Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 6

Chia sẻ: Awtaf Csdhhs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

790
lượt xem
409
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dây dẫn điện không đạt chuẩn dẫn đến tình trạng quá tải gây nóng, chảy, chạm mạch. Dây đốt sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, lắp ráp không đúng kỹ thuật sẽ chạm vào thành bao, hoặc mâm nhiệt gây chập điện. Do sử dụng trong môi trường nhiệt cao, các linh kiện dễ bị lão hóa, gỉ sét cũng dẫn đến chập điện. Ngoài ra, việc sử dụng và bảo quản không đúng cách cũng làm cho các thiết bị điện trở nên kém an toàn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 6

 1. c am U'ng s ang cuqn L3 , qua m~ch nAn di~n, 19c di~n M t
 2. C HUaNG 5 J A A T HIET B. . S INH N HIET . I D lEN in m tN § 5.1 B AN 1. C ifu t l;)O ae I.ii pb5ng cae san p him m ay m
 3. LO,_!1 b an ui co h(1i m toe e ung g i6ng n hu io:,ti b an ui d i¢n h lnh t hl(lng nhung: t hem m 6t htl ph.ln ph:i! h(ii m(de gtlffi mtll h lnh h(1i mrde U l:ip SUa'!, nUl c1i0u c hinh hOI m tck va cae a ltong d ng M dITn hcli m f(k. N gu6n di~n van L 2. B lnh ch{(a mrdc 3. D i¢n t rd d dt n 6ng 4. C ae 16 M hoi t hoat i a ~. BU(lng 1
 4. I. m nh c hua n udc 2. ilelm nudc B ong n1 t'lO fip ~Ulrt 3. B uong nudc ra 4. 6 c huyfn mtdc 5. o. Dc h an ui Melc lItll nong N udc ,llttjc phlln v ao d e hiin iii 7. i lu6ng chuy6'n lllfdc Ih~lnh h(11 nudc S. 9. C ong lifc dloSU khi0n dQng c d 2. e ach stf d1}ng htdn iii * C an cd" va~ d c loai vai khac nhau d6' 1
 5. 3. N hung h u h ong va e ach sli'a chiJa ... B an iii k hang n ang: khi la d rn di~n l rang ma'y p hut rna h an iii k hang n ang, c hung to m ach d i¢n hi dill ho~c p hich d m k hong t iep x uc to'1. T nfdc t ien kiErn tra b en n goai x em co bi dll'r. d ay di~n n gu6n, 6 d rn, p hich d m k hong, s au d 6 kiEm Ira d ay d ien c ua b an iii b~ng c ach d ung d6ng h6 Y OM d(1 d o ki~rn tra c6 bi nglin m~ch gj[j'a 110 h an ui va d ay n gu6n. :,.. B o p h#n di&u c hlnh n hiet d(l hi t!"\lC tr~c: b(l p h4n di~u c hinh n hi¢\ d o gAm h ai ];i k im IOf!.i co M d an n o vi n hiet k hac n hau, I ren va Jtrdi c6 lic'p di~m m a h ac Him n hi¢m vl,l t~t rna n gu6n d i¢n. S11 trl,lC trijc thlfong x ay ra d o liGp d i€m (king mt! thlfong x uyen l am s inh tia hIa dii;:n, IiGp diEm d(f n cn tiC"p x uc k hang t(")t, ho~c t iep di(i;m bi n ong c hay d inh ch~t v ao n hau k h6ng Ih6 n gal n guon di~n. C lch khii"c phl,lc 1.1 t hao b an ui ra xern lie'p diEm c 6 t iep x uc to't h ay bi ch~p. N eu t iep x uc xffu Ihi d ung gi5"y n harn min d anh h et v et bitn, nGu hi d inh tiGp diEm thl d ung giffy nharn nlai bong tiGp d iem va k icm Ira x em p hie'n]o x o c 6 d an h 6i t6t k hang. R b di~n: khi s u dl,lng b an tii bi ro dii;:n g ay ra nguy hi~rn c ho )> n gubi slt dl,lng. N guyen n han d o e ach di~n bi gia.m s ut ho~e bi d anh t hung, k hong c 6 d ay tie'p M I, d e hQ ph~n d§.n di~n bj chf!.m vo hoijc de" h an tii. Kh~c phl,lc b~ng e ach Ihay d ch di~n bi hlf h ong, t hay e ac sU' bi v a va c ac d ay d§.n d i¢n q ua cu. a e ach l ay vC"t b in m~t d ay b an tii: b an u i d ung l au n gay c 6 }ii> vGt blin, ve'l d en b d ay d n phili t iy s~eh. c ae p huong p hap Ifty n hlfsau: be - B6i m ot it kern d anh rling l en mijt b an tii v a d ung b ong c q s~eh thi c ac vGt bSn s e he't. - Dleu c hinh n hiet d(l c ua b un tii l en de"n 100°C, x ong hoi mQI i t c hat s uI (hoijc da'rn lI.n) l en vC"t h in va d ung v ai s ach M
 6. N6i cdn di~n g 6m 3 ph
 7. I. N6i n au crlm 2. N am c hiim c in a n dong m a di¢n 3. sa e ach d i¢n 4. 5. Vii cli6u c hinh Rp : I)i~n t ra ph\! 6. Ru: B ien Ird h~n dc'lllg c ho d en b ao 7. Rc: B ien In1 c hinh citing M g ia nhio$l 8 12 ho~t 2. N guyen d()ng Khi l a n han n ul I Ihl n am c ham 2 du"(Jc d Jy s at v ao oiiy clng hlnh tru vii htl! chrit v ao (tay n(;1 TiC"p u i0m N (Mng n en J bng (tien q ua (tien trd Rc v a (ten b ao D ( den 0 s ang Rc d udc nung n ong). Khi n hiet dt) c ua n{J"i Icn kho:1ng 7 0°e, IL(flng kim L c ong l cn l am c ho t iep ui6'm h am n 6ng H llong lai. U ic n ay t i(p d iem N v h c on d 6ng l ai R{" v h dl.Mc nung n6ng. Khi nhi21 dCl c ua m~i lCn de-n khming 90°e, It(
 8. T uy¢! dtll khong dung vat la d .i viio d n iln dc I-)iil n 6i ndi kh6 n io, k h6ng dfi qua nhi6u m.rCk vii 0 n 6i t ran cae hi) p han oi(':n l rang n6i l am hu' hong. K h6ng d ung nude mJac v an rua VI) n goai vii ph~n p hat di~n C Ull n bi v) r na h~ng nu'oc sc h'lm lim g ay eh~p di~n, chi d ung v ai m~m im dE lau s~ch c h6 h5n Khi k hong mfu phiii rut p hkh di¢n ra k hoi (~ d ien VI M d i¢n lien tll(': se Iii m c ho r dle Lrang n5i lu6n ludn g iu n hi¢t ui) 70°C vua liing phi diGn mlng vua g iam lu6i !hQ C lla e::ic hfl p han e lla nlli Khtmg ( hi t hac an ra! viio d ay n51 Lau d ay n5i kho tn/ac khi d ;)! v ao vtl mii i. 4. C ae .~l! eCI va e ach kh~c phQc khi sli' dt.lng ni}i e dm di~n a ) Klti nhifn ctmg lac ( kn c() ~,ing nllL(ng mCll Jue saL! den Jai tat, d n g at tn'i \'~ vi tri eli vii d o d 6 com khfJllg chin: t rue I rJe n ay b d o t icp d iem c hinh tie'p xlic khCmg ttlt. O ich d r I)' Iii d ung gifty n ham min k eo l en k en xU{lng () lIcp cllfm chinh e ho hc't lrtp u xy h oa, n eu ! iep d aim hi hCl dilll)!' l ay fln n~c d6 hal t iep d iem chinh liC"p xlic Lo't. b ) Kill nll,!'n c ong d c, d en b ao s ang nhlfng n6i k h6ng n{)ng. N guycn n han Iii d o d ay ngulin v ao o ien tn'1 chrnh hi e ach d ien d o lat! n gay hj r! scI. k h6ng c6 d ong di~n c hay q ua. T a p hai l hay d ay no'i viio oiGn Ird Rc. e ) T hoi g ian nSu e dm l5.u hdn blnh thu'?ing. n guyen n han d o la d ung mii {au n gay d ay n5i hic'n thiinh mau d en ho*c vang. h lm h9 Stl I ruycn nhieL kem. C ach xU" Iy Iii dilllg gia'y n ham min e ha d~lI t rcn h~ m
 9. c ) Clfm mi'u chin r6i rna d n g
 10. N hi$t t ro d ung t rong m~ch 1.'1 nhi~t t ra hG s 6 n hiGt a m n en a nhi~t dq t hap co tr~ s o di~n t ra I on. K hi m di m a di~n, T h' co t rj s o I an n ell di~n a p V M c aa, tl;! C n~p d ion n hanh q ua di~n t ra 1 0kn v a d iad D d~' c ho r a x ung k ich s am, t riac d in c ap d ong I on q ua di~n t rd t ai, l am t11ng n hanh nhi~t d¢ c ua 10. K hi n hiGt dq cua 10 tAng l en, n hi$t tra g iam t ri s 6 l am d i$n a p VJI.j g i3m, tl;! k h6ng n~p d u di(~n a p d luh d~ t~o x ung k ich, tl,l p hai n~p tiEl'p q ua diGll tra 1 00ko v a b ien tra I Mn n en c ho r a x ung k ich tr~ h all. K hi l lhiet dO e ua 10 d",t d en m ue g idi h~n, di~n lip VM g i3m r .it u h6, tl,l C n~p q ua 1 00kO v a I Mo n It e h$m, g ae k ich r at tr~. T riac d uqe k ich t re nEm d ong d i$n q ua t al r .it n h6, c hi d u e ung e .ip c ang s u.it e ho t ai M biI n~ng l uqng n hiet t hat t hoat r a n goai. S au k hi k ieh t riac dftn di~n, t riac coi n hu n 6r tAt, u gu6n di~I1 c hi d $t va~ t ai, v a t ren d .u d iod b1 m .it d ien. B ien a p x ung d ung M d ua x ung k ich do U JT t~o r a d
 11. I e T CA780 d o h ang S iemens ehe' t'!-o, dU
 12. t t r'" 0 0 ,t r" 0 0 , t r' D D ,t , r' n [] , t D~ng Hin.A5.S: s 6ng v ao v a r a d l N glD'-~njj~ 83
 13. 6 +1 5 V ~ 1.5M; T al 4 7K " 15~ 1 6 1:3 :J 5 Y ~ 2 20 v 5K \ 014 " 1 9 • 1 80 ~ ~ F 4 .7K 4 7K . 066 OV M~ch H inh 5 .6: c iln b all N g uon x oay c hieu 2 20V Cling cfip e ho t ai v a ffi
 14. T ruong h gp c han 12 n oi m ass t hl x ung k ich r a (; c han 1 5 v a 1 4 l a x ung v uong ( xem d u'ang bi~u di~n V I5 ' - V 1/). X ung v uong s e k et t huc k hi cha'm d ut b an kyo a T rong s a d6 m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2