Sức bền vật liệu P5

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
196
lượt xem
99
download

Sức bền vật liệu P5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xoắn thuần túy thanh thẳng : = một thanh chịu xoắn thuần túy khi trên MCN chỉ có một thành phần nội lực là mômem xoắn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sức bền vật liệu P5

  1. Ch−¬ng 5. Xo¾n thuÇn tuý thanh th¼ng Ch−¬ng 5. xo¾n thuÇn tuý thanh th¼ng I. Kh¸i niÖm vÒ xo¾n thuÇn tuý 1. §Þnh nghÜa ⇒ Mét thanh chÞu xo¾n thuÇn tuý khi trªn MCN chØ cã mét thμnh phÇn néi lùc lμ m«men xo¾n nh− trªn h×nh 5.1. ⇒ NgÉu lùc P-P t¹o ra m«men xo¾n, cã gi¸ trÞ b»ng P.a. 2. Liªn hÖ gi÷a m«men xo¾n ngo¹i lùc víi c«ng suÊt vμ sè vßng quay H×nh 5.1 ⇒ C«ng suÊt do m«men xo¾n ngo¹i lùc M (Nm) thùc hiÖn khi trôc quay mét gãc α theo thêi gian t: A = Mα A Mα N ⇒ Do ®ã c«ng suÊt N (watt-W): N = = = Mω ⇒ M = t t ω trong ®ã ω - vËn tèc gãc (rad/s); n lμ tèc ®é [vßng/phót (v/ph)]. πn ⇒ VËn tèc gãc: ω = rad / s 30 N ⇒ NÕu c«ng suÊt N tÝnh b»ng kW th×: M = 9549 ( Nm ) n N ⇒ NÕu c«ng suÊt tÝnh b»ng m· lùc th×: M = 7162 ( Nm ) . n 3. C¸c gi¶ thuyÕt tÝnh to¸n Quan s¸t ®o¹n thanh trßn chÞu xo¾n (h×nh 5.2) tr−íc vμ sau khi biÕn d¹ng, thÊy: ⇒ MCN ban ®Çu ph¼ng vμ th¼ng gãc víi trôc thanh th× sau khi biÕn d¹ng vÉn ph¼ng vμ th¼ng gãc a) Tr−íc biÕn d¹ng víi trôc thanh, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt c¾t kh«ng thay ®æi. ⇒ C¸c b¸n kÝnh cña thanh tr−íc vμ sau khi biÕn d¹ng vÉn th¼ng vμ cã ®é dμi kh«ng ®æi. b) Sau biÕn d¹ng ⇒ Nãi mét c¸ch v¾n t¾t, khi thanh trßn chÞu H×nh 5.2 xo¾n, chØ x¶y ra hiÖn t−îng quay cña tiÕt diÖn ngang quanh trôc thanh. NhËn xÐt nμy ®· ®−îc lÝ thuyÕt vμ thùc nghiÖm x¸c minh lμ ®óng. II. øng suÊt trªn mÆt c¾t cña thanh trßn chÞu xo¾n 37
  2. Ch−¬ng 5. Xo¾n thuÇn tuý thanh th¼ng ⇒ Kh¶o s¸t mét thanh trßn chÞu xo¾n thuÇn tuý (h×nh 5.3a). H×nh 5.3 ⇒ T¸ch tõ thanh mét ®o¹n dμi dz (h×nh 5.4) ⇒ Theo quan hÖ gi÷a néi lùc vμ øng suÊt ta cã: M z = ∫ τρρdF (a) 4 F 3 ⇒ MÆt kh¸c theo ®Þnh luËt ρ Hóc: τρ = G.γ (b) γ dϕ τρ lμ øng suÊt tiÕp trªn MCN t¹i ®iÓm c¸ch träng t©m mÆt c¾t mét 3 4 kho¶ng b»ng ρ. dz ⇒ Theo h×nh 5.4, ta cã: H×nh 5.4 ρdϕ γ ≈ tgγ = (c) dz víi dϕ lμ gãc xo¾n t−¬ng ®èi gi÷a 2 mÆt c¾t 3-3 vμ 4-4; dz lμ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 mÆt c¾t ®ã. dϕ ⇒ Ký hiÖu θ= lμ gãc xo¾n tû ®èi trªn mét ®¬n vÞ dμi. dz ⇒ Thay (c) vμo (b) råi vμo (a), ta cã: M z = ∫ G.θ.ρ2 dF = G.θ.J p (d) F Mz ⇒ Tõ (d) suy ra: θ = G.J p (5-1) 38
  3. Ch−¬ng 5. Xo¾n thuÇn tuý thanh th¼ng M ⇒ Thay (5-1) vμo (c) råi vμo (b), ta cã: τρ = z .ρ (5-2) Jp Mz ⇒ øng suÊt tiÕp lín nhÊt: τmax = Wp (5-3) Jp trong ®ã: Wp = gäi lμ m«®un chèng xo¾n cña mÆt c¾t ngang cã thø R nguyªn lμ (chiÒu dμi)3; R lμ b¸n kÝnh cña mÆt c¾t ngang. J p πD3 - §èi víi h×nh trßn: Wp = = ≈ 0, 2D3 R 16 πD3 - §èi víi h×nh vμnh kh¨n: Wp = 16 (1 − η4 ) ≈ 0, 2D3 (1 − η4 ) ; η = D d ⇒ BiÓu ®å øng suÊt biÓu diÔn nh− trªn h×nh (5.3b). Ta thÊy øng suÊt tiÕp ph©n bè theo quy luËt bËc nhÊt phô thuéc vμo kho¶ng c¸ch ρ ®Õn träng t©m mÆt c¾t ngang. III. BiÕn d¹ng ⇒ BiÕn d¹ng t¹i mÆt c¾t z cña thanh trßn khi xo¾n ®−îc thÓ hiÖn b»ng gãc xo¾n t−¬ng ®èi gi÷a hai mÆt c¾t ngang l©n cËn z, tõ (5.1) ta cã: dϕ M z = = θ (rad/m) (5-4) dz GJ p ⇒ Gãc xo¾n gi÷a hai MCN c¸ch nhau mét kho¶ng l lμ: l M ϕ = ∫ z dz (rad) (5-5) 0 GJ p ⇒ GJp ®−îc gäi lμ ®é cøng xo¾n. Víi chiÒu dμi vμ ngo¹i lùc nh− nhau, ®é cøng xo¾n cμng lín ⇒ gãc xo¾n cμng nhá. Mz ⇒ NÕu trong suèt chiÒu dμi l cña thanh, tû sè kh«ng ®æi hoÆc G.J p kh«ng ®æi trong tõng ®o¹n cã chiÒu dμi li, ta cã: n Mzl Ml ϕ= ϕ=∑ z i G.J p hoÆc i =1 G i J pi (5-6) Tõ c¸c c«ng thøc trªn ta thÊy khi chÞu xo¾n, ®Æc tr−ng h×nh häc cña MCN kh«ng ph¶i lμ diÖn tÝch F mμ lμ m«men ®éc cùc Jp. IV. TÝnh to¸n vÒ xo¾n thuÇn tuý 39
  4. Ch−¬ng 5. Xo¾n thuÇn tuý thanh th¼ng ⇒ §¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn vμ ®iÒu kiÖn cøng. 1. §iÒu kiÖn bÒn M ⇒ §iÒu kiÖn bÒn : τmax = W ≤ [ τ] zmax (5.7) p [τ] lμ øng suÊt tiÕp cho phÐp cña vËt liÖu, x¸c ®Þnh nh− sau: [σ]k [σ]k [ τ] = 2 hoÆc [ τ] = (5.8) 3 τch τ ⇒ §èi víi vËt liÖu dÎo: [ τ] = , vËt liÖu gißn: [ τ] = B (5.9) n n ⇒ §iÒu kiÖn bÒn trªn toμn thanh khi ®−êng kÝnh thay ®æi: ⎛M ⎞ τmax = ⎜ z ⎜ Wp ⎟ ≤ [ τ] ⎟ (5-10) ⎝ ⎠max ⇒ Víi c«ng thøc (5.7) ta cã ba lo¹i bμi to¸n c¬ b¶n sau: a. KiÓm tra bÒn: theo c«ng thøc (5.7). M b. Chän kÝch th−íc mÆt c¾t ngang: Wp ≥ τ = ⎡ Wp ⎤ z [] ⎣ ⎦ (5.11) c. TÝnh t¶i träng cho phÐp: Mz ≤ Wp[τ] = [Mz] (5.12) 2. §iÒu kiÖn cøng ⇒ Gãc xo¾n t−¬ng ®èi (hay biÕn d¹ng xo¾n) lín nhÊt kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp: Mz θmax = ≤ [ θ] [rad/chiÒu dμi] hoÆc [®é/chiÒu dμi] (5.13) GJ p trong ®ã [θ] lμ gãc xo¾n t−¬ng ®èi cho phÐp (tra b¶ng). NÕu [θ] ®−îc cho b»ng (®é/chiÒu dμi) ⇒ c«ng thøc quy ®æi sau: π [θ] rad/chiÒu dμi = .[θ] ®é/ chiÒu dμi (5.14) 180 ⇒ Theo c«ng thøc 5.13 ta còng cã ba lo¹i bμi to¸n sau: a. KiÓm tra ®iÒu kiÖn cøng: theo c«ng thøc 5.13 M b. TÝnh kÝch th−íc mÆt c¾t ngang: J p ≥ G θ = ⎡ J p ⎤ z [ ] ⎣ ⎦ (5.15) c. TÝnh t¶i träng cho phÐp: Mz ≤ GJp[θ] = [Mz] (5.17) ⇒ Khi tÝnh to¸n theo c¶ ®iÒu kiÖn bÒn vμ cøng, ®iÒu kiÖn nμo cã ¶nh h−ëng nhiÒu h¬n th× lÊy kÕt qu¶ theo ®iÒu kiÖn Êy. §èi víi thanh m¶nh, ®iÒu kiÖn cøng th−êng cã ¶nh h−ëng nhiÒu h¬n. V. Xo¾n thanh cã mÆt c¾t ngang kh«ng trßn 1. Thanh cã mÆt c¾t ngang h×nh ch÷ nhËt 40
  5. Ch−¬ng 5. Xo¾n thuÇn tuý thanh th¼ng ⇒ Sau khi bÞ xo¾n, c¸c tiÕt diÖn ngang nãi chung ®Òu bÞ vªnh ®i. ⇒ Trªn MCN cña thanh chØ cã øng suÊt tiÕp. Ph©n bè cña øng suÊt tiÕp thanh MCN h×nh ch÷ nhËt nh− trªn h×nh 5.5. ⇒ øng suÊt lín nhÊt t¹i ®iÓm gi÷a c¹nh dμi: Mz τmax = (5.18) αab2 ⇒ øng suÊt t¹i ®iÓm gi÷a c¹nh ng¾n: τ1 = γτmax (γ ≤ 1) (5.19) Mz H×nh 5.5 ⇒ Gãc xo¾n t−¬ng ®èi: θ = (5.20) β ab3 ⇒ C¸c hÖ sè α, β, γ phô thuéc vμo tØ sè a/b, cho trong c¸c tμi liÖu SBVL, vÝ dô a/b = 1 ⇒ α = 0,208; β = 0,141; γ = 1,0. 2. Thanh cã thμnh máng kÝn hoÆc hë ⇒ Thanh thμnh máng kÝn (h×nh 5.6a) vμ hë (h×nh 5.6b). a. Thanh cã thμnh máng kÝn ⇒ øng suÊt tiÕp ®−îc ph©n bè ®Òu theo bÒ dμy b cña thμnh, vÝ dô t¹i mét ®iÓm A: Mz a) b) τA = (5.21) 2F* bA Chu vi trung gian F* − diÖn tÝch giíi h¹n bëi ®−êng t©m cña thμnh (chu vi trung gian). ⇒ øng suÊt tiÕp lín nhÊt t¹i vÞ trÝ bÒ dμy cña thμnh nhá nhÊt. Gãc H×nh 5.6 xo¾n t−¬ng ®èi : Mz ds 2 ∫ θ= (5.22) 4GF* b b. Thanh cã thμnh máng hë ⇒ Trªn MCN cña thanh còng chØ cã øng suÊt tiÕp. ⇒ NÕu MCN cña thanh do nhiÒu h×nh ch÷ nhËt ghÐp thμnh (h×nh 5.7), øng suÊt tiÕp lín nhÊt t¹i ®iÓm gi÷a cña c¹nh ai: 41
  6. Ch−¬ng 5. Xo¾n thuÇn tuý thanh th¼ng Μz 1 n τi max =bi (5.23) ; J * = ∑ a i bi 3 (5.24) J* 3 i =1 ⇒ Thùc nghiÖm J* tÝnh theo (5.24) bÐ h¬n mét chót so víi thùc tÕ ⇒ ®èi víi c¸c lo¹i thÐp ®Þnh h×nh, ng−êi ta ®−a thªm vμo mét hÖ sè ®iÒu chØnh η ≥ 1: 1 n J* = η∑ a i b3 i 3 i =1 η ®−îc cho trong c¸c tμi liÖu SBVL, vÝ dô thÐp ch÷ L: η =1, ch÷ I: η = 1,2, ... Mz ⇒ Gãc xo¾n t−¬ng ®èi: θ = GJ (5.25) * ⇒ Khi MCN lμ mét d¶i cong ⇒cã thÓ coi H×nh 5.7 nh− mét d¶i ch÷ nhËt. VÝ dô. TÝnh øng suÊt τmax t¹i c¸c ®iÓm A, B vμ gãc xo¾n ϕ cña mét thanh dμi 2m cã thμnh máng kÝn, bÞ xo¾n, mÆt c¾t ngang cña thanh nh− h×nh 5.8, biÕt Mz = 2.104Nm, G = 5,2.1010 N/m2 (vËt liÖu gang). Gi¶i: DiÖn tÝch giíi h¹n bëi ®−êng t©m cña thμnh: F* = (0,4 − H×nh 5.8 0,01)(0,2 − 0,03) = 0,0663m2 2.104 øng suÊt t¹i A lμ: τ A = = 5.106 N / m 2 2.0,0663.0,03 2.104 øng suÊt t¹i B lμ: τB = = 15.106 N / m 2 2.0,0663.0,01 Gãc xo¾n cña thanh: M zl ⎛ ds ds ds ds ⎞ ⎜ ∫ + ∫3 b 2 + ∫2 b1 + ∫ b2 ⎟ M l ds ϕ = θ.λ = z2 4GF * ∫ b = 4G F * ⎝ 1−2 b1 2− 3− 4 −1 ⎠ 2.10 4 .2 ⎛ 0,39 0,17 ⎞ −3 = ⎜ 2. 0, 03 + 2. 0, 01 ⎟ ≈ 2,62.10 r ad 4.5, 2. ( 0, 0663 ) 2 ⎝ ⎠ VI. Bμi to¸n siªu tÜnh vÒ xo¾n ⇒ Mét thanh trßn bÞ ngμm ë hai ®Çu chÞu t¸c dông cña ngÉu lùc M0 nh− h×nh 5.9a. VÏ biÓu ®å néi lùc cña thanh. 42
  7. Ch−¬ng 5. Xo¾n thuÇn tuý thanh th¼ng ⇒ NgÉu lùc liªn kÕt MA vμ MB. §Ó x¸c ®Þnh chóng, chØ cã a) mét ph−¬ng tr×nh c©n b»ng tÜnh häc: MA − M0 + MB = 0 (a) b) ⇒ Muèn gi¶i bμi to¸n siªu tÜnh (bËc mét) nμy, ph¶i dùa vμo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña thanh ®Ó lËp thªm mét ph−¬ng tr×nh bæ sung. T−ëng t−îng bá ngμm A vμ thay thÕ b»ng ph¶n ngÉu lùc c) MA, ta ®−îc thanh tÜnh ®Þnh (h×nh 5.9b). H×nh 5.9 ⇒ §iÒu kiÖn thay thÕ lμ gãc xo¾n ϕAB ph¶i b»ng kh«ng, ®Ó b¶o ®¶m sù t−¬ng ®−¬ng vÒ biÕn d¹ng víi thanh siªu tÜnh ®· cho, do ®ã: M Aa ( M A − M 0 ) b ϕ AB = ϕ AC + ϕCB = + = 0 (b) GJ z GJ z Gi¶i ph−¬ng tr×nh trªn, ®−îc: b MA = M0 (c) a+b thay (c) vμo (a), suy ra: a MB = a + b M 0 (d) ⇒ (NÕu MA vμ MB tÝnh ®−îc ë trªn mang thªm dÊu ©m, th× chóng cã chiÒu ng−îc víi chiÒu gi¶ thiÕt ban ®Çu). ⇒ Sau khi x¸c ®Þnh ®−îc c¸c ph¶n ngÉu lùc MA, MB sÏ vÏ ®−îc biÓu ®å m«men xo¾n Mz(z) cña thanh nh− h×nh 5.9c. VI. TÝnh lß xo xo¾n èc h×nh trô b−íc ng¾n 43
  8. Ch−¬ng 5. Xo¾n thuÇn tuý thanh th¼ng ⇒ XÐt mét lß xo xo¾n èc trô trßn, chÞu lùc däc P (h×nh 5.10) víi: h lμ b−íc cña d©y lß xo, d lμ ®−êng kÝnh d©y lß xo, D lμ ®−êng kÝnh trung b×nh cña vßng d©y lß xo, α lμ gãc nghiªng cña c¸c d©y lß xo, n lμ sè vßng d©y lß xo. ⇒ Gi¶ thiÕt: 1. Gãc nghiªng α rÊt bÐ, b−íc h cña lß xo kh«ng D lín l¾m h < . 10 2. §−êng kÝnh d vμ D ph¶i D tho¶ m·n d < . 5 α 1. øng suÊt ⇒ T−ëng t−îng c¾t d©y lß xo b»ng mét mÆt c¾t ®i qua trôc cña lß xo vμ xÐt sù c©n b»ng cña mét trong hai phÇn. ⇒ Thμnh phÇn néi lùc: Qy=P vμ Mz=PR=PD/2. ⇒ NÕu b−íc h cña lß xo H×nh 5.10 kh«ng lín l¾m ⇒MCN lμ h×nh trßn. ⇒ øng suÊt do ngÉu lùc xo¾n Mz vμ lùc c¾t Qy g©y ra ®Òu lμ øng suÊt tiÕp, kÝ hiÖu t−¬ng øng lμ τM vμ τQ: Mz PR Q τM = ρ= ρ ; τQ = y = 4P Jp Jp F πd 2 ⇒ øng suÊt tiÕp τ t¹i mét ®iÓm nμo ®ã lμ tæng h×nh häc cña hai thμnh phÇn øng suÊt tiÕp. τmax lμ t¹i ®iÓm A trªn biªn cña mÆt c¾t ngang, øng víi ®−êng kÝnh trong cña lß xo (h×nh 5.10c). 8PD 4P 8PD ⎛ d ⎞ τmax = + 2 = ⎜ 1 + 2D ⎟ πd 3 πd πd 3 ⎝ ⎠ ⇒ Trong thùc tÕ, d cña d©y lß xo th−êng rÊt bÐ so víi D cña lß xo, nªn tØ sè d/2D cã thÓ bá qua so víi 1. 8PD ⇒ τmax = k πd 3 trong ®ã k lμ hÖ sè ®iÒu chØnh kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña lùc c¾t Qy vμ ¶nh 44
  9. Ch−¬ng 5. Xo¾n thuÇn tuý thanh th¼ng D d + 0,25 h−ëng cña ®é cong vßng d©y lß xo: k = D d −1 8PD ⇒ §iÒu kiÖn bÒn khi tÝnh to¸n lß xo lμ: τmax = k πd3 ≤ [ τ] 2. BiÕn d¹ng ⇒ Ngoμi ®é bÒn, cßn ph¶i tÝnh l−îng co gi·n cña lß xo. ⇒ Gäi λ lμ l−îng co gi·n cña lß xo do lùc däc P g©y nªn. C«ng cña ngo¹i lùc P trong biÕn d¹ng ®ã lμ: λ λ λ y2 cλλ Pλ A = ∫ P ( y ) dy = ∫ cydy = c = = 0 0 2 0 2 2 ⇒ C«ng A b»ng c«ng biÕn d¹ng ®μn håi U trong lß xo: ϕ ϕ ϕ ϕ2 cϕ.ϕ 1 1 M zl 1 M 2l U = ∫ M z ( ϕ ) dϕ = ∫ cϕdϕ = c = = M zϕ = M z = z 0 0 2 0 2 2 2 GJ p 2 GJ p trong ®ã: l − chiÒu dμi cña d©y lß xo. M 2l ⇒ Theo nguyªn lý b¶o toμn n¨ng l−îng A = U, ta cã: Pλ = z GJ p 8PD 3n ⇒ Thay trÞ sè cña l= πDn vμ Mz = PD/2: λ = Gd 4 ⇒ Lùc cÇn thiÕt ®Ó g©y nªn mét biÕn d¹ng ®¬n vÞ cña lß xo, ®−îc gäi lμ P Gd 4 ®é cøng cña lß xo, kÝ hiÖu lμ C: C = = 3 λ 8D n ⇒§é cøng cña lß xo ®−îc tÝnh b»ng N/m. VII. VÝ dô ¸p dông VÝ dô 5-1: Cho dÇm ®Çu ngμm ®Çu tù do chÞu m«men xo¾n tËp trung M0 (h×nh 5.11a). VÏ biÓu ®å m«men xo¾n. Bμi gi¶i Sö dông ph−¬ng ph¸p mÆt c¾t, ta ®−îc: MZ-Pa=0 → MZ=P.a BiÓu ®å m«men xo¾n ®−îc vÏ trªn h×nh 5.11b. 1 1 H×nh 5.11 45
  10. Ch−¬ng 5. Xo¾n thuÇn tuý thanh th¼ng VÝ dô 5-2: VÏ biÓu ®å Mz cho thanh chÞu lùc nh− h×nh 5.12. Bμi gi¶i 1000Nm/m 1. Ph¶n lùc t¹i ngμm C: ∑ Mz = 0 → Mc = 900Nm 2. Chia dÇm thμnh hai ®o¹n: - §o¹n AB c¾t thanh ë mÆt 40cm 60cm c¾t z1 (0 ≤ z1 ≤ 40cm) vμ xÐt sù c©n b»ng phÇn tr¸i, ta t×m ®−îc M z =300 Nm. 1 - §o¹n BC c¾t thanh ë mÆt c¾t z2 vμ xÐt sù c©n b»ng phÇn ph¶i ta cã: M z = 900 - 1000.z2 2 H×nh 5.12 VÏ biÓu ®å Mz nh− trªn h×nh 5.12. VÝ dô 5-3: Cho mét a) trôc chÞu lùc nh− h×nh 5.13a. C¸c puli 1, 2, 3 lμ bÞ ®éng cã c«ng suÊt N1 = 40 m· lùc, N2 = 20 m· lùc, N3 = 30 m· lùc, b) puli 0 lμ chñ ®éng. Cho biÕt n =1000vßng/phót, H×nh 5.13 η=d/D =0,6, [τ]=4500N/cm , G=8.106N/cm2, θ0=20/m. X¸c ®Þnh D, d. 2 Bμi gi¶i: BiÓu ®å c«ng suÊt ®−îc vÏ trªn h×nh 5.13b. MÆt c¾t nguy 71620 716200 hiÓm cã N0 = 50 m· lùc ⇒ M Zmax = N= 50Ncm n 1000 Chän kÝch th−íc theo ®iÒu kiÖn bÒn (5-11), ta cã: Mz πD3 716200.N 0 16 716200.N 0 Wp ≥ wP = (1 − η4 ) = D≥ 3 ≈ 3, 64cm [ τ] ⇒ 16 n [ τ] ⇒ π n [ τ] (1 − η4 ) Chän kÝch th−íc theo ®iÒu kiÖn cøng. Tõ (5-14), ta suy ra: Mz πD 4 716200N 0 × 100 × 180 θmax = ≤ [ θ] ⇒ J P = (1 − η4 ) ≥ ⇒D=3,49cm GJ p 32 n.G.[θ0 ]π so s¸nh ta chän: D=3,64; d=3,64. 0,6 = 2,18cm. 46
Đồng bộ tài khoản