Sưu tầm thủ thuật p7

Chia sẻ: Nguyen Tien Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

1
207
lượt xem
147
download

Sưu tầm thủ thuật p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp thủ thuật sử dụng trên PC, Là phần mềm tăng tốc Windows XP Professional tốt nhất hiện nay? Bảo đảm 100% rằng có thề nâng 200-300 tốc độ hiện tại của máy bạn? Hàng ngàn người đã sử dụng và được nhiều rất nhiều trong số họ khuyên dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sưu tầm thủ thuật p7

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com NH NG CÁCH HAY NH T T I ƯU HOÁ CHO WINDOWN XP "Là ph n m m tăng t c Windows XP Professional t t nh t hi n nay ? B o ñ m 100% r ng có th nâng 200~300% t c ñ hi n t i c a máy b n ? Hàng ngàn ngư i ñã s d ng và ñư c nhi u r t nhi u trong s h khuyên dùng ? Buy now ñ ñón l y ti n ích quý báu này trư c khi b n ñánh m t nó trong tương lai !"..............Nghe nhiêu ñó , b n và Tôi ñ bi t là qu ng cáo nh m. Nhưng chúng ta ñôi khi v n c tin và xài th . 1 s may m n không có v n ñ gì , 1 s k t cu c b l y h u qu năng n n như không th vào l i Windows , h th ng h at ñ ng không n ñ nh như trư c , máy ch m h n , màn hình n cái ñùng...Nói không ph i gi n nhưng , Tôi ch c ch n ñôi khi b n g p tình hu ng như th . Tôi cũng ñ ng ý r ng 1 s ph n m m ñáng giá như TweakUI , PowerToys là c n thi t ñ thi t l p cho máy b n nh ng tính năng m trong Windows XP - giúp máy h at ñ ng ñúng hi u su t và c i thi n t c ñ . Nhưng ñôi khi khó cho ngư i s d ng vì chúng b ng Ti ng Anh , gi i thích m p m ,...1 bư c nh m l n s d n ñ n hư h i không ng trư c ñư c. 1 l n n a , theo câu h i c a các ngư i b n và ý ki n c a h , Tôi c g ng vi t l i h u h t các kinh nghi m s d ng Windows XP c a mình , nhưng th thu t ñã h c ñư c ñã chia s cho nhưng b n chưa bi t rành có cơ h i h c t p l i. Tôi mong r ng công s c b ra trong b bài vi t này s không là u ng phí... A\ T TAY TĂNG T C WINDOWS : 1/L y trình ñi u khi n m i nh t ñi b n : Có 1 lý do vì sao Tôi luôn ñ c p ñ n v n ñ này trong h u h t các câu tr l i v tăng t c windows XP. Là bư c ñ u tiên ph i ñ t ñư c , khi b n có trình ñi u khi n m i nh t ñ ng nghĩa v i vi c giúp cho Windows qu n lý ph n c ng t t hơn và tránh b l i hơn. Trong su t qua trình s d ng driver m i , b n ñã cho tăng t c cho Windows r t nhi u. Tuy nhiên , n u không có ñi u ki n ñ c p nh t driver cho t t c các ph n c ng , b n c g ng tìm cho ra trình ñi u khi n cho 1 s hardware ñư c xem là c c kỳ c n thi t theo th t sau : Card màn hình, Driver cho Chipset trong mainboard ( còn g i là FirmWare ). Còn nhưng ph n c ng khác như bàn phím , chu t , hay các thi t b USB thì không c n ph i ti n hành thư ng xuyên. Chúng ch nên ñư c thay th driver khi b n ñã có kinh nghi m x lý các v n ñ ph n c ng nâng cao. C gi i quy t : B n g n 1 thi t b USB vào c ng USB 2.0 trên máy mình. . . . . . . .không có gì x y ra. Không có hi n tư ng nào cho th y Windows XP nh n ra ph n c ng b n v a g n vào. B n rút ra , g n vô l i. . . . . . . .vô ích. Th t v ng , b n ñ sang 1 bên ti p t c vào Device Manager ñ tìm hi u. B n nh n th y Windows tr ch m hơn , hình b gi t , chu t di chuy n ch m ch p , shutdown lâu hơn....R t cu c cái gì ñang x y ra ? M c dù ñư c cho là h tr t t USB 2.0 , tuy nhiên Windows XP v n còn g p r t nhi u l i trong vi c qu n lý chính các c ng USB 2.0 có trên bo m ch. ði u này có th khi n b n t ơng nh n thi t b mình g p v n ñ nhưng th t ra là do Windows ñã không h at ñ ng v i driver m c ñ nh c a nó ñ i v i c ng USB 2.0. N u b n b t g p USB 2.0 Enhanced Host Controller Driver trong ph n driver USB , b n ch c ch n không s d ng ñư c 1 s thi t b HighSpeed USB 2.0. Lý do là vì trình ñi u khi n này không h at ñ ng v i 1 s USB 2.0 c a mainboard Intel. B n nên s m vào www.microsoft.com tìm b n s a l i hay driver ñ s a v n ñ này. N u b n không tìm ra hay khi download v báo thi u Service Patch 1 thì b n hãy liên h v i ñ nh n ñư c b driver s a l i này. - B n vô tình cài nh m driver cho chu t hay bàn phím và bây gi chúng không h at ñ ng ? Nh n F8 trong quá trình kh i ñ ng máy ñ vào ch ñ Safe Mode , cài l i driver cho chúng. M i th b n c n là s bình tĩnh. Th thôi. 2/Hi u ng hình nh trong giao ti p gi a Windows và ngư i dùng : B n ñ ng suy nghĩ nhi u v cái tên khá dài bên trên y. Th t ra nó ch là hi u ng ñ h a trong Windows XP thôi. Như là bóng m trên Menu Start , c a s ñ ng , bóng m trên tr chu t...T t c nh ng thi t l p y t o cho Windows m t dáng v hòan m . Nhưng s hòan m y ch ng ph i là hòan h o. Hi u ng càng chi ti t , công s c c a Card màn hình b ra càng nhi u khi n h th ng b trì tr . N u là ngư i dùng ñòi h i t c ñ và không c n rư m ra , b n hãy l ai b nhưng thi t l p m c ñ nh c a Windows XP này. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ð u tiên , b n vào System Properties b ng phím Windows + Pause/Break hay trong Control Panel/System ho c ch n Properties trong Menu chu t ph i c a bi u tư ng My Computer trên màn hình. Ti p ñ n , b n nhìn lên tìm th Advanced , m c Settings c a khung Performance. 1 menu m ra , b n tìm ñ n Visual Effects , ñánh d u ch n cho "Adjust for best performance". V y là xong. B n cũng có th t ñánh d u ch n cho m t s hi u ng, không b t bu c ph i b h t. - Ý nghĩa các hi u ng Animated windows when minimizing and maximizing: Hi u ng cho c a s Windows m i khi ñóng ho c m Fade or Slide menus into view: Hi u ng m -rõ d n hay lư t qua-d ng khi xu t hi n c a các Menu ( Danh sách ) Fade or Slide Tooltips into view : Hi u ng m -rõ d n hay lư t qua-d ng khi xu t hi n c a các Tooltip ( các thông báo ch d n , tr giúp ) Fade out menu menu items after clicking : Hi u ng rõ-m d n khi b n ñóng hay th c thi 1 l nh trong Menu Show shadows under menus : Bóng m bên dư i menu Show shadows under mouse pointer : Bóng m bên dư i tr chu t Show translucent selection rectangle: Hi n th khung hình ch nh t xuyên su t khi ch n các bi u tư ng Show window content while dragging: Hi n th n i dung c a s khi kéo Silde open combo boxes: R t xu ng t t -d ng ñ i v i h p danh sách ñ xu ng Slide taskbar button: Hi u ng lư t qua-d ng ñ i v i các c a s hi n th trên thanh Task bar Smooth edges of screen fonts: Làm s c nét font ch Smoot-scroll list boxes: Làm s c nét thanh cu n các h p danh sách l a ch n Use a background image for each folder type : S d ng hình n n cho các l ai folder , như MP3 , hình nh , Text ... Use common task in folders: Dùng menu ti n ích bên trái cho các folder Use drop shadows of icon labels on the desktop: Dùng hi u ng bóng ñ cho các nhãn c a nh ng bi u tư ng trên màn hình Use windows visual styles on windows and buttons: Hi u ng giao di n chung cho tòan b c a s , nút b m.. c a windows Tôi ñã li t kê ra h t các tính năng tùy ch n c a vi c thi t l p hi u ng hình nh c a Windows XP , m t s nên b ñi , còn 1 s b n n n gi l i cho tiên l i trong quá trình dùng Windows. Tùy theo m i ngư i chúng ta mà có 1 cách ch n khác nhau. ði u này không gây nguy h i cho h th ng. Th thu t : Ng ai tr b b t hi u ng hình nh , b n nên d n b t nh ng bi u tư ng trên màn hình , ph n giúp d nhìn hơn và m t ph n gi m b t s c năng cho card màn hình. N u không dùng ñ n chúng , theo ý ki n riêng , Tôi ñ ngh b n ñem Shortcut c a các ñĩa có trong máy b n ñ vào thanh Quick Lauch , trên màn hình , nh n ph i vào Arrange Icons , b ch n m c "Show Desktop Icons". V y là công vi c ñ h a trên màn hình Desktop ñư c gi m ñi r t nhi u. Nâng cao quá trình x lý các v n ñ khác c a CPU... 3/ðóng các ng d ng ñang chi m tài nguyên h th ng 1 s nhi u các ph n m m ñư c l p trình không chuyên hi n nay có ñ y trên m ng. B n vô tình t i nó v và s d ng nhưng càng ch y lâu bao nhiêu thì máy càng tr nên ch m ch p b y nhiêu....Windows b n kh i ñ ng vào quá ch m vì ph i t i nhưng ph n m m ñ nh s n. Nhi u lý do khi n cho máy b n ch m ch p năng n , nhưng y u t chính v n liên quan 1 ph n l n ñ n tài nguyên h th ng. Khi b n ñóng b t nh ng ng d ng không c n t i thì b n ñã gi i phóng 1 lư ng l n năng l c h at ñ ng c a CPU. Vì v y , ngòai vi c cài ñúng Driver , gi m công vi c cho Card màn hình , b n cũng luôn ph i chú ý ñ n CPU , b não c a tòan b máy n a. ð d p m y chương trình này , m t cách t n g c , b n ph i ghé thăm Registry và thư m c StartUp và d n t t c nh ng khóa , t p tin linh tinh. Nghe như dành cho ngư i dùng chuyên nghi p v y , b n ñ ng lo , Tôi khuyên b n , n u là ngư i m i , ñ ng nên ñ ng ch m ñ n Registry mà hãy dùng Msconfig ñ mà hi u ch nh. T Menu Start , l nh RUN , b n ñánh vào msconfig.exe. M t ng d ng s xu t hi n g m có 6 th , ñó là : General : ch n ki u kh i ñ ng http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Normal StartUp : kh i ñ ng bình thư ng Diagnostics StartUP : ch kh i ñ ng máy kèm theo nh ng d ch v , thi t b c n thi t. Không g i các ng d ng nào khác Selective StartUP : T ch n thành ph n kh i ñ ng - B n ñ ng nên ñ ng ñ n cái này n u không bi t rõ mình ñang làm gì. 2 nút b m dư i Launch System Restore - h i ph c b n sao lưu cu i cùng và Expand file - h i ph c 1 t p tin b hư h ng nào ñó. System Ini , Win Ini , Boot Ini : T t nh t là ñ yên cho chúng b n àh. Services : Nh ng d ch v ch y theo Windows. ðây là 1 trong nh ng tác v t n nhi u tài nguyên h th ng nh t. Chúng ta s tr l i ñ tài này trong ch ñ k t ti p StartUP : Nơi ch a nh ng ph n m m s ñư c g i khi Windows kh i ñ ng. C t lõi c a Ph n 3 này t p trung vào ñây. B n b ch n nh ng trình nào không c n thi t và nh n Ok hay Apply , ñơn gi n. Nhưng mà , l a ch n ñ b 1 ph n m m không ph i là ñ u d dàng. B n ñ ng v i vàng mà b h t. 1 s d ch v c n thi t cho ph n m m nào ñó. Trư c khi quy t ñ nh b 1 ph n m m , trong b ng StartUP ñó , b n ñ c m c Location dư i 1 chút. Tìm hi u k ñư ng d n ñó ñư c liên k t ñ n t p tin nào. T ñó có cơ s rõ ràng ñ an tâm l ai b nó. N u th thu t trên v n chưa ñưa cho b n 1 l i ích nào , c th tìm t p tin ñó , nh n ph i , ch n m c Properties , th Version. T ñây b n có th tìm hi u v Nhà s n xu t , phiên b n , tên th t c a t p tin ñó. M t chú ý nho nh , b n ñ ng bao gi b các ng d ng nào có liên quan ñ n ch RUNDLL32. B n có th s phá h ai 1 tác v nào ñó c a Windows. Sau khi ñã b nhưng th không c n thi t , b n kh i ñ ng l i máy là xong. 1 chút khó khăn nhưng bù l i k t qu nh n ñư c r t x ng ñáng v i công s c b ra. 4/L ai b các d ch v không c n ñ n : Như Tôi ñã nói qua Ph n 3 - Services ( các d ch v ) là 1 trong nh ng tính năng m i c a Windows XP nh m h tr tôt hơn cho các nhóm ngư i dùng WinXP như h tr m ng không dây, qu n lý SmartCard.... Nhưng n u b n không thu c nhóm ngư i dùng chuyên nghi p thì b n ñâu c n ñ n nhưng d ch v chuyên nghi p ph i không ? ðã ñ n lúc t t b t m t vài trong s chúng r i. Theo Control Panel ñ vào ñư c Administrative Tools, nhìn trong c a s b n nh n th y nhi u bi u tư ng, tìm ñ n Services và click chúng. 1 menu m i m ra , c n th n b n t ng bư c m l n c a s này ra...Trong màn này , 1 s tác v b n ph i bi t trư c khi vư t qua ñư c bao g m như sau : Mu n b 1 d ch v , b n 2 l n nh n trái lên dòng hi n th d ch v ñó .Menu m i l i xu t hi n. Ngay gi a t m nhìn m t b n , có dòng ch n m phía bên trái ghi là Startup type. trong h p danh sách ñ xu ng bên c nh, bao g m 3 l a ch n Disable ( Vô hi u hóa ) , Manual ( Ngư i dùng quy t ñ nh cho ch y hay không ) và cái ñ u tiên là Automatic ( T ch y ). Vô hi u hóa 1 d ch v nào ñó d n ñ n r c r i v sau ,b n l p t c tr l i khu v c này , m l i d ch v ñó ñ tránh g p thêm nhi u phi n ph c. N u còn do d không bi t nên ñóng d ch v nào ,Tôi s li t kê 1 s có th ñư c-b vô hi u hóa : Clipbook : B n có mu n chia s nh ng gì lưu trong Clipboard c a mình cho m t ai ñó thông qua m ng không ? Application Management : B n không dùng chung 1 m ng v i ai ñó ? B n không không có ý ñ nh ñi u khi n 1 trình nào ñó thông qua m ng ? N u không hãy vô tư mà Disable nó. Distributed Link Tracking Client : Qu n lý các Shortcut ñ n t p tin trên Server nào ñó . N u b n ñã vô hi u hóa 2 d ch v trên thì cũng nên b luôn cái này. Error Reporting : T ñ ng thông báo l i có th là 1 tính năng khá t t nhưng ñôi khi l i quá làm phi n và vô d ng. TPC/IP NetBIOS Helper : B n ch dùng cài này khi b n dùng NetBIOS trên h m ng TCP/IP c a mình. Messenger : Vào năm trư c , nh ng k Spammer ñã nh n ra 1 cách có th g i hàng tri u Spam ñ n ngư i dùng WinXP thông qua Messenger này. L ai b d ch v này là l a ch n sáng su t Remote Registry : B n có mu n ai khác ngòai b n qu n lý b não c a WindowsXP không ? Telnet : Cho phép ai ñó ñăng nh p vào máy b n và làm b t kỳ cái gì h mu n xem ra là m t ý ki n tuy t v i ñáng lưu truy n cho h u th ? Event Log : B . Nhi m v c a nó ch là ghi l i nh ng báo cáo ñôi khi khó hi u. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Fast User Switching Compatibility : N u b n không dùng máy chung v i nhi u ngư i thì vô hi u hóa cái này tăng năng l c cho máy r t nhi u. Help and Support : S tr giúp là 1 ñi u quý báu nh t là khi ta g p khó khăn. Nhưng n u b n không rành Ti ng anh và không bi t nó nói cái gì.... IMAPI CD-Burning COM Service : Th t s ra dùng Nero ghi ñĩa tr c quan hơn d ch v có s n trong WinXP này. NetMeeting Remote Desktop Sharing : Không mu n chia s v i ai b t c cái gì trên máy b n thông qua NetMeeting ? Không = Disable Remote Desktop Help Session Manager : ð ng ñ ai ñó ñi u khi n máy b n n u b n không mu n b v y Smart Card và Smart Card Helper : ...N u b n không dùng các th nh thì b n bi t ph i làm gì v i d ch v này. Task Scheduler : Qu n lý các d ch v ch y theo ñ nh kỳ hay x p s n. Tùy b n thôi Wireless Zero Configuration : B n dùng m ng không dây ? Sư ng nha. Nhưng Tôi ph i vô hi u hóa nó. Automatic Updates : B n mu n máy t ñ ng c p nh t Windows. 1 s trư ng h p quay s k t n i ñ c p nh t mà ch nhân không bi t. Tr ti n cư c hàng tri u ñ ng...Ơ...Thôi ñ Tôi d p cái này v y. N u c p nh t mà không m y hi u qu thì không c n c p nh t, ng ai tr các l h ng b o m t l n thì t vào website microsoft c p nh t thôi. B\B O M T CHO MÁY TÍNH 1/Thi t l p tư ng l a : B n không bi t tư ng l a là gì ? Hãy vào bài vi t “Tư ng l a là gì ?” ñ tham kh o. Trong tài li u này , Tôi ch g i ý nh ng phương th c b o m t ch không ñi sâu vào tính năng c a m i ph n m m. Trong h u h t chúng ta hi n nay liên k t vào h th ng m ng lư i máy tính tòan c u ñ u s d ng k t n i th ng , cho dù s d ng Modem hay Boardband , ñ u nên thi t l p cho riêng mình 1 h th ng tư ng l a t t nh m ngăn ch n các xâm nh p vào-ra b t h p pháp , mà n n nhân ñây ñôi khi là chính b n ch không ph i là máy tính. Tôi khuyên b n dùng Zone Alarm và luôn ñ nó trong ch ñ h at ñ ng m i khi b n vào Internet. ðây là 1 công c không th thi u ñ i v i chúng. H t 2/Cài ñ t trình ch ng Virus : Trình Anti-Virus ñã tr nên r t c n thi t cho máy tính hi n nay. Trái v i vi c xâm nh p b t h p pháp trên , n n nhân ñây là máy tính ch không ph i là b n. Nên 1 ngày nào ñó b n ch y 1 t p tin nh n ñư c t b c email trông r t quan tr ng r i m i nh n ra "Hình như cái này là Virus" thì n u không có trình Anti-Virus ñó , r t có th trong l n kh i ñ ng k b n không còn g p ñư c WinXP c a mình n a. Hi n tư ng này là căn b nh thư ng g p nhi u b n vì v y s h u 1 trình Ch ng Virus ñây ñư c xem là c p bách. Vào năm trư c , Tôi ñ ngh trình t t nh t là Norton Anti-Virus 2003, nhưng vì Tôi chưa có cơ h i dùng qua b n 2004 nên không th ñưa ra ñư c ý ki n nào c . Thay vào ñó , AGV 7.0 Free Edition c a http://www.grisoft.com/ , khá m i m nhưng b n hãy th qua. 1 bài vi t chi ti t v AGV 7.0 s ñư c Tôi trình bày trong tháng t i. N u b n không mu n ñ i lâu hãy v o website ñ t i b n mi n phí v xài trư c. C\TĂNG T C ð H A: ðây ch là 1 ph n nh trong b tài li u này , Tôi s lư t qua khá nhanh. B n ch c n xem qua cho bi t vì vi c overclock , cho dù b ng ph n m m cũng khá nguy hi m cho máy b n n u không c n th n. H u h t các Card màn hình hi n nay dư s c ñ ñàm nhi m m t ngu n l n vi c x lý ñi m nh và năng l c ñ qu n lý nhi u d li u g i ñ n , vì th vi c tăng t c Clock s không nh ng mang ñ n ch t lư ng hình nh t t hơn mà vi c x lý s l i càng nhanh hơn. Nhưng hãy nh r ng vi c vi c overclock s mang b n ra kh i Ch ñ b o hành , ch vì Tôi chưa nghe có ai ñã nư ng chín Card màn hình c a h qua vi c Overclock nên m i b sung 1 ph n nh v Tăng t c ð H a cho tài li u này cho các b n tham kh o. Ngòai tr các trình Overclock c a ATI hay nVidia ñã có s n , 1 trong nh ng trình Tôi thích nh t ñó là PowerStrip. T i t www.powerstrip.com hay trong Website Learning Hacking For Viet , b n cài ñ t nó vào máy r i kh i ñ ng l i. M t khi PowerStrip ñã ñư c ch y , 1 bi u tư ng Icon s xu t hi n trên System Tray , b n click ph i , ch n Performance\Configure. Lúc này c a s m i nên hi n ra, n i b t v i hai thanh d c nhi u màu bên trái, th hi n t c ñ hi n t i c a t n s c a CPU ( Aka core ) và t n s xung nh p c a b nh trên Card ( Memory clock ). Thanh trư t cho phép b n di chuy n lên ho c xu ng. ð i v i vi c tăng t c xung nh p này ( Core clock ) , b n nên làm theo t ng bư c c a em bé. Ch m , t ng kh ang 5MHz 1 l n . B n xác nh n l n n a ( Ok ) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com r i kh i ñ ng máy l i. Ch y th 1 game hay trình Benchmark , ch c ch n r ng không có s c nào thì b n ti p t c ñi lên 5Mhz n a. ð n khi b n ñã ñ n s gi n h n cho phép và không g p r c r i nào, chuy n sang tăng t c cho b nh ( Memory clock ). ð ng bao gi tăng Memory clock nhi u như Core clock vì có th d n Card màn hình b n ñ n b v c núi l a. Hơn th c t hơn là h at ñ ng ch p ch n và không n ñ nh. ðó là t t c c a ph n Tăng t c ð H a này. B n h i t i sao Tôi không ñ c p ñ n vi c Overclock nóng - thay ñ i Jumper hay thi t l p cord cho mainboard. Lý do vì nó không ñơn gi n và cũng không phù h p v i tài li u này. Nên ñành h n b n l i khi khác. D\S P X P GIAO DI N WINDOWS: Bên dư i ñây có nh ng nh ng th thu t có liên quan ñ n Registry mà Tôi ñã có d p tìm ra hay sưu t m ñư c. Trư c khi th c thi nh ng ch d n , b n nên sao lưu c n th n Registry - b não Windows vào 1 thư m c ñ ñ phòng b t tr c còn có th ph c h i l i ñư c. Kh i ch y Registry , b n vào Start , l nh RUN , ñánh vào regedit.exe Sao lưu tòan b , b n ch n File\Export t menu file c a trình Registry Editor m i hi n ra. Trong Menu b n th u sau khi click Export , phía dư i , m c Export Range , b n nh ñánh d u All r i c n th n l a tên , ñư ng d n và sao lưu b n d phòng này vào 1 thư m c nào ñó. Trái l i v i vi c sao lưu tòan b n u b n ch mu n 1 khóa con thì ñ ng ch n All mà ch n Select Branch. M i th chu n b ñã hòan t t. Hãy ñ cho nhưng khám phá ñư c b t ñ u. 1/L ai b các thư m c lưu tr không c n thi t : B n ch c ch n bi t r ng Windows có bao g m các thư m c như My eBooks , My Videos và My Music. ðôi khi b n không c n thi t dùng ñ n chúng và b n mu n xóa nó ñi - cho ñ chư ng m t ñó mà. Nhưng ch ít phút sau khi b deleted , tr l i , b n v n còn th y chúng còn n m ñ y ñó : Vào Start , l nh Run l n n a , b n ñánh hay copy dòng sao vào : Regsvr32 /u mydocs.dll M t thông báo s xu t hi n sau khi b n click Ok. T lúc này tr ñi b n có th xóa các thư m c My eBooks , My Videos và My Music. Chúng s không quay l i n a ñâu. 2/D u Recycle bin t Desktop B n ch y Registry Editor , tìm khóa HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel. Click ph i trong khu v c hi n th thông tin c a khóa , b n con New\DWORD Value. ð t tên khóa m i là {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. Thi t l p giá tr cho là 1. N u b n mu n ph c h i ñ t giá tr l i là 0 3/ð i màu cho màn hình Logon : Khóa HKEY_Users\.Default\Control Panel\Colors , giá tr BackGround. ð i giá tr hi n t i thành 3 thông s màu s c RGB mà b n mu n. M i thông s Red , Blue và Green cách nhau b i kh ang tr ng. Ví d : *Màu ñen : 0 0 0 *Màu ñ : 255 0 0 *Màu Silver - B c : 241 241 241 4/D u các bi u tư ng trong System Tray : B n mu n làm cho Windows trông gi ng như không có chương trình n n nào ñang ch y hay ch ñơn gi n là mu n giao di n d nhìn hơn ? HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer và ñ t 1 khóa DWORD m i v i tên "NoTrayItems Display". Gán giá tr 1 ñ che các Icons trên system Tray và trong l n kh i ñ ng k ñ n b n s không còn th y chúng n a. 5/Vô hi u hóa tính năng xem trư c nh -Xóa khóa HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview. Nhưng b n nh sao lưu trư c. 6/H c các phím t t c a Windows : Alt + Tab : Chuy n ñ i gi a các c a s Alt + d : di chuy n d u nh c trong c a s IE ñ n khu v c Address bar Shift trong su t quá trình ñ CD vào nh m t m th i vô hi u hóa tính năng t ñ ng AutoPlay http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Phím Windows + Pause/Break d n b n ñ n system Properties Phím Windows + f m c a s tìm ki m Phím Windows + e m c a s Explorer Phím Windows + d : thu nh t t c c a s tác v E\T I ƯU HI U SU T WINDOWS XP NGÀY-QUA-NGÀY: 1/Giám sát hi u su t CPU tr c quan trên System Tray : Ch ñơn gi n là ñánh d u ch n Option\Hide when minimized trong menu file c a tác v Task Manager( Ctrl +Alt + Delete ) . N u b n mu n luôn giám sát hi u su t CPU thì có th t o 1 shorcut ñ vào StartUp là xong 2/T ñ ng d n d p c ng : B n mu n ñĩa c ng lúc nào cũng g n gàng , luôn s n sàng ch y m m m i khi b n ng i vào máy ? Tôi cũng th . V y th thu t ñơn gi n hi u qu mà ai cũng bi t là cái gì ñó ñ y chính là D n d p ñĩa c ng. Nhưng n u b n ñã ñ c ñ n ñ y c a tài li u này , ñã thao tác thành th o nh ng th thu t trên , gi ñây Tôi nên g i b n là ngư i Sành ñi u r i. ð i v i b n , ng i ñ nh n D n d p ñĩa c ng b ng tay th t m t th i gian. T i sao không ñ cho máy t ñ ng ? B n có th x p l ch nhưng không bi t......V y mu n ñư c th ta ph i ñánh dòng sau vào ( Ch Tôi ñánh thôi , b n copy r i paste )... C:\windows\system32\cleanmgr.exe /dc /sagerun: 1 C:\ D:\ e:\ cd\ cd c:\windows\prefetch del *.* /q Th ñ y b n àh. Sao khi ñã copy và dán vào 1 t p tin Text nào ñó , b n nh ñ i ki u tên file thành *.bat. M c ñích c a file Bat trên là d n d p t t c nh ng t p tin không c n thi t có trên các c ng c a b n 1 cách t ñ ng 95% ( Vì b n ph i click nó m i ch y ). T t nhiên b n có th ñ nó vào StartUp là tr thành 100% ñó thôi. 3/T t Windows nhanh : N u ñã hi u qua t trư c , ch c ch n b n bi t Tôi mu n nói ñ n cái gì. 1 shorcut. +Nh n ph i trên Desktop , b n ch n New\Shorcut. +Trong Menu trư c ðư ng d n ( Location ) , b n copy vào : shutdown.exe -s -t 0 +ðó là t t c . Nhưng th thu t ñây Tôi ñã trích lư c ra ñ n m c d dàng nh t có th . B n ñ ng lo nó s mang ñ n nhưng r c r i cho mình. 1 chút khám phá và tìm hi u s mang l i cho b n nhi u kinh nghi m s d ng máy tính hơn. +B n có th ñ i Icon cho Shorcut t t máy này như sau : Click ph i lên Shorcut - Properties , m c Change Icons trong th Shortcut. Thông báo l i s xu t hi n nhưng b n ñ ng lo c ti p t c. Menu m i s ch a các bi u tư ng Icon b n có th tùy ch n. +B n có mu n bi t Shortcut kh i ñ ng nhanh ? Không ! V y thì nó ñây : shutdown.exe -r -t 0 ð ng nói d i n a , Tôi bi t b n thích và mu n tìm hi u mà. F/T I ƯU HI U NG ÂM THANH CHO WINDOWS 1/Thi t l p ñúng d ng xu t âm thanh : N u b n gi ng Tôi, b n nghe nh c su t ngày bên máy tính ngay c khi làm vi c , khi ăn , uh , khi ăn. Nhưng cu i cùng b n cũng ph i có lúc chuy n sang dùng Headphone-Tai nghe ñ thư ng th c âm nh c vì v b n ng , b b n ng ( ñ ng nghĩ lung tung ).....Nói dài dòng như th ñ có câu m ñ u d n ñ n ch ñ chính c a chương này. ðó là b n ph i hi u rõ vi c ñ i gi a Jack c m âm thanh c a Speaker qua Headphone không ch ñơn gi n là rút ra-c m vô. Các Sound card hi n ñ i ngày nay s d ng nh ng thu t tóan nâng cao c c kỳ ph c t p ñ mã hóa xu t ra âm thanh. ð nh d ng ñ u ra này ñòi h i s thi t l p tương thích chính xác v i các l ai Speakers thông thư ng hi n nay. Nhưng Headphone là v t khác Speakers mà. Vì v y hi n tư ng b bóp méo http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ch t lư ng hay nhi u cũng là ñi u hi n nhiên. ð ch nh ñúng , n u không có trình ñi kèm s n ( như Mixer c a Creative ) , b n ñi qua Control Panel ñ n Sounds and Audio Devices. Trong khung Speaker Settings , b n nh n Advanced và ch n ki u ñ u xu t tương thích v i thi t b g n vào. 2/Hi u ch nh ch ñ âm thanh Stereo : N u b n ñã ñ t loa 5.1 hay 7.1 vào máy thông qua s h tr c a Sound card , b n v n nh n th y r ng hình-như-có-l -là âm thanh ch ñ n t 2 kênh mà thôi. Ch ng có gì l ñâu b n , vì h u h t các t p tin âm thanh MP3 hay t ñĩa CD h u h t ch là Stereo mà thôi, chúng không th ñ t ñư c ch t lư ng như DVD hay các trò chơi game Playstation 2 ñâu. May m n thay , h u như t t c các thi t b Sound card ngày nay ñ u có tính năng khuy ch ñ i âm thanh , ñư c xem như 1 b chuy n ñ i và l c l i ñ u vào c a file âm thanh ñó. Trong nh ng b khuy ch ñ i này , 1 s chia ti ng hát và ti ng bè lên 3 loa trư c , nh c c ñư c chuy n qua cac loa sau. M t s khác l i nhân ñôi ki u âm thanh Stereo lên và chia ra cho t t c các loa. B n ñã n m ñư c ki n th c t ng quát v cách th c h at ñ ng c a các sound card 4.1;5.1 ñ n 8.1 hi n nay. N u như b n ñã có 1 b ñ chơi âm thanh tuy t như v y , ñ kích h at tính năng khuy ch ñ i này b n nhìn vòng vòng h p ñ ng Sound card , n u tìm th y d u ch n cho m c CMSS hay CMSS2 nghĩa là t kh c Sound card c a b n ñã có tính năng này. 3/ð u vào âm thanh t t , ñ u ra quá t : Các chương trình khá n i ti ng như WinAmp và nhi u trình chơi DVD m c ñ nh s d ng ph n Wave-out cho âm thanh. Không may thay , Wave-out , tác v này là thông qua ph n m m ñ x lý và ng n r t nhi u tài nguyên h th ng l n năng l c c a CPU. Có th ñi u ñó không thành v n ñ n u b n ñ t vào mainboard con Pentium 4 3.2 Ghz ho c Athlon 64 FX. Nhưng b ti n ra mua Sound card t t như Creative, nForce2 có chip gi i mã âm thanh x n ñ làm gì ? Thay vào ñó b n làm t n thêm s c l c CPU ñ t gi i mã âm thanh, Tôi nh n th y ñó không là quy t ñ nh sáng su t....Bây gi b n ch c ch n hi u r i, gi i pháp ñây là dùng DirectSound ( Âm thanh truy n th ng , t m d ch v y ). N u trong b t kỳ trình Multimedia nào có thi t l p âm thanh liên quan ñ n DirectSound , b n nên ch n tính năng này nh m gi m b t công vi c ph i x lý âm thanh c a CPU. G/TH THU T M T VÀI NG D NG 1/Ch y nhanh trình g i email c a Outlook : Th nh th ang , b n ch mu n g i 1 email nhanh chóng mà không ph i m t công ch y ng OuTLoOk khá n ng n . ð ch y tác v g i mail nhanh c a Outlook , b n t o 1 Shortcut , trong m c Location , b n gõ vào "mailto:". ðó là t t c . 2/Trình TweakMP : MP là ch a vi t t t c a Media Player. Và chính xác như tên g i c a nó b n àh. N u b n ñã khám phá ñ y ñ v i TweakUI, ph n m m ñ hi u ch nh các thông s n cho h th ng Windows XP và nh ng phiên b n khác. Nhưng không , ñ i TweakMP này, b n s s p thay ñ i các thi t l p cho trình nghe nh c khá n i ti ng ñư c ñi kèm theo WinXP - Windows Media Player.B n có th ch nh cho th i gian xu t hi n thanh công c trong ch ñ Tòan màn hình t t nhanh hay ch m hơn, hay vài hi u ch nh nh trong vi c copy âm thanh t CD . Tuy r ng nh ng hi u ch nh có trong TweakMP không nhi u nh ng b n update s h a h n nhi u tính năng m i hơn. Download - 231 Kb http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TĂNG T C LƯ T WEB V I MILIKI DIALUP ACCELERATOR Như các b n ñã bi t, trong th i gian g n ñây ph n m m Propel Accelerator không còn s d ng ñư c n a do s serial ñăng kí ñã h t h n và m t ph n n a là do có quá nhi u ngư i s d ng. Kickin Internet Accelerator thì cũng ch ng kh quan là bao, còn Proxyconn Accelerator thì xài ch ng khác nào là …..cư i rùa lư t web. Vì v y, trong quá trình tìm ki m trên m ng tôi ñã phát hi n ra ph n m m Miliki Dialup Accelerator. Nguyên lý ho t ñ ng c a ph n m m này nói chung ñ u gi ng v i các ph n m m nói trên nhưng n u so sánh thì có th vư t qua Kickin Internet Accelerator và Proxyconn Accelerator. Còn ñ i v i Propel Accelerator thì không th sánh b ng ñư c, các b n bi t r i ñ y vì Propel chính là ph n m m ñ u tiên ñi tiên phong trong công ngh thông minh là nén hình nh và thông qua m t server nư c ngoài, do ñó nó luôn chi m ưu th hơn h n so v i các bi n th c a nó. Nhưng dù sao ñi n a trong lúc ch ñ i Propel có m t s serial m i thì Miliki Dialup Accelerator cũng ñáng ñ b n chú ý và quan tâm ñ n. Ph n m m có giao di n thân thi n và r t d s d ng. Ưu ñi m c a ph n m m này là cho phép dùng thư trong vòng 7 ngày ch không như nh ng cái kia là b t ph i ñi n vào s ñăng kí r i m i cho s d ng. Khi cài ñ t xong s có m t bi u tư ng hình vuông ch A ñ t dư i khay ñ ng h h th ng c a b n . B n Click chu t ph i vào bi u tư ng và ch n Setting. Trong ph n Speed Setting, b n kéo hai thanh trư t xu ng phía dư i cùng n u mu n tăng t c ñ duy t Web và Mail, kéo hai thanh trư t lên trên n u b n quan tâm ñ n ch t lư ng hình nh (cũng gi ng Propel, Poxyconn và Kickin). Trong ph n Automatic, ñánh d u vào ô ki m n u b n không mu n xu t hi n thông báo khi ch y chương trình. Nói chung t t c ñ u r t ñơn gi n, b n ch c n quan tâm m t tí là s s d ng thành th o ngay. ð download ph n m m này b n có th vào ñ a ch http://www.download.com/ sau ñó gõ t khoá là Miliki. Hy v ng ph n m m này s giúp ñ các b n m t ph n nào trong khi ch ñ i s serial m i c a Propel Accelerator. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TĂNG T C LƯ T WEB V I KICKIN INTERNET ACCELERATOR Trong báo LBVMVT s 46 ñã có nói ñ n hai ph n m m tăng t c lư t web r t hi u qu là Propel Accelerator và Proxyconn Accelerator. Nay xin ñư c gi i thi u ñ n b n m t ph n m m n a là Kickin Internet Accelerator. V i ch c năng hoàn toàn gi ng v i hai ph n m m trên nhưng t c ñ kh quan hơn nhi u. Sau khi cài ñ t và ch y chương trình, s có m t bi u tư ng ngư i v n ñ ng viên n m dư i khay h th ng. Ban click chu t ph i lên chương trình và ch n ph n Setting ñ hi u ch nh m t s ch c năng theo ý mu n c a mình • Trong th Image Quality, b n kéo thanh trư t v phía bên ph i ñ tăng kh năng nén hình nh ho c kéo v phía bên trái ñ gi m xu ng. N u b n tăng t i ña kh năng nén hình nh thì trang web mà b n truy c p s ñư c load xu ng nhanh hơn. • Trong th Connection, b n ñi n tên s d ng và m t kh u ñ có th s d ng ñư c chương trình (tên s d ng và m t kh u này s ñư c nhà s n xu t c p cho b n khi b n mua chương trình này), b n có th b m vào Advanced ñ xem thêm chi ti t v Server Port và Local Listening Port, các thông s này ñ u d ng m c ñ nh s n nên theo tôi b n không c n ph i ch nh s a gì c , tuy nhiên n u b n là m t ngư i thích tìm tòi thì b n có th ch nh l i ñ tìm cho mình các thông s t t hơn. • Trong th Features, t i ph n Multimedia s có hai ô ki m là Enable Macromedia Flash compression (cho phép nén nh ng file Flash) và Block in-page advertisements (Ch n l i nh ng ph n qu ng cáo) b n có th ch n ho c không ch n. • Trong th Update s là ph n gi i thi u v phiên b n mà b n ñang s d ng, và mu n c p nh t phiên b n m i hơn thì b n b m vào nút Update Now, chương trình s t ñ ng c p nh t cho b n. Chương trình có dung lư ng 1.21 Mb, b n có th t i v b n dùng th 5 ngày t i ñ a ch http://www.kickininternet.net/ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TĂNG T C ð MODEM TRONG WINDOWS 98 N u m y tính ñang dùng MODEM ñ k t n i Internet b n có th ng r ng mình ñã khai thác t i ña t c ñ truy n d li u c a MODEM, nhưng th c ra thì không b i t c ñ truy n d li u c a c ng COM b h n ch không cho phép d li u truy n v i t c ñ t i ña ñ c i ti n t c ñ c ng COM hãy th c hi n các bư c sau: Click start, ch n settings> Control Panel và m System. Click lên tab Device manager, và click vào d u “+” g n dòng Ports (COM & LPT) Ch n c ng MODEM s d ng, click vào properties, sau ñó click lên tab Port Setting, và thi t l p t c ñ c truy n d li u Bits per Second (s bit ñư c truy n trong m i giây) là 115200 bps. *Chú ý: 1. 115200 bps là t c ñ maximum c a m t c ng COM chu n. ðôi khi b n g p tr c tr c khi ñ t giá tr này cho c ng COM c a máy mình, hãy ch n m t giá tr khác th p hơn trong trư ng h p ñ t t c ñ chu n. 2. N u không bi t ch c MODEM c a mình ñang s d ng c ng COM nào ñ truy n d li u, h y click chu t vào d u “+” ngay bi u tư ng MODEM trong Control Panel, sau ñó ch n MODEM c a b n, click chu t lên Properties và ch n tab Modem. 3. T c ñ l n nh t Windows 98 truy n thông v i MODEM ñư c tìm th y trong Control Panel > Modems, click vào nút Properties tren tab General. M c ñ nh thì Windows 98 ch n m t t c ñ v a ph i t c không th p hay cao quá nh m m c ñích ng n ng a s m t mát d li u trong trương h p máy tính c a b n có c u hình th p. N u ñang s d ng m t máy tính ch y quá nhanh (ch ng h n như 80486 ho c pentium), h y xác l p t c ñ nhanh hơn ñây. N u ng d ng báo l i d li u, hãy h th p t ñ xu ng. 4. Ta có th dùng ti n ích System Monitor (sysmon.exe) ñ theo dõi xem quá trình trên có b l i hay không. Ti n ích này có s n trong b Windows 98, hãy thêm chúng n u máy b n chưa có b ng cách dùng Add/remove programs trong Control Panel ch n tab Windows setup, double click lên entry System tool và ch n System Monitor. *Lưu ý: Ta ph i dùng chương trình ñ cài ñ t ch ñ t c ñ cao http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T I NGUYÊN WEBSITE VÀ DUY T NGO I TUY N V I OFFLINE EXPLORER EXPRISE ðây là ph n m m r t hi u qu trong vi c mang "toàn b " website v máy tính c a b n ñ duy t offline. V i kh năng t i site c c nhanh và t i m t cách ñ y ñ website v i c nh ng file audio, video, flash và nh ng link có trong site, nh ng link download v.v... Duy t site sau khi t i v không khác gì khi duy t online. T i v và ti n hành cài ñ t t i http://www.metaproducts.com/ , file cài ñ t 2.18 MB . Khi kh i ñ ng chương trình yêu c u ñi n thông tin v website c n t i : ñ a ch , m c ñ , d ng file cho phép t i và gi i h n kích thư c file có th ñư c t i. Sau khi ñi n ñ thông tin, b n ch vi c ch cho chương trình mang website v cho b n. Tuy nhiên b n có th nh p ô Address ñ a ch website và ch n "level" và click "Download" n u như b n mu n t i ñ y ñ mà không c n ñi u ch nh gì. Ngoài ra b n có th thay ñ i c u hình cho chương trình tương thích v i máy tính c a b n b ng cách vào menu View -> Option : Internet : b n ñi u ch nh cho phù h p v i d ng ñư ng truy n c a b n , s lư ng k t n i, c ng k t n i, t c ñ và công vi c sau khi hoàn thành vi c t i site như t t máy, disconect hay exit kh i chương trình v.v.. Proxy Server : cái này r t quan tr ng ñ i v i dùng vnn1268 , chương trình s không th t i ñư c n u không có proxy thích h p, b n ch vi c nh p các proxy vào ñúng d ng c a nó n u c n thi t kèm theo c ng c a proxy (riêng HTTP Proxy thì không th thi u). Advanced : bao g m nh ng tuỳ ch n nâng cao, b n có th thay ñ i thư m c ch a website download trên máy thay cho thư m c m c ñ nh là C:\download\ , các d ng file nén ñư c t i và ch c năng báo cáo vào email, ICQ hay báo ñ ng b ng âm thanh sau khi hoàn thành công vi c. Chương trình có ch c năng resume ñ ti p t c t i site sau khi g p s c b disconect hay m t ñi n, treo máy v.v.. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hãy th và c m nh n kh năng tuy t v i c a OEE. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com SYSTERAC XP TOOLS - B CÔNG C ðA NĂNNG CHO WINDOWS XP Systerac XP Tools là chương trình t ng h p t ng h p m t s công c r t h u d ng cho máy tính c a b n như tăng t c h th ng, t i ưu k t n i, s a ch a c ng, registry…v i giao di n tuy t ñ p và r t d s d ng. Accelerator: tăng t c cho h th ng và registry. B n ch vi c ñánh d u tích vào các ô tương ng và b m Next là chương trình s t ñ ng t i ưu hóa h th ng và registry cho b n. Disk Cleaner: d n d p các file rác, file t m, các file sinh ra trong quá trình s d ng m t chương trình nào ñó. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Disk Doctor: trong m t th i gian dài ho t ñ ng ch c h n c ng c a b n s b hư h ng và sinh ra các bad sector. Ti n ích này giúp b n phát hi n ra và s a ch a các bad sector ñó, n u không s a ñư c nó s l p ñ y ch ñó ñ tránh ghi file lên ñó. Internet Booster: tăng t c ñ k t n i internet. B n ch n lo i k t n i mà mình ñang s d ng r i nh n nút accelerator là hoàn t t. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Memory Optimize: có cơ ch ho t ñ ng tương t như các chương trình ch ng phân m nh Ram. Problem Solver: khi b n cài ñ t hay s d ng m t chương trình nào ñó có th s sinh ra nh ng l i làm nh hư ng ñ n h th ng c a b n. Ti n ích này s phát hi n ra nh ng l i ñó và s a ch a chúng. Registry Doctor: tìm và s a nh ng l i c a registry như b gãy liên k t, kh i ñ ng, font… Shredder: ti n ích này giúp b n xóa vĩnh vi n file hay thư m c mà không cho chương trình nào khôi ph c l i ñư c. V i dung lư ng 7,27MB tương thích v i WindowsXP/2003 b n có th t i b n dùng th t i ñ a ch http://www.systerac.com/. Mong b n c m th y hài lòng khi s d ng chương trình này. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com SYSTEM MECHANIC 4 PROFESSIONAL - CHƯƠNG TRÌNH QU N LÍ H TH NG PC ðA NĂNG N u b n mu n qu n lí máy tính c a mình m t cách t t nh t thì System Mechanic là chương trình b n nên dùng. Chương trình ñư c tích h p nhi u ch c năng bao g m : clean, fix, maintain (qu n lí main, ram), Optimize (tinh ch nh c u hình h th ng) và protect (b o v máy tính). Chương trình c a hãng ph n m m "iolo Technologies" dung lư ng file cài ñ t 33.3MB t i t i www.iolo.com , giá bán là 69.95 USD. V i giao di n ñơn gi n, ñ p và thân thi n s giúp b n d dàng trong vi c s d ng mà không g p b t kì tr ng i nào. Th Clean : +Get rid of Junk Files : tìm và xoá nh ng file h ng , làm s ch h th ng và làm thoáng không gian ñĩa c ng tránh treo máy. +Clean up your Tracks : ch c năng này gi ng như chương trình "Tracks Eraser Pro" dùng ñ xoá d u v t trên Internet và sau m i l n làm vi c như Document History, Run History, v.v.. +Eliminate Duplicate Files : tìm và xoá nh ng file rác và file l không rõ ch c năng ho c ngu n g c b o v máy tính và làm tr ng ñĩa c ng. +Eliminate Web popups: kh năng ch n popup không mong mu n t nhưng trang web l làm tăng t c load web khi duy t . Th Fix : +Fix Registry Problems : tìm và s a ho c xoá nh ng khoá b h ng trong Registry b ng cách ch nh l i các value c a key, ñ i v i nh ng key không còn thích h p n a thì s thông báo cho b n ñ "xin c p phép" ñươc xoá. ð i v i ch c năng này thì tôi th y System Mechanic m nh hơn nhi u so v i "Registry Medic", SM tìm th y và s a ñư c nhi u khoá và nhanh hơn RM. +Purge invalid uniunstallers: hi n th nh ng chương trình ñư c cài ñ t và g b không dúng qui cách làm ch m h th ng, chương trình s ch l nh c a b n sau khi xem xét. +Fix broken shortcuts : s a nh ng shortcut b ñ t gãy và xoá nh ng shortcut h ng ho c không tìm th y file ngu n. +Recover Deleted Data : ph c h i l i nh ng d li u ñã xoá. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Th Maitain: ñáng chú ý nh t là "PC Maintenance Wizard" , hai ph n còn l i b n có th t tìm hi u , nói chung là không c n thi t. Trong ch c năng này có thêm ch c năng tìm và di t Spyware. B n ch vi c ch n và click "Start" , máy s báo cáo sau khi hoàn thành công vi c. Th Optimize : bao g m nhi u ch c năng nh t như tăng t c , thi t ñ t c u hình cho Internet, qu n lí chương trình Startup, tăng t c truy su t c ng, c u hình cho h th ng và theo dõi và gi i phóng RAM khi c n thi t ho c theo l ch do b n ñ t, qu n lí Cache. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Th Protect : b o v máy tính c a b n v i nh ng ch c năng di t Spy và Virus, xoá t n g c d li u ñã b xoá, ch p hình Monitor và t o ñĩa Boot máy tính, block nh ng trang web không lành m nh . Tóm l i ñây là ph n m m c n thi t nh t cho nh ng b n nào mu n dành ñi u t t cho máy tính c a mình. B n nào không có kh năng "Buy" thì tìm crack http://www.freeserials.com/ , http://www.crackfinds.com/ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com S D NG DI N ðÀN MI N PHÍ C A FORUMHOSTER.COM Trên Echip s 85 có bài vi t gi i thi u v Di n ñàn c a DK3 nhưng ñó là di n ñàn lo i phpbb ( PHP Bullentin Board ) , L n này xin gi i thi u cho các b n m t di n ñàn mi n phí tương t nhưng thu c lo i IPB ( Invision Power Board ) . ðó là d ch v mi n phí c a Forumhoster.com . Nó s cung c p cho b n m t di n ñàn mi n phí có dung lư ng là 50 MB và băng thông là 1 GB / Tháng ( T m xài ñư c ! ) N u b n ch u tr ti n thì s ñư c ưu ñãi 250MB dung lư ng , Băng thông vô tư và không có qu ng cáo , Ngoài ra còn ñư c upload b ng Ftp ñ ch nh s a thay ñ i Skins , thêm MOD cho di n ñàn . Cách ñăng ký t i Forumhoster - Trư c tiên b n c n vào http://www.forumhoster.com/ và Gõ tên di n ñàn mu n t o r i ch n Signup Now ! - Sau ñó khai báo Username , Password , Email …. ði n ñ y ñ các m c có d u * . - Trong ph n Please give a description of your forum : b n cho bi t m t s thông tin miêu t v Di n ñàn , sau ñó ch n lo i d ch v mi n phí ho c tr ti n 5 Usd / tháng . ðánh vào các ô ñ ng ý trư c khi nh n Sign Up Now ! ; - Th là b n ñã ñăng kí xong rùi , b n ch c n ng i ch Forumhoster g i Email kích ho t t i r i nh n vào ñư ng link kích ho t r i “v nhà” n u b n không mu n ch ñ i b i vì Forumhoster c n r t nhi u th i gian ñ t o di n ñàn cho b n . Sau khi h t o xong s g i ti p lá thư th hai cho bi t ñư ng d n ñ n di n ñàn , trang qu n lý c a di n ñàn ….. À ! Quên chưa nói , ðư ng d n ñ n di n ñàn c a b n s có d ng data.forumhoster.com/forum_têndi nñàn ( hơi b dài nh !). V y là b n ñã có m t Di n ðàn IPB mà không c n ph i l p trình gì c nhưng n u b n không thích cái tên mi n thu c lo i trong h m này b n có th ñăng kí các tên mi n mi n phí như .tk , .co.nr ….. Qu n Lý Di n ðàn http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản