Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 8

Chia sẻ: Awtaf Csdhhs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

740
lượt xem
365
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thay thế các thiết bị gây hao tốn điện: Đối với các hệ thống chiếu sáng nên sử dụng các loại đèn huỳnh quang, đèn tiết kiệm điện thay cho các loại đèn sợi đốt. Các loại đèn compact tỏ ra ưu thế trong lĩnh vực tiết kiệm. Một bóng đèn compact 15W có độ sáng bằng bóng đèn sợi đốt 60W, cho nên mạnh dạn thay thế các bóng đèn sợi đốt mà ta thường dùng. Ngoài ra, sử dụng các loại bếp lò như lò viba, bếp điện từ thay cho các loại bếp điện trở thông thường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 8

 1. Do a:m tUCfng d 6i l a tll~ p hin trAm clm a m do tuy~t d 6i s o v ai &m do t oi d a m a k h6ng k hi co th~ c hua k hi CJ c ling m ot nhi~t d9. T a co: A m do w ang d6i o/c =1_~A~·~m:.::d~9~t~u~y~.~t~d~O~i~x,-,,1~O~o_1 A m d 9 t.bi d a • e ach d o dQ d m: De co t h6 x ac d jnh do am t l1ang d 6i c ua k h6ng k hi n goai t roi h ay t rong phOng, ngub'i t a c6 th~ t hvc hiiim t heo p huang p hap s au: - Dung nhii;!t k e (io?i n hi$t ke' t hong t hub'ng) M do nhi&t d9 clla mDi t ruong. - Dung n hi¢t k e a m, g ibng n hu n hi$t k i! k ho, t ?i b au t huy n gan co b aa b ling m ieng v ai m jn du:gc t hAm n uac. N hi$t k e d m d uqc Mc m ?nh ( hay d 6 trti6'c m ot qU?t m ay d ang quay). K hong k hi chuy~n d 9ng S8 h im k h6 m ieng viii du:qc t ha'm n uoc n hieu h ay i t t uy t hea do a m cua k h6ng k hi d ang do. N eu k h6ng k hi k ho t hl m ieng viti b6c h ai m au v a l am h
 2. B ang t inh i1m dQ t u'ang d 6i Nhi~t dQ DQ iim tUCfng d6iC'Yc) k h6 (oC) (oF) - - 70 21 81 64 55 72 - - 75 82 74 58 51 66 23,9 - , I - - 75 54 80 83 68 61 26,7 - - 85 84 76 70 63 56 29,4 50 - 90 85 78 65 58 52 32,2 71 86 79 66 60 35 95 72 54 - 87 80 73 68 62 100 56 51 37,8 4 8 10 12 14 16 6 Mile s ai bi~t (nhi~t , dQ k h6 t ru nhi~t dQ iiml c) N hiet illQng: ( Heat q uantity) De' t inh nAng l uqng p hat r a W cae v $t t he', ngub'i t a d ung mQt t rong b a dcrn v~ s au: C alorie, B TV v a t an l~nh . • C alorie: L a s o nhi~t l uqng d .n c ung ea'p d e l kg n ude t inh k hie't t ang nhi~t dQ l en 1ilC. N guqc I~i, dC1n v i di!· d o dQ l'.lnh 18 F rigorie. F rigorie l a s o n hi$t d .n l ay r a k h6i 1 kg Ill10e t inh k hie't d e nhi~t dQ g iam x u6ng 1°C. N hu v~y, 1 F rigorie l a 1 c alorie a m. 1 F rigorie = -1 c alorie 100
 3. • B TV: ( British T hermel U nit) B TV ( dan v t do n hi$t l uqng clla A nh-My) l a nhi~t l uqng d n c ung cAp c ho I pound ( lpound = 0 ,453kg) nuac dif nhi~t dQ t ang l en l 'JF. C ong t huc chuye'n d6i t it B TV r a C alorie l a: 1 B TV = 0 ,453 k g x 1 00/180 = 0 ,252 C alorie h ay 1 C alorie == 4 B TV. • T iin l~nh: ( Ton of R efrigenation) III s uc l ?nh duqc do b ang d in n~ng. Dan vi do t an l;:tnh co dliqc x uat p hat t li n gubn g6"c l a t rlioc d ay nglibi t a d ung nuClc d a de d ong lQ-nh s an p h:im. M ot ta'n nlioe d a (lOOOkg) k hoang 2 000 p ound. MQt p ound nliCic d a dl).t t rong p hOng k hi t an r a s e h lit mQt nAng l uqng nhi~t h't 144BTV. N hli v*y, k hi 1 t an nuCle d a e hay s e l am g iiim duqc nl:i.ng l uqng nhi~t l a: 1 44 B TV x 2 000 = 2 88.000 B TV Ne"u nl1ng 1l1l?"ng nhi~t n ay dl1qc g hirn h et t rong 24 giC1 t hl mQt t11n l ?nh s e bAng: 2 88.000/24 = 1 2.000BTV /giiJ d~nh D an vj B TV duqc d ung de x ac k hii nl:l.ng e ua h $ t h6ng l ?nh. T ill dl.f: M ot m ay I ?nh eo e ong suAt l a 2 t in l ?nh, n ghla l a t rong mQt gib m ay n ay co t he g iiim sue n 6ng b at d i Ill: 1 2.000 x 2,1 g ib = 2 4.000BTV. 2. 81..1' h ac h di T rong k y n gh$ l ?llh, H di v a K hi I a h ai t hu(it n gu t hucmg duqc sit dl;mg l§.ll lOll. H ill v a K hi d ung M c hi t r?ng t hai v *t I f cua v(it cha.'t k h6ng p hai thif rAIl rna c ling k h6ng the p hai l ong. 101
 4. a ) Hai: ( Vapor) co t he ngl1ng ty. I~i t hanh th~ l ong de d ang k hi co sl! t hay d 6i n ho v~ a p suf:(t h ay nhi~t dQ h ay b l hOO v a I uon n gung ty. voi di~u ki~n t hong t huong b en n goai. M ot c hai a t h6 h oi rf:(t g in voi t he l ong t uy y in l a h oi. b )j(hi: ( Gas) l a nhii'ng c hat a t he k hi n o t 6n t~i t rong a b ell n goai. M u6n deli th@; k hi r a th~ l ong, nhU"ng d ieu k i$n nguoi t.a p hai d ung n hilllg t.hiei bi di[lc b i$t d~ t~o nEm t hay deli l ou ve a p s uat. MOt. chat. k hi c6 t.he n 6i l a x a tr~ng t hai l ong v a k h6ng the" t.hay d 6i dU!JC d uai n hung d ieu k i$n t hong t huong. e) Su: bay hai: ( Vaporisation) l a phuong p hilp l am v(it c hat W t he l ong c huyen s ang the' hoi. SI! t hay d bi n ay k hong t hay d ugc v a c hi xtiy r a a t ren b~ ml\it c hit l ong d ual dl~U k i$n t hong thl1ong. SI! b ay hoi l a m ot d~ng b 6e hoi, no l am c ho n ang l ugng n hi$t c ua v(it t h6 bi l ay di Do do, s 'l b ay h oi c hinh l a m ot p huong p hap l am b,mh. LAM L ANH eel B AN , 6.2· N GUYEN L V C ae h~ t h6ng IWJ.h c ong n ghi$p c ung n hu d an dl.Jug d eu tip dl.Jng cac q uy luc)t v~t ly co b an s au d ay: lu~t 1 l .Dinh T heo 1:9" t huye't k hong co vc)t t he n ao co t he g9i i a l
 5. T hea d inh lu~t 1, slf H.l.m l~nh co n ghla l a g iam b ot SlJe n ang, W c l a di c huyen suc n ong. Oi c huyen suc n ang dU'gc t he h i$n dU'oi h ai n guyen u k - Traa dbi n hi$t g iua h ai cha't c6 n hi$t di? k h.k n hau n ay dU'gc a p d yng M t~o r a 6 ng h oan n hi$t ci'm n guyen ta.c tii l~nh v a m ay l~nh. - Gili' s ac n ang c ua mi?t v~t t he k hong c ho truy~n q ua V-1t the' k hac. N guyen ta.c n ay dU'gc a p dl:mg d e t~o r a bi? ph~n e ach n hi$t c ua t u l~nh, m ay lo'ilnh. NhU' V-1Y: vi$c l am l{mh c hi co t he th1fC h i$n iJ mi?t k hoang k hong duqc b ao b9C k in. C ae t hiet b! la~ l~nh p hai c6 ehElt cach nhii;!t b ao b9C c hung q uanh v a d 6ng k in, c ach l y v ai m oi trU'ong b en n goai. 3 . D !nh lu,{lt 3 K hi m ot c hat a t he l ong c huyen t hanh t he h ai t hi s e h ut d i m ot nAng lU'gng n hi$t v a nAng l ugng n hi¢t n ay s e t hea t he h ai r na di c huyen. Day I:) d~nh lu~t c1:i.n b an t rong ky t hu*t l am l~nh dl1g~ t1ng d yng h i$n n ay. T rong n ganh ky n gh$ l~nh, cae c hat l ong d~ b6c h ai a n hi$t d o t hap, voi a p SU
 6. 2 . K hai q uat v~ ca'u t~o c ua d Qng c d c am u ng D 9ng co ciim Ung g6m h ai p hiin: phAn dUng y en (g(}i 109. s tator) v a p han q uay (g(}i 109. r otor). - Stator g 6m co m~ch tir l am bAng v~t li~u W t inh v a d ay q wln. - Rotor c ling g6m co m~ch W v a d ay qu
 7. Iy hOlilt d Qng 3 . N guyen K hi m{>t d ay q wfn s tator dut;Jc n 6i v6"i n gu6n di~n x oay chi~u, d ong di~n eh d ay q uan s e t~o r a m{>t W t ruiJng t hay d 6i d :t q ua d ay d~n t rren r otor, c am ll"ng tTell b{> d ay quoin r otor m{>t s uc di¢n d{>ng. D o r otor d uqc n 6i n gdn a m~ch n ha v bng d 6ng h ai d iu n en co d ong di~n c am Li:ng chl}-y t rong r otor, d ong di~n n ay eh~y t rong W t ruang Clla s tator n en s e c hju t ac dl.,mg m ot It!e d i¢n W . -Lvc d i¢n W t~o r a m oment q uay l am r otor q uay q uanh tn,.lC c ua n6. T hvc r a, t hea n guyen I i t rell t hi r otor k h6ng t h6 q uay a d uqc vi c ac q tc tU CLIa r otor v a s tator c ung d au n en r otor s e tr~ng t hai c an bil.Ilg. De' rot.or c6 t he' q uay d uqe p hal c6 m!)t t ae d ong l am c ae eVe W l~ch ve m{>t p hia (t.hi dl;l: d ung t ay x oay trl;lc r otor). Luc d6, do hlC d ay c ua c ac di~n e vc c ung dng c ho dQng co c am Li:ng Ill{>t' p ha. 4. D Qng c am U'ng d ung d ay q ufin k hili d Qng cd D ong c a ca.m u ng d ung d ay q uan k hai dQng thu
 8. h ay B -B\ H i(m tllQ'ng l~ch p ha n ay s e tf:l-O r a W t rllong t rong m ay 1a t U t rllong q uay. B 1 B- , 8 1A . --J j \' A , B Hin.h 6 .3: Cu(>n a ay ch
 9. S au k hi d ong cO" dB: kh6'i d ong, t de d(> r otor d'ilt g.1n t de dO d~nh mtre t hi euOn d ay k hai d(>ng k h6ng c on d n t hiet. T rang mng k hi t oe dO r otor d
 10. 5 . D Qng c d k hdi d Qng b fing t~ di~n MQt c ach kha'i dQng k hac cua d ong c o c am Ung 1a k hoi d ong b llng t':1 d ien v a dugc c hia r a b a lo~i: - DQng co d ung t':1 t huang t njc - DQng co d ung t':1 k hai d ong - DQng co d ung t':1 t huang t njc v a kh6'i d ong t~ a ) D Qng c d d ung t htiang t nj'c: ( hinh 6 .7) T hudng d ung c ho c ac dQog co co c ong sufrt n ha duoi 1 kW ( nhu c ae IOl;Li qU
 11. d9 r otor t iing d €n k hoang % t oc d9 d jnh m dc s e l am hO' t iep d i€m l y t am M n gllt n gu6n V ,'l0 cUQn d ay k hdi dQng. T u}p d i&m Jy t am C L 8 N H inh 6.8,: Dt)ng co d ung tt,! k hdi dQng c · D Qng c d d ung k hoi d Qng v a tl:J. t hu'O'ng t n.tc: t1;l ( hinh 6 .9) D~ d~t dl1Q'c hi~u sua't c ao nhl1 d 9ng c o d ung t \l thl1ang t n!c v a d~t m oment khiJi dt)ng I an n hu d 9ng c d d ung tt,! khiJi dt)ng, n guai t a d ung m~ch khO'i d ong v ua co t \l t huang t n!c, v ua co tl,l khiJi dt)ng. T~ thuC1ng t n!c IS. t\l d du C l co di~n d ung n ho h an, TI,I khO'i d ong Iii tt,! h oa C 2 co di~n d ung IOn hern. T i(p d ,cm I y t
 12. K hi dQng Cel dttqc c ap di~n, d ong di~n t rong c uon d ay c hinh R 1-R2 v a t rong cuon d ay khiti d ong S l-82 s e l~ch p ha n hau ( nha c6 t~ C l v aC2). Ddu h en, n ho co h ai t~ C1 C 2 s ong s ong n hau n en d ong di~n v ao d ay k hai d ong c6 t ri s 6ldn, s e l am c ho m oment k hai d ong Urn, K hi r otor q uay t ilng t oc dO g dn d~t t oc do d inh mUc va l am hO' t iep d iem ly t am, tL,l h 6a C2 s e dttqc ngri.t r a k h6i m~ch, d ong di~n t ieu thL,l clla d ong ca s e dttqc g ium x u6ng. S au d6, t~ C l vfin d uy t ri t.rong m~ch n en m oment q uay k hOng d6'i v a Hun t ang h~ s o c{mg s uat c ua d(mg ca. T rong thlfC t e h ai d ay R 1-S2 t httong dttqc n6i c hung b en t rong v a r a m 9t d ay c hung, k y hi~u Ia C ( Commun), d ay R1 k y hi~u I ii R ( run: ch~y), d ay S I k y hi~u I a 8 ( start: khci"i d ong). De' t hay d6i chi~u q uay c ua c ac lo:;:ti d 9ng ca d ung n hirng bi~n p hap k hiti d ong t ren, t a c hi c dn d 6i c heo h ai dllu d ay R 1-R2 ( hay d 6i cheo h ai d§.u d ay 8 1-S2) n hu d 9ng ca c am U"ng ca b in. 6. C ac hu' h ong. c ach sU'a c hua: '" T hong t huang, c uon d ay k hai d 9ng d ung d ay q uan t i6t di~n n ha h an, qua'n nhi~u y ang hcrn n en co di~n t ra m 9t chi~u do duqc bAng om k e t ri 56 Ion h an. C uon d ay c hinh ( hay cuon duy c hay) d ung d ay q uan tie't d i$n Ion h all, qUlln n hieu v bng h an n €m di~n tra m 9t c hieu co tr~ s 6 n h6 h an. K hi d o h ai d au d ay R v a 8 s e c6 t ri 5 6 d i$n t rit c hung e a h ai CUOll d ay. C Lla di~'m Iy t um bi del, m~t t iep d iem b i c hay r o, * K hi t iep t iep xlic x au e6 th~' l am e ho m:;:tch b t h a, k h6ng c6 d ong di~n v ao eU9Il d ay k hai d ong, d oug ca k hong k hiti d 9ng dttqc. K hi cllP n gu6n eho d 9ng ca s e c6 t ieng k eu u u b en t rong nhll"ng k hong q uay. N eu ell c ap n gu5n k eo d ai, d ong ca s e b i c hay 110
 13. cUQn d ay ch{ly. P hai v~ s inh l{li t i€p di~m l y t am h ay t hay t iip d igm khlic. b~ tr~ng K hi cUQn d§.y k hai d ¢ng d 6t c ung c6 n nh l1hu 'I< t ren. * K hi t '! k hoi rlQng bt k h6 h ay dUt, d(}ng CO' k hai d 9ng k h6ng n 5i. N eu l ay t ay q uay r otor t hi d 9ng co c6 the' q uay dti
 14. 3) Nhi~t d 9 clla Hinh c hit k hi q ua g ian tt,I h di cling du~c g iam x uong v a Ct di@u ki~n a p s ua't cao, l anh c hat s e c huyen t it t he h di s ang t he l ong 0 d0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2