intTypePromotion=1

Sưu tầm thủ thuật p16

Chia sẻ: Nguyen Tien Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

1
186
lượt xem
126
download

Sưu tầm thủ thuật p16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp thủ thuật sử dụng trên PC, Bạn đã sẵn sàng để có một trình duyệt "siêu mạnh" chưa? 32 tiện ích miễn phí sau sẽ tăng tốc cho trình duyệt internet Explorer. để cho trình duyệt của bạn mạnh mẽ hơn, có rất nhiều tiện ích miễn phí trên internet sẽ giúp bạn đạt được điều đó. Chúng tôi đã xem xét và lựa chọn được 32 tiện ích nhỏ miễn phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sưu tầm thủ thuật p16

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 32 ti n ích "tăng l c" cho trình duy t IE, FireFox B n ñã s n sàng ñ có m t trình duy t "siêu m nh" chưa? 32 ti n ích mi n phí sau s tăng t c cho trình duy t Internet Explorer và Firefox. ð cho trình duy t c a b n m nh m hơn, có r t nhi u ti n ích mi n phí trên Internet s giúp b n ñ t ñư c ñi u ñó. Chúng tôi ñã xem xét và l a ch n ñư c 32 ti n ích nh mi n phí. Các ti n ích này s xóa các cookie, hi n th giao di n m i cho trình duy t, cung c p cách truy c p vào RSS, blog, d báo th i ti t, tăng kh năng an toàn... M t s công c ñánh d u * có nghĩa là dùng ñư c trên c hai trình duy t IE và Firefox (http://www.mozilla.org/products/firefox/) FireFox 1.Forecastfox (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=398&application=firefox)là ti n ích d báo th i ti t. Forecastfox l y ngu n tin t AccuWeather.com. Nó xu t hi n trong thanh công c ho c thanh tr ng thái c a Firefox và hi n th thông tin th i ti t hi n th i theo khu v c. 2. CustomizeGoogle (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=743&application=firefox) cho phép l c các tìm ki m c a b n. Ví d : l y k t qu tìm ki m mà không có qu ng cáo, các ñ ngh tăng t c tìm ki m, cài ñ t các tham kh o... 3. IE View (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=35&application=firefox) M t vài trang Web không hi n th ñúng trong Firefox.B n ñ ng lo, ñã có IE view cho phép b n hi n th chúng. 4. POTO Sidebar Extension (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=836&application=firefox) N u b n ñã t ng s d ng trình duy t Opera, b n s khá quen thu c v i khung Navigation và nh ng bi u tư ng liên k t nhanh t i trang Web mà b n c n. "Fan" hâm m Firefox s thích thú v i công c này. Ch v i m t nh n chu t, b n có th truy c p vào các bookmark, history và các t p tin ñang t i. 5. NoScript (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=722&application=firefox) là ti n ích b o v cho trình duy t c a b n. NoScript s t ñ ng t t t t c các ño n mã JavaScript. Tuy nhiên, b n cũng có th d dàng thêm danh sách các trang cho phép ch y JavaScript như: các trang mua bán tr c tuy n, các trang ngân hàng... http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 6. PDF Download (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=636&application=firefox) không bi t b n ph i t n m t bao nhiêu th i gian khi t i các tài li u ñ nh d ng Adobe Acrobat (.pdf)? Công c này cho phép b n nhanh chóng ñ c các t p PDF, m chúng dư i d ng HTML, ho c lưu tr c ti p. 7. NetCaptor 7.5.3 (http://www.netcaptor.com/index.php) cho phép b n s p x p các th trong trình duy t t i trên hay dư i c a ng d ng. Thêm vào ñó, công c "Address" cho phép b n t o b ñêm cho trang Web, giúp truy c p nhanh hơn. 8. Dictionary Search (http://dictionarysearch.mozdev.org/)B n c n tra m t t m i nào ñó? R t ñơn gi n v i Dictionary Search b n ch c n ch n t , nh n chu t ph i, ch n t ñi n ñ xem ñ nh nghĩa c a t ñó trong 4 t ñi n tr c tuy n mà b n ñã ch n trong danh sách. 9. Google Toolbar for Firefox (http://toolbar.google.com/firefox) Mã ngu n m c a Googlebar ñã giúp ích cho ngư i s d ng Firefox. Nhưng bây gi , Google ñã t o riêng Googlebar cho Firefox. Thanh công c này th t ñáng giá, bao g m: ki m tra l i chính t , hoàn thành các m u bi u tr c tuy n, và công c phiên d ch. 10. FoxyTunes (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=219)ñi u khi n hơn 30 chương trình nghe nh c g m c iTunes, Windows Media Player... ngay trong Firefox. FoxyTunes bao g m nút phát nh c, ñi u khi n âm nh c, các ñi u khi n khác. 11. View Cookies (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&id=315)B n mu n xem cookie nh ng trang Web mà b n ñã lư t qua? Công c này cho phép b n xem chi ti t các cookie, không nh ng th b n có th xóa nh ng cookie t nh ng trang mà b n không mu n. 12. ConQuery (http://conquery.mozdev.org/)Tính năng tìm ki m theo ng c nh này cho phép b n ch n t và nh n ph i chu t, ConQuery s cho phép b n ch n k t qu t các cơ c u tìm ki m cài ñ t thêm mà b n ch n. 13. Sage 1.3.5 (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&category=Blogging&numpg =10&id=77 ) cho phép ñ c RSS và Atom ng n g n. Sage cung c p m t cách thông minh các trang thông tin ch không ch là các tiêu ñ . 14. Copy Plain Text (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&id=134)N u b n mu n "copy" các ño n văn b n t trang Web vào trong PC, b n s r t thích công c này. Copy Plain Text cho phép b n l y các ño n văn b n mà không ph i khó khăn khi xóa các ñ nh d ng. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 15. Adblock (http://adblock.mozdev.org/)t o các b l c riêng cho qu ng cáo. Ví d : b n có th ch n qu ng cáo v i t p tin ñuôi là ".gif" t m t ngu n nào ñó. 16. FlashBlock (http://flashblock.mozdev.org/)ch n t t c các n i dung Macromedia Flash, bao g m c các t p tin Shockwave khi kh i ñ ng. B n có th nh n vào "Placeholders" c a trang Web cho phép b n t i l i các Flash này n u b n mu n. 17. Greasemonkey (http://greasemonkey.mozdev.org/)phép b n thêm các k ch b n, ño n mã (các l nh, ho c các chương trình con) cho phép trang Web làm công vi c gì ñó. Các "fan" c a Firefox ñã t o m t thư vi n r t l n các ño n k ch b n mi n phí cho phép b n t i t do. Internet Explorer 1. Password Safe (http://www.pcworld.com/downloads/file_description/0,fid,23779,00.asp)ð ng ñ t m t kh u quá d ñoán ch vì b n không th nh h t t t c chúng. Password Safe s lưu t t c các m t kh u khó nh c a b n. Vi c duy nh t mà b n ph i làm ch là nh m t kh u khi vào chương trình. 2. Microsoft MSN Search Toolbar (http://toolbar.msn.com/)Cái tên này ñã quá n i ti ng. Thanh công c này s hư ng b n t i nh ng th có liên quan ñ n MSN, nhưng cũng ñ ng nên b qua. MSN Search Toolbar cho phép b n tìm ki m các t p tin trong Outlook và trong thư m c "My Documents", thêm tính năng tab vào trong IE. 3. Avant Browser 10 (http://www.avantbrowser.com/download.html)là trình duy t d a trên cơ s là IE nhưng ñư c thi t k theo giao di n ñ p, h tr duy t Web theo tab và có th thay ñ i giao di n. Avant cũng cho phép ch n qu ng cáo, pop-up, ho t hình Flash, d n d p các t p tin t m th i... 4. IeSpell (http://www.iespell.com/) là công c ki m tra chính t (ti ng Anh) khi b n nh p vào blog, ñưa bài lên di n ñàn, chat... 5. CachePal (http://www.pcworld.com/downloads/file_description/0,fid,23375,00.asp)d n d p các b ñ m (cache) và làm tăng tính b o m t. Công c này cho phép xóa các t p tin t m th i, cookie, các trang mà b n ñã duy t qua... *6. BookmarkSync (http://www.sync2it.com/toolbar/index.php)cho phép b n ñ ng b các bookmark gi a các trình duy t, truy c p vào chúng khi b n r i ñ n máy khác và chia s bookmark v i ngư i s d ng khác. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 7. IE Xtreme (http://windowsmarketplace.com/prices.aspx?itemId=1108765&stext)th t ña năng, công c là m t t p h p c a nhi u công c t vi c d n b ñ m cho ñ n ñi n thông tin vào m u bi u. *8. Pluck (http://www.pluck.com/)B n th y thi u RSS và blog? Hãy th dùng trình ñ c tin Pluck. Chương trình này cho phép qu n lý, tìm ki m và chia s RSS t i các b n c a b n. Pluck cũng cho phép trình duy t qu n lý bookmark. Phiên b n Beta c a Pluck cũng có s n cho Firefox. 9. Clipmarsks (http://www.clipmarks.com/download/)N u b n có thói quen không t ch c thư m c Favorites, Clipmarks có th s p x p t t c các liên k t c a b n theo ch ñ như: nghiên c u, mua s m, tìm vi c... 10. Maxthon (http://www.maxthon.com/)Phiên b n trư c c a Maxthon ñư c bi t ñ n v i tên g i IE2. Cũng gi ng như Avant, Maxthon ñư c xây d ng trên IE và bao g m các giao di n m i, ch n qu ng cáo... Hãy s d ng th c hai trình duy t Avant và Maxthon và quy t ñ nh s l a ch n c a mình. 11. Feedreader 2.90 (http://www.feedreader.com/)r t ñơn gi n ch có tính năng duy nh t: giúp b n ñ c các thông tin RSS. 12. PureText 2.0 (http://stevemiller.net/puretext)cũng gi ng như Copy Plain Text (https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&id=134)dành cho Firefox. PureText cho phép b n ch l y văn b n thu n t trang Web. 13. FraudEliminator (http://www.fraudeliminator.com/)Hãy lo i b nguy cơ l a ñ o v i công c này, FraudEliminator s li t kê toàn b danh sách nh ng trang mà nó t o ñã bi t khi ñư c t o ra. Ví d : th t ñáng nghi ng khi Citibank.com dư ng như ñư c chuy n t i Caribbean. ng d ng cũng c nh báo b n nh ng trang web gi m o trong cơ s d li u mà nó bi t. *14. Net Snippets (http://www.netsnippets.com/)lưu gi thông tin tr c tuy n c a b n và ñư c t ch c thành thư m c v i ngu n ñư c ghi chú rõ ràng. B n cũng có th thêm các ghi chú riêng c a mình. Net Snippets th t h u ích cho sinh viên khi nghiên c u v m t lĩnh v c nào ñó, tìm ki m vi c làm, qu n lý d li u v công ngh hay công ty. *15. RoboForm (http://www.pcworld.com/downloads/file_description/0,fid,6380,00.asp)cho phép t ñ ng ñi n vào các bi u m u tr c tuy n. RoboForm cũng có s n cho Firefox. Minh Phúc ( Quatrimang.com ) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 50 website sành ñi u năm 2005 T p chí Time (M ) ñã t ng k t và ñưa ra danh sách 50 website sành ñi u nh t trong năm 2005 theo các nhóm: ngh thu t và gi i trí, blog, phong cách s ng và s c kh e, tin t c và mua s m. Sau ñây là danh sách c th : - Nhóm ngh thu t và gi i trí: 1. www.aardman.com Website ho t hình này th hi n Wallace và Gromit, hai chú chó th t ng nghĩnh. 2. www.complete-review.com M t website chuyên v phê bình sách. 3. www.opus1classical.com Các b n mu n tìm nh ng bu i hoà nh c, festival hay opera? ðây là nơi t t nh t vì b n s không ph i m t công tìm ki m lòng vòng. 4. www.digitalgallery.nypl.org M t b o tàng s c a thư vi n công c ng New York. B n s l c vào th gi i c a vô vàn tranh h a, poster, b n th o, bìa nh c, v.v. 5. www.coudal.com/moom.php ðây là m t nhà b o tàng tuy t v i, có liên k t v i nh ng b o tàng khác như b o tàng ngh thu t hi n ñ i, b lưu tr Bauhaus và h c vi n ngh thu t Chicago. 6. www.orisinal.com M t site chuyên v game tr c tuy n, mi n phí hoàn toàn, giao di n c c ñ p. 7. www.mcsweeneys.net H u như t t c chuy n hài hư c ñ u trên trang web này. 8. www.zefrank.com Thêm m t site khác chuyên v chuy n ti u lâm trong làng “buôn dưa”. 9. www.podcastbunker.com 10. www.mercora.com Hai website chuyên v radio online 11. www.tv.com M t site v i chuyên ñ v chương trình TV, phân theo th lo i, như k ch, chuy n trong nhà ngoài ph , chương trình khoa h c vi n tư ng v.v... - Nhóm Blog: Cơn bão blog hi n ñang lan tràn kh p th gi i tr c tuy n. Trong s vô vàn các blog ñư c l p nên m i ngày, các blog dư i ñây ñư c x p vào hàng “sao”. 12. www.overheardinnewyork.com (blog “buôn dưa” v chuy n x y ra hàng ngày ta New York) 13. www.jalopnik.com, www.autoblog.com (blog xe hơi các lo i) 14. www.gofugyourself.typepad.com (blog "tám" chuy n th gi i ngh sĩ, ngôi sao) 15. www.postsecret.blogspot.com (blog chuyên v các v n ñ tư tư ng) 16. www.mocoloco.com (blog bàn v thi t k / ki n trúc) 17. www.bayraider.tv (blog này chú ý ñ n nh ng hàng hóa bán ñ u giá trên eBay, hàng nào http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com quái nh t, h i nh t) 18. www.allensblog.typepad.com (blog cho gi i tài chính) 19. www.chocolateandzucchini.com (blog v m th c) 20. www.boingboing.net (blog “bà tám”, theo ki u “cái gì, ñâu, t i sao th ...”) 21. www.anonymouslawyer.blogspot.com (blog chuy n cư i) 22. www.dooce.com (blog v quá trình làm m , bu n vui l n l n) 23. www.chromasia.com, www.Photoblogs.org (blog ngh thu t ch p hình) 24. www.sbnation.com, www.BaseballBlogs.org (blog bóng chày) 25. www.lifehacker.com (blog cho m y tay hacker) 26. www.gridskipper.com (blog du l ch) - Nhóm phong cách s ng và s c kh e: 27. www.flavorpill.net M t site chuyên ñ văn hoá c a năm thành ph l n c a Anh va M : New York, San Francisco, Los Angeles, London và Chicago. 28. www.cancernutritioninfo.com Thông tin chi ti t v dinh dư ng cho ngư i b b nh ung thư. 29. www.flickr.com Website hư ng d n ngh thu t ch p nh k thu t s . 30. www.zoozoom.com Website th i trang. 31. www.food411.com Site chuyên ñ m th c. 32. www.digitalhome.cnet.com Site hư ng d n m o v t trong nhà. 33. www.livingto100.com Site bàn v tu i th . 34. www.dogster.com M t trang chuyên v v t cưng trong nhà. 35. www.ineighbors.org Site v hàng xóm láng gi ng. - Nhóm tin t c: 36. www.blinkxtv.com Website cung c p kh năng tìm tin, clip video t các ngu n tin chính như ABC News, BBC News, Fox News, ESPN và C-Span. 37. www.idtheftcenter.org Site cung c p các l i khuyên cho ngư i tiêu dùng. 38. www.answers.com M t website tr l i nh ng câu h i c a b n. 39. www.english.ohmynews.com Trang tin t c ñ c l p. 40. www.indeed.com, www.simplyhired.com, www.workzoo.com ðây là các trang v ngh nghi p, có th tìm ki m công vi c b n mu n trong các database. 41. www.findlaw.com Ch a ñ y thông tin v pháp lu t, t di chúc cho ñ n phá s n và ly d . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 42. www.publicagenda.org M t site v các v n ñ ñương ñ i, t phá thai cho ñ n quy n ñư c ch t. 43. www.clusty.com M t site m i toanh cho b n tìm ki m thông tin b n c n. Phương pháp tìm ki m theo phân lo i chia nh , k t qu tìm ki m ñư c li t kê khác bi t so v i các công c hi n nay như: Google, Yahoo và MSN. - Nhóm mua s m: 44. www.sidestep.com Trang du l ch, h tr tìm phòng khách s n, ñ a ñi m du l ch, v.v... 45. www.craigslist.org Site qu ng cáo các m t hàng thư ng vàng h cám 120 thành ph trên 25 qu c gia. 46. www.shopzilla.com M t trang giúp b n so sánh giá c khi mua s m, v i hơn 30 tri u s n ph m c a 55.000 c a hàng bán l trên toàn th gi i. 47. www.woot.com M t site bán gi m giá hàng hoá. 48. www.mcphee.com Website bán hàng t pí lù, t văn chương cho ñ n tã em bé 49. www.zappos.com Site chuyên kinh doanh giày dép. 50. www.complaints.com Site giúp khách hàng than phi n khi b “qu l a”. BÁ CHÍNH (quantrimang.com) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com “B n” t c ñ PC Sau nh ng phút ñam mê trang b nh ng thành ph n m nh nh t, ch nhân h th ng PC thư ng s d ng công c benchmark ñ ch ng t "th h ng". Nhưng m i chuy n không h ñơn gi n! Nhìn chung, ñi m benchmark ñư c s d ng cho hai m c ñích chính là so sánh khách quan gi a các h th ng và ño m c hi u năng t i ưu. Có th không ñ nh tranh hơn thua, nhưng ch c ch n b n mu n bi t PC c a mình "m nh" c nào sau khi ñã ñ u tư m t s ti n l n vào nh ng th "th t chi n", hay t n công mày mò "ép xung". Chu n b Công vi c ñ u tiên là ch n công c benchmark theo thành ph n c n ñánh giá; công c này thư ng ñư c thi t k riêng cho thành ph n nh t ñ nh. Bên c nh công c chuyên ño hi u năng b x lý (CPU) và card ñ h a, v n có công c giúp ñánh giá nhi u thành ph n cùng lúc. Nói chung, có th phân lo i công c benchmark theo 2 nhóm: gi l p và ng d ng th c. Công c benchmark gi l p c g ng mô ph ng ho t ñ ng c a các ng d ng nhưng theo cách ñ c bi t ñ l y ñi m chi ti t. Còn ng d ng th c, như game, cho k t qu ñánh giá d a trên ho t ñ ng th c t tuy nhiên thư ng không cho ñi m chi ti t như công c gi l p. M i lo i công c có vai trò riêng trong vi c ñánh giá hi u năng, ñôi khi b n c n dùng k t h p c hai ñ có k t qu chính xác. ð có k t qu n ñ nh và có th ñ i chi u, b n hãy tham kh o "Các k thu t cơ b n ño benchmark" trư c khi cài ñ t ph n m m benchmark. Nguyên t c cơ b n c a vi c ño benchmark là thi t l p "ñi m chu n" ñ cho phép so sánh v i các thành ph n, ki n trúc. L Y ðI M THI T B DI ð NG Cũng như ngư i dùng PC, ngư i dùng thi t b di ñ ng h n cũng mu n bi t PDA hay ðTDð c a mình có "công l c" c nào? X lý ñ h a 2D/3D ra sao? Th i gian dùng pin dài ng n th nào?... N u có ðTDð lo i smartphone dùng h ñi u hành Symbian phiên b n 6.1 hay 7, b n có th dùng công c SPMark04 c a Futuremark, hay Sandra 2005 (tính năng h n ch hơn) c a SiSoftware ñ l y ñi m benchmark. Futuremark còn có s n ph m MobileMark 2005 dùng ñ ñánh giá thi t b di ñ ng "cùng h ” PC - máy tính xách tay. Ph n l n thi t b di ñ ng (PDA và smartphone) hi n nay ñ u h tr Java. Ph n m m JBenchmark (www.jbenchmark.com) cho phép b n ñánh giá hi u năng x lý ñ h a (và hi n th màn hình) c a các thi t b này. JBenchmark hi n có các phiên b n 1.0 (MIDP 1.0), 2.0 (MIDP 2.0) và 3D (Mobile 3D Graphics - M3G); cho t i mi n phí ñ a ch http://www.jbenchmark.com/download.jsp hay http://wap.jbenchmark.com. Ngoài ra còn có m t s công c mi n phí cho phép l y ñi m benchmark các thi t b Pocket PC và Palm, b n có th tham kh o b ng "Ph n m m benchmark mi n phí”. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðánh giá card ñ h a Các ki n trúc ñ h a cao c p là ñ ng l c "ganh ñua" ñi m benchmark m nh nh t. Có nhi u cách ñánh giá hi u năng card ñ h a. Cách d nh t là s d ng demo ñ nh th i trong trò chơi (game). ð theo phương pháp này, game ph i có cơ ch ghi c nh game r i chơi l i t c ñ t i ña mà card ñ h a cho phép và cho k t qu d ng fps (frame per second –khung hình/giây). M t s game, như Doom 3, cung c p s n ph n demo ñ ñánh giá nhưng m t s game khác thì không và b n ph i t so n k ch b n game ñ ño benchmark. Tuy nhiên, không có nhi u game có tính năng demo ñ nh th i. Thư ng thì vi c ño t c ñ c a m t ño n chi u l i (replay) hay m t phân c nh trong game d th c hi n hơn. IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles c a Ubisoft là m t ví d c a game s d ng phương pháp chi u l i. V n ñ duy nh t là game này không có tính năng giám sát t c ñ , vì v y b n c n t i v ti n ích giúp ghi nh n t c ñ hi n th khung hình như FRAPS (www.fraps.com). B n cũng có th t chơi game và dùng FRAPS ñ ño t c ñ , tuy nhiên gi i pháp này cho k t qu không n ñ nh. Theo Greg Ellis, ph trách b ph n ñánh giá hi u năng c a ATI, ñi m benchmark card ñ h a ph i có k ch b n game sát th c t và ph i n ñ nh qua các l n ki m tra. ði u quan tr ng nh t là ñ y m nh t i ña tác v ñ h a ñ phát hi n ñi m ngư ng liên quan ñ n thành ph n x lý ñ h a ch không ph i CPU. M t trong nh ng cách tri n khai là ch y benchmark ñ phân gi i 1600x1200 và b t c hai ch ñ l c, kh răng cưa. ðánh giá b x lý Mu n ñánh giá hi u năng CPU, b n c n ch y nhi u lo i ph n m m ng d ng. Tuy m i ki n trúc CPU thích h p m t mô hình ng d ng khác nhau, nhưng hoàn toàn có th t o phép ño so sánh CPU. ð có ñư c ñi m s benchmark chính xác, không thiên l ch, b n c n ña d ng hóa các phép ño, công c benchmark. Các ng d ng văn phòng và t o n i dung r t hay ñư c dùng ñ ñánh giá hi u năng CPU, tuy nhiên phương pháp này thư ng ñánh giá không chính xác hi u năng. B i ch riêng Microsoft Outlook hay Excel không ñ kh năng t n d ng h t s c m nh b x lý Pentium 3GHz. BAPCo (www.bapco.com) ñã phát tri n SYSmark 2004 (phân ph i b i Futuremark, http://www.futuremark.com/products/sysmark2004/) mô ph ng ñ y ñ các công vi c thư ng ngày c a ngư i dùng và ño th i gian hoàn t t tác v . Tuy nhiên, cài ñ t SYSmark 2004 hơi t n th i gian và b n thương m i giá g n 500 USD. Hi n BAPCo v a ñưa ra phiên b n SYSmark 2004 SE ñư c b sung kh năng ñánh giá h th ng 64bit, ña nhân. Game là công c benchmark phù h p hơn và có th dùng ñ gi i trí. Khi ch y benchmark b ng game, ñ k t qu t p trung th hi n năng l c CPU, b n c n gi m ñ phân gi i màn hình và các hi u ng ñ h a. Lưu ý có m t s game ch y r t ít l thu c t c ñ CPU. Các game thư ng ñư c dùng ñ ñánh giá CPU như: Doom 3, Unreal Tournament 2004, Far Cry... M t s công c benchmark chuyên nghi p giúp ñánh giá hi u năng c a các h th ng chuyên d ng cho ñ h a (như h th ng d ng phim, mã hóa video, x lý hình) và ñ c bi t nh m ñ n các h th ng ña lu ng. B công c ñánh giá 3D chuyên nghi p SPECviewperf c a hãng SPEC (Standard http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Performance Evaluation Corporation, www.spec.org) có nhi u phép ño ñ l y ñi m benchmark và ñánh giá hi u năng d ng hình 3D. Các phép ño tiêu bi u trong phiên b n Specviewperf 8 (hi n ñã có phiên b n 9) g m: 3dsmax, Catia, EnSight, Lightscape, Maya, Pro/Engineer, SolidWorks và Unigraphics. N u b n quan tâm ñ n ch c năng mã hóa video, hãy th mã hóa m t ño n phim v i DivX, XviD hay Windows Media Encoder 9. B n cũng nên ñ m t ñ n công c ño benchmark ña lu ng. Công ngh siêu lu ng (HT - HyperThreading) c a Intel và CPU hai nhân (dual core) có kh năng làm tăng ñi m benchmark ñáng k . Các công c ñánh giá CPU ña lu ng như Futuremark 3DMark05, PCMark 05, SPECviewperf 9, SYSmark 2004 SE,... CÁC K THU T CƠ B N ðO BENCHMARK Có m t s k thu t cơ b n l y ñi m benchmark nh m ñ m b o k t qu n ñ nh và có th ñ i chi u: Bư c ñ u tiên là chu n hóa ph n c ng (trong kh năng có th ) ñ tránh s khác bi t do các thành ph n không tương x ng. Ví d , n u b n mu n ñánh giá hi u năng ñ h a, vi c quan tr ng nh t là c n ñ m b o các h th ng dùng cùng lo i CPU và RAM (thư ng thì ñĩa c ng không có nh hư ng, tr khi b n th c hi n mã hóa video dung lư ng l n). Tuy nhiên, trong trư ng h p b n mu n ñánh giá hi u năng t ng th c a c h th ng, có th không c n quan tâm ñ n các linh ki n thành ph n. Bư c k ti p, thi t l p m t môi trư ng ph n m m h n ch . T t nh t, b n nên th c hi n ño benchmark v i ñĩa c ng ñ nh d ng m i (b n có th dùng gi i pháp t o nh ñĩa v i các chương trình như Norton Ghost hay Acronis True Image ñ rút ng n th i gian cài ñ t). Như v y, b n có th ñ m b o không có b t kỳ tranh ch p trình ñi u khi n nào hay b t kỳ ph n m m nào b c u hình sai. Ngay sau khi n p h ñi u hành, ti n hành cài ñ t driver cho chipset c a bo m ch ch . Sau khi kh i ñ ng l i h th ng, cài ñ t các driver khác như ñ h a và audio (nhi u ngư i thích ño benchmark v i tính năng audio b c m hoàn toàn). Khi các linh ki n thành ph n ñ u làm vi c, cũng là lúc thích h p ñ n p các b n c p nh t HðH c n thi t. N u dùng Windows XP, b n ñ n trang web Windows Updates (windowsupdate.microsoft.com) ñ l y các b n vá và các gói ph n m m DirectX. Sau khi kh i ñ ng l i, b n t t m t s d ch v t ñ ng ch y n n c a Windows. C m System Restore b ng cách nh n chu t ph i trên My Computer, ch n Properties và ñánh d u Turn off System Restore trong th System Restore. Vi c này s ngăn HðH sao lưu tr ng thái trong khi ño benchmark. K ti p, c m Windows Update b ng cách nh n th Automatic Updates trong cùng c a s System Properties. Ch n Turn off Automatic Updates ñ ngăn h th ng t i và cài ñ t các b n vá trong khi ño benchmark. Gi b n c n chu n hóa thi t l p màn hình. Nh n ph i trên desktop và ch n Properties. Th ñ u tiên, Themes, có tùy ch n ñ ch nh s a thi t l p m c ñ nh c a Windows. Ch ñ Windows Classic thư ng ñư c ch n khi ño benchmark. ði ñ n th Screen Saver và ch n giá tr Screen Saver b ng None. Nh n Power và ñ m b o t t c thi t l p ngu n ñ u ñư c ñ t Never ñ tránh kh năng màn hình hay ñĩa c ng chuy n sang ch ñ ti t ki m ngu n trong quá trình ño nhi u gi . Cu i cùng, tr l i Display Properties, nh n th Settings. ð t ñ phân gi i màn hình là 1024x768 và ñ sâu màu là 32bit. Nh n Advanced và th Monitor, ch n t c ñ làm tươi 85Hz n u có th . Tùy thu c card ñ h a, b n có th duy t qua các thi t l p nâng cao ñ tìm tùy ch n c m Vsync t t c ch ñ . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n ph i ti n hành cài ñ t các ph n m m ng d ng theo cùng trình t trên m i h th ng ñ có k t qu n ñ nh. Các công c benchmark c n ñư c c p nh t ñ ñ m b o tương thích v i các ph n c ng và ph n m m m i nh t. H th ng c a b n gi ñã s n sàng ñ ño benchmark. Lưu ý, khi dùng ñi m s benchmark ñ t i ưu h th ng, ñi u quan tr ng là không ñư c v i vã. Th c hi n thay ñ i tăng d n t ng th m t và l y ñi m l i. ð ng th c hi n nhi u thay ñ i cùng lúc hay thay ñ i quá l n. ðây là cách ñ m b o b n không g p khó khăn khi tìm ki m nguyên nhân khi n công c benchmark không làm vi c. Không có trình t thay ñ i c th , tuy nhiên b n có th b t ñ u v i CPU, sau ñó t i b nh , ñĩa c ng và cu i cùng là card ñ h a ðánh giá bo m ch ch và các thành ph n khác N u b n mu n có ñi m s n i b t ñ gây n tư ng v i ngư i khác thì vi c l y ñi m bo m ch ch (BMC) có th làm b n th t v ng. ðơn gi n vì ñi m benchmark gi a các bo m ch cùng dòng chipset khác bi t không nhi u. Tuy nhiên, ñi m benchmark c a t ng thành ph n ch c năng l i khác bi t khá rõ. H u h t công c benchmark ñánh giá CPU ñ u có th dùng ñánh giá chipset. K t qu t các ng d ng th c (game, chương trình mã hóa video...) dĩ nhiên cung c p ñi m s giá tr nh t nhưng nh ng chương trình gi l p cũng có th giúp xác ñ nh s n ph m n i b t gi a nh ng cái r t gi ng nhau. M t trong nh ng công c ph bi n nh t hi n nay là Sandra c a SiSoftware (www.sisoftware.co.uk). Công c này cho phép ñánh giá hi u năng CPU, băng thông b nh , băng thông m ng, ñ h a và ñĩa c ng. ð c bi t, SiSoftware cung c p mi n phí Sandra 2004 phiên b n chu n (hi n ñã có phiên b n 2005). B n quan tâm ñ n ch t lư ng audio? B n có th dùng RightMark Audio Analyzer (audio.rightmark.org) ñánh giá ch t lư ng ñi u khi n audio tích h p so v i card g n r i (n u có). Ti p theo th c hi n ki m tra v i game, v i audio b t và t t ñ xác ñ nh các hi u ng âm thanh. Hi u năng ñĩa c ng cũng ñáng quan tâm, tuy th h ñĩa SATA hi n nay ñư c thi t k v i t c ñ lên ñ n http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 150MBps nhưng t c ñ th c t luôn th p hơn. Các công c benchmark như Iometer (www.iometer.org) có th xác ñ nh t c ñ th c các ñĩa c ng này. B n có th dùng Iometer ñ ki m tra s khác bi t gi a c u hình ñĩa ñơn và c u hình ñĩa RAID 0 hay nh hư ng c a vi c b t NCQ (Native Command Queuing). N u c m th y "b i r i" v i hàng lo t ñi m s benchmark c a các thành ph n linh ki n, b n có th s d ng công c WorldBench 5 (www.worldbench.com) c a PC World (M ) ñ ñánh giá hi u năng t ng th . WorldBench 5 s d ng m t nhóm ng d ng th c (ACDSee, 3dsmax, Adobe Photoshop, Microsoft Office...) và ch y các tác v th c ñ l y ñi m benchmark. BENCHMARK HƯ NG NGƯ I DÙNG Bên c nh phương pháp hi n h u, Intel v a ñ xu t hư ng hai phương pháp ñánh giá m i cho lĩnh v c trò chơi và gi i trí s (digital home) t i di n ñàn Intel Capabilities (www.intelcapabilitiesforum.com). B n có th tìm hi u, t i công c và góp ý xây d ng t i ñây. Lý thuy t phân tích th ng kê Threshold và Bayersian ñã ñư c ñưa vào công c ñánh giá trò chơi Intel Gaming Capabilities Assessment Tool (GCAT) nh m ñưa ra m t k t qu d hi u và th hi n sát c m nh n c a ngư i chơi. D a trên b ng k t qu fps lưu l i 3 phút chơi game th c t , Intel Gaming Capabilities Assessment Tool ñưa ra ñi m c m nh n t góc ñ ngư i dùng d a trên c hai phương pháp phân tích. ði m tăng d n t 1 ñ n 5 và tương ng v i m c ñánh giá t t ñ n tuy t v i. Hi n t i GCAT h tr 3 game g m Doom 3, Half-Life 2 và Unreal Tournament 2004. Bên c nh hư ng phát tri n công c ñ h tr nhi u trò chơi hơn, Intel ñã phát tri n game Ice Storm Fighters v i engine ña lu ng nh m ñánh giá ñư c h t kh năng c a b x lý ña nhân. Trò chơi thi t k h tr t i thi u hai lu ng và t i ưu v i 4 lu ng x lý (trong ñó dành 3 lu ng x lý trí t ê nhân t o) và s d ng gi i thu t tìm ñư ng D* Lite (ñang dùng trong Futuremark 3DMark05) ñ v t ki t hi u năng b x lý. Trong phương pháp ñánh giá kh năng gi i trí s , Intel xây d ng m t k ch b n bám sát nhu c u s d ng th c t hơn: gi l p giao di n ñi u khi n, gi l p máy ch n i dung ña phương ti n (ID: A0509_77), tăng s ng d ng ch y n n, tăng s tác v truy n nh n n i dung ña phương ti n và b sung nhóm ch c năng trên chu n HD ñ nét cao. ð tri n khai phương pháp không ph thu c ph n c ng, Intel ñã phát tri n hai công c ph n m m gi l p card TV và Digital Media Adapter làm d ch v phát n i dung ña phương ti n. K t qu th nghi m ñư c th hi n tr c quan và ñơn gi n bi u th rõ tr ng thái ñ t, không ñ t ng v i t ng ch c năng c th . N u so sánh ch t lư ng video b ng m t thư ng thì s có c nh "chín ngư i mư i ý” nên công c Intel Digital Home Capabilities Assessment Tool ch n hư ng phân tích trên d li u thu ñư c g m th i gian ñáp ng, ch t lư ng video và m c ñ tương thích ñ cho ra m t k t qu rõ ràng. Phương pháp ñánh giá ñư c phát tri n b i Nhóm Thi t K Hư ng Ngư i Dùng (User-Center Design Group) c a Intel và Psytechnics (Anh) kinh nghi m trong lĩnh v c mô hình hóa tri giác. Duy Khánh K t lu n http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com h u h t ph n m m benchmark gi i thi u trong bài là s n ph m thương m i, tuy nhiên cũng có nh ng ph n m m mi n phí r t h u ích (b ng "Ph n m m benchmark mi n phí”). Dĩ nhiên, b n không nh t thi t dùng h t các ph n m m này, ch n ph n m m benchmark tùy theo thành ph n mà b n mu n ñánh giá. Nên th c hi n l y ñi m benchmark ít nh t 2 hay 3 l n và l y ñi m s trung bình hay cao nh t. Lưu ý có nhi u y u t có th tác ñ ng khó ñoán ñ n ñi m benchmark như khác bi t phiên b n driver, BIOS, d ch v ch y n n, ph n c ng. Vì th hãy c n th n l p tài li u chi ti t v c u hình ñ ñ i chi u và tham kh o v sau. ði m benchmark ñư c m t s ngư i dùng ñ "khoe khoang" nhưng v i ngư i am hi u thì nó là thông tin r t có ích khi c n quy t ñ nh mua s m hay nâng c p. L y ñi m benchmark là công vi c yêu c u tuân th qui trình nghiêm ng t; nó ñòi h i th i gian và kinh nghi m ñ nh n bi t chân giá tr . Tuy nhiên ñây cũng là công vi c thú v và k t qu ñ t ñư c có th làm b n hãnh di n (v h th ng c a b n và c chính b n). Phương Uyên (t ng h p) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com “Gi i ñ c” cho PC B n ph i làm gì n u như chi c máy tính c a b n b t ch t d ch ng không ñáp ng các yêu c u c a b n? Hay b n không th truy c p Internet b ng chính chi c PC c a mình n a? Virus máy tính hay ph n m m gián ñi p (spyware) có th là nguyên nhân gây ra nh ng n i b c d c k trên cho dù b n v n thư ng xuyên c p nh t ng d ng b o m t ch ng virus ph n m m ñ c h i ñư c cài ñ t trên PC c a b n. V y b n ph i làm gì khi nh ng công c như th này không ñư c hoàn h o cho l m và khi mà chúng v n có th ñ cho m t vài ph n m m ñ c h i ñ t nh p vào PC c a b n. N u b n không th truy c p vào m ng thì t t nh t trư c tiên b n nên s d ng các công c có s n trong Windows - ñây chúng tôi xin ví d phiên b n h ñi u hành Windows XP. Bư c ñ u tiên là b n nên kh i ñ ng l i PC c a mình ch ñ Safe Mode. Kh i ñ ng PC ch ñ này s ngăn c n h u h t các ph n m m trên h th ng kh i ñ ng cùng v i h ñi u hành bao g m c nh ng ph n m m có th gây ra tr c tr c cho PC c a b n, ch nh ng gì c n thi t nh t ñ cho Windows XP ho t ñ ng là ñư c kh i ñ ng mà thôi. Hãy tìm các bi n pháp kh c ph c nh ng tr c tr c t ñây. ð có th kh i ñ ng PC vào ch ñ Safe Mode thì b n hãy nh n phím F8 ngay khi h th ng c a b n b t ñ u kh i ñ ng và l a ch n ch ñ Safe Mode. Lưu ý là Windows XP s kh i ñ ng ch m hơn ñôi chút so v i bình thư ng. Bây gi b n có th áp d ng các bi n pháp quét di t truy tìm các ph n m m ñ c h i hay b t kỳ bi n pháp nào ñó ñ khôi ph c l i h th ng c a mình. M t cách n a ñưa PC tr v tr ng thái bình thư ng là b n có th s d ng tính năng System Restore c a Windows XP (Start | Programs | Accessories | System Tools | System Restore). S d ng tính năng này b n có th khôi ph c tr ng thái c a h th ng c a mình v m t th i ñi m nào ñó trong quá kh t i ñó b n ñã t o ra m t ñi m khôi ph c trong System Restore. Hãy ch n th i ñi m ñó r i nh p OK sau ñó là ng i ch ñ i h th ng khôi ph c l i cho b n. Cách khác t t hơn là b n nên làm s ch danh sách các chương trình ñư c kh i ñ ng m i khi Windows kh i ñ ng. ðây cũng là m t trong s nh ng cách mà ph n m m nguy hi m khai thác ñ t n công PC c a b n. Windows XP có hai ng d ng giúp b n ki m tra xem nh ng chương trình nào kh i ñ ng cùng v i h ñi u hành. ng d ng ñư c xem là t t nh t ñ ki m tra các chương trình kh i ñ ng cùng h ñi u hành là System n m trong Start | Programs | Accessories | System Tools | System Information. Khi ng d ng kh i ñ ng b n hãy ch n Software Environment | Startup Programs. T i ñây b n s th y m t danh sách các ph n m m kh i ñ ng cùng v i h ñi u hành bao g m ñư ng d n tuy t ñ i ñ n ng d ng cùng v i các thông s thi t l p c a các chương trình ñó hay chương trình ñó ñư c ch y b i tài kho n nào trên PC c a b n, các thông s khoá Registry… http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nhưng nh ng ng d ng n m trong danh sách ñó là nh ng ng d ng nào? N u như h th ng c a b n v n có th truy c p Internet thì b n có th ki m tra trên cơ s d li u c a www.sysinfo.org còn n u không ch c ph i có m t ngư i b n hi u bi t ñ giúp ñ b n thôi. ðáng bu n là System Information ch có th cung c p thông tin cho b n ch không th giúp b n thay ñ i nh ng thi t l p ñó. Không sao b n còn có Windows System Configuration – ñây là ng d ng n b n ch có th kh i ñ ng b ng cách vào Start | Run và gõ l nh msconfig sau ñó n Enter và ch ng d ng kh i ñ ng. B n chuy n sang m c Start up và b d u ch n trư c nh ng ng d ng b n không mong mu n chúng kh i ñ ng cùng h ñi u hành và nh p OK. H th ng s yêu c u b n kh i ñ ng l i. N u như b n không th truy c p Internet thì v n ñ có th n m trình duy t Internet Explorer do trình duy t ph i t i quá nhi u các ng d ng có tên Browser Helper Objects (BHOs). ðây chính là nh ng ng d ng b sung cho trnfh duy t như thanh công c b sung hay cái gì ñó b n ki m ñư c trên m ng nh m trang ñi m cho IE… B n hãy th dùng Start | Run và nh p l nh regedit. Ch cho ng d ng Registry Editor kh i ñ ng xong và b n truy c p ñ n khoá: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrenTVersion\Explorer\Browser Helper Objects. T i ñây ch a các khoá liên quan ñ n các BHO b n có th truy c p nh PC c a ai ñó ñ ki m trên cơ s d li u c a www.sysinfo.org. Tuy nhiên v n ñ không th truy c p Internet có th n m ch khác và c n th i gian ñ ki m tra và tìm phương th c kh c ph c thêm. Nh ng bư c mà chúng tôi ñ c p ñ n trong bài vi t này không ph i là có th giúp b n kh c ph c toàn b các v n ñ mà m c tiêu c a chúng tôi ch mong ñưa ra nh ng bư c cơ b n nh t giúp cho PC c a b n có th tr l i ho t ñ ng bình thư ng. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ACDSee 8: Tính năng c i ti n, nhi u ti n l i hơn! T lâu ph n m m ACDSee (c a hãng ACD Systems) ñã là m t s l a ch n t t nh t cho nh ng ai mu n qu n lý hi u qu các t p tin nh s , các t p tin media trên máy tính. M i ñây hãng ACD Systems ñã gi i thi u phiên b n m i c a ACDSee - phiên b n 8 v i nhi u tính năng c i ti n và m i b sung, ch c ch n s ñem l i cho ngư i dùng s ti n l i hơn nhi u so v i nh ng phiên b n trư c. B n có th tìm mua ACDSee 8 các c a hàng d ch v tin h c hay t i b n dùng th 7 ngày v i ñ y ñ tính năng t i ñ a ch http://downloads.acdsystems.com/en/acdsee.exe (dung lư ng 14,9MB). Có gì m i trong ACDSee 8? 1. Tìm ki m hình nh nhanh hơn v i thanh công c Quick Search B n có th tìm hình nh th t d dàng và nhanh chóng v i tính năng Quick Search: t t c công vi c b n c n làm là nh p vào t khóa và nh n Enter, ACDSee s tr v k t qu là các hình nh có tiêu ñ , thông tin tác gi , ghi chú trùng v i t khóa b n nh p vào. B n cũng có th xác l p ñ ACDSee tìm theo tên t p tin, phân lo i, thư m c... 2. Trình chi u Video slide shows v i âm thanh t ch n S d ng tính năng t o VCD c a chương trình ñ t o ra các ñĩa trình chi u hình nh d ng slide show v i âm thanh n n t ch n. B n có th xem các ñĩa này trên các ñ u VCD dân d ng hay trên máy tính ñ u ñư c. 3. Thêm nhi u công c ch nh s a hình nh m nh m V i nhi u công c ch nh s a hình nh m i ñư c b sung, b n có th s a ch a ñư c h u h t các khuy t ñi m thư ng m c ph i c a nh s như: nh b dơ, nh quá t i ho c quá sáng, b hi n tư ng m t ñ ... B n cũng có th thay ñ i kích c nh, c t cúp hình, xoay hình, thêm ch hay áp d ng ñ n 27 b l c và hi u ng mà chương trình cung c p s n. 4. Tăng cư ng tính năng hi n th thu c tính nh B n có th xem nhi u thông tin ñ ng th i v b c nh ñang ch n trong khung Properties Pane, ch ng h n như kích c tính b ng inches, s pixel trên m t inch, kích thư c file chưa nén... http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 5. T o album nh d ng HTML d dàng hơn bao gi h t ð t o m t album nh d ng HTML, thông thư ng b n ph i cài thêm m t ph n m m chuyên th c hi n vi c này. Tuy nhiên gi ñây b n không c n cài thêm nhi u ph n m m vào máy n a, v i tính năng Create HTML Album c a ACDSee 8, b n có th d dàng t o ra các album nh d ng HTML, ñưa lên m ng và chia s cho m i ngư i xem. 6. Sáng t o hơn v i slide shows và screen savers ACDSee 8 tăng cư ng ch c năng cho chu t và bàn phím giúp d dàng t m ng ng, cu n gi a các slides. B n có th t o các trình di n slide shows kèm theo âm thanh n n. M t khác, b n s ti t ki m ñư c r t nhi u th i gian khi có th áp d ng cùng m t âm thanh n n, hi u ng chuy n c nh và tiêu ñ cho nhi u hình nh ñư c ch n. Giao di n c a ACDSee8. Cài ñ t và s d ng: Các bư c cài ñ t không có gì ñ c bi t so v i cài ñ t các chương trình khác, nhưng b n c n lưu ý bư c nh p thông tin cá nhân (Customer Information). bư c này có m c License Code, n u b n có mã b n quy n thì ch n Full và nh p vào s License Code ñó; n u không có, b n ch n Trial ñ dùng th trong 7 ngày. C a s chính c a ACDSee g m các thành ph n như sau: Khung Folders n m góc trên bên trái c a s dùng ñ duy t ñ n các thư m c trên máy tính. ð duy t nhi u thư m c cùng m t lúc, b n ñánh d u ch n vào các ô vuông trư c tên thư m c ñó. Khi ñó khung chính gi a c a s s hi n th n i dung c a các thư m c ñang duy t. Các thư m c, file hình nh trong khung này ñ u ñư c hi n th d ng hình nh thu nh (thumbnails) ñ b n d dàng theo dõi. N u chương trình không hi n th d ng hình thu nh , b n nh n chu t ph i vào vùng tr ng trong khung chính gi a này và ch n View\ Thumbnails trong menu ng c nh. Khi b n ch n m t b c nh trong khung chính gi a, khung Preview (góc dư i bên trái c a s ) s cho b n xem trư c n i dung c a t p tin ñó. khung Task Pane bên ph i c a s s li t kê các tác v mà b n có th th c hi n v i ñ i tư ng ñang ch n như: sao chép (Copy), c t (Cut), dán (Paste), ñ i tên (Rename), copy ñ n thư m c (Copy To Folder), di chuy n ñ n thư m c (Move To Folder), duy t thư m c (Browse Folder), tìm các t p tin trùng l p (Find Duplicates)... ð ch nh s a m t t m hình nào ñó, trong khung chính gi a c a c a s ACDSee, b n nh n chu t ph i vào t m hình ñó, ch n Edit. M t c a s m i hi n ra v i các nút l nh trên khung Edit Panel như: Exposure, Color, Red Eye, Sharpnesss... giúp b n ch nh l i ñ sáng, màu s c, ch nh s a hi n tư ng m t ñ , thay ñ i ñ s c nét c a nh... N u mu n t m nh có hi u ng l m t, hãy ch n m c Effects, sau ñó nh p ñúp chu t vào m t http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com hi u ng ưng ý. Sau khi ch nh s a xong, b n nh n nút Finished Editing ñ quay tr v c a s chính c a ACDSee. ð x lý nhi u nh ñ ng th i, b n dùng chu t ch n các nh c n x lý trong khung chính gi a c a c a s chính. T i khung Task Pane, nhóm Fix and Enhance Photos có các tác v cho b n th c hi n trên nhi u nh ñ ng th i như: xoay nh (Rotate Images), chuy n ñ i ñ nh d ng (Convert File Format), thay ñ i kích c nh (Resize Images), so sánh các nh v i nhau (Compare Images)... ð t o m t album nh d ng trình chi u slide show, b n dùng chu t ch n các t p tin nh c n ñưa vào album, sau ñó vào menu Create\ Create Slide Show File và làm theo các hư ng d n trên màn hình. Chương trình cho phép b n t o ra file trình chi u d ng th c thi (*.exe), screen saver (*.scr) và flash (*.swf). Mu n t o album nh d ng HTML ñ ñưa lên web cho m i ngư i xem, b n dùng chu t ch n các t p tin nh c n ñưa vào album, sau ñó vào menu Create\ Create HTML Album và làm theo các hư ng d n trên màn hình. Ngoài ra, ACDSee 8 còn có thêm nhi u tính năng khác cũng r t h u ích như: t o file PDF (menu Create\ Create PDF), nén file (Create\ Create Archive), ch p nh màn hình (Tools\ Screen Capture)... B n có th t tìm hi u thêm, ch c ch n s r t thú v l m ñây. Theo Echip http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ace Optimizer Utilities Công c t i ưu hóa h th ng toàn di n B n có m t máy tính v i c u hình “thư ng thư ng b c trung” nhưng l i mu n nó ch y th t nhanh, v y ph i làm sao? V i Ace Optimizer Utilities, m t b công c t i ưu hóa h th ng m t cách toàn di n, b n có th làm ñư c ñi u này khá d dàng. C a s chính c a chương trình g m 2 ph n: Ph n nhóm công c bên trái và các công c thu c nhóm ñó bên ph i. ð u tiên ph i k ñ n nhóm công c Clean Up (d n d p h th ng). Trong nhóm này có các công c như: - Remove Junk Files: xóa các file rác trên h th ng (*.tmp, *.temp, *.chk, *.old, *.gid…). B n có th ch ñ nh lo i file c n xóa b ng cách nh n nút Options, ch n Junk File Remover. - Clean System Registry: d n d p các khóa b l i, không h p l trong registry c a Windows. - Erase Your History: xóa history c a Windows, Start menu, Internet Explorer, Opera, Firefox… nh m b o m t thông tin cá nhân. - Fix Invalid Shortcuts: s a các shortcut không h p l . Nhóm Optimize g m các công c t i ưu h th ng như: Auto-start Manager giúp qu n lý các chương trình kh i ñ ng; Find Duplicate Files giúp tìm các t p tin trùng l p; Uninstall Manager giúp d dàng g cài ñ t chương trình trên h th ng. Nhóm Protect g m công c b o v d li u ñã xóa, ñ m b o chúng không th ñư c ph c h i. Ace Optimizer Utilities 3.0.0.4037 là ph n m m thương m i c a Acelogix Software, tương thích Windows 98/ME/2000/XP(Pro & Home)/2003. B n có th t i b n dùng th t i http://www.acelogix.com/ (dung lư ng 2,14 MB) hay tìm mua trên các ñĩa CD ph n m m t ng h p, hi n có bán ngoài th trư ng. NGUY N H NG H NH http://vietdown.org Nguy n Anh Tú

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản