Sưu tầm thủ thuật P4

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
114
lượt xem
49
download

Sưu tầm thủ thuật P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thay đổi logo khởi động windows 98 - Thay đổi biểu tượng đăng nhập trong windows XP - Thật tiện lợi với Virtual Control Panel .. .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sưu tầm thủ thuật P4

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com GHI L I DI N BI N TRÊN MÀN HÌNH V I ACS CAPTURE Vào m t ngày ñ p tr i nào ñó, l y h t can ñ m b n quy t tâm vi t m t bài v m t s ph n m m hay m t s th thu t mà b n có ñư c cho t báo mà b n yêu thích. Ngôn t ñã xong nhưng khi ñ n vi c ch p m t s hình nh minh h a cho bài vi t thì m i g p r c r i. Ch ng l c dùng cái nút Print Screen mà bác Bill nhà ta cho s n thì v a t n dung lư ng v a không th hi n ñư c h t ý tư ng c a mình. Có l lúc này ph n m m ACS Capture là s l a ch n s m t c a b n. ACS Capture 2.1.1 có dung lư ng 2,6MB tương thích v i h t các h ñi u hành, b n có th download t i http://www.acsolu.com/ . Chương trình có m t s ch c năng cơ b n sau: *Capture Screen : bao g m m t s nút. +Full Screen Capture: ch p toàn b màn hình. +Control Capture: b n có th l a ch n c a s mà mình mu n ch p. +Rectangular Capture: ch p hình trong vùng ch nh t. +Elliptic Capture: ch p trong vùng hình elip. +Circular Capture: ch p hình trong vùng hình tròn. +Polygonal Capture: ch p hình trong vùng ña giác ñ u. +Freehand Capture: ch p trong vùng b n có th v b ng tay. Sau khi ch p, b n nh n Ctrl + F5 ñ vào c a s Edit Captured Image. T i ñây b n có th ch nh s a t m nh mà b n v a ch p t kích thư c, ñ sáng t i, ñ ñ m, phông ch … http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Record Tools : V i l a ch n này b n có th quay t t c m i ho t ñ ng di n ra trên màn hình và ghi chúng l i dư i d ng ñuôi avi ho c swf. ð c bi t b n cũng có th chuy n ñ i t file avi sang swf. Movie Grabbing: Giúp b n ch p l y nh ng khung hình trong các ño n phim và ghi l i chúng dư i d ng ñuôi mà b n thích. ð n bây gi thì b n có th d dàng ñưa nh ng t m nh mà b n thích vào trong bài vi t c a mình r i ñ y. Chúc b n thành công. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com FORUM MI N PHÍ T I DHOST.INFO Do hi n nay nhu c u làm forum ñ th o lu n và trao ñ i dư ng như là 1 nhu c u c a nh ng b n yêu vi tính và internet. Nhưng ñ ki m cho mình 1 cái host h tr ñ làm forum thì th t là khó ( n u nh ng ai túi ti n r ng r nh thì không ph i lo r i ) .Còn nh ng ngư i viêm màng túi thì ph i ch u xài host free thôi . Mình xin g i thi u 1host free t t ñ b n làm forum : • ð a Ch http://dhost.info/ o Host này h tr : 100MB webspace o 300GB bandwidth/month o full FTP access o php + mysql o you're allowed to have downloads o no ads! o more bandwidth or space on request Quá t t ñ cho b n làm 1 forum r i .......ưu ñi m là không có qu ng cáo ( nhưng các b n chú ý không ñư c up file nh c ñâu ñó ) Các bư c ñăng kí ñơn gi n : http://dhost.info/?l=s .Nó s g i mail ñ b n kích ho t tài kho n và g i pass cùng như các thông s c n thi t cho b n qua email mà b n ñăng kí . Như v y là b n ñã có 1 cái host r i ñó .Tha h mà làm forum ! Bây gi khi ñã có 1 forum thì b n có th dùng các trình h tr như FTP Voyager ho c Total Commander ñ upload ho c 1 công c ñ mà mình ưu thích ñó là Flash FXP . B n down v : http://flashfxp.com/download.php . Sau ñó ti n hành cài ñ t và s d ng thôi http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Flash Movie Extract Pilot 1. Flash Movie Extract Pilot Khi ñang duy t web, b n thư ng th y nh ng file flash r t hay nhưng không bi t cách làm sao l y nó v và ch y t i máy. V i Flash Movie Extract Pilot chương trình này s dò tìm trong cache c a trình duy t máy c a b n và trình bày chúng thành 1 b n danh sách c th , mu n l y file nào b n ch vi c nh n chu t ph i và ch n save as. Th là xong, chương trình hòan tòan mi n phí và tương thích v i m i h ñi u hành dung lư ng ch kh ang 548Kb download t i ñ a ch http://www.surpilot.net/ 2. Tô màu cho các Folder Rainbow Folders là m t ti n ích giúp b n tô màu cho các bi u tư ng, các folder, giao di n chương trình khá ñơn gi n nên r t d dàng trong vi c s d ng. Sau khi ch n thư m c, b n ñi u ch nh màu s c và ñ tương ph n cho ñ n khi v a ý. B m nút Confirm ñ ch n tô màu. Cu i cùng b n ch n colorize ñ tô màu cho folder ñã ch n. Chương trình hòan tòan mi n phí và có dung lư ng kh ang 320Kb download tương thích v i m i h ñi u hành download mi n phí t i ñ a ch : http://www.webattack.com/get/rainbowfolders.shtml http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com FILEPC - TĂNG T C G I MAIL CÓ FILE ðÍNH KÈM B n thư ng hay g i hình nh hay nh ng ph n m m cho b n bè qua email nhưng b n xài Dail-up thì ñ g i ñư c nh ng file ñó ñi thì th t là v t v .T i sao b n l i không th dùng ph n m m FilePC . FilePC là m t ph n m m cho phép b n g i thư và ñ c bi t là ñính kèm file nhanh hơn b t c chương trình nào nó s tang kh năng Attach file c a m t s chương trình có s n như Outlook Express . Khi b t ñ u cài b n hãy ñi n tên ngh nghi p c a mình ñ khi g i ngu i nh n có th bi t rõ .Sau khi cài chương trình n m system tray các b n nh p chu t ph i vào nó và ch n Send Special > Send File and Create an Email…. Sau ñó ch n t p tin c n g i và ñ i chương trình upload nó s cho b n m t ñ a ch ñ t i file và b n v a upload lên b n ch vi c so n n i dung b c thư và g i ñi . Ngoài ra chương trình còn có m t s ch c năng khác như là : • Send a File : có ch c năng g i file . • Review Sent Files : Xem l i nh ng gì ñã attach. • Options : Ch nh s a thông s c a FilePc . • Sign In : ðăng nh p mail. • Shutdown FilePC : T t FilePC . Ph n m m có dung lư ng 232 Kb là m t freeware .Ban có th ph n m m này t i ñ a ch sau : http://www.filepc.com/filepc/downloads/FilePCInstall.exe http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com EPSXE PH N M M GI L P PLAYSTATION 1 TH T TUY T! Máy tính c a b n c u hình th p không th nâng c p ñ chơi các trò chơi m i ? b n thích chơi các trò chơi trên Sony PlayStation (PS1) như Vui cùng HUGO, HUGO TV SHOW ch ng h n ? B n yêu thích các trò chơi PS1 nhưng l i không có máy PS1? không sao ta s chơi gi l p trên máy tính b ng ph n m m ePSXe. Hi n ñã có phiên b n 1.6 các b n có th download t i http://www.ngemu.com/ ñ có th chơi ñư c b n ph i load c các file bios và các plugin c a nó v , theo kinh nghi m c a tôi b n khuyên các b n nên dùng các ph n m m t o các ñĩa game o thành file ISO như Nero Burning Rom, UltraISO, Magic ISO…và mua tay Gamepad ñ chơi. ð u tiên ñ có th chơi ñư c b n ti n hành c u hình ph n m m phù h p v i máy c a b n, b n có th vào Wizard Guide trong menu Config ho c c u hình t ng ph n m t như Video, Sound, CD-ROM, BIOS, MEMCARD, GAMEPAD. Sau ñây là hư ng d n chi ti t: T menu Config ch n Wizard Guide nh n vào nút Config>> Nh n Next>> B m vào nút Config s hi n ra b ng sau: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n có th dùng các settings m c ñ nh ho c t mình ñi u ch nh cho phù h p v i c u hình máy c a b n, nh n OK, sau ñó nh n Next>> Nh n Next>> ñ n ñây n u b n dùng CD Rom th t thì ch n Sau ñó nh n nút Config và ch n CD ROM c a b n còn n u b n ñã có file ISO c a ñĩa game thì ch n http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com sau ñó nh n Next>> ðây là ph n c u hình nút b m n u b n chơi b ng tay game thì hãy c m tay game vào trư c ñ n bư c này thì b m các nút c a tay game ñúng như hình v : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Còn n u không có tay game thì hãy ch n nút trên bàn phím sao cho thu n tay là ñư c, ñ n ñây là có th chơi ñư c r i ñ y. C n chú ý n u b n chơi b ng ñĩa o t c là file ISO thì t menu File ch n Run ISO r i ch n file ISO trên ñĩa c ng .M t s game mà tôi ñã chơi: BÓNG ðÁ 3 PARASITE EVE II http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com EVIL DEAD BREATH OF FIRE IV BÓNG ðÁ 18 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Chúc các b n chơi vui v ! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com EASY DESKTOP KEEPER – SAO LƯU VÀ TR N GI DESKTOP C A B N Easy Desktop Keeper là chương trình dùng ñ sao lưu và khóa desktop c a máy tính . R t thích h p cho các nhà qu n tr phòng máy không mu n khách vào táy máy , “d n d p” giúp cái Desktop ho c dành cho các b c ph huynh ñã quá m t m i v i vi c luôn ph i s p x p l i Desktop sau m i l n con em chúng ta v c máy . Easy Desktop Keeper có th ghi nh v trí các Icons, ghi nh nh Wallpaper ñang dùng , ph c h i l i thư m c , các t p tin trên Desktop ñã vô tình b xóa và ñi u hay nh t là nó có th không cho nh ng ngư i khác qu y tung cái Desktop c a b n . Chương trình Easy Desktop keeper giá 34 usd , dùng th và download t i trang web c a nó http://www.softheap.com/desksaver.html . Cách s d ng : Bư c 1 : ðăng nh p v i user Admintrator , ch y chương trình Easy Desktop Keeper , vào menu File > Options ( hình 2 ) . H p tho i Security Options xu t hi n , hãy xét quy n cho các user trên máy . V i tài kho n Admin , bãn hãy ñánh các d u ki m trư c t t c các ô tr ô “Lock Desktop Layout of this user“ . Sau ñó nh n nút Change ñ thi t l p m t kh u truy c p và nên nh ñánh d u ki m vào checkbox “ Enable password protection “ ( hình 3 ) . V i tài kho n dành cho khách , ch ñánh vào ô “ Lock Desktop Layout of this User “ ñ khóa Desktop l i http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 2 : Thoát và ñăng nh p l i b ng tài kho n c a khách ( Log Off > Swith Users ) . b ch c năng Auto Arrange b ng cách xóa d u ki m trư c dòng Auto Arrange ( Click chu t ph i > Arrange icons by > Auto Arrange ) . N u máy c a b n có b t ch c năng Active Desktop thì ph i ñánh d u ch n trư c dòng Lock Desktop Items ( nh n chu t ph i > Active Desktop > Lock Desktop items – win 9x hay chu t ph i > Arrange Icons By > Lock Web Items on Desktop ñ i v i WinXP ) . Lúc này hãy s p x p l i Desktop như b n mu n sau ñó thoát ra và tr l i v i tài kho n Admin ) Ch c n hai bư c ñơn gi n như th là b n ñã có th khóa Desktop c a b n l i r i ñ y . Bây gi , khách s không th nào nh n chu t ph i và cho dù có làm gì chăng n a , thì sau khi kh i ñ ng l i là m i th s y nguyên . Quá tuy t ph i không ? Tuy nhiên ñi u này ch ñúng ñ i v i b n thôi . V i khách , ñi u này s ñem l i s khó ch u . Easy Desktop Keeper cũng hi u ñư c ñi u ñó và cho ra ñ i m t tính năng khá hay , v n c ñôi bên . ðó là ch c năng sao lưu Desktop . Tuy nhiên vi c này hơi b t n không gian c ng m t chút . Các File sao lưu thư ng l n > 20 MB . Cách sao lưu Desktop , quá ñơn gi n ! Ch y chương trình ( hình 1 ) nh n vào nút save , ñ t tên ñ i di n cho Desktop trong h p tho i Input v a xu t hi n và OK , ch Easy Desktop keeper làm vi c , th là xong ! sau này http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com , m c cho khách có làm gì cái Desktop c a b n ñi chăng n a . Ch c n kh i ñ ng chương trình ch n nút Load là t c thì Desktop c a b n tr v y như cũ , không b s t m hay b bi n ñ i gì . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DUY T THƯ TRÊN SERVER V I POP3TRAY B n dùng Outlook Express hay Microsoft Outlook ñ g i thư, th thì t t nh t nên cài thêm m t chương trình r t hay ñ h tr cho vi c nh n (g i thư) POP3 ñó là Poptray 3.0.3 mi n phí v i dung lư ng ch 1003 KB v i ñ y ñ các tính năng duy t thư trên server, b thư rác,… Chương trình có nhi u ti n ích r t hay, và r t d s d ng, các b n có th t i v t ñ a ch :http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourceforge/poptray/PopTray303.exe. Chương trình sau khi cài ñ t s có bi u tư ng hình lá thư Tray icon.Trư c khi s d ng b n c n thi t l p m t s thông tin cho chương trình ho t ñ ng : T o account h p thư : ch y chương trình, ch n tab account ( bên ph i ), click nút Add account. ði n vào ñ y ñ các thông tin c n thi t như tên h p thư, server ( Outgoing server nha các b n). Ph n dư i ch n chương trình mail s d ng h p thư này ( m c ñ nh là chương trình mail defauld b n ñang dùng), click nút Save. B n có th add bao nhiêu account tùy h .Sau cùng b n click nút test ñ xem th các thi t l p ñúng chưa. Chương trình có r t nhi u tính năng c n thi t cho b n như: Duy t thư trên server : tab Mail, ch n h p thư c n duy t, click nút check, ch m t lát ñ chương trình k t n i v i server và t i v nh ng ñ u thư, ch n nh ng thư mu n xoá, click nút Delete. Cũng t tab Mail, b n còn có th ch y chương trình mail client ( click nút Run Mail Client ), so n thư m i ( nút New ),… Lo i b thư rác hay không nh n thư t nh ng ñ a ch x u : l g p m t k ñáng ghét nào bi t ñ a ch mail c a b n ( ho c spammer ) thì hãy vào ph n Option, m c White/Black List, gõ ñ a ch c a h n vào ô Black list, click Save Option và OK, t nay thư c a h n mà t i thì s b autodelete ngay trên server. Ngoài ra b n hãy vào tab Rules c a chương trình ñ ñ t m t s Rules (khá gi ng c a OE nhưng hi u qu hơn ), ñ c bi t n u mu n b thư c a spammer nhưng s b m t thư t nh ng ñ a ch quan tr ng thì ñã có ch c năng Protect from auto delete. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DÙNG PHOTOSHOP LÀM M T TRÁI BANH GOLF 1. T o 1 file m i 800 x 800 pixels, 72 dpi, RGB, content: white 2. Nh n Ctrl + I ñ Invert background thành màu ñen. 3. T o m t layer m i. 4. Ch n Elliptical Marquee Tool, v m t vòng tròn và tô màu tr ng. 5. T o thêm m t file m i, 20 x 20 pixels, RGB, transparent. 6. Dùng Elliptical Marquee Tool v vòng tròn, và tô màu ñen. 7. Vào Edit > Define pattern (ñ t tên là golf) 8. Tr v file ñ u tiên, t o layer m i. 9.Vào Edit > Fill, ch n pattern lúc nãy m i t o(golf). 10. Nh n Ctrl-T và xoay nó m t góc 45o, nh n Enter. 11. Ch n Filter > Blur > Gassian Blur > Radius: 2.0 pixels, Ok 12. Gi Ctrl và click vào Layer 1, nh n Ctrl + F. 13. Ch n Filter > Distort > Spherize: 100%, normal, Ok 14. Nh n D, sau ñó nh n X ñ ñ o màu foreground và background. 15. Ch n Gradient Tool (G), Radian Gradient, màu thay ñ i t foreground ñ n background, opacity: 50%. Tô t tâm vòng tròn ra ngoài. 16. T o Layer m i. Vào Layer > Merge visible. Chuy n qua Tab Channels nh n “Save selection as channel”. 17. Nh n Ctrl + A, Ctrl + C, ch n Create new Channel, Ctrl + V. Sau ñó nh n RGB cho hi n lên hình con m t. 18. Chuy n qua Tab Layers, nh n ch n layer Background, nh n Shift + Delete. Vào Edit > Fill > Use: 50% Gray. 19. Ch n > Filter > Render > Lighting effects. Trong này ch n Style: Soft Sportlight, Light type: Sportlight, Texture Channel: Alpha 2, ch n White is high, Height 50. 20. Chuy n qua Tab Channels, ch n kênh Alpha 1, nh n load channel as selection. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 21. Chuy n l i Tab Layers, nh n Ctrl + Shift + I ñ ñ o ngư c vùng ch n. Sau ñó t o 1 layer m i, tô màu ñen cho vùng ch n. ð o ngư c vùng ch n m t l n n a. 22. Nh n Ctrl + L ñ hi n lên b ng Levels, ch n Input level 0, 2.54, 132. 23. K t qu . B n có th ti p t c như sau: m h p tho i Blending Options: Inner Shadow: Hard Light, màu ñen, Angle -159, Distance 49 px, Choke 0%, Size 62 px Colour Overlay: Color, Màu #929AA0, Opacity 100% Gradient Overlay: Overlay, Style: Linear, Angle 24, Scale 70% Xong xuôi b n ñư c k t qu như hình bên: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DOWNLOAD FILE TRÊN WAPSITE V I OPERA T khi GPRS ñư c h tr Vi t Nam thì nhu c u duy t wapsite trên ðTDð d n tr nên ph bi n, v i nh ng ai không có ðTDð h tr GPRS ñ duy t wap v n có th dùng các chương trình gi l p ñ xem wapsite (WinWAP Pro, K WAP Browser, …). Tuy nhiên có 1 s wapsite ch cho phép download tr c ti p t wap, nghĩa là ngư i dùng ph i có ðTDð h tr GPRS. ði u này khá b t ti n vì ngoài vi c ph i có phương ti n (ðTDð), thì trong tương lai GPRS s ñư c tính phí, ngoài ra 1 s series ðT không cho phép chuy n file t ðT sang computer ñ lưu tr (SamSung Sxxx, Sony Ericsson T6xx, …). Nhưng ta có th dùng 2 freeware OPERA và PROXOMITRON ñ th c hi n vi c download file (game + software) trên wapsite b ng computer. Nguyên t c : Thư ng thì các wapsite s check xem b n ñang dùng thi t b di ñ ng gì và s không cho phép b n download file thông qua trình duy t bình thư ng (ví d IE). Do ñó, vi c chúng là c n làm là ph i làm “gi ” thông ñi p c a trình duy t PC bình thư ng trông gi ng 1 thi t b di ñ ng. M i HTTP header ñư c g i t trình duy t PC ñ u ch a 1 field có các thông s ñ ñ nh danh lo i trình duy t chúng ta ñang dùng. Field này ñư c g i là User- Agent. Ví d IE s g i thông s như sau ñ ñ nh danh là IE : ‘User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)’ Do ñó chúng ta ph i chuy n field này thành d ng c a 1 thi t b di ñ ng, ví d ðT Sony Ericsson T610 : ‘User-Agent: SonyEricssonT610/R101’ Ph n m m : OPERA (freeware v i qu ng cáo) : http://www.opera.com/ (3.24 MB) PROXOMITRON (freeware) : http://www.proxomitron.info/ (1.08MB) (mu n hi u rõ cách ho t ñ ng & s d ng, các b n có th ñ c ph n Help) Cách làm : 1. Cài OPERA 2. Cài PROXOMITRON (b ng cách gi i nén file.zip) 3. Click vào nút Headers trong PROXOMITRON 4. Ch n 1 trong các User-Agent option (g n cu i danh sách) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản