Sưu Tầm Thủ Thuật P8

Chia sẻ: Tran Nam Hoang Tong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
84
lượt xem
49
download

Sưu Tầm Thủ Thuật P8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sưu tầm và chọn lọc bộ thủ thuật máy tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sưu Tầm Thủ Thuật P8

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com STINGER -CHƯƠNG TRÌNH DI T VIRUS NH VÀ NH Nói ñ n các chương trình quét virus thì ta luôn nghĩ ñ n nh ng chương trình ñ s như Norton Antivirus hay là Panda Antivirus. Nhưng ñi m y u l n nh t c a nó là quá l n, khi cài ñ t vào máy s khi n nh ng máy y u ho t ñ ng không còn trơn tru n a. Chính vì th hãng virus n i ti ng MCAFree phát hàng chương trình virus Stinger Antivirus. V i kích thư c ch kho ng 686 Kb và luôn c p nh p phiên b n m i t i trang ch http://vil.nai.com/vil/stinger . Chương trình hoàn toàn mi n phí, và v i giao di n ñơn gi n, d dàng cho b n quét virus cho t ng ñĩa hay m t thư m c b n ch ñ nh, nhưng không h thua kém b t c chương trình quét virus nào. Stinger Antivirus th t s là m t chương trình ñáng ñ cho b n dùng ñ c bi t là v i nh ng máy tính có c u hình không ñư c cao. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com STEPOKS DIGITAL BEAUTY CÔNG C LÀM ð P CHO B C NH K NI M C A B N THEO D NG CHU N DIGITAL “ðI GI T “ Stepoks Digital Beauty v1.0 là m t ph n m m tuy nh nhưng công d ng c a nó thì vô cùng tuy t v i . B n không nh t thi t ph i hi u bi t nhi u gì v ñ h a nhưng b n v n có th “ ch n ch nh “ chân dung b c nh kì ni m c a mình ch trong m t vài phút thôi như : Xóa b các v t “ l m ch m “ hay v t “ tàn nhan “ trên khuôn m t , t ñ ng s a l i các như c ñi m c a nh và t ñ ng nâng cao ch t lư ng nh v i 3 hi u ng ñ i màu ñ c bi t c a chương trình , xóa b các “l p” không c n thi t ñ t o ñ m n cho nh … R t d d ng v i t t c các b n , nào chúng ta cùng b t ñ u thôi . Hư ng d n th c hi n : Bư c 1 : Nh p vào bi u tư ng ñ m t m nh mà b n c n ch nh s a theo chu n Digital . H tr các ñ nh d ng nh thông d ng như : BMP , JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF, PNG, PCX, TGA . Nh r ng chương trình ch cho phép b n m l n 1 t m nh thôi nhé ! Bư c 2 : T i bư c này giúp b n s lý xóa ñi các th th a th i ( như h t b i hay h t tàn nhan “ to ñùng “ trên khuôn m t nè làm cho nh k ni m c a b n x u ñi . Mo th th i như th s bi n m t h t mà ch ng ñ d u tích gì c b ng công c Brush này . Thao tác th c hi n l i r t ñơn gi n ch c n ch n kích thư c c a công c Brush size sau ñó nh p chu t vào ch c n xoá trên nh và nh p cái click là bi n m t li n à ! N u l tay xóa b y các chi ti t trên nh thì b n nh p Undo ñ tr l i ban ñ u . Nh p Next Step ñ qua bư c 3 . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 3 : Digital Beauty s t ñ ng ñi u ch nh v i c p ñ như : Original , Auto level , Auto contrast , Smart th hi n v i ch ñ Preview tương ng v i 4 c a s th hi n nh sau khi ñã ñi u ch nh các ñ trên . Công vi c c a b n là Check vào ô mà b n th y ñ p nh t trong s 4 c p ñ ñi u ch nh . Bư c 4 : T ñ ng ñi u ch nh v màu s c và ñ sáng t i nh m nâng cao ch t lư ng nh . Cũng có 4 c p ñ cho b n l a ch n nh ñ p nh t như : Original , More Bright , More Pink , Pink and Bright . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 5 : T ñ ng xóa b các “l p” không c n thi t ñ t o ñ m n cho nh . B n ch n 1 trong 4 hi u ng ñ c bi t cho nh theo ý thích c a b n như Original , Soft light, Clean Skin, Clean more . ( Hình 4 ) Bư c cu i cùng : Ch n ch ñ và nơi lưu tr vào c ng ( có 3 ch ñ lưu như Save, Save as hay Copy to clipboard ) dành cho nh sau khi làm ñ p theo d ng chu n Digital . N u b n mu n ti p t c công vi c cho các nh khác thì nh p Next Photo . Tóm l i qua các bư c ch nh s a trên thì ch c h n các b n s có ñư c m t t m nh k ni m th t ñ p dành t ng cho ngư i thân và b n bè . Digital Beauty có giao di n tr c quan d s d ng ch y trên m i Windows , dung lư ng 1.62 MB . T i v dùng th 31 ngày t i ñ a ch http://blooddownload.persianblog.com/ . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com SPYWARE DOCTOR – KH C TINH C A PH N M M GIÁN ðI P Tìm hi u v Spyware , keylogger , Trojan , Adware và Browse Hijacker • Spyware là m t ng d ng ng m theo dõi các h at ñ ng c a máy tính . Tên gián ñi p này có th g i t p tin , thông tin quan tr ng trên máy , nh hư ng ñ n s riêng tư và làm ngh n ñư ng truy n Internet c ab n. • Keylogger s ghi l i b t kỳ th gì b n gõ trên bàn phím và g i chúng lên Internet . D a vào ch c năng ñó , k x u có th lén lút cài ñ t vào máy , ñánh c p m t kh u và các thông tin quan tr ng như Th tín d ng . • Trojan như b n ñã bi t trên LBVMVT s 62 xâm nh p và m các cánh c ng sau ñ k x u trên Internet có th theo dõi và qu n lý h th ng c a b n . Chúng r t nguy hi m , có kh năng xóa các t p tin , vô hi u registry , khóa màn hình và th m chí là format luôn c ñĩa . N u ñã b nhi m , e r ng các d li u quý giá mà b n ñã b bao công s c s không cánh mà bay . • Adware và Browser Hijacker s khi n b n ñau ñ u vì m i khi duy t web thì l i g p các Popup qu ng cáo không m i mà ñ n c bung ra qu y r i , làm ch m ñi r t nhi u t c ñ lư t web c a b n . B n ghét m y v khách không m i trên , nhưng vì không c n th n ñã b h gõ c a thì sao ? Hãy Download và cài ñ t Spyware Doctor ngay ñi . Spyware Doctor chính là kh c tinh c a các Spyware , Keylogger , Adware , Trojan , Hijacker , Tracking Cookies … S d ng Spyware doctor khá ñơn gi n , b n nên có k t n i Internet ñ c p nh t danh sách Spyware cho chương trình này thư ng xuyên . Spyware Doctor giá 39,95 usd , dung lư ng 2,473 KB , download t i http://www.pctools.com/downloads/sdtrial.exe . B n dùng th không h tr ch c năng Live update . Vì th b n không th c p nh t thêm danh sách các Spyware và Trojan cho Spyware Doctor . ( download b n crack c a ph n m m này t i http://www.ngockhoi.us/ ) Cách s d ng và các tính năng c a Spyware Doctor : Sau khi cài ñ t , Spyware Doctor s ch y thư ng trú và n m trên System Tray . B n hãy c ñ Spyware Doctor b o v h th ng c a b n . Quét và di t các spyware … : Trong l n ñ u ch y Spyware Doctor , b n hãy ch n Start Scan , trong Scan Type , ch n Full ñ quét ñ y ñ và toàn di n h th ng c a b n và nh n nút Start can ñ b t ñ u quét . Ngoài ra , trong Scan Type còn có hai l a ch n là Quick ( quét nhanh ) và Custom (ñ t ñi u ch nh b ng cách ñánh ho c b d u ki m trong ph n Scan categories phía dư i ) . Sau khi quét , Spyware Doctor s hi n danh sách các khóa hay t p tin mà Spyware nghi ng . ð c bi t là ph n mô t Description v các khóa khá chi ti t và http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com chính xác . ð xem thêm thông tin v các khóa ñó , hãy nh n kép chu t , b n s nh n ñư c h p tho i Problem Details . Trong ñó ph n Description là các thông tin v cách th c ho t ñ ng và tác h i c a nó , Problem Risk Level là ñ nguy hi m mà Spyware Doctor ñánh giá ( ngoài ra , m c ñ nguy hi m còn ñư c ñánh giá b ng màu c a các nút tròn bên ngoài , nút tròn màu xanh : không nguy hi m l m . Màu cam : trung bình . Màu ñ c c kỳ nguy hi m ) … Vì th b n s nhanh chóng xác ñ nh ñư c th mình c n xóa ngay thôi . ð xóa , b n ñánh d u ki m trư c khóa ñó rôì nh n chu t vào Fixed checked , ñây b n s có ba tùy ch n Move To Quanratine and Remove ( chuy n sang danh sách Quanrantine ñ sao lưu trư c r i m i xóa ) ; Remove Only ( xóa tr c ti p , không th ph c h i khi có s c ) ; Move to Ingnore List ( Chuy n ñ n danh sách Ingnore ñ t ch i xóa khóa này , n u b n cho là Spyware Doctor hơi ña nghi ) . Lưu ý : ñ Spyware Doctor nh n bi t ñư c các spyware , trojan m i nh t , b n ph i thư ng xuyên c p nh t Database cho chương trình b ng ch c năng Live Update OnGuard và Immunizer : ðây là ch c năng b o v và trang b h th ng mi n d ch ( immnuze ) cho máy tính c a b n . Click vào m c OnGuard , ch n Active OnGuard ñ b t ch c năng này . Trong OnGuard Categories có các l a ch n Cookies Monitor ( theo dõi Cookies ) , Browser Monitor ( theo dõi trình duy t ) , Immunizer ( b t http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com tính năng mi n d ch v i các Active X ñ c h i ) . ð b t ch c năng Immunizer , b n ph i nh n vào dòng ch Immnunize Now ! N u nh n ñư c thông báo yours system is now Immunized thì b n ñã thành công r i ñ y Quarantine List và Ignore List : ð truy c p và qu n lý , b n nh n vào dòng Status bên trái chương trình ( hình 1 ) , Ph n More Task ch n Quarantine List hay Ignore List . Quarantine List là danh sách các spyware ñư c sao lưu . ð ph c h i l i khi có s c , b n truy c p Quarantine List ch n Restore ñ b t ñ u ph c h i ho c Details ñ xem thêm thông tin v spyware ñó ( hình 8 ) . Danh sách Ignore list ( hình 9 ) ch a các khóa mà Spyware Doctor nghi ng nhưng l i ñư c b n “b o lãnh “ cho”t i ngo i“ và c m không cho Spyware Doctor “qu y r i” ñ n . B n không th ADD tr c ti p vào Ignore List mà ph i ch n move to ignore list trong lúc quét và di t spyware . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Run Fast Trong máy b n cài ñ t quá nhi u chương trình nên b n không th ñem h t chúng ñ t ngoài Desktop vì chư ng ch và s che khu t Wallpaper c a b n .Trong trư ng h p này , B n hãy Download và cài ñ t RunFast mau ñi . Chương trình này giúp b n kh i ñ ng nhanh các chương trình và gi i quy t ñư c v n ñ trên . V i RunFast , b n s không c n ph i t o Shortcut cho chương trình , ch c n ñưa nó vào RunFast và ch y chương trình ñó b ng cách ch n tên chương trình trong danh sách th xu ng và nh n phím Enter . Th là xong . S d ng RunFast Sau khi cài ñ t , RunFast s xu t hi n trên System Tray , b n nh n ph i chu t vào bi u tư ng c a RunFast và ch n Settings ñ m h p tho i ch c năng c a RunFast : Sau dòng After a Command is executed có 2 nút ch n Hide ( n c a s RunFast sau khi ch y chương trình hay trang web ) và Stay Open ( luôn hi n ) Phía dư i chúng ta có các ô ch n : • Start When when Windows Starts ñ kh i ñ ng cùng Win • Display icon in System Tray ñ ñ t bi u tư ng vào System Tray • Always on Top – luôn hi n trên các c a s khác • Transparent ñ ñi u ch nh ñ trong su t c a c a s RunFast . kéo sang trái (Light ) thì c a s s m d n và ngư c l i . Trong ph n Hotkey , b n th y Ctrl + R . ðó là phím nóng m c ñ nh ñ ch y chương trình RunFast . B n có th ch ñ nh phím nóng khác b ng cách thay th Ctrl + R . Trong ph n Aliases là tên các chương trình hay trang web ñã ñư c ñưa vào RunFast . ð thêm m i b n ch n New , Edit ñ ch nh s a l i cái có s n và Delete ñ lo i nó ra kh i Danh sách . Ngoài ra , b n có th ch n Export ñ sao lưu y và Import ñ ph c h i l i danh sách ( xu t và ph c h i t các File .Dat ) . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ð thêm m t chương trình hay trang web vào Aliases , b n ch n New và ñư c RunFast d n ñ n h p tho i New Alias sau B n gõ tên chương trình vào ô Name và ñư ng d n vào ô Command . ð i v i ph n m m hay Game , b n ch n nút Browse và d n ñ n File th c tin c a chương trình ( .exe ) . ð i v i Website , b n gõ ñ a ch web và nh thêm vào http:// trư c ñ a ch web ñó . Trong ph n Window có 3 nút ch n . Có l b n không c n ph i quan tâm l m . M c ñ nh RunFast ch n Normal t c là c a s c a chương trình hay trang web sau khi m s ch ñ Normal . Maximized ñ phóng to và Minimized ñ thu nh c a s h t c . Nh n Ok ñ k t thúc quá trình thêm chương trình và trang web vào RunFast Sau này , b n ch c n ch n chương trình trong Danh sách th xu ng c a RunFast . Ngoài ra b n còn có th ch n các l nh BUILT In như ?Shutdown ,?Reboot … trong danh sách ñ t t , kh i ñ ng l i máy … http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Chương trình RunFast hoàn toàn mi n phí , dung lư ng nh g n 70 KB. Download t i http://www.idiogensoftware.com/ . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com R-DRIVE IMAGE 1.1 – SAO LƯU VÀ PH C H I ðĨA Khi b n mu n sao lưu h ñi u hành hi n t i ñ phòng khi có tr c tr c hay b Virus, thì các b n hay nghĩ ñ n Symantec Ghost hay PowerQuest Drive Image. Nh ng chương trình này có th r t t t nhưng v n có m t vài khuy t ñi m như: dung lư ng l n; ph i thoát ra Dos ñ làm vi c… Nay tôi xin gi i thi u v i các b n m t chương trình sao lưu và ph c h i ñĩa: R-Drive Image cho phép sao lưu phân vùng h ñi u hành ngay trong khi v n ch y h ñi u hành ñó (không thoát ra Dos). Dung lư ng 7134KB, giá 44,95 USD, tương thích m i Windos. Các b n có th t i b n dùng th 15 ngày t i http://www.drive-image.com/ Cài ñ t & ng d ng: Cài ñ t: Sau khi t i chương trình v b n c cài ñ t bình thư ng như các chương trình khác, nhưng nh r ng sau khi cài xong ph i restart máy l i n u không khi b n m , chương trình s báo l i. ng d ng: Sau khi cài ñ t xong s xu t hi n m t bi u tư ng chương trình trên Destop, click vào ñó s hi n lên b ng ñi u khi n chính (H.1). B n nh n vào Next và s hi n lên các dòng l nh: Create an Image (T o m t nh – Sao lưu ñĩa) Restore from an Image (Ph c h i ñĩa) Copy Disk to Disk (Chép t ñĩa này sang ñĩa khác) Connect an Image as a Virtual Logical Disk (T o ñĩa o) Create Startup Disks (T o ñĩa kh i ñ ng) Cách th c hi n : Create an Image ð u tiên, chương trình s xu t hi n m t b ng như hình bên kêu b n ch n ñĩa mu n sao lưu (Khi b n ch n ñĩa nào s xu t hi n dòng màu ñ dư i ñĩa), sau ñó b m Next ñ ti p t c. Bây gi , b n hãy ch n nơi lưu thư m c( nh) và ti p t c b m Next. Chương trình s xu t hi n m t b ng như sau (H.3) g m có: Image Compression Ratio: B n ch n dung lư ng ñĩa mu n sao lưu. VD: ñĩa b n mu n sao lưu là C dung lư ng 10GB, b n mu n sao lưu toàn b chương trình g m 10GB thì kéo thanh trư t ñ n Faster speed còn n u b n ch mu n sao lưu m t lư ng nh thì kéo thanh trư t ñ n nơi nào v a ý (Dung lương s xu t hi n Estimated size). Lưu ý dung lư ng này không ph i là dung lư ng c a thư m c nh sau này mà ch là dung lư ng trên ñĩa. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Image split size: ñi u ch nh dung lư ng thư m c nh s t o ra (nên ch n Automatic vì n u ch n Fixed size, sau này thư m c nh t o ra s d hư l m.) .Ngoài ra n u b n mu n ñ t m t kh u cho thư m c thì ñánh vào ô Password. Sau khi ñã ñi u ch nh h t, b m Next ñ ti p t c. Lúc này b n b m start ñ b t ñ u quá trình sao lưu. Restore from an Image ð u tiên chương trình s kêu b n ch n thư m c sao lưu ( nh) ñã lưu, sau ñó b m Next. Sau ñó, b n ch n ñĩa b n mu n ph c h i (H.4). Click Next ñ ti p t c. Bây gi , chương trình s kêu b n ch n các c u hình cho ñúng và nh n Next ñ ti p t c quá trình sao lưu. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Copy Disk to Disk ð u tiên, b n s ch n ñĩa mu n chép m c Source và ñĩa lưu gi m c Destination. Sao ñó b m Next. Lúc này b n cũng ch n c u hình như lúc ph c h i ñĩa và b m next ñ chép sang. Connect an Image as a Virtual Logical Disk N u b n mu n t o ñĩa c ng o thì trư c h t b n ph i t o thư m c nh trư c như hư ng d n trên. Trư c h t, b n s ph i ch n thư m c nh mà b n ñã lưu sau ñó b m Next. Lúc này b n click vào ñĩa và ch n tên ñĩa m c Drive letter for the selected parrition sau ñó nh n ti p t c nh n Next ñ t o ñĩa. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Create Startup Disks M c này b n r t d s d ng, b n ch c n ch n ñĩa kh i ñ ng là ñĩa m m hay là CD và nh n Start ñ b t ñâu quá trình t o. Hi v ng ph n m m này s có ích cho các b n. Chúc các b n vui v . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com QU N LÝ HÌNH NH V I CHƯƠNG TRÌNH WEBSHOTS Có nhi u chương trình ñ qu n lý v hình nh, t o hình n n wallpaper, trình di n slideshow, t o trình b o v màn hình screensaver. L dĩ nhiên m i chương trình ñ u có nh ng ưu vi t riêng và vi c l a ch n tùy theo s thích c a t ng ngư i. M t trong các chương trình s d ng khá ph bi n là WEBSHOTS, ñã t ng ñư c nêu trong vài s báo LBVMVT cũng như trên nh ng báo khác trư c ñây. 1.) Cài ñ t chương trình: N u không s n có chương trình chép t ñĩa CD, b n có th download chương trình t trang ch http://www.webshots.com/ . Trư c khi t i b n b t bu t ph i thông báo m t s thông tin v cá nhân như tên h , ñ a ch e-mail, ch n password… B n ph i tr 2,49 USD ñ tr thành m t member và khi ñó ch m t cái nh p chu t là có th l y nh ng hình nh ch t lư ng cao mà không b gi i h n. 2.) T i hình t ph n Gallery: Sau khi cài ñ t, chương trình s t o thư m c Webshots Data v i 8 hình m u trong album-10000, thư ng m c ñ nh ñ a ch C:\ Documents and Settings\ Username\ My Documents\ Webshots Data (v i Username là tên c a ngư i s d ng máy). M i t m hình ñư c qu n lý trong các thư m c album b i file có tên d ng th12345678.wb1. Các hình nh download t ph n Community có d ng ph12345678.jpg, riêng hình nh ngu n g c t ph n Gallery ñư c lưu dư i file d ng ph12345678.wb1. B n có th t i hình nh mi n phí t ph n Community có trong trang web bao nhiêu cũng ñư c. Nhưng ph n Gallery thì ch gi i h n 5 hình/ ngày n u b n không ph i là m t member. Hơn 4000 hình trong Gallery cho t i mi n phí có ch t lư ng khá t t v i ñ phân gi i 800 x 600 pixels dung lư ng kho ng 120KB/ hình. Chúng ñư c x p theo t ng b sưu t p Collection thu c nhi u ch ñ Topics như ñ ng th c v t, thiên nhiên, phong c nh, con ngư i, ngh thu t, du l ch v.v… Vi c gi i h n t i 5 hình/ ngày, không ph i ai cũng ñ kiên nh n ñ theo ñu i. Dư i ñây xin trình bày th thu t giúp b n có th l y hình tùy thích theo nhu c u, qua các bư c sau: Bư c 1 - S a Cookies: Sau khi t i xong t m hình th 5, b n thoát kh i trang web, m thư m c Cookies t i C:\ Documents and Settings\ Username\ Cookies. Chương trình thư ng t o 2 cookies là username@www.webshots[i] và username@webshots[i] (v i i = 1,2 hay 3). http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Không quan tâm ñ n cookies username@www.webshots[i] ghi nh n thông tin ñăng ký. M cookies username@webshots[i], tìm ñ n hàng download b n s th y 5 ño n có d ng p12345%7C1098765432%7C%7C, tương ng v i mã s các t m hình và th i ñi m b n t i chúng. Xóa b t 1 ñ n 4 ño n. Save l i, ch n thu c tính Read-only cho username@webshots[i]. Như v y b n luôn có m t “h chi u” là “t i chưa ñ 5 t m hình”. Bư c 2 - Ch n t o Cookies m i: Nh p chu t ph i Internet Explorer, ch n Properties. Trong Internet Properties ch n th Privacy, m Advanced Privacy Settings. Nh p ch n Block thay cho Accept trong First-party và Third-party Cookies. OK. Qua 2 bư c trên, b n vào l i trang web và t i thêm hình tùy thích nhưng lưu ý là: sau khi làm xong nh m cookies, ngư c l i so v i bư c 2 b ng cách ch n Accept. N u quên, b n không th g i nh n mail trong Yahoo ñư c. 3) Qu n lý hình nh v i Webshots Desktop: Khi cài ñ t, Webshots Desktop s t o m t shorcut trên màn hình. S d ng Webshots Desktop b n có th qu n lý các hình nh trong Webshots Data. V i th Wallpaper & Screensaver b n có th di chuy n, chèn, xóa hình cũng như t o các ch ñ sưu t p m i ñ nh p hình vào t các ngu n khác trong máy tính. B n cũng thay ñ i hình n n, hay xem trình di n các ch ñ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com khác theo t ng b sưu t p. Hình nh t các ngu n khác cũng có th t o hình n n hay trình di n tương t khi b n ch n th My Computer. V i th Favorite Members và My Photos Onlines b n có th g i hình cho các thành viên khác hay g i vào ph n Community c a trang web. V i th Webshots Options b n có th n ñ nh th i gian kh i ñ ng trình b o v màn hình, th i h n và phương th c chuy n ñ i hình. B n có th cài ñ t th i gian thay ñ i hình n n, d ng l ch v.v… Tuy có s lư ng hình khá nhi u trong m i b sưu t p, th nhưng trình b o v màn hình và hình n n thư ng không t p trung theo ch ñ và ch xu t hi n trong kho ng 8 – 10 hình. ð áp ñ t s trình di n này theo t ng ch ñ l a ch n trư c, b n có th th c hi n như sau: Bư c 1 - Ch n b sưu t p: Trong ph n Collection c a Webshots Dektops, b n g b h t t t c các d u ch n c a Active ch ñ dành l i duy nh t 1 b sưu t p mà b n mu n trình di n. ðóng Webshots Desktop. Bư c 2 - T o Playlist m i: Nh p chu t ph i ñ m Display Properties. M th Screensaver ch n webshots, OK. M Webshots Data tìm t p tin PlayList, trong ñó có t ng hàng s d ng 10000||12345 tương ng v i mã s b sưu t p b n ch n và mã s t m hình c a nó. Ch n thu c tính Read-only cho t p tin này. + Như v y khi trình b o v màn hình hay trình ñ i hình n n ho t ñ ng s ch y theo b sưu t p trên. Khéo c t, sao lưu b n s t o PlayList m i có ch ñ theo ý thích c a mình. 4.) Trích xu t hình nh t ph n Gallery: Như trên ñã trình bày, các hình nh trong ph n Community d dàng l y ra t các file d ng *.jpg. Nhưng ph n Gallery, hình nh ñư c lưu tr các file d ng *.wb1 không th m v i các chương trình khác ñư c. Vì th , ch có th trích xu t gián ti p khi b n ch n t m hình ñó làm hình n n (nh là không s d ng Calendar). Lúc ñó hình ñư c th hi n trong C:\ WINDOWS v i tên file là Webshots for Usrename. Vì ñây là m t file d ng bitmap nên hình có ch t lư ng khá t t nhưng như c ñi m dung lư ng l n kho ng 1400 KB. 5.) Là trang web ñư c m nh danh là m t th gi i nh, Webshots hi n t i cung c p mi n phí hơn 69 tri u t m hình. Vư t qua s gi i h n th i gian download, b n s n có trong tay m t chương trình sưu t p hình nh v i khá nhi u ch ñ ưa thích. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com QU N LÝ CHI PHÍ TRUY C P INTERNET V I NET BUDDY PRO Các b n có mu n bi t s ti n mà mình s d ng Internet hàng tháng là bao nhiêu không? Xin gi i thi u v i các b n ph n m m Net Buddy Pro (NBP) nó s cho b n bi t mình s d ng m t tháng bao nhiêu ti n k t n i Internet, nó có th tính ti n cho t ng k t n i Internet, theo t ng gi khác nhau trong ngày tuỳ theo cách tính ti n c a các ISP và b n có th in hoá ñơn tính ti n ra gi y. Dù b n có s d ng Dial-up c a NBP hay c a b t c chương trình Dial-up nào khác ñ k t n i Internet thì NBP v n theo dõi th i gian k t n i Internet c a b n, mi n là b n cho nó ch y thư ng trú t i khay h th ng. Ngoài ra nó còn kèm theo các Tools ñ b n Ping xem Host còn hay m t, n u b n bi t ñ a ch IP (0.0.0.0) c a m t trang Web nào ñó, nó s tìm cho b n tên ñ y ñ c a trang Web ñó (http://www............) và ngư c l i. khi b n k t n i vào Internet, nó s xu t hi n m t c a s nh trên ñ nh c a monitor ñ b n ti n theo dõi th i gian online, s ti n ñang online, s ti n trong m t ngày, s ti n trong tháng, s kb d li u ñã download và upload.v.v… Giao di n c a NBP khá ñ p và hi n th m i thông tin v các k t n i Internet mà b n c n bi t. Tuy nhiên cách thi t l p các thông s ñ cho NBP tính ti n s d ng Internet hơi ph c t p. Nhưng bù l i nó s làm hài lòng b n. Sau khi cài ñ t NBP nó s t ñ ng xu t hi n màn hình Wizard như hình 2 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T i hình 2 này nó bu c b n ph i thi t l p các User account, Phone charges..v.v…. B n c vô tư không c n ñ ý nó b t b n làm nh ng gì (vì các thi t l p này không phù h p v i cách tính ti n c a các ISP Vi t Nam) mà c click Next >Next > Next ......... cho khi xu t hi n màn hình như hình 3 T i hình 3 b n click vào OK nó s xu t hi n màn hình như hình 4 T i hình 4 này b n click vào Register ñ ñăng ký s d ng NBP. B n có th s d ng key như sau: Name/Company: Free s/n: F24836-801110405124-121476 Sau khi ñăng ký xong, b n ph i kh i ñ ng l i NBP b ng cách Start >Programs >Net Buddy >Net Buddy, khi ñó nó s xu t hi n màn hình như hình 5 (n u không th y màn hình 5 xu t hi n thì b n hãy right click vào bi u tư ng c a nó t i khay h th ng và click Account Details) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản