intTypePromotion=1

Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 7

Chia sẻ: Awtaf Csdhhs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
1.023
lượt xem
559
download

Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn thiết bị đúng công suất: Mọi sự thừa thiếu đều gây lãng phí điện. Khi chọn mua các thiết bị như máy lạnh hay tủ lạnh, máy giặt, máy bơm nước, nồi cơm điện, bình nấu nước, bếp điện..., bạn đừng nghĩ mua máy lớn, mạnh hơn sẽ làm việc tốt hơn. Điều này sẽ gây lãng phí không chỉ tiền bạc cho mua sắm mà còn hao tốn về năng lượng vô ích. Chẳng hạn mua máy điều hoà nhiệt độ, cần tính toán phòng cần công suất lạnh bao nhiêu mua bấy nhiêu, không nên mua lớn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 7

 1. 2) C itu t.;to - Hinh d ang H inh 5.7: Lb nl1ang Lb n uang c6 h lnh d ang b en n goai nhl1 h inh 5.7. V~ ca'u t~o, n goai vo' chti"a ba.ng k im lo~i, b en t rong c on c6 h ai di~n t ra nl1ang, ill9t d~t b en t ren m 9t d~t b en dl1ai. M;;i.t trl1cic c6 cae n um c hinh: vi~c: - Num ChQll che'dQ l am H EAT S ELECT · O FF: ngl1ng · U P : c hi d ung d i9n t ra 11110ng b en t ren. di~n · D OWN: chi d ung t ra nl1ang b en dl1aL di~n · U P & D OWN: d ung t ra nl1ang b en t ren v a dl1ai. - Num chQn nhii;!t dQ nl1ang cua 10: T EMP. C ONTROL c6 t he di~u c hinh, d .i d~t n hi¢t di) t l! lOOIlC de'n 250 1l C. 86
 2. tu 0 - Num di~u e hinh t hai g ian de' n uang p hut d en 60 p huL H inh 5 .8 c ho t ha'y h inh d ang b en n goai eua d .c n um c hinh t ren. N goai r a, m ot 5 610 nu(tng c an c6 m ot d oug C d n ha di'i x oay trl,lc siit , n ha trl,lc x oay n ay t hvc ph,1'm d in n uang se d uqc x oay t ron q uanh trl,lc t rong s u6t t hai g ian n uang, d am b ao t hvc p hfim se dUdc n ang d~u a m 9i m~t. oc UP (IT) "'O~()O O FF O OWN 1(1I)~~bO ITP & DOW!\' T ElIl!' C O\·TIW!. H EAT S ELECT 111 ( W;!)" 20 tlO :lO 50 40 T IMER H inh 5 .8: C ac n ut c hinh. 3 ) M~ch c hQn c h€ dQ l am vit$c SI: H EAT S ELECT (1a lo~i c ang tiic doi, m bi c ong tAc co 4 vi t rO di~n R] . trO HUang b en t ren R~ di~n : t ra n uang b en d uai RI< tie·p di6"m cua ro-Ic t hai g ian. 87
 3. RJ 1 MACH 2 KHONG .- :J CHE 4 nONG L ---r;:;~ f-- Sl D lEN 1 ( hay "dieu R2 2- c hinh 3 n hif;t dO) 22 OVAC 4 N do Illl;lCh ch9ll c he dQ l am vi~c. l jinh 5 .9: S a a vi t ri 1: O FF, m~ch bi ha n guon . K hi S l K hi 8 1 i f v j tTi 2: U P, c hi c6 d i$n t ra QUang R \ b en t ren dt1gc ca'p nguon. K hi S r a v~ t ri 3: D OWN, c hi c6 di~n tn:'r nt1{rng R2 b en d ual duqc cdp n guon . K hi Sr a vi t ri 4: U P & D OWN, ca t ra RI va di~n h ai R2 d~u dugc ca'p nguon. Ml;lCh k h6ng chif d ong di~n 18 ml;lch di~n tLi d ung d € t hay d 6i d ong d i$n cap e ho d i$n t ra R[-R2 t hee nhi~t dQ dl1gc cai d~t n ha n um T EMP. C ONTROL. 4 ) M~ch d Mu c hinh n hi.;t de} ( TEMP. C ONTROL) S o d 6 : ( hlnh 5.. 1 0) a) b ) l iguyen lY Bie'n tra I MQ c hinh 1.1 n um T EMP. C ONTROL M t hay d6i t hai g ian eho r a x ung k ich t riac s am h ay tr~. Ne"u c hinh bie'n t n] co t r! s o n ho, tl:l nl;lp n hanh, x ung k ich s am, d ong d i$n q ua tiii co t r! 5 6 I an, 10 n uong d uqc giG: o n a tra nhi~t do? ca~. Ne'u c hinh bie'n c6 tr~ 5 616'0, tl:J d !nh 88
 4. n~p ch~m, x ung k ich tr~, d ong d i$n q ua t ai co tr~ s 6 n h6, 10 m10ng dugc g iu 6 n d inh CI n hi$t dQ t h!lp . 4 ,7kO 1M oe,:+-' - + 100.0 ov "- ,,'- _"l,. '" H inh 5...1Q: M~ch nhi~t d ieu c hinh dQ T rj 5 6 b i6n trCt c ho p hep d ieu c hinh nhi~t dQ cua 10 n uong t U 100IJe d en 2 500 e . T ai t rong s o d6 h inh 5.10 i a 2 di~n t ra Illiong Rl-R~. t~i ( mim c hinh t hdi g ian) T IMER 5) M:;t.ch d jnh D a 5 6 c ac 10 n uong d ung t imer l a lo~i ro-Ie t hai g ian ki@u co h9C ( gi6ng n hu t imer t ren c ac Io~i qu~t b an, qu~t d ung) b en t rong d ung c ac b anh r
 5. + 12V NO :-JC VH L..,--'111
 6. K hi x oay n um T imer l am d 6ng c ang tilc K, m~ch T imer bi'lt d§.u ho~t d 9ng, n go r a c han 3 c ua Ie co d ien a p c ao s e p han clfc c ho clfc 8 c ua t ransistor l am t ransistor d in, ret-Ie co d ien W c t hai d ong t iep d i€m &1' c ho 16 11110ng bfit d&u hO'.1t d{lng ( hinh 5.9). S au t hai g ian tl,l C n'.lp q ua b i6n t ra Vf{ v a dit)n t ra R M chan 6 v a 7 c 6 d i$n a p d u I an s e di~u k hi€n n go r a x uong d ien a p t ha'p ( khoang O,2V). Luc do, l ransistor k hong duqc p han Ct(c ij eVe B n en t ransistor n gltng d in, r a-Ie ma't dit)n v a j am hij t iep di~Ill R r d 6 n giit n gubn 2 20VAC d ua V aG 16 n uong, 10 n uong n gltng hO'.lt d 9ng ( hinh 5.9). 6 ) S d d b m~ch di~n h oan c h"inh C lla 10 n liong 1 R[ ~\-' z 20V M' H tnh 5 .12: Sa db lll'.1eh d i$n e ua 16 nU:Ong. SO" db h lnh 5 .12 I a sl/ k et hqp gifra c ae ffi'.1eh ca b an t rong 10 n uong. T rong sa d b n ay, R r 13 tie'p d iem e ua Ill'.leh d inh t hl ( Timer) d ung 10'.1i r a-le t hai g ian ca hQc. 7 ) C ae h u' h ong - Cach s lta c hua a ) K hi n uong e hi n ong mi).t t ren hoi).c mi).t d ual mi).e d hu ehQll v i t rl UP&DOWN: eo t he dUt m 9t d i$n tra ( Hj h ay R 2 ) h ay c ae t iep di~·rn c ua 8 1 b t h a. Co t he d ung O hm ke' M ki6'm t ra d i$n t ra v a t i6p d iem. 91
 7. b) Xoay nUll) T imer, e6 k hi 16 nU'ang ho~t dQng t ot, e6 k hi 16 111lang k h6ng hO
 8. - Cang sua't: P = 3 k W 5 kW -T - Dong d ien t ieu thl,l : 1 3,7 A 2 2,8A -T -Ap s ua't nude dLi d ong m'.leh dieu khit!n: 0 ,2 Kg/cm:! D ien t rd c ang s ua't n ung ntlae co c ong s ua't l an, dUQ'e c h€ t~o c ach di~n voi cae b9 ph~n k hac t rong m ay n uoe n 6ng. T uy n hien, do t hie't bt n ay Iuon Iuon d ung voi n guon n uoe v a n gudi si'r dl,lng eilng b! u 6t nuac n en r a't n guy hii'im ne'u co S\f c6 r I di~n. D e d am b ao a n t oan, m ot 8 6 IO'.li m ay nUDe n ong duqe t hiet ke' eo Hip t hem m ay n giit e h6ng g i$t v a ch
 9. ly ho~t d Qng 4 ) N guyen - Tai' di~n t.rcr c ang s ua't lcrn k hoang v ai k W M n ung n ong nucre - TTiac: l inh ki~n b an d an c ang sua't d e k h6ng c he d ong d ien x oay ehifju d p eho t ai - OP: t iep di~'m a p sw'lt nuae, n eu a p s uilt n ude yeu t hi t iep di~'m O P h a n hu h inh ve, n eu a p s uilt n ude dii m
 10. N guyen IS' ho;;tt dQng 4) - Tai' di~n tret c ong s uat I an k hoang viIi k W dii n ung n ong n ude - Triac: l iuh k i$n b an d an e ong s uat de' k h6ng c he d ong dii}n x oay e hieu c ap e ho t ai - OP: t iep die'm u p s uat nuDe, n eu ri.p s uat n udc ye'u t hl t iep di~'m O P h6' n hu h lnh v e, n eu a p s ua't n uoc du m anh (2 Kg/cm~) t hi tic'p di~'m OP d ong de' c ap n guon c ho Ill~ch di~n hr. - 'I'll: llhii}t t ra h 0 s o I1hii}t am d ung Ia.m cam b ien nhii}t de' d ieu k hie'n 6n d~uh nhii}t do . - T 1: t ransistor lo~i N PN l am n gu6n d ong dii}n n~p b an d§.u e ho tl,l .1 bO -T~: t ransistor d an n 6i ( UJT) de' t
 11. - Cam bic'lI llhi~t TH do llhi~t d(l eua Illiae d uiy q ua m ay n uoe nong. K hi n ude e hua n ong, T H eo t rj s o I an n en p h a n elfe m
 12. D~ x ac d jnh n guyen nh§.n htl c hinh x ac, c6 th~ d ung O hm ke' d o n guoi l inh ki~n h ay d ung V olt ke' d~ do di~n a p c ua c ac c han l inh ki~n k hi m
 13. CHUONG 6 "~,, ? A H Ij; T HONG D IIj;N T RONG T U 1 4NH 96.1- KHAI Nli!:M CO BAN vE N GuYEN LV LAM I 4NH C ae d
 14. eOF = 4 0.180/100 + 32 = 1 04°F * Chuy~n tU o f s ang °C: ° c = (oF - 32) - 100/180 T hi d u: 1 50°F tUC1ng dU(1ng v~i nhi~t d q t hang ° c 1;\: SoC = ( 150-32).100/180 = 6 5,5 ° c Chuy~n tU ° c s ang K elvin 01< OK= ° c + 2 73,15° de> t hang K elvin 1a: TILL d u 1 00°C t uang i lng v ai n hi$t OK = 1 00° + 2 73,15 3 73,15K ; =; de> '" C huye'n W K elvin s ang uc. SIlC = K - 273,lS'1 T hi d u: - 260K t uang d uang v ai n hi$t dQ t hang ° c IS.: aOc = - 260 K - 273,15 K = 1 3,lS Il C b) Do a'm t rol1uh6ng khi: ( Humidity)kh6 D i) l im t rong k h6ng k hi l a lur;mg h oi n uac c hua t rong vi th~ t ich k h6ng k hL Ngu'oi t a p han b i$t h ai lo~i dQ mQt d an a m. • DQ t im tuy~t d bi: ( Aboslute H umidity) l a t n;mg lU'1ng thl/C c ua h oi nu~c t rong mQt f eet k h6i k hong k hi. D o t r9ng IU'1ng c ua h ai nu~c t rong k h6ng k hi t uang d 6i n ha n€m n guoi t a t huang t inh b~ng so' "h
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2