‡ŽQJ ODŽ FˆD QJR WKXƒ›Q O‡œL FKR FD‘F ORD›L QƒšP WURQJ „ƒšW [ƒP QKƒ›S VƒX YDŽR E…Q WURQJ U…˜ Fƒ\ QKˆ QƒšP )XVDULXP 9HUWLFLOOLXP 'R „R‘ FD‘F KRD PDŽX NKL E WX\…šQ WUXŽQJ Q†œL N\‘ VLQK QKˆ 0HORLGRJ\QH [ƒP QKƒ›S WKˆ‡ŽQJ E KD›L E‡L FD‘F QƒšP WURQJ U…˜ 7KŒ GX› 'ˆD KƒšX E FKD›\ Gƒ\ )XVDULXP R[\VSRULXP WKˆ‡ŽQJ ODŽ Kƒ›X TXD FXD WX\…šQ WUXŽQJ WURQJ „ƒšW .KL WUˆŽ KR‚›F QJˆŽD „ˆ‡œF WX\…šQ WUXŽQJ WK‰ E…›QK FKD›\ Gƒ\ JLDP „L „D‘QJ N…˜ ;ƒP QKƒ›S TXD FD‘F FˆD QJR Wˆ› QKL…Q &D‘F FˆD QJR Wˆ› QKL…Q WU…Q Fƒ\ EDR J†—P FD‘F NKŒ NKƒ˜X VWRPD ‡ OD‘ E‰ NKƒ˜X OHQWLFHOV ‡ WKƒQ FDŽQK YDŽ FD‘F WKX\ NKƒ˜X K\GDWKRGHV ‡ WU…Q OD‘ FXD P†œW V†š ORDŽL Fƒ\ &D‘F FˆD QJR Qƒ—\ FR‘ PX›F „ŒFK JLX‘S Fƒ\ K† KƒšS YDŽ WUDR „†˜L FKƒšW Y‡‘L E…Q QJRDŽL GR „R‘ FKX‘QJ NK†QJ FR‘ FD‘F E†œ SKƒ›Q EDR FKH W†šW QKˆ O‡‘S FXWLQ KR‚›F O‡‘S VD‘S 9‰ „ˆ‡œF FƒšX WD›R K‡ Q…Q FD‘F FˆD QJR Qƒ—\ UƒšW G…™ „ˆ‡œF FD‘F ORD›L Pƒ—P E…›QK FR‘ FD‘FK [ƒP QKƒ›S FKX „†œQJ O‡œL GX›QJ YDŽ [ƒP QKƒ›S YDŽR P†œW FD‘FK G…™ GDŽQJ 9L NKXƒ˜Q YDŽ QƒšP FR‘ WK…˜ [ƒP QKƒ›S TXD FD‘F FˆD QJR Wˆ› QKL…Q Qƒ—\ 7KŒ GX› 9L NKXƒ˜Q 3VHXGRPRQDV SKDVHROLFROD Jƒ\ E…›QK „†šP OD‘ „ƒ›X F† YH [ƒP QKƒ›S YDŽR OD‘ TXD FD‘F NKŒ NKƒ˜X WU…Q OD‘ 9L NKXƒ˜Q WKˆ‡ŽQJ Wƒ›S WUXQJ TXDQK NKŒ NKƒ˜X „…˜ W‰P F‡ K†œL [ƒP QKƒ›S YDŽR +‰QK  
 9. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 9L NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK JKH ‡ FX NKRDL Wƒ\ FXQJ [ƒP QKƒ›S TXD FD‘F E‰ NKƒ˜X WU…Q YR FXD FX NKRDL &D‘FK [ƒP QKƒ›S TXD NKŒ NKƒ˜X FXD FD‘F EDŽR Wˆ QƒšP FR‘ WK…˜ P† WD QKˆ VDX %DŽR Wˆ QƒšP Qƒ˜\ Pƒ—P YDŽ FKR UD V‡œL QƒšP QKR V‡œL QƒšP Qƒ—\ PRœF GDŽL UD YDŽ „ˆ‡œF WKX KX‘W E‡L FD‘F FKƒšW „ˆ‡œF VLQK UD GR Vˆ› WUDR „†˜L FKƒšW Y‡‘L E…Q QJRDŽL FXD NKŒ NKƒ˜X .KL „…šQ NKŒ NKƒ˜X V‡œL QƒšP Wƒ›S WUXQJ QJX\…Q VLQK FKƒšW YDŽR Gƒ—X FX†šL WD›R WKDŽQK FK†˜ SK†—QJ WR O…Q YDŽ K‰QK WKDŽQK „‹D D‘S DSSUHVVRULXP 7ˆŽ SKŒD Gˆ‡‘L „D‘\ FXD „‹D D‘S K‰QK WKDŽQK P†œW V‡œL QƒšP UƒšW QKR PRœF [X\…Q TXD KDL W…š EDŽR FXD NKŒ NKƒ˜X YDŽR NKRDQJ WU†šQJ Gˆ‡‘L NKŒ NKƒ˜X +‰QK  7D›L „ƒ\ V‡œL QƒšP SK‰QK WR UD YDŽ WD›R WKDŽQK YRŽL [ƒP QKƒ›S 7ˆŽ YRŽL [ƒP QKƒ›S PRœF UD YDŽL V‡œL [ƒP QKƒ›S OHQ ORL JLˆD FD‘F W…š EDŽR YDŽ ODQ Gƒ—Q UD +  ;ƒP QKƒ›S WKHR FRQ „ˆ‡ŽQJ Qƒ—\ WK‰ NKD Q‚QJ [ƒP QKƒ›S FXD Pƒ—P E…›QK WXŽ\ WKX†œF YDŽR V†š Oˆ‡œQJ NKŒ NKƒ˜X KR‚›F E‰ NKƒ˜X KR‚›F WKX\ NKƒ˜X FXD N\‘ FKX +‰QK 6‡ „†— P† WD FD‘FK [ƒP QKƒ›S FKX „†œQJ FXD V‡œL QƒšP TXD NKŒ NKƒ˜X ‡ OD‘ Fƒ\ ;ƒP QKƒ›S WUˆ›F WL…šS TXD EL…˜X E‰ ODŽQK O‚›Q FXD N\‘ FKX &R‘ KDL WUˆ‡ŽQJ K‡œS EL…˜X E‰ QRQ NK†QJ FR‘ O‡‘S FXWLQ KR‚›F O‡‘S P† Eƒ—Q FKH FK‡ YDŽ EL…˜X E‰ FR‘ O‡‘S FXWLQ KR‚›F O‡‘S P† Eƒ—Q FKH FK‡ D 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS EL…˜X E‰ QRQ &D‘F P† FRŽQ QRQ QKˆ WKƒQ QRQ KRD U…˜ QRQ YY NK†QJ FR‘ O‡‘S FXWLQ KR‚›F O‡‘S P† Eƒ—Q FKH FK‡ Q…Q UƒšW P…—P \…šX GR „R‘ FD‘F 
 10. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ N\‘ VLQK FR‘ WK…˜ [ƒP QKƒ›S TXD O‡‘S EL…˜X E‰ QRQ Qƒ—\ P†œW FD‘FK G…™ GDŽQJ 7KŒ GX› QKˆ QƒšP 3ODVPRGLRSKRUD EUDVVLFDH [ƒP QKƒ›S YDŽR U…˜ QRQ FXD Fƒ\ FDL E‚–S KR‚›F QƒšP )XVDULXP YDVLQIHFWXP [ƒP QKƒ›S YDŽR YXŽQJ „ƒ—X U…˜ QRQ FXD Fƒ\ E†QJ YDL 7X\…šQ WUXŽQJ FXQJ W‰P „…šQ SKƒ—Q QRQ FXD U…˜ „…˜ [ƒP QKƒ›S YDŽR +‰QK YDŽ  E 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS EL…˜X E‰ FR‘ O‡‘S FXWLQ KR‚›F O‡‘S P† Eƒ—Q FKH FK‡ 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS Qƒ—\ O‡‘S FXWLQ KR‚›F O‡‘S P† Eƒ—Q QKˆ P†œW WƒšP JLD‘S FKH FK‡ ODŽP WU‡ QJD›L O‡‘Q FKR Vˆ› [ƒP QKƒ›S FXD N\‘ VLQK &KŠ FR‘ QKˆQJ Pƒ—P E…›QK FR‘ NKD Q‚QJ „‚›F EL…›W P‡‘L FR‘ WK…˜ [X\…Q WKXQJ TXD O‡‘S JLD‘S Qƒ—\ i…˜ FR‘ WK…˜ [ƒP QKƒ›S [X\…Q TXD O‡‘S FXWLQ KR‚›F O‡‘S P† Eƒ—Q EDŽR Wˆ QƒšP VDX NKL Qƒ˜\ Pƒ—P FKR UD V‡œL QƒšP QJ‚–Q SKDL K‰QK WKDŽQK „‹D D‘S DSSUHVVRULXP „…˜ WD›R D‘S Oˆ›F „X PDQK Kƒ—X „ƒP [X\…Q TXD O‡‘S FXWLQ FXD W…š EDŽR EL…˜X E‰ i‹D D‘S ODŽ P†œW ERœF SK‰QK WR UD ‡ „ƒ—X FXD V‡œL QƒšP Q‡L „ƒ\ WŒFK OX\ QJX\…Q VLQK FKƒšW FXD QƒšP „…˜ WD›R Q…Q P†œW D‘S Oˆ›F WKƒ›W FDR %…Q Gˆ‡‘L FXD „‹D D‘S „ˆ‡œF K‰QK WKDŽQK P†œW YRŽL QKR KH›S YDŽ Y‡‘L D‘S Oˆ›F UƒšW FDR O…Q „…šQ DWPRVSKHUHV YRŽL QKR Qƒ—\ FR‘ WK…˜ FKRœF WKXQJ O‡‘S FXWLQ KD\ O‡‘S P† Eƒ—Q YDŽ [ƒP QKƒ›S YDŽR E…Q WURQJ W…š EDŽR EL…˜X E‰ + YDŽ +  lt P†œW V†š QƒšP NKD‘F „‹D D‘S FXD QƒšP WL…šW UD FD‘F HQ]\P „…˜ SKD‘ KX\ O‡‘S FXWLQ KR‚›F O‡‘S P† Eƒ—Q NKL [ƒP QKƒ›S Wˆ‘F ODŽ N…šW K‡œS WD‘F „†œQJ KR‘D KRœF Y‡‘L WD‘F „†œQJ F‡ KRœF „…˜ [ƒP QKƒ›S 7KŒ GX› QKˆ WUˆ‡ŽQJ K‡œS QƒšP 3\ULFXODULD RU\]DH +‰QK  YDŽ  1ƒšP 5KL]RFWRQLD VRODQL FXQJ [ƒP QKƒ›S YDŽR W…š EDŽR N\‘ FKX WKHR F‡ FK…š Qƒ—\ .KL YDŽR „ˆ‡œF E…Q WURQJ W…š EDŽR EL…˜X E‰ YRŽL [ƒP QKƒ›S SK‰QK WR UD K‰QK WKDŽQK ERœF V‡ FƒšS SULPDU\ YHVLFOH U†—L ERœF WKˆ‘ FƒšS VHFRQGDU\ YHVLFOH 7ˆŽ ERœF WKˆ‘ FƒšS QƒšP WL…šW UD HQ]\P WKŒFK QJKL „…˜ „ƒP [X\…Q TXD YD‘FK FXD W…š EDŽR „…˜ [ƒP QKƒ›S YDŽR W…š EDŽR OƒQ Fƒ›Q +‰QK  1Kˆ Yƒ›\ V‡œL QƒšP „D GXŽQJ WD‘F „†œQJ F‡ KRœF „…˜ FKRœF WKXQJ O‡‘S FXWLQ KR‚›F O‡‘S P† Eƒ—Q YDŽ GXŽQJ WD‘F „†œQJ KR‘D KRœF „…˜ FKRœF WKXQJ YD‘FK W…š EDŽR 7URQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS FXD QƒšP $UPLOODULHOOD PHOOHD QƒšP Qƒ—\ FXQJ SKDL GXŽQJ WD‘F „†œQJ KR‘D KRœF „…˜ [ƒP QKƒ›S YDŽR U…˜ Fƒ\ 7X\ QKL…Q GR NKD Q‚QJ WL…šW UD HQ]\P FXD P†œW V‡œL QƒšP NK†QJ „X Vˆ‘F SKD‘ Y‡ O‡‘S P† Eƒ—Q FXD U…˜ Q…Q SKDL K‰QK WKDŽQK P†œW O‡‘S V‡œL QƒšP GDŽ\ „‚›F EDR TXDQK NKX‘F U…˜ Fƒ—Q [ƒP QKƒ›S „ˆ‡œF JRœL ODŽ O‡‘S QƒšP GD›QJ U…˜ UKL]RPRUSK 1K‡Ž Vˆ› K‡œS Vˆ‘F FXD UKL]RPRUSK QƒšP P‡‘L FR‘ „X HQ]\P SKD‘ Y‡ O‡‘S P† Eƒ—Q PDŽ [ƒP QKƒ›S YDŽR WURQJ @ 
 11. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK 6‡ „†— P† WD Vˆ› [ƒP QKƒ›S FXD QƒšP %UHPLD ODFWXFD [X\…Q TXD O‡‘S EL…—X EŒ NK†QJ E WKˆ‡QJ FXD OD‘ Fƒ\ FDL [DŽ OD‘FK 7KHR 6DUJHQW -$ DOO 3K\VLRORJLFDO 3ODQW 3DWKRORJ\  ,,, 7+ls, *,$1 8t %j€1+ 6DX NKL [ƒP QKƒ›S YDŽR Fƒ\ Pƒ—P E…›QK E‚–W „ƒ—X SKD‘W WUL…˜Q E…Q WURQJ P† FXD N\‘ FKX YDŽ E‚–W „ƒ—X Jƒ\ UD KL…›Q Wˆ‡œQJ E…›QK O\‘ 7X\ QKL…Q WUL…›X FKˆ‘QJ E…›QK E…Q QJRDŽL FXD Fƒ\ FKˆD [XƒšW KL…›Q UD QJD\ PDŽ SKDL VDX P†œW WK‡ŽL JLDQ 7U…Q QJX\…Q W‚–F WK‰ N…˜ WˆŽ OX‘F Pƒ—P E…›QK E‚–W „ƒ—X [ƒP QKƒ›S „ˆ‡œF YDŽR NKRL O‡‘S FXWLQ KR‚›F O‡‘S P† Eƒ—Q WK‰ N\‘ FKX „ˆ‡œF [HP QKˆ „D P‚–F E…›QK 7X\ QKL…Q WURQJ WKˆ›F W…š SKDL VDX P†œW WK‡ŽL JLDQ N\‘ FKX P‡‘L WK…˜ KL…›Q WUL…›X FKˆ‘QJ E…›QK .KRDQJ WK‡ŽL JLDQ WˆŽ NKL E‚–W „ƒ—X QKL…™P E…›QK „…šQ NKL WUL…›X FKˆ‘QJ E…›QK [XƒšW KL…›Q „ˆ‡œF JRœL ODŽ WK‡ŽL JLDQ X E…›QK 7K‡ŽL JLDQ X E…›QK GDŽL KD\ QJ‚–Q WXŽ\ WKX†œF YDŽR QKL…—X \…šX W†š /RD›L Pƒ—P E…›QK YDŽ ORD›L Fƒ\ WU†—QJ P†™L ORD›L Pƒ—P E…›QK FR‘ WK‡ŽL JLDQ X E…›QK NKD‘F QKDX WU…Q FD‘F ORD›L Fƒ\ WU†—QJ NKD‘F QKDX 7KŒ GX› 1ƒšP 3K\WRSKWKRUD LQIHVWDQV Jƒ\ E…›QK P†šF Vˆ‡QJ Fƒ\ NKRDL Wƒ\ FR‘ WK‡ŽL JLDQ X E…›QK ODŽ QJDŽ\ WURQJ NKL „R‘ QƒšP 8VWLODJR PD\GLV Jƒ\ E…›QK WKDQ „HQ WU…Q Fƒ\ E‚–S FR‘ WK‡ŽL JLDQ X E…›QK ODŽ QJDŽ\ iL…—X NL…›Q QJRD›L FDQK FXQJ FR‘ DQK Kˆ‡QJ O‡‘Q O…Q WK‡ŽL JLDQ X E…›QK FXD P†œW E…›QK QKˆ‘W „QK 1KL…›W G†œ D‘QK VD‘QJ JL†šQJ Fƒ\ WU†—QJ SKƒQ ER‘Q FKR Fƒ\ WU†—QJ „…—X FR‘ DQK Kˆ‡QJ 
 12. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  0†™L E…›QK FR‘ P†œW QKL…›W „†œ W†šL KDR ˆ‘QJ Y‡‘L WK‡ŽL JLDQ X E…›QK QJ‚–Q QKˆ‘W 1KL…›W „†œ FDR K‡Q KR‚›F WKƒšS K‡Q „…—X ODŽP NH‘R GDŽL WK‡ŽL JLDQ X E…›QK UD 7KŒ GX› 1ƒšP 3XFFLQLD JUDPLQLV FR‘ WK‡ŽL JLDQ X E…›QK ODŽ QJDŽ\ ‡  & YDŽ NH‘R GDŽL „…šQ QJDŽ\ YDŽ QJDŽ\ ˆ‘QJ Y‡‘L QKL…›W „†œ & YDŽ & 7U‡ŽL ƒP X ODŽP UX‘W QJ‚–Q WK‡ŽL JLDQ X E…›QK FXD E…›QK FKD‘\ E‰D OD‘ OX‘D ;DQWKRPRQDV FDPSHVWULV SY RU\]DH  %R‘Q SKƒQ 1 TXD‘ FDR FKR Fƒ\ WU†—QJ JLX‘S UX‘W QJ‚–Q WK‡ŽL JLDQ X E…›QK OD›L 7KŒ GX› WUˆ‡ŽQJ K‡œS E…›QK FKD‘\ OD‘ OX‘D GR QƒšP 3\ULFXODULD RU\]DH %…›QK WU…Q JL†šQJ Fƒ\ QKL…™P E…›QK FR‘ WK‡ŽL JLDQ X E…›QK QJ‚–Q K‡Q WU…Q JL†šQJ Fƒ\ NKD‘QJ E…›QK ,9 6m€ 3+$v7 75,j}1 &8t$ 0h|0 %j€1+ %j1 7521* 0k &8t$ .
 13. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ HQ]\P FKX‘QJ FRŽQ WL…šW UD FD‘F „†œF W†š &D‘F „†œF W†š Qƒ—\ ODŽP FKR W…š EDŽR N\‘ FKX E QJ†œ „†œF YDŽ FK…šW QKDQK FKR‘QJ 1Kˆ Yƒ›\ Gˆ‡‘L WD‘F „†œQJ FXD FD‘F HQ]\P YDŽ „†œF W†š P† FXD Fƒ\ E „‚›W WURQJ W‰QK WUD›QJ E…›QK O\‘ &R‘ QKˆQJ ORDŽL YL NKXƒ˜Q VDX NKL [ƒP QKƒ›S FKX‘QJ QKDQK FKR‘QJ WL…šQ YDŽR PD›FK QKˆ›D FXD N\‘ FKX YDŽ SKD‘W WUL…˜Q WURQJ PD›FK QKˆ›D 7KŒ GX› QKˆ YL NKXƒ˜Q 3VHXGRPRQDV VRODQDFHDUXP Jƒ\ E…›QK KH‘R UX Fƒ\ FDŽ FKXD WUL…›X FKˆ‘QJ KH‘R UX ODŽ GR YL NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q Y‡‘L Pƒ›W V†š FDR WURQJ PD›FK QKˆ›D YDŽ FD‘F FKƒšW QKƒ—\ FKXQJ TXDQK YL NKXƒ˜Q ODŽP W‚QJ WŒQK QK‡‘W FXD QKˆ›D ODŽP FKR QKˆ›D NK†QJ OˆX WK†QJ „ˆ‡œF ODŽP Fƒ\ E KH‘R UX 1ƒšP FR‘ QKL…—X FD‘FK SKD‘W WUL…˜Q E…Q WURQJ N\‘ FKX 1ƒšP 3\ULFXODULD RU\]DH WD›R UD ERœF WKˆ‘ FƒšS E…Q WURQJ W…š EDŽR EL…˜X E‰ WˆŽ ERœF WKˆ‘ FƒšS WD›R UD YRŽL QKR „ƒP [X\…Q TXD YD‘FK W…š EDŽR „…˜ ODQ VDQJ W…š EDŽR OƒQ Fƒ›Q 9‡‘L FD‘FK Qƒ—\ QƒšP 3 RU\]DHL ODQ WˆŽ W…š EDŽR Qƒ—\ VDQJ W…š EDŽR NKD‘F +  1‚“P E…Q WURQJ QJX\…Q VLQK FKƒšW FXD W…š EDŽR N\‘ FKX QƒšP KƒšS WKX FD‘F Gˆ‡QJ OL…›X E‚“QJ Vˆ› WKƒ™P WKƒšX VDX NKL WL…šW UD FD‘F HQ]\P YDŽ „†œF W†š „…˜ SKƒQ KX\ QJX\…Q VLQK FKƒšW FXD W…š EDŽR N\‘ FKX 1ƒšP &ROOHWRWULFKXP WK‰ FKŠ SKD‘W WUL…˜Q ‡ JLˆD FD‘F YD‘FK FXD KDL W…š EDŽR N\‘ FKX +  7URQJ TXD‘ WU‰QK SKD‘W WUL…˜Q FKX‘QJ WL…šW UD HQ]\P YDŽ „†œF W†š „…˜ SKƒQ KX\ YD‘FK W…š EDŽR YDŽ QJX\…Q VLQK FKƒšW FXD N\‘ FKX &RŽQ QƒšP $OEXJR WK‰ FXQJ SKD‘W WUL…˜Q ‡ JLˆD YD‘FK FXD KDL W…š EDŽR N\‘ FKX QKˆQJ OD›L WD›R YRŽL QKR „ƒP [X\…Q TXD YD‘FK W…š EDŽR N\‘ FKX „…˜ WKDŽQK Oƒ›S FD‘F „ƒ—X KX‘W KX‘W Gˆ‡QJ OL…›X WURQJ QJX\…Q VLQK FKƒšW FXD W…š EDŽR N\‘ FKX +  1ƒšP )XVDULXP VRODQL OD›L WL…šQ „…šQ PD›FK QKˆ›D FXD U…˜ Fƒ\ N\‘ FKX YDŽ SKD‘W WUL…˜Q ‡ WURQJ PD›FK QKˆ›D 7URQJ TXD‘ WU‰QK SKD‘W WUL…˜Q FKX‘QJ WL…šW UD „†œF W†š ODŽP KRQJ PD›FK QKˆ›D 0D›FK QKˆ›D PƒšW WŒQK WUˆ‡QJ Qˆ‡‘F Q…Q [H›S [X†šQJ ODŽP FKR QKˆ›D OˆX WK†QJ NKR‘ NK‚Q WˆŽ „R‘ Fƒ\ N\‘ FKX E WKL…šX Qˆ‡‘F Q…Q UX›QJ OD‘ U†—L KH‘R FK…šW Gƒ—Q 9 +n1+ 7+$s1+ &l 48$1 6,1+ 6$t1 3+2v1* 7+q&+ 9$s 3+$v7 7$v1 &8t$ 0h|0 %j€1+ 4XD‘ WU‰QK SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK E…Q WURQJ N\‘ FKX ODŽP FKR P† FXD N\‘ FKX E Kˆ KRQJ 6ˆ› Kˆ KRQJ Qƒ—\ WK…˜ KL…›Q UD E…Q QJRDŽL E‚“QJ FD‘F WUL…›X FKˆ‘QJ FXD E…›QK 0†œW V†š O‡‘Q Pƒ—P E…›QK Jƒ\ UD FD‘F Y…šW E…›QK 9…šW E…›QK EDQ „ƒ—X QKR VDX O‡‘Q Gƒ—Q UD YDŽ „QK K‰QK WKDŽQK FD‘F Y…šW E…›QK „‚›F WUˆQJ FXD WˆŽQJ E…›QK 
 14. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK 6‡ „†— P† WD FD‘FK SKD‘W WUL…˜Q E…Q WURQJ OD‘ OX‘D FXD QƒšP 3\ULFXODULD RU\]DH +‰QK 6‡ „†— P† WD FD‘FK SKD‘W WUL…˜Q E…Q WURQJ P† Fƒ\ „ƒ›X KDŽ ODQ FXD QƒšP &ROOHWRWULFKXP OLQGHPXWKLDQXP +‰QK 6‡ „†— P† WD FD‘FK SKD‘W WUL…˜Q E…Q WURQJ P† Fƒ\ „ƒ›X KDŽ ODQ FXD QƒšP $OEXJR FDQGLGD 
 15. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 9…šW E…›QK WKˆ‡ŽQJ ODŽ Q‡L Wƒ›S WUXQJ FXD Pƒ—P E…›QK WU…Q P†œW E†œ SKƒ›Q FXD N\‘ FKX 0†™L Y…šW E…›QK ODŽ P†œW TXƒ—Q WK…˜ FXD Pƒ—P E…›QK „ˆ‡œF QKƒQ UD WˆŽ P†œW FD‘ WK…˜ FXD Pƒ—P E…›QK ƒš\ OX‘F P‡‘L [ƒP QKƒ›S i†šL Y‡‘L YL NKXƒ˜Q Y…šW E…›QK FKƒšW FKˆ‘D Y† V†š YL NKXƒ˜Q „D „ˆ‡œF VLQK VDQ UD E‚“QJ FD‘FK F‚–W „†L YL NKXƒ˜Q 1R‘L NKD‘F K‡Q ODŽ YL NKXƒ˜Q NK†QJ FR‘ K‰QK WKDŽQK F‡ TXDQ VLQK VDQ PDŽ FKŠ QKƒQ Pƒ›W V†š O…Q E‚“QJ FD‘FK F‚–W „†L .KL Pƒ›W V†š O…Q FDR YL NKXƒ˜Q FR‘ WK…˜ WX†Q UD NKRL P† FXD N\‘ FKX WKHR FD‘F FˆD QJR Wˆ› QKL…Q WU…Q Y…šW E…›QK YDŽ K‰QK WKDŽQK FD‘F JLRœW GFK YL NKXƒ˜Q ‡ P‚›W QJRDŽL FXD P† N\‘ FKX +  9LUX‘W FXQJ NK†QJ K‰QK WKDŽQK F‡ TXDQ VLQK VDQ PDŽ GR W…š EDŽR N\‘ FKX WD‘L VDQ UD FKX‘QJ 6DX NKL „ˆ‡œF WD‘L VDQ YLUX‘W WKRD‘W UD NKRL W…š EDŽR ƒš\ ODQ VDQJ FD‘F W…š EDŽR OƒQ Fƒ›Q E‚“QJ FD‘FK WX†—Q TXD FD‘F O†˜ K†˜QJ ‡ YD‘FK W…š EDŽR N\‘ FKX 7X\…šQ WUXŽQJ Q†œL N\‘ VLQK WK‰ „H WUˆ‘QJ QJD\ WURQJ P† FXD N\‘ FKX 6DX „R‘ P† E Y‡ UD YDŽ WX\…šQ WUXŽQJ QRQ GL FKX\…˜Q „L W‰P Q‡L WKXƒ›Q O‡œL „…˜ [ƒP QKƒ›S YDŽR 7X\…šQ WUXŽQJ QJRD›L N\‘ VLQK YDŽ ED‘Q Q†œL N\‘ VLQK „H WUˆ‘QJ E…Q QJRDŽL N\‘ FKX 1ƒšP WK‰ FR‘ NKD Q‚QJ K‰QK WKDŽQK F‡ TXDQ VLQK VDQ „…˜ QKƒQ Pƒ›W V†š O…Q +‰QK  &‡ TXDQ VLQK VDQ FR‘ WK…˜ „ˆ‡œF K‰QK WKDŽQK QJRDŽL P‚›W FXD P† N\‘ FKX FXQJ QKˆ FR‘ WK…˜ K‰QK WKDŽQK E…Q WURQJ P† FXD N\‘ FKX WXŽ\ WKHR „‚›F WŒQK FXD WˆŽQJ ORDŽL QƒšP 3Kƒ—Q O‡‘Q QƒšP VLQK UD EDŽR Wˆ GR VLQK VDQ Y† WŒQK &D‘F EDŽR Wˆ WKˆ‡ŽQJ „ŒQK YDŽR V‡œL QƒšP E‡L P†œW FX†šQJ &D‘F EDŽR Wˆ „D SKD‘W WUL…˜Q KRDŽQ FKŠQK Fƒ—Q SKDL Eˆ‘W U‡ŽL NKRL FX†šQJ „…˜ „ˆ‡œF SKR‘QJ WKŒFK UD NKRL F‡ TXDQ VLQK VDQ YDŽ SKD‘W WD‘Q UD FKXQJ TXDQK 6ˆ› K‰QK WKDŽQK F‡ TXDQ VLQK VDQ Vˆ› VDQ VLQK UD EDŽR Wˆ V†š Oˆ‡œQJ EDŽR Wˆ „ˆ‡œF VLQK UD YDŽ Vˆ› SKR‘QJ WKŒFK EDŽR Wˆ NKRL FX†šQJ „…˜ SKD‘W WD‘Q UD QJRDŽL „RŽL KRL SKDL FR‘ FD‘F „L…—X NL…›Q QJRD›L JL‡‘L WKŒFK K‡œS &D‘F „L…—X NL…›Q Fƒ—Q WKL…šW J†—P FR‘ Pˆ‘F „†œ GLQK Gˆ‡QJ GR N\‘ FKX FXQJ FƒšS Fƒ\ WU†—QJ „ˆ‡œF ER‘Q SKƒQ 1 FDR VH JLDŽX GLQK Gˆ‡QJ WKˆ‡ŽQJ JLX‘S FKR QƒšP VLQK VDQ UD QKL…—X EDŽR Wˆ K‡Q ƒ™P „†œ Wˆ‡QJ „†šL FXD NK†QJ NKŒ FDR SK†šL K‡œS Y‡‘L QKL…›W „†œ WKŒFK K‡œS JLX‘S FKR Vˆ› VLQK VDQ YDŽ SKR‘QJ WKŒFK FXD QƒšP Jƒ\ E…›QK 7KŒ GX› 1ƒšP 3\ULFXODULD RU\]DH VLQK UD QKL…—X EDŽR Wˆ YDŽR OX‘F QKL…›W „†œ & YDŽ ƒ™P „†œ NK†QJ NKŒ FDR WU…Q  'R „R‘ FD‘F „…P PD‘W WU‡ŽL FR‘ Vˆ‡QJ PXŽ NH‘R GDŽL Kƒ—X K…šW FD‘F QƒšP Jƒ\ E…›QK Fƒ\ VH SKR‘QJ WKŒFK UD UƒšW QKL…—X EDŽR Wˆ YDŽR NK†QJ NKŒ 
 16. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK 3Kƒ˜X WKˆ‘F QJDQJ TXD NŒQK KL…˜Q YL „L…›Q Wˆ P†œW „‹D D‘S DSSUHVVRULXP FXD QƒšP 3\ULFXODULD RU\]DH *LˆD KDL PXL W…Q ODŽ Q‡L „‹D D‘S WL…šW UD HQ]\P FXWLQD] ODŽP WDQ FXWLQ FXD EL…˜X E‰ OD‘ OX‘D +‰QK +‰QK FKX›S TXD NŒQK KL…˜Q YL „L…›Q Wˆ „‹D D‘S FXD QƒšP 3\ULFXODULD RU\]DH WD›R YRŽL „…˜ [ƒP QKƒ›S YDŽR W…š EDŽR EL…˜X E‰ OD‘ OX‘D VDX NKL „D GXŽQJ HQ]\P FXWLQD] ODŽP WDQ O‡‘S FXWLQ 
 17. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK 0DQK FRŽQ VR‘W OD›L FXD P†œW „‹D D‘S FXD QƒšP 3\ULFXODULD RU\]DH Q‡L WL…šS [X‘F JLˆD „‹D D‘S YDŽ EL…˜X E‰ OD‘ /†˜ KRQJ ‡ JLˆD ODŽ Q‡L PDŽ „‹D D‘S „D [ƒP QKƒ›S YDŽR E…Q WURQJ OD‘ OX‘D 4XD K‰QK Qƒ—\ FKX‘QJ WD WKƒš\ QƒšP „D GXŽQJ HQ]\P WKŒFK QJKL „…˜ ODŽP PRŽQ E‡‘W O‡‘S FXWLQ QJRDŽL P‚›W OD‘ WUˆ‡‘F NKL „ƒP [X\…Q TXD O‡‘S Qƒ—\ 9…šW WŒFK FKR WKƒš\ O‡‘S FXWLQ E ORP K‚”Q [X†šQJ E…Q Gˆ‡‘L „‹D D‘S 'XŽQJ N\ WKXƒ›W FƒšS „†QJ YDŽ FDŽR FKR Y‡ SKƒ—Q WU…Q UD „…˜ WKƒš\ „ˆ‡œF E…Q WURQJ +‰QK 1ƒšP 3ODVPRSDUD VDX NKL SKD‘W WUL…˜Q WURQJ P† OD‘ Fƒ\ P‚–F E…›QK WD›R UD Y…šW E…›QK QƒšP FKXL UD NKRL P† FXD N\‘ FKX YDŽ K‰QK WKDŽQK EDŽR Wˆ E…Q QJRDŽL N\‘ FKX FKXƒ˜Q E „…˜ SKR‘QJ WKŒFK EDŽR Wˆ UD FKXQJ TXDQKFKR FKX WU‰QK Jƒ\ E…›QK P‡‘L 
 18. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK 7X\…šQ WUXŽQJ ED‘P E…Q QJRDŽL U…˜ Fƒ\ YDŽ FKX „†œQJ W‰P FD‘FK [ƒP QKƒ›S YDŽR E…Q WURQJ „…˜ N\‘ VLQK +QK $uQK NQK KL‹ Q YL ŠL‹£Q WŽ• QŒ L FKR WK‰¢\ FD—F YL NKX‰ Q 3VHXGRPRQDV W‰£S WUXQJ +QK FKXQJ TXDQK NK’ NK‰ X FX•D OD— Š‹  [‰P QK‰£S YD”R WURQJ 
 19. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +QK  $uQK TXD N’QK KL‹ Q YL ŠL‹£Q WŽ• QŒ L FKR WK‰¢\ JLDL ŠRD£Q WL‹žQ [‰P QKL‹¡P FX•D Q‰¢P +QK 8URP\FHV SKDVHROL J‰\ E‹£QK U FKR OD— Š‰£X FŒ YH $ %D”R WŽ• KD£ FX•D Q‰¢P Q‰ \ P‰žP FKR UD Œ¢QJ Q‰ \ P‰žP QJˆQ YD” Š‘D D—S PX•L W‹Q ŠHQ % j‘D D—S ŠŽ¤F KQK WKD”QK WU‹Q PŒ¤W NK’ NK‰ X FX•D OD— Š‰£X YD”R JL” VDX NKL Q‰ \ P‰žP & 7Ž” Š‘D D—S YR”L [‰P QK‰£S ŠŽ¤F KQK WKD”QK YD” [‰P QK‰£S YD”R WURQJ OD— &$v& 6$v&+ 1j1 i2& 7+j0 $JULRV * 1 3ODQW 3DWKRORJ\ $FDGHPLF 3UHVV 6LQJK 5 6 ,QWURGXFWLRQ WR 3ULQFLSOHV RI 3ODQW 3DWKRORJ\ 2[IRUG ,%3 3XEOLVKLQJ &R 39) /7' S 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản