Sưu tầm thủ thuật p20

Chia sẻ: Nguyen Tien Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

1
184
lượt xem
128
download

Sưu tầm thủ thuật p20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TT - Hiện có khá nhiều công cụ tạo slideshow trình diễn ảnh số với nhiều tính năng hấp dẫn, nhưng Ashampoo SeeYa lại là công cụ tạo slideshow thuộc dạng "hàng hiếm" vì tính năng ghi âm lời thuyến minh trực tiếp lên từng tấm ảnh số trong bộ sưu tập của bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sưu tầm thủ thuật p20

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com M cL c Thi t K : Nguy n Anh Tú 1
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TT Tiêu ð Trang 1 T o Slideshow có thuy t minh b ng Ashampoo SeeYa 3 2 Qu n lý m t kh u h u hi u v i “Easy Password Store” 4 3 Ghi chú lên màn hình n n 6 4 L ng âm thanh vào video clip b ng “Audio to Video Mixer” 7 5 Thay th Calculator b ng Moffsoft FreeCalc 9 6 Làm sao ñ bi t con mình ñã vào trang web nào 10 7 V nhanh các b n v chi ti t v i AutoCad 13 8 Thay th NotePad b ng Speaking NotePad 15 9 Sao lưu e-mail b ng ABF Outlook Express Backup 17 10 Nh n d ng nh s gi ng nhau b ng “Duplicate Image Finder” 18 11 Bi n nh s thành Icon 20 12 “Cách m ng hóa” giao di n Windows b ng Talisman Desktop 21 13 Chuy n ch cái Latin sang ch cái… Ai C p c ñ i! 23 14 Bi n máy tính thành nh c c v i Keyboard Music 24 15 Cho văn b n r c r v i CoolColor Text Generator 25 2
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T o Slideshow có thuy t minh b ng Ashampoo SeeYa TT - Hi n có khá nhi u công c t o slideshow trình di n nh s v i nhi u tính năng h p d n, nhưng Ashampoo SeeYa l i là công c t o slideshow thu c d ng “hàng hi m” vì tính năng ghi âm l i thuy t minh tr c ti p lên t ng t m nh s trong b sưu t p c a b n. Cách s d ng Ashampoo SeeYa (AS) cũng h t s c ñơn gi n. B n nh n vào nút “Add” ñ ñưa vào AS m i t m nh s trong m t thư m c ch ñ nào ñó c a b n. ð ghi âm b n click vào nh ñ ch n nh c n thuy t minh -> nh n nút “Record” và thuy t minh n i dung c a t m nh b ng micro ñã c m s n vào máy. Khi thuy t minh xong thì nh n vào nút “Stop” ñ k t thúc. L p l i qui trình chèn văn b n và thuy t minh cho t ng t m nh cho ñ n khi nào h t b sưu t p. Bi u tư ng loa và n t nh c xu t hi n trư c m i nh s trong danh sách “Pictures in Slideshow” ch ng t t m nh này ñã ñư c thuy t minh. B n cũng có th ghi chú thích c a t ng t m nh vào ô Text trong khu v c “Picture’s Preview and Text”, và chú thích này s hi n ra tương ng m t ô Text khi trình di n. Khi ñã hoàn t t quá trình thuy t minh ho c chèn ph ñ cho nh, b n nh n vào nút “Go” ñ AS b t ñ u th c hi n quá trình t o slideshow. B n có th ch n “Creat a Compact-mode Slideshow” ñ gi m thi u t i ña kích thư c c a file trình di n ho c ch n “Creat a full-mode Slideshow” ñ gi nguyên kích thư c c a m i t m nh. Sau khi hoàn t t, b n ñ t tên và lưu slideshow vào thư m c ho c có th g i cho b n bè b ng mail. Slideshow v a t o s có d ng file EXE mà khi nh p ñúp vào file này slideshow s t ñ ng trình di n và phát âm thanh nh ng file nh có thuy t minh. B n có th xem slideshow c a mình ch ñ toàn màn hình “FullScreen View” ho c xem trong c a s trình di n c a AS, cũng như thi t l p th i gian xem c a t ng t m nh. Công ty GMBH và Net-Album ñang bán công c h p d n này v i giá 20 USD. Ngư i dùng có th vào ñây ñ t i v b n dùng th c a Ashampoo SeeYa 2.0 http://www.ashampoo.com/ v i dung lư ng kho ng 4,2 MB ho c tìm mua t i các c a hàng ph n m m. 3
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Qu n lý m t kh u h u hi u v i “Easy Password Store” TT - Trong ñ i s ng hi n ñ i ngày càng ñư c “s hóa” như hi n nay, dư ng như vi c ph i nh password ñ s d ng và giao d ch h ng ngày ñã tr thành “b n năng s ng” không th thi u ñư c c a r t nhi u ngư i. M i ngư i ph i nh khá nhi u password, t h p thư e-mail, tài kho n chat, m t s di n ñàn cho ñ n password giao d ch ngân hàng, password th tín d ng - ATM cùng hàng lô password c a m i ng d ng khác... Vi c ph i nh cho chính xác c ch c password và username ñ d ng này là h t s c khó khăn và nh m l n khi s d ng là ñi u không th tránh kh i. Chính vì v y mà công c “Easy Password Store”(EPS) s là gi i pháp giúp b n qu n lý hàng ch c username và password c a mình m c ti n d ng, an toàn và không h sai ch y. ð c ñáo hơn n a, EPS s giúp b n thi t l p các password d ng không th nh n i, chuyên dùng ñ truy c p các tài kho n d ng “t i m t” c a riêng b n. Khi kích ho t thành công màn hình kh i ñ ng, ñ u tiên EPS s yêu c u b n thi t l p m t password riêng cho nó. B n click vào dòng ch “Click here to change your password” ñ truy c p vào b ng thi t l p password cho EPS. ô “Step 1” s là “No password”, b n ñ tr chu t vào Step 2 và Step 3 ñ ch n cho mình 1 password dành riêng cho EPS và dư ng như b n ch c n nh password này là ñ -> nh n OK ñ vào giao di n chính qu n lý password. Nh n vào “New” ñ b t ñ u nh p vào EPS các thông tin liên quan ñ n m i tài kho n ñi n t c a mình. Ch ng h n b n mu n lưu tr các thông tin v tài kho n giao d ch ngân hàng tr c tuy n trong EPS thì làm như sau: - Nh p vào ô “Entry” dòng miêu t v tài kho n c a mình, ch ng h n “Giao dich voi Ngan Hang A Chau”. - Nh p vào ô “Login” username c a b n. - Nh p vào ô “Password” m t kh u c a b n. - Nh p vào ô “Account No” s tài kho n c a b n. - Nh p vào ô “Location” ñ a ch website chuyên dùng ñ giao d ch tr c tuy n c a ngân hàng. Khi s d ng thì b n ch vi c click vào ñ a ch này là EPS s t ñ ng k t n i ñ a ch vào trình 4
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com duy t cho b n s d ng. Khi ñã nh p xong thì nh n “Save” ñ hoàn t t quá trình nh p thông tin c a 1 tài kho n. Vi c nh p thông tin v các tài kho n chat ho c e-mail thì ñơn gi n hơn so v i tài kho n giao d ch tr c tuy n, ch c n username, password và tên website là ñ . B n nên s d ng tính năng Random Password c c kỳ an toàn c a EPS. Khi nh n vào nút này, EPS s t ñ ng cung c p cho b n m t password c c kỳ khó nh , bao g m t i thi u 9 ký t in thư ng, in hoa và s l n l n v i nhau, ñ m b o h u như không th dò ra ñư c dù v i nh ng máy tính c c m nh. Trong quá trình s d ng, h u như b n không c n ph i nh ñ n b t kỳ thông tin nào khác ngoài vi c ñăng nh p vào EPS -> tìm tài kho n c n dùng trong các “Entry” ñã lưu -> nh n vào nút “Click to Copy” có s n bên c nh các ô “Login, password, Account No” ñ sau ñó dán th ng vào website giao d ch. ðây ñư c xem là bi n pháp g n như t i ưu ñ b o m t trong trư ng h p máy tính ñã b cài Keylogger ho c b nhi m trojan, virus… ð lưu l i m i thông tin tài kho n nh m s d ng các máy tính khác, b n nh n vào nút “Backup” ñ EPS lưu l i toàn b dư i d ng file .EZP. ñã ñư c mã hóa r t k lư ng. ð xài l i file này thì nh n vào nút “Restore”. Công ty Ben Williamson ñang bán ra b n Easy Password Store 1,3 v i giá là 11 USD. Ngư i dùng có th vào ñ a ch http://support.easypasswordstore.com/setup.exe ñ t i v b n dùng th có dung lư ng kho ng hơn 500 KB. 5
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ghi chú lên màn hình n n TTO - B n là h i viên c a “H i nh ng ngư i thích ñùa”? Hãy ñùa v i nh ng c p m t tò mò c a ñ ng nghi p b ng công c chuyên “ma thu t” văn b n trên màn hình n n là Desktop NotePad. Thông thư ng ñ t o ra ñư c m t thông ñi p “ñ p ñ ” ngay trên màn hình n n thì b n ph i dùng m t trình x lý nh ñ chèn văn b n vào nh s , và sau ñó s d ng nh này ñ làm Wallpaper . Công vi c này th t nhiêu khê! DeskTop NotePad s giúp b n ghi chú ngay l p t c b t kỳ thông ñi p nào lên màn hình n n v i ñ y ñ hi u ng ñ p m t. Khi cài ñ t và kích ho t thành công là giao di n so n th o văn b n c a DeskTop NotePad s xu t hi n ñ b n t o ra thông ñi p ngay l p t c. DeskTop NotePad không làm vi c ñư c v i font Unicode ti ng Vi t nhưng b n có th thay th b ng b ng font VNI ho c ABC ñ u t t. B n gõ thông ñi p c n so n vào giao di n so n th o có màu xanh ñ m. N u gõ ti ng Vi t nh chú ý ch n font, kích thư c font và b gõ c n thi t. Nên ch n font ch l n t 20 tr lê ñ thêm n tư ng. DeskTop NotePad h tr ñ lo i màu ch , canh trái – ph i – gi a h t như trong Word. ð t o hi u ng ch p ch p cho thông ñi p, b n click vào d u c ng (+) góc trên bên ph i màn hình và nh n vào ch “Flash” và b n cũng có th ch nh màu cho thông ñi p ñây. Khi hoàn t t công vi c, b n cùng t h p phím Alt+Tab ñ chuy n qua bi u tư ng c a DeskTop NotePad là thông ñi p c a b n s hi n ra ngay trên màn hình n n. B n có th di chuy n thông ñi p này kh p nơi trên màn hình b ng cách ñ t tr chu t vào thanh sáng màu xanh ñ hi n ra mũi tên 4 c nh, sau ñó gi chu t ñ di chuy n. ð ch nh s a thông ñi p thì b n ch c n click vào văn b n ñ hi n ra con tr chu t là xong. Công ty ShareUp ñang bán ra b n DeskTop NotePad 1.0.1 v i giá là 14,95 USD. Ngư i dùng có th vào http://www.shareup.com/downloading-30764.html ñ t i v b n dùng th có dung lư ng 670 KBho c tìm mua t i các c a hàng ph n m m. 6
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com L ng âm thanh vào video clip b ng “Audio to Video Mixer” TT - Có bao gi b n mu n t l ng ti ng nói ho c bài hát minh ho c a chính mình vào m t video clip nào ñó không? Công c “Audio to Video Mixer” thu c d ng “hàng c c hi m” s giúp b n th c hi n vi c l ng âm thanh vào video s ch b ng m t vài cú click chu t. Audio to Video Mixer (AVM) có kh năng l ng h u h t các ñ nh d ng nh c s vào m i ñ nh d ng video s . AVM tương thích v i các ñ nh d ng nh c s ph bi n như: MP3, WMA, WAV, AC3, OGG, MPA… cũng như tương thích v i các ñ nh d ng video s như AVI, MPG, MPEG, WMV, ASF, VOB… B n có th dùng AMV ñ l ng ti ng qua l i gi a b t kỳ ñ nh d ng nh c s và video s ñã nêu mà ch t lư ng hình nh và thâm thanh c a file g c hoàn toàn không b thay ñ i. Cách s d ng AMV cũng c c kỳ d dàng. Click vào bi u tư ng “Add Video” ñ tìm ñ n file video mà b n c n l ng vào âm thanh, khi ch n xong thì tên c a file video này s hi n ra trong danh sách “Video File Name” -> ti p theo b n click vào bi u tư ng “Add Audio” ñ tìm ñ n file âm thanh dùng ñ l ng vào video, khi ch n xong thì file âm thanh này s hi n ra trong danh sách “Audio File Name”. Sau cùng, b n ch c n nh n vào nút “Mix” là AMV s t ñ ng l ng file âm thanh vào video clip cho b n. ð theo dõi cũng như tinh ch nh quá trình l ng âm thanh vào video clip, b n nh n vào nút “Feedback Window” ñ vào giao di n tinh ch nh. Hi u ng ñ c ñáo nh t trong c a s Feedback Window này là chia màn hình thành 2 ph n b ng nhau, th c hi n b ng cách ñánh d u vào ô “Split fields”. Ngoài ra b n cũng có th “check” vào các ô “Data overlaying” ñ ch n các hi u ng video khác nhau. Trư c khi th c hi n vi c l ng ti ng, b n cũng có th vào “Option” ñ ch n ñ phân gi i xu t ra c a video clip, s khung hình/giây, chuy n ñ nh d ng c a ño n video v.v N u b n không can thi p gì thì file video ñã ñư c l ng ti ng s ñư c xu t ra dư i ñ nh d ng AVI v i ñ phân gi i c a file video g c và có tên m c ñ nh là C:\Video_new.avi. Quá trình l ng ti ng di n ra nhanh hay ch m tùy thu c vào t c ñ x lý c a máy tính cũng như ñ l n c a file video. N u th i gian chơi c a file video dài hơn file MP3 thì AVM s t ñ ng l p l i quá trình l ng ngay t ñ u file MP3. AVM cũng h tr quá trình thu âm tr c ti p t microphone. ð s d ng tính năng này, b n ch c n g n micro vào máy tính và nh n vào nút “Microphone” ñ b t ñ u quá trình “thuy t 7
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com minh” cho ño n video mà mình ñang xem trên màn hình. ð nh d ng xu t m c ñ nh c a file âm thanh này s là C:\Recoder.wav. Khi thuy t minh xong, b n s có m t file âm thanh thuy t minh v a khít v i video clip và ch c n l ng 2 file media này l i v i nhau b ng AVM là xong. Công ty 009Soft ñang bán ra công c ñ c ñáo này v i giá là 30 USD. Ngư i dùng có th vào http://www.009soft.com/products/a2vmixer.exe ñ t i v b n dùng th có dung lư ng ch kho ng 714 KB. 8
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Thay th Calculator b ng Moffsoft FreeCalc TT - N u b n thư ng xuyên tính toán ñơn gi n b ng công c Calculator c a Windows thì b n s th y công c “xưa như trái ñ t” này hơi thi u thân thi n m t chút như: ch s quá nh , d u tr và d u th p phân quá gi ng nhau, không nhóm s n t ng ba ch s , “quên h n” nh ng phép tính trư c ñó... Hãy s d ng công c tính toán Moffsoft FreeCalc v i nhi u tính năng ñ c ñáo ñ thay th cho Calculator c a Windows. Giao di n s d ng c a Moffsoft FreeCalc hoàn toàn hơn h n so v i Calculator: ch s và các d u c ng tr nhân chia to và r t rõ ràng, h tr thêm hai phím 00 và 000 ñ th hi n nh ng ch s có nhi u s 0; thêm vào hai phím ch c năng là M- và CT. Nhưng ñ t phá ñ c ñáo nh t c a Moffsoft FreeCalc chính là kh năng lưu l i toàn b các tính toán trư c ñó ñ ngư i dùng có th s d ng l i trong các l n tính toán ti p theo. Phía bên tay ph i c a Moffsoft FreeCalc có m t ô tr ng, trong ñó s lưu l i toàn b m i phép tính dư i d ng văn b n tính toán h t s c tr c quan. B n có th sao chép toàn b nh ng con s trong b ng lưu này ñ s d ng cho các l n tính toán ti p theo; lưu l i dư i d ng văn b n TXT ho c in ra ñ xem... B n cũng có th copy toàn b k t qu trong b ng này r i dán vào Word hay Excel ñ s d ng. ð trang trí cho Moffsoft FreeCalc, b n có th vào Options -> Ch n Color Scheme ñ ch n m t trong sáu màu n n cho Moffsoft FreeCalc. B n ñ c có th t i mi n phí chương trình này t i ñ a ch : http://www.moffsoft.com. 9
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Làm sao ñ bi t con mình ñã vào trang web nào TTO - Tôi có máy tính k t n i Internet b ng ADSL. Tôi ph i ñi làm v ng nhà trong khi con tôi thư ng dùng máy vào Internet. Tôi s cháu vào các trang "web ñen" s nh hư ng ñ n vi c h c t p nên mong NSS hư ng d n vài ñi u sau: - Tôi ch mu n cho cháu vào các trang web ñư c quy ñ nh trư c (như TuoiTre, Yahoo, Vietnamnet... ch ng h n), khi vào các trang khác thì s b c m. - Làm sao ñ bi t cháu ñã vào các trang web nào. Tôi có ñ c hư ng d n trên các t p chí là vào ph n History nhưng khi tôi b m vào thì không th y gì hi n ra c . Tr l i: 1. Khi b n mu n dùng trình duy t (web browser - chúng ta ch n IE) mà không mu n ngư i dùng vào các trang nào khác ngoài các trang ñã qui ư c có r t nhi u cách: Dùng tư ng l a b ng ph n c ng/ph n m m: - B n ph i mua thêm s n ph m làm firewall (tư ng l a). Hi n nay có r t nhi u hãng bán thi t b dành cho 4-5 máy tính (ví d : WatchGuard, Fortinet...). Tùy theo hãng mà các cơ ch c u hình b o v khác nhau. - Các ph n m m làm personal firewall (tư ng l a cá nhân) cũng là các s n ph m thư ng dùng trên máy cá nhân. Các chương trình này không nh ng b o v máy c a b n kh i nh ng virus, sâu hay các chương trình nguy hi m mà còn giúp ngăn ch n truy c p vào các trang “web ñen”. M i chương trình có các tính năng khác nhau. Do bài báo gi i h n, chúng tôi khó có ñi u ki n gi i thích chi ti t. Nhưng có th có ba cách thông d ng ñ t các nguyên t c b o v : Cho phép (ALLOW): Cho phép máy ch nh n các d li u mà b n bi t là t t. Khóa (BLOCK): Khoá các d li u mà b n bi t ch c là không t t. H i (ASK): S h i b n m i khi có lo i d li u vào ra h th ng máy tính c a b n. M t s Personal Firewall thông d ng: McAfee Security; Microsoft; Sygate; Zone Labs Phương pháp này nói chung là t n chi phí mua s m, t n th i gian nhưng b o ñ m an toàn cho máy tính, cho con cái... 10
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com C u hình ngay trên các trình duy t: Trên các máy tính hi n nay, trình duy t thông d ng nh t là Internet Explorer (IE) c a Microsoft (co s n trong máy). - Trong màn hình IE b n vào Menu “TOOLS” ch n m c “Internet Options”, ch n ti p TAB “Content”. Xem hình dư i (c a s bên trái). - Trên màn hình này b n di chuy n ñ n n i dung “Content Advisor” và ch n “enable”, c a s bên ph i (như hình) s xu t hi n. - B n ch n ti p “Approved sites”. Gõ l n lư t ñư ng d n các trang WEB b n mu n (Tuoitre, yahoo...) vào “Allow this web site”. Xong ch n “Always”. B n có th ki m tra danh sách ñã cho phép trong m c bên dư i “List of Appoved ...” - B n ch n “OK” và tr l i màn hình “Internet Options”. Ch n “Setting” bên c nh và cung c p m t kh u. - Sau khi ch n “OK” . IE c a b n s h i m t kh u khi vào các trang web khác v i danh sách ñã cung c p. - Có vài ñi u b n ph i lưu ý khi dùng cách này: N u quên m t kh u b n ph i cài ñ t l i Windows. N u dùng trình duy t khác (ví d Mozilla Firefox) thì vi c cài ñ t này thành vô nghĩa. 2. Vi c ñ nh tham s “History” c a IE b n vào Menu TOOLS/Internet Options/ Tab “General” ch n m c Browsing History. Nh p chu t vào “settings” (xem hình bên dư i). B n ch n tham 11
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com s như hình. Khi ñó IE s gi l i cho b n history trong vòng 15 ngày và chi m ch trên ñĩa c ng 300MB. H th ng s t ñ ng xóa cũ thêm m i. B n lưu ý n u con b n cũng bi t ch c u hình và cách thay ñ i này hay ch n nút “delete” (n m bên c ng nút setting) thì m i th s b xóa d u v t. Chúc b n thành công. 12
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com V nhanh các b n v chi ti t v i AutoCad TTO - Khi b n ñã có m t b n v c u t o c a m t chi ti t, thi t b …, nhưng không có các thông s kích thư c, do ñó, b n s m t nhi u th i gian ñ v l i b n v ñó. Có m t cách nhanh hơn ñ b n v l i các b n v này, trình t làm như sau: ð u tiên b n mang b n v g c lên máy quét (scanner) thành file hình nh, lưu t p tin và ch n ñ nh d ng là JPG (n u b n ch n ñ nh d ng file là BMP thì khi chèn vào, màu s c c a các ñư ng nét s gi ng như màu s c c a l p (layer) mà b n chèn hình. N u b n v có kh l n, b n có th photo thu nh v kh A3, A4 ñ có th ñưa lên máy quét. Ti p theo, b n chèn hình nh vào b n v b ng cách vào Insert\Raster Image... sau ñó l a ch n b n v c n v ñ chèn vào. Th là lúc này b n ñã có m t m u n n, ch c n v tô theo b n v n n, hi u ch nh l i cho phù h p. Sau khi v xong, b n t t layer ch a b n v g c, hoàn t tb nv . Các thao tác, lu ý khi th c hi n: * Khi b n scan hình nh có th b l ch, lúc này b n c n xoay b n v g c cho th ng b ng l nh rotate (ro). B n c n v m t tr c tâm chu n th ng ñ ng (F8), sau ñó v thêm m t tr c tâm theo b n v g c, dùng tùy ch n Reference ñ quay cho tâm b n v g c trùng kh p v i ñư ng tâm chu n: gõ l nh "ro", ch n b n v g c, ch n tâm quay là ñi m giao nhau c a hai tr c tâm, gõ "r" ñ l a tùy ch n Reference, click vào hai ñi m trên ñư ng tâm c a b n v g c, kéo ñ n v trí trùng v i ñư ng tâm chu n. T t layer c a Hình v gch ñưb cnchèn vào v g c, * Trong quá trình v ñ tránh vi c sơ ý làm di chuy n hình g c hoàn t t b n v l ch kh i v trí ban ñ u, b n c n khóa hình g c b ng cách khóa layer ch a hình g c l i và ñi u ch nh như sau: vào Modify\Object\Image\Frame sau ñó gõ "off" (n u là AutoCad 2006 thì ch n "0"), sau này n u c n thay ñ i thì b n làm tương t và gõ l nh "on" (n u là AutoCad 2006 thì ch n "1"). * Trong quá trình v , khi b n phóng to, thu nh (zoom), kéo rê màn hình v (pan) thì hình g c s không hi n th do ñó b n khó có th qu n lý, theo dõi. ð hình g c luôn hi n trên màn V theo ñư ng nét b n v hình b n c n hi u ch nh như sau: Vào Tool\Options. T i tab g c “Display”, b n ñánh d u ch n “Pan and zoom with raster & 13
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com OLE”. Lúc này khi b n phóng to, thu nh … thì hình g c v n hi n th trên màn hình ch không n ñi. * Khi chèn hình g c vào b n c n phóng to hình lên cho phù h p, n u b n ñ quá nh thì s g p khó khăn trong lúc v do ñơn v phân chia lúc này quá bé, khi b n v các ñư ng cong thì khi hi n th có lúc nó s gãy khúc, b n dùng l nh redraw (re) nó s tròn l i, tuy nhiên n u b n phóng to s d v hơn. * Khi b n phóng to lên thì ñư ng nét c a b n v g c cũng s to lên, do ñó b n s v theo b ng cách ch n kho ng gi a ñu ng nét c a b n v g c là phù h p nh t. * Khi b n chèn hình vào, AutoCad ch nh n di n liên k t (link) ñ n b n v g c ch không chèn hình vào b n v . Do ñó, khi chép sang máy khác, thư m c khác ñ hi u ch nh, s a ch a thì b n c n chép c hình g c theo. 14
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Thay th NotePad b ng Speaking NotePad TTO - N u là m t "fan" c a Windows có l không ai là không bi t ñ n trình so n th o văn b n "ñơn gi n nh t th gi i" là NotePad. ng d ng này dư ng như không bao gi thay ñ i trong bao nhiêu năm qua vì dư ng như Microsoft ñã… quên luôn vi c nâng c p NotePad. Tuy r ng ñơn gi n, nhưng n u ñ ý k thì b n s th y r ng NotePad hi n di n kh p trong m i ng d ng v i tên file là Readme.TXT, chí ít là cũng ñ gi i thi u sơ kh i ho c lưu ý v nhi u v n ñ liên quan ñ n ng d ng ñó. Microsoft cũng luôn ưu ái cho “ñ a con lâu năm” c a mình b ng cách cho NotePad m c ñ nh m toàn b m i file TXT có trong m i Windows t xưa ñ n nay. N u th c s Windows ñã quên nâng c p NotePad thì b n cũng nên “ưu ái” nâng c p nó lên m t t m cao m i v i “Speaking NotePad”, công c thay th hoàn h o cho NotePad, kèm thêm ch c năng ñ c ti ng Anh trong văn b n h t s c ngon lành và ñây cũng ñư c xem là công c h t s c h u d ng cho nh ng ngư i ñang h c ti ng Anh. Khi ti p xúc v i Speaking NotePad, b n s th y ng d ng so n th o văn b n ñơn gi n này ñã vư t xa NotePad v m i phương di n, th m chí còn hi n ñ i hơn c WordPad, v i nhi u tính năng tinh ch nh văn b n như: canh trái - ph i - gi a, chuy n màu font ch , chuy n màu n n cho văn b n, ki m tra l i chính t … cùng nhi u bi u tư ng h u d ng như: c t, dán, sao chép, lưu, in, tìm ki m…ñư c ñưa ra ngay trên giao di n. Nhưng tính năng ñ c ñáo nh t c a Speaking NotePad là tính năng ñ c ra thành ti ng Anh m i th có trên văn b n. B n có th dán b t kỳ văn b n ti ng Anh nào vào Speaking NotePad và ra l nh cho nó ñ c t ñ u ñ n cu i văn b n này b ng th ti ng Anh chu n nh t. Speaking NotePad h tr ñ n nh ng 30 gi ng ñ c ñ ki u như gi ng nam, gi ng n , gi ng máy v.v m c “Select Voice”. Nh n phím F11 ñ Speaking NotePad h tr ch ñ v a gõ v a ñ c, t c b n v a gõ xong 1 t ti ng Anh là Speaking NotePad s phát âm ra ngay t ñó. Mu n lưu toàn b file văn b n c a b n thành m t file âm thanh thì ch vi c nh n vào nút “Record current document to a sound file”. Khi giao di n ghi văn b n thành âm thanh hi n ra thì b n nên ch n ñ nh d ng âm thanh lưu là MP3 -> sau ñó nh n “Start recording” ñ Speaking NotePad xu t th ng file văn b n c a b n thành file âm thanh trong th i gian r t nhanh, và file MP3 c a b n s có tên m c ñ nh là 15
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com C:\Speech1.mp3. Ngoài ra b n cũng có th ch nh s a t c ñ ñ c (t /phút) b ng thanh trư t “Speed” ho c ñ tr m b ng c a gi ng ñ c b ng thanh trư t “Pitch”. Ch c ch n r ng khi ñã s d ng Speaking NotePad thì b n s quên h n luôn NotePad “c xưa” c a Windows vì Speaking NotePad s “chi m” quy n kích ho t toàn b m i file TXT có trên máy tính. V i Speaking NotePad thì máy tính "bèo" c nào cũng có th ch y ñư c (32MB RAM, Pentium II 266 MHz, 5 MB Hard Disk, Sound card). Công ty Qwerty Studios ñang bán ra b n Speaking NotePad 3.5 v i giá là 14,95 USD. Ngư i dùng có th vào http://www.qwertystudios.com/ ñ t i v b n dùng th có dung lư ng là 3,2 MB ho c tìm mua t i các c a hàng ph n m m. 16
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Sao lưu e-mail b ng ABF Outlook Express Backup TT - Trư c khi cài ñ t l i máy tính, m t trong nh ng d ng d li u quan tr ng nhưng hay b quên sao lưu nh t là các d li u thư t , s ñ a ch ... n m trong ng d ng qu n lý e-mail Outlook Express. Công c ABF Outlook Express Backup có tác d ng sao lưu ñ y ñ m i th có trong Outlook Express c a b n m t cách an toàn. ABF Outlook Express Backup (ABF OEB) có giao di n s d ng r t ñơn gi n và thân thi n. Trong m c “Items to Backup”, ABF OEB s ñưa ra cho b n t t c ñ m c sao lưu như: m i thư t ñã nh n và g i ñi, s ñ a ch , m i tài kho n thư t , toàn b m i thi t l p cho OE... B n ch c n check vào ô tương ng ñ ra l nh ABF OEB sao lưu cho mình. ð u tiên b n ph i ñ t tên và v trí c a file sao lưu ô “Backup to File”, b n nên miêu t tính ch t c a file sao lưu này ô “Description” ñ sau này d nh n ra nó trong nhi u file sao lưu ñã c t tr . Khi th c hi n xong quá trình chu n b , b n ch vi c nh n vào nút “Backup” ñ ABF OEB sao lưu OE cho b n. Sau ñó b n ch vi c c t file sao lưu có ñuôi .OEB này vào nơi an toàn. ð ph c h i l i nh ng thư t cũ ñã lưu trong ABF OEB, b n nh n vào th “Restore” -> tìm ñ n file .OEB ñã c t tr ñâu ñó ô “Restore from file” -> khi nh p ñúp vào file này, ô “Description” s hi n lên nh ng ghi chú mà b n ñã nh p vào trư c ñây ñ giúp b n xác ñ nh ñây là file c n dùng -> ñánh d u vào các ñ m c c n ph c h i và nh n “Restore” ñ hoàn t t qui trình. ð th c hi n quá trình sao lưu - ph c h i trong ABF OEB chuyên nghi p hơn, b n có th vào menu “Option” và ch n “Task Builder”. ABF OEB h tr h u h t các ngôn ng ph bi n châu Âu như Anh, Pháp, Nga, ð c, Ý, Tây Ban Nha, B ðào Nha, Ba Lan... Ngư i dùng có th vào ñ a ch http: //www.abf- soft.com/outlook-express-backup.shtml ñ t i v b n dùng th . 17
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nh n d ng nh s gi ng nhau b ng “Duplicate Image Finder” TTO - Cho dù có kiên nh n ñ n m y b n cũng khó có kh năng tìm ñư c 2 t m nh gi ng nhau nhưng khác tên trong b sưu t p g m nhi u ngàn t m nh s tuy t ñ p c a mình. Công c mang tên “Duplicate Image Finder” (DIF) s giúp b n th c hi n công vi c “b t kh thi” này b ng công ngh phân tích hình nh ñ c ñáo. Cách s d ng DIF cũng tương ñ i ñơn gi n. Kích ho t DIF ho t ñ ng thành công, b n nh n Next trong giao di n “qu ng cáo” c a DIF ñ vào giao di n ho t ñ ng. Nh n vào nút “Browser” ñ tìm ñ n thư m c ch a b sưu t p nh s c a b n -> nh n vào nút “Go” ñ DIF nh p vào cơ s d li u c a nó s lư ng file nh trong thư m c -> nh n Next sau ñó nh n ti p “Go” ñ DIF b t ñ u quá trình phân tích hình nh. Quá trình này nhanh hay ch m tùy theo s lư ng nh s n m trong thư m c lưu tr cũng như ph thu c vào t c ñ x lý c a máy. Th i gian phân tích ñ tìm hình gi ng nhau thư m c ch a kho ng 1000 t m nh s m t kho ng g n 3 phút khi th nghi m máy Petium IV 2,8 GHz. Khi quá trình phân tích nh s hoàn t t, b n nh n vào Next, sau ñó nh n vào “Go” l n n a ñ DIF li t kê ra toàn b nh ng t m nh s gi ng nhau mà nó tìm ñư c. DIF s thông báo cho b n m i chi ti t v nh ng t m nh s gi ng nhau mà nó tìm ra, bao g m tên file, v trí, ñ phân gi i và dung lư ng. DIF s li t kê 2 t m nh gi ng nhau trong cùng m t giao di n so sánh và b n có th ñánh d u vào ô “Mark for Deletion” ñ DIP t ñ ng xóa ñi m t trong 2 file gi ng nhau khi thoát ra. B n cũng có th xu t ra b n th ng kê chi ti t dư i d ng m t file TXT v nh ng file nh gi ng nhau c a mình b ng cách nh n vào nút “Export File Listing”. ð “th tài” DIF, b n có th tho i mái ñ i tên file, thay ñ i kích thư c ho c ñ phân gi i hình nh c a m t s file nh nào ñó, sau ñó “d u” ñi kh p nơi trong c ng… ñ m b o DIF s “moi” ra cho b n ñ y ñ toàn b nh ng hình nh gi ng nhau. Ph n m m DIF ñã ñư c trang 18
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com b công ngh phân tích hình nh thu c d ng hi n ñ i nh t hi n nay. Công ngh này ñã ñư c B qu c phòng M , FBI, CIA… s d ng trong các h th ng máy tính nghi p v c a mình, chuyên dùng ñ xác ñ nh danh tính c a m t ngư i nào ñó khi ch có m t m u d u tay ho c m t t m nh nào ñó. Công ty RunningMan Software ñang bán ra b n Duplicate Image Finder 1.0.20 v i giá là USD. Ngư i dùng có th vào http://www.rmsft.com/ ñ t i v b n dùng th có dung lư ng kho ng 13,3 MB. 19
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bi n nh s thành Icon TTO - B n ñã chán các Icon quá quen thu c ñ n m c ñơn ñi u trên màn hình? Công c mang tên “Picture to Icon” s giúp b n bi n các b c nh s tuy t ñ p c a b n thành nh ng bi u tư ng chương trình hoàn toàn “không ñ ng hàng”. Cách th c bi n m t nh s thành Icon cũng h t s c ñơn gi n. Khi kích ho t “Picture to Icon” thành công, b n nh n vào nút “Load Icon” ñ tìm ñ n b c nh s mà b n c n và nh n “Open” ñ m ra giao di n biên t p nh s thành Icon. Dù nh s c a b n có kích thư c l n ñ n ñâu ñi chăng n a thì “Picture to Icon” cũng s d n b c nh c a b n vào m t giao di n biên t p có m i chi u ch t i ña là 240 pixel. Các Icon ñúng chu n hi n nay ñ u có d ng hình vuông v i m i chi u là 32 pixel, tuy nhiên b n cũng có th dùng “Picture to Icon” ñ t o ra d ng icon có hình ch nh t b ng cách không ñánh d u vào ô “Width=Height”. B n có th ch n ñ sâu màu cho bi u tư ng c a mình b ng cách vào “Color bit” ñ ch n ñ sâu màu t 1 bit cho ñ n 32 bit. Dùng 2 thanh trư t theo chi u dài và r ng ñ ch nh kích thư c c a icon l n nh tùy theo ý b n và nh n vào nút OK ñ hoàn t t. Bi u tư ng v a t o xong s ñư c ñưa ra menu chính. N u b n v n còn mu n ch nh l i kích thư c c a Icon thì nh n vào nút “Resize Icon” ho c vào “Capture icon ñ copy Icon m i này vào clipboard ho c lưu l i dư i d ng file BMP. ð lưu l i Icon này dư i ñ nh d ng icon chính hi u thì b n nh n vào nút “Save icon” ñ “Picture to Icon” lưu nó l i dư i d ng .ICON trong thư m c c a b n ñ s d ng sau ñó. Công ty Exeicon ñang bán ra b n “Picture to Icon” v i giá là 29,95 USD. B n ñ c quan tâm có th vào http://www.exeicon.com/picture-to-icon/ ñ t i v b n dùng th có dung lư ng ch kho ng 716 KB. 20
Đồng bộ tài khoản