intTypePromotion=3

Sưu tầm thủ thuật p9

Chia sẻ: Nguyen Tien Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
206
lượt xem
118
download

Sưu tầm thủ thuật p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tổng hợp thủ thuật sử dụng trên PC, Như các bạn đã biết hiện nay có rất nhiều phần mềm diệt virus như McAfee, Norton...V.V...Nhưng đối với phần mềm diệt virus panda Platinum internet security (Sau này sẽ viết tắt là PPIS) thì ngoài chức năng diệt virus nó còn kèm theo nhiều chức năng hữu dụng cần thiết cho những ai thừng xuyên sử dụng internet.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sưu tầm thủ thuật p9

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com PANDA PLATINUM INTERNET SECURITY VERSION 8.00.00 Như các b n ñã bi t hi n nay có r t nhi u ph n m m di t virus như McAfee, Norton ..v.v..Nhưng ñ i v i ph n m m di t virus Panda Platinum Internet Security (Sau này s vi t t t là PPIS) thì ngoài ch c năng di t virus nó còn kèm theo nhi u ch c năng h u d ng c n thi t cho nh ng ai thư ng xuyên s d ng Internet Cũng như các ph n m m di t virus khác, PPIS cũng có ch c năng t ñ ng b o v cho PC trư c s t n công c a virus.Nhưng PPIS còn kèm thêm nh ng ch c năng c n thi t khác như sau: 1. Firewall (tư ng l a) nh m b o v PC trư c s t n công c a các Hacker t bên ngoài và các ph n m m gián ñi p t bên trong 2. Tiêu di t Spyware, Adware (các chương trình gián ñi p, qu ng cáo nguy hi m) và Hacker Tools (công c Hacker) 3. Ngăn ch n các cu c g i qu c t không mong mu n và các chương trình quay s trái phép 4. Ngăn ch n Spam Mail (thư rác) 5. L c các trang Web x u Ngoài ra PPIS còn có kh năng t ñ ng c p nh t virus và các phiên b n m i khi b n k t n i vào Internet. ð c bi t PPIS quét virus r t nhanh, hơn h n các ph n m m khác. Do PPIS có nhi u ch c năng như v y, cho nên vi c s d ng cũng như c u hình cho nó có ph n khó khăn và b n thân tôi ñã ph i ñánh v t v i nó hàng tháng tr i, m i hi u rõ t ng ch c năng và nh ng r c r i c a nó. Nay tôi xin m ng phép chia x kinh nghi m v cách s d ng PPIS cùng các b n, n u có gì thi u xót mong các b n ñóng góp ý ki n thêm Phàm cái gì khó thì l i r t hay, vì n u PC c a b n có ph n m m này r i thì các b n s yên tâm hơn khi k t n i vào Internet. Sau khi cài ñ t PPIS vào máy (cách cài ñ t r t d dàng cho nên các b n t cài ñ t không c n ph i hư ng d n thêm, ngo i tr m t ñi u duy nh t là khi t i màn hình quét virus c a nó, b n nh click OK ñ cho nó ti p t c cài ñ t) b n vào Start>Programs>Panda Platinum Internet Security>Open Panda Platinum Internet Security ho c right click vào hình con g u khay h th ng r i click vào Open Panda Platinum Internet Security ñ m chương trình chính c a nó, t i ñây b n s th y m t màn hình như hình 1 trên. Vi c ñ u tiên b n click vào Settings ñ u màn hình ñ c u hình cho PPIS khi ñó nó s hi n ra m t màn hình như hình bên dư i http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T i th General b n hãy g b d u ch n m c Enable Priodic self-diagnosis vì n u không làm như v y thì PPIS lâu lâu l i ñòi b n k t n i vào Internet cho nó c p nh t virus hay phiên b n m i c a PPIS, r t phi n ph c m c dù b n có th hoàn toàn làm vi c này b t c lúc nào cũng ñư c th Mail profile b n c ñ y như v y không c n thi t l p gì c vì PPIS s t ñ ng nh n ra Mail profile cho b n th Sounds b n có th g b t t c các d u ch n c a nó n u như b n không mu n m i l n kh i ñ ng PPIS thì l i có m t gi ng nói Wellcome to Panda….nghe nh c tai nh c óc th Restrictions b n c ñ y như v y vì ñ ng ñ n ba cái Password này mà l quên thì r t phi n ph c không th s a l i ñư c Bây gi ta xét t i ph n quan tr ng là th Update b n hãy click vào th này nó s xu t hi n như hình bên dư i T i th Update b n có các tùy ch n như sau 1 Automatic updates Enable automatic updates: có hi u l c ñ c p nh t virus t ñ ng (m i khi b n k t n i Internet thì PPIS s t ñ ng c p nh t virus và phiên b n m i cho b n) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Notify me when updating automatically: thông báo cho tôi bi t m i khi th c hi n quá trình t ñ ng c p nh t virus và phiên b n m i 2 User ID T i ñây b n nh p User name và Password ñ ñư c quy n c p nh t virus và các phiên b n m i c a PPIS. User name và Password này b n có th tìm ki m t i các Web v Crack. Vì m i phiên b n c a PPIS ñ u có User name và Password riêng nên tôi không th Upload lên ñây ñư c mong các b n thông c m 3 Update location N u b n ch n Internet thì PPIS s s d ng k t n i Internet ñ c p nh t virus và n u b n ch n thêm Acess via a proxy server (truy c p thông qua proxy) khi ñó b n click vào Setting và nh p vào IP c a proxy mà b n s d ng, PPIS s s d ng proxy này ñ c p nh t virus cho b n (r t t t cho nh ng b n nào s d ng Vnn1268 ñ gi m b t cư c truy c p Internet) N u b n ch n Floppy disk, CD ROM or location network thì PPIS s s d ng ñĩa m m, ñĩa CD ho c m ng n i b ( m ng LAN) hay m t v trí nào ñó trên PC c a b n có ch a File c p nh t virus (PAV.SIG) mà b n có ñ ơc b ng cách t i t m ng Internet trang Web c a Panda t i http://www.pandasoftware.com/download/updates/ Xong xuôi b n nh tr l i màn hình như hình 1 và click vào Update r i ti p t c click Next thì PPIS m i b t ñ u c p nh t virus theo c u hình mà b n ñã ch n Lưu ý: N u b n ch n c p nh t virus b ng Internet thì trư c khi click vào Update b n nh ki m tra xem trình duy t Internet Explorer có ch n là Online hay không n u là Offline thì PPIS s báo l i không c p nh t virus ñư c (ñ i v i c p nh t th công). Ti p theo b n click vào Report. T i màn hình này là m t b n báo cáo cho b n bi t nh ng gì mà PPIS ñã giám sát. Ví d như PC c a b n có hay không có nhi m virus và ñã ñư c t y nhi m hay chưa, hay trong th i gian b n s d ng Internet có Hacker nào t n công PC c a b n không..v.v… K ti p b n click vào Virus list. T i màn hình này là m t b n danh sách v virus. Nh ng virus nào có tên trong danh sách này thì PPIS m i có kh năng tiêu di t ho c di chuy n chúng vào quarantine. Ngoài ra nh ng virus m i hơn không có tên trong danh sách này thì PPIS hoàn toàn mù t t và không có kh năng tiêu di t chúng. Do ñó b n ph i thư ng xuyên c p nh t virus cho nó. ðây là công vi c mà b t c ph n m m di t virus nào cũng ph i làm không riêng gì PPIS. Như v y là b n ñã thi t l p xong ph n kh i ñ u c a PPIS bây gi ta ñi vào ph n chi ti t hơn các m c trong control panel. B n hãy nhìn l i hình 1 t i b n Control Panel c a PPIS (không ph i c a Windows) nó có năm m c ñ b n làm vi c v i nó. Riêng m c Services không quan tr ng l m nên tôi s không nêu ra bài vi t này. Click vào Full scan nó s d n b n ñ n màn hình như hình 2 T i ñây b n s có các tùy ch n Scan the whole system: Quét toàn b h th ng k c ñĩa m m, CD..v.v… Scan hard disks: Ch quét các ñĩa c ng Scan My Documents: Ch quét thư m c My Documemt http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Scan all e-mail: Quét t t c e-mail Scan floppy disk drive: Ch quét ñĩa m m Scan other items: Quét các m c khác theo s ch ñ nh c a b n Windows start up scan: Quét virus khi windows b t ñ u kh i ñ ng. Tôi khuyên b n không nên cho có hi u l c m c này vì nó s làm ch m quá trình kh i ñ ng Windows (theo m c ñ nh thì m c này là không có hi u l c) Scan at OutLook startup: Quét virus khi OutLook b t kh i ñ ng Lưu ý: Khi b n click ñơn vào m i m c thì nó s xu t hi n màn hình như hình 3. bên trái c a màn hình này có thêm m t menu n a là Scan jops (phía dư i Control Panel) và bên ph i là các m c dùng ñ ch ra nơi mà b n mu n quét virus. B n ph i thi t l p các tùy ch n cho t ng m c này. ðây chính là cách thi t l p khác hơn so v i nh ng ph n m m di t virus khác, vì PPIS cho b n thi t l p cách quét virus chi ti t cho t ng m c ch không ph i là cách thi t l p chung cho t t c các m c. Ví d b n click vào m c Scan the whole system và b n mu n thi t l p cách quét virus cho m c này thì b n click vào Setting c a menu Scan jobs, nó s xu t hi n màn hình như hình 4, t i ñây sau khi b n thi t l p xong các tùy ch n theo ý b n và click vào OK, như v y là b n ch m i thi t l p cách quét virus ch cho m c Scan the whole system mà thôi. Do ñó n u b n mu n thi t l p các tùy ch n cho các m c còn l i thì b n ph i l p l i quá trình này cho t ng m c m t. Lưu ý: B n nên ch n như hình 4 vì như v y kh năng phát hi n virus c a PPIS s cao hơn Sau khi b n ñã thi t l p xong ph n này, b n mu n quét virus m c nào thì b n ch n nó r i click vào Start scan và h i h p ch ñ i k t qu xem PC c a mình có b nhi m virus, Spyware, Hacker tools hay các chương trình quay s qu c t không. M t khác b n cũng có th quét virus b t c nơi nào ví d như ñĩa, thư m c, File…. m t cách nhanh chóng b ng cách right click vào nó r i click vào chương trình PPIS c a menu phím t t • Click vào Quarantine (nơi giam gi virus) nó s d n b n ñ n màn hình như hình 5 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Vì có nhi u lo i virus mà PPIS có th nh n di n ñư c chúng, nhưng chưa có bi n pháp ñ kh tr cho nên PPIS s di chuy n chúng ñ n Quarantine (có th là do b n ch n c u hình v cách s lý virus khi b phát hi n ra là di chuy n chúng vào ñây). T i ñây b n có th bi t ñư c các thông tin h u ích khác như File nào ñã b nhi m virus, v trí c a File b nhi m, ngày di chuy n chúng vào ñây...v.v..Hơn n a b n có th ch n cách s lý chúng, b ng cách right click vào m c mà b n mu n gi i quy t, khi ñó s xu t hi n menu popup. Trong menu này có 5 cách x lý 1. Disinfect and restore: Kh nhi m và ph c h i File này v v trí g c 2. Updare: C p nh t thêm virus ñ kh nhi m 3. Show information: Hi n th thông tin v virus này, ví d như tên virus và virus này có th kh nhi m ñư c không ..v.v…. 4. Delete: Xóa File b nhi m này 5. Send to Panda: G i File b nhi m này ñ n công ty Panda nh gi i quy t giùm Tôi xin hư ng d n b n cách thi t l p cho ph n Automatic protection (t ñ ng b o v ) c a PPIS. B n nên lưu ý r ng các thi t l p v cách quét virus như th nào m c Full Scan, s không có giá tr ñ i v i các thi t l p v cách quét virus ph n Automatic protection. Nghĩa là m c Full Scan b n ñã c u hình cho chương trình quét virus như th nào thì không có nghĩa là b n ñã c u hình cho ph n quét virus c a Automatic protection. Cho nên b n ph i thi t l p l i các tùy ch n cho nó Trư c tiên b n ki m tra xem ch c năng Automatic protection c a PPIS có ho t ñ ng không, b ng cách xem t i khay h th ng có hình con g u không, n u có t c là ch c năng này ñang ho t ñ ng, n u không có t c là PC c a b n không ñư c b o v b i PPIS, và như v y m i ch c năng b o v c a nó ñ u tê li t. Nhưng ñ cho ch c ăn b n nên m chương trình chính c a nó lên và xem tr ng thái t t c ch c năng ph i là OK n u có m t ch c năng nào báo là Disable t c là ch c năng ñó không ho t ñ ng và b n ph i Enable nó, b ng cách click vào m c Automatic protection t i control panel c a PPIS ñ m màn hình như hình 6 r i click vào Enable. Ví d hình 6 này là m c Antivirus protection ñang tr ng thái Disable bây gi b n hãy click vào Enable cho nó ho t ñ ng, n u không th c hi n ñư c b n hãy kh i ñ ng l i PPIS và n u v n không th c hi n ñư c thì b n hãy kh i ñ ng l i Windows http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 6 T i hình 6 này b n có 6 ch c năng c a PPIS ñ b o v cho PC c a b n 1) Antivirus protection: B o v PC trư c s t n công c a virus. Khi b n cài ñ t ph n m m hay khi vào m ng, ho c Check Mail n u có virus thì PPIS s t ñ ng tiêu di t nó ngay 2) Firewall protection: B o v PC b ng tư ng l a. Khi b n vào m ng thì ch c năng này c a PPIS là r t c n thi t và h u d ng vì nó s ngăn ch n s t n công c a Hacker t bên ngoài và các ph n m m gián ñi p t bên trong (Sau khi cài ñ t PPIS b n ph i kh i ñ ng l i computer thì ch c năng này m i có hi u l c) 3) Anti-spyware protection: B o v cho PC trư c s t n công c a các ph n m m hay trang Web có ch a spyware, Adware 4) Anti-dialer protection: Dò tìm và xóa s các chương trình quay s t ñ ng. Ngăn ch n s ñi n tho i truy c p trái phép 5) Anti-spam protection: tiêu di t các thư rác (spam e-mail) 6) Web content filterting: L c các trang web x u. Theo m c ñ nh thì ch c năng này s không ñư c cài ñ t. N u b n có nhu c u ñ i v i ch c năng này thì b n có th t cài ñ t chúng. bài vi t này tôi s không ñ c p ñ n ch c năng này vì nó không thông d ng l m. Như v y là b n ñã n m rõ t ng công d ng c a Automatic protection và tùy theo nhu c u c a b n mà có th cho Enable ch c năng nào c a Automatic protection mà b n c n s d ng. Theo tôi thì b n nên Enable t t c các m c vì m i th ñ u c n thi t nh t là khi b n có s d ng Internet, còn b n nào không s d ng Internet thì nên Disable các m c 2,4 và 5 cho ít hao t n b nh c a Windows Bây gi chúng ta b t ñ u thi t l p t ng tùy ch n cho t ng ch c năng c a automatic protection Ø Antivirus protection: khi b n click vào Setting c a m c này thì s xu t hi n màn hình như hình 7. T i ñây b n nên ch n m c Compressed files, All extensions và Enable joke detecor ñ cho PPIS có th ki m soát toàn b s xâm nh p c a virus vào PC c a b n http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 7, Hinh 8, Hinh 9 Ø Firewall protection: ðây là ph n r t quan tr ng, vì khi thi t l p sai b n s không th s d ng các ph n m m c n thi t khác có trong PC c a b n, mà ñòi h i có s truy c p Internet, ví d như các chương trình Update t ñ ng c a các ph n m m mà b n c n ñ n (IDM, NoAdware, Anti virus..v.v..) và n u nghiêm tr ng hơn b n s không m ñư c b t c m t trang Web nào khi k t n i vào Internet. m c này có hai Link ñó là Setting và View network activity 1. Khi b n click vào Settings c a m c này nó s xu t hi n m t màn hình và b n c click vào Settings c a màn hình này r i click Settings c a m c Programs with access to the network nó s d n b n ñ n màn hình như hình 8. T i ñây b n có th th y danh sách các chương trình có th truy c p ñ n m ng internet và b n cũng có th cho phép, hay không cho phép m t chương trình nào ñó theo ý b n, ñ nó có th truy c p hay không truy c p ñư c ñ n internet. Theo thi n ý c a tôi là b n nên Denied t t c các chương trình không ph i c a OS ngo i tr các chương trình c a PPIS. Vì làm như v y m t m t s tăng t c ñ ñư ng truy n Internet lên m t cách ñáng k (do các chương trình trong PC ñòi h i truy c p vào m ng ñã b PPIS ch n l i) m t khác là ñ m b o an toàn cho PC c a b n, vì b n không th bi t ñư c các ph n m m hi n di n trong PC c a b n truy c p http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ñ n Internet s làm nh ng gì, có ho t ñ ng nguy h i cho PC không . ð d dàng nh n bi t ñư c chương trình nào là c a OS và chương trình nào là không ph i c a OS b n ñánh d u ch n vào m c Show operating system program ho c g b nó. B n cũng có th ñưa thêm nh ng chương trình nào mà b n mu n vào danh sách này b ng cách click vào nút Add program…ho c mu n g b m t chương trình nào trong danh sách này thì b n ch n nó r i cilck vào nút Remove program. Ti p theo b n click vào nút Regennerate list nó s xu t hi n màn hình như hình 9. N u b n không mu n PPIS h i l i b n có cho phép khi m t chương trình nào ñó truy c p ñ n internet thì b n hãy ñánh d u check vào chương trình ñó và ngư c l i Lưu ý: Khi b n g b chương trình ra kh i danh sách c a firewall thì chương trình ñó s b ch n l i không truy c p ñư c vào m ng. 2. Khi b n click vào View network activity s xu t hi n màn hình như hình 10 và n u lúc này b n ñang k t n i vào Internet thì b n s bi t ñư c, chương trình nào ñang m c ng PC ñ truy c p Internet. N u như b n th y chương trình l nào ñang m c ng thì hãy coi ch ng PC c a b n r t có kh năng b Hacker t n công qua c ng này, thông thư ng là do các ph n m m mà b n cho nó ch y thư ng trú trong Windows m các c ng này. B n c yên tâm Firewall c a PPIS s b o v cho PC c a b n. Nhưng ñ cho ch c ăn b n nên ñóng các c ng này l i, b ng cách nhìn vào c t Path xem chương trình ng d ng nào ñang m c ng và b n ñóng chương trình ng d ng ñó l i là xong (tuy nhiên b n có th s d ng thêm ph n m m Antiy Ports ñ làm vi c này d dàng hơn) Hình 10 Ø Anti-spyware protection khi b n click vào Settings c a m c này b n s g p màn hình như hình 11 T i ñây b n nên ñ m c ñ nh là Enable c hai m c này ñ cho PPIS có th tiêu di t spyware trong e-mail hay trên ñĩa c a b n. Tuy nhiên khi b n cài ñ t ph n m m nào vào PC c a b n, mà nó có spyware, adware thì PPIS s tiêu di t spyware, adware ngay, như v y cũng có nghĩa là các ph n m m này s không ch y ñư c sau khi b n k t thúc cài ñ t. Thông thư ng các ph n m m mi n phí (Free) thì h thư ng khuy n mãi cho b n thêm cái ph n qu ng cáo và n u b n không cho h qu ng cáo thì h cũng không cho b n s d ng chương trình c a h , ví d như các ph n m m CPU Rooket, NetSonic Pro, Advance Dialer..v.v…M c dù v y m t s ít ph n m m mi n phí có qu ng cáo nhưng không có h i gì cho PC và b n mu n cài ñ t nó vào PC thì trư c tiên b n ph i Disable m c này trư c, r i sau ñó m i cài ñ t nó. Sau này khi s d ng PPIS ñ quét PC c a b n thì b n nên nh là ñ ng Delete các Adware này, n u không các ph n m m này cũng d t áo ra ñi theo ti ng g i c a adware http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 11, Hình 12, Hình 13 Ø Anti-dialer protection: khi b n click vào Settings c a m c này thì s xu t hi n màn hình như hình 12.T i ñây b n s có hai s ch n l a - Detect and eliminate dialer program: dò tìm và lo i tr các chương trình quay s (cái này hay g p ph i khi b n t i Crack v PC t các trang Web Crack. Cho tôi nói thêm m t chút ñây v cách t i Crack mà không b cài chương trình quay s c a nó. Khi b n nhìn th y Link ñ t i Crack cũng là lúc nó b t b n ph i cài chương trình quay s trư c r i nó m i cho b n t i v . B n hãy ch n No và nhanh tay click vào Link t i Crack trư c khi nó xu t hi n màn hình ñòi cài ñ t chương trình tr l i . Nên nh là b n ph i có ph n m m Internet Download Manager thì m i áp d ng ñư c chiêu này vì khi b n làm như v y IDM s t i Crack v cho b n m t cách an toàn.) - Detect attempts to dialer unauthorized phone numbers: dò tìm các s ñi n tho i truy c p trái phép (nh ng s ñi n tho i mà b n không cho phép). ñây b n nên chú ý r ng, theo m c ñ nh sau khi cài ñ t PPIS vào máy thì các s ñi n tho i mà b n ñã có s d ng trư c ñó, ñ u ñư c PPIS ch p nh n, nghĩa là nh ng s ñi n tho i này m c nhiên s không b PPIS ngăn ch n l i. Vì v y b n nên click vào Setting (Hình 13) ñ xem l i coi có s ñi n tho i nào l , không ph i s ñi n tho i ISP c a b n ( ví d như nh ng s ñi n tho i khác v i1260, 1269 ,1268) thì b n nên g b nó, vì r t có kh năng nó chính là các s ñi n tho i qu c t do các ph n m m gián ñi p t o ra. T ñây v sau b n c yên chí b t c s ñi n tho i nào n m ngoài danh sách này s b PPIS ngăn ch n ngay l p t c. N u so sánh ch c năng này c a PPIS v i ph n m m ICONNECTION 2003 thì PPIS có ph n t t hơn vì nó s không làm t n ti n m t phút k t n i ñ n s ñi n tho i qu c t như ph n m m ICONNECTION 2003 khi b n ch y nó trong OS Windows Xp Ví d khi có s ñi n tho i nào n m ngoài danh sách cho phép g i ñi, PPIS s hi n lên t i góc dư i bên ph i c a màn hình Desktop như hình 14. B n hãy nhìn vào Phone number, n u phát hi n s ñi n tho i l thì b n click vào Deny connection ngay t c kh c s ñi n tho i này s b ch n l i. N u ñây là s ñi n tho i b n c n g i ñi, b n click vào Always allow this connection, sau này khi b n s d ng l i s ñi n tho i này PPIS s không h i l i b n n a và t ñ ng cho phép nó g i ñi http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 14 Ø Anti-spam protection: tương t khi b n click vào Setting nó s xu t hi n màn hình như hình 15. B n nên ch n theo m c ñ nh như hình 15. Khi ñó n u trong quá trình ki m tra E-mail mà nó phát hi n ra Spam e-mail, PPIS s t ñ ng di chuy n chúng vào thư m c SPAM trong chương trình OE hay MO. Hình 15 ð c bi t PPIS s tích h p vào chương trình OE, MO. Khi b n kh i ñ ng OE, MO thì PPIS s t nh y ra làm vi c và vi c làm ñ u tiên cùa nó là quét e-mail cho b n. B n cũng nên thi t l p l i các tùy ch n cho PPIS ph n này vì ñây là ph n dành riêng cho OE, MO cho nên các thi t l p nh ng ph n trư c không có tác d ng ñây. ð thi t l p các tùy ch n cho ph n này b n m OE hay MO lên như hình 16 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 16 B n hãy nhìn vào hình 16 và ñ ý, t i thanh công c c a MO ngay con tr chu t có năm công c c a PPIS. Nút th nh t (tính t ph i sang trái) dùng ñ quét e-mail, nút th hai dùng ñ c u hình di t virus, nút th ba dùng ñ ñánh d u các thư và xem các thư này như là Spam, nút th tư có tác d ng ngư c l i v i nút th ba và nút cu i cùng dùng ñ c u hình di t Spam Khi b n click vào nút th nh t, PPIS s quét t t c e-mail c a b n và n u tìm th y virus, nó s di t ngay ho c di chuy n chúng vào Quarantine (tùy thu c vào c u hình mà b n ch n) Khi click nút th hai, nó s xu t hi n màn hình như hình 17. T i ñây b n có th c u hình cách quét virus c a b n. Tôi khuyên b n nên ch n gi ng như hình này ñ PPIS quét các thư nh n vào và các thư b n s g i ñi k c nh ng Flie ñính kèm ñã ñư c nén l i Hình 17 ð s d ng nút th ba, ñ u tiên b n ch n các thư nào trong Inbox mà b n nghĩ r ng chúng chính là các spam e-mail, sau ñó b n click vào nút th ba, PPIS s di chuy n các thư này ñ n thư m c SPAM. Sau này khi b n check mail n u các thư có ñ a ch như thư b n ch n, PPIS s xem chúng như là spam e-mail và t ñ ng di chuy n chúng vào thư m c SPAM http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðôi khi có s nh m l n ch c năng t ñ ng b o v c a PPIS ng nh n các spam e-mail (nhưng th c ch t chúng không ph i là các spam e-mail hay do b n s d ng nút th ba nh m m t e-mail nào ñó không ph i là spam e-mail). B n s có cơ h i ñ làm cho nh ng thư này tr v tr ng thái c b ng cách s d ng nút th tư. ð s d ng nút th tư này ñ u tiên b n ch n nh ng thư nào n m trong thư m c SPAM mà b n mu n ph c h i l i tr ng thái c c a nó, sau ñó click vào nút thư tư. Khi ñó b n s th y xu t hi n màn hình như hình 18 Hình 18 1. N u b n ch n m c th nh t thì PPIS s thêm ñ a ch e-mail c a ngư i g i thư vào danh sách các thư an toàn và sau này s không xem chúng như là spam e-mail , PPIS s không h i thăm chúng n a 2. N u b n ch n m c th hai thì PPIS s không thêm chúng vào danh sách các thư an toàn Sau khi b n ñã ch n m t trong hai tùy ch n và click OK thì các thư này s ñư c di chuy n tr l i thư m c Inbox Khi b n click vào nút th năm, nó s xu t hi n màn hình như hình 19. T i ñây b n có th thêm vào hay g b danh sách các thư an toàn (n u bư c trên b n ch n tùy ch n th nh t thì PPIS s ñưa chúng vào danh sách này) Hình 19 ðây là m t ph n m m r t hay c a hãng Panda n u so v i Norton Antivirus 2005 thì PPIS có các ch c năng tư ng t . Nhưng PPIS có thêm ch c năng Anti Dialer. PPIS ch y ñư c trên Windows XP/2000 Pro/NT 4.0 ws/Me/98/95. B n c n có c u hinh máy như sau: Processor: Pentium 300 MHz., RAM memory: 128 MB, Hard disk: 60 MB free space. Sau khi cài ñ t vào PC nó chi m 46,78 Mb. Vì v y n u b n có ý ñ nh s d ng ph n m m này thì cách hay nh t là ra các c a hàng bán CD ph n m m ñ mua, n u b n mu n t i nó t Internet thì vào trang http://www.pandasoftware.com/products/platinum_is/ ñ t i v . Hi n t i tôi ñang s d ng là Panda Platinum Internet Security version 8.05.01 (trư c kia nó có phiên bàn là 8.00.00 nhưng khi tôi Update nó nâng c p thành 8.05.01 tương thích v i WinXp Sp2). Mong r ng bài vi t này s có ích cho các b n. Trong quá trình s d ng ph n m m này b n có phát hi n gì m i vui lòng liên h v i tôi t i ñ a ch e-mail duongbinh@vnws.com . R t cám ơn và mong nh n ñư c s góp ý chân thành c a các b n v bài vi t này. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ÉP XUNG CPU B n ñã bao gi nghĩ t i vi c m t CPU Pentium 4 có t c ñ 2.4 GHz sau khi thi t l p m t s thay ñ i trong h th ng (h s FSB, h s nhân HSN) thì t c ñ ho t ñ ng c a nó lên ñ n 3.4 GHz và ch y r t mư t t c ñ này hay m t CPU AMD Athlon XP 2000+ sau khi thi t l p s vư t lên ñ n m c 2800+ hay không? ðó chính là thao tác ép xung (overclock) ñ i v i CPU. Ép xung là ñ nh l i c u hình h th ng ñ ho t ñ ng v i m t xung nh p cao hơn t c ñ m c ñ nh c a CPU, t trư c ñ n nay ñây ñã không còn là m t khái ni m xa l ñ i v i nhi u ngư i s d ng máy tính. ða s các bo m ch ch hi n nay ñ u có nh ng công ngh riêng ñ tăng t c ho t ñ ng c a CPU tuy nhiên nh ng nâng c p này ch m t t m h n ch nào ñó. Tuy vi c ép xung CPU không ñư c s khuy n khích c a các nhà s n xu t nhưng có l ñ i v i gi i tin h c thì không có m t gi i h n nào c vì nh ng th ñ t ñư c sau khi ép xung thành công như hi u năng, t c ñ , tính kinh t là r t l n. Vi c ép xung liên quan ñ n b n thành ph n ch y u là CPU, mainboard, RAM và h th ng t n nhi t cho CPU. Do ñó v i b t kỳ m t tr c tr c nào n m trong b n th này như ph n c ng không tương thích, RAM, ho c t n nhi t kém hi u qu cũng có th ñ ng nghĩa v i nh ng h u qu nghiêm tr ng mà ngư i th c hi n ép xung nh n ph i. Có th nói ép xung t l thu n v i hi u năng nhưng có lúc l i t l ngh ch v i tu i th h th ng. ðã có nhi u ý ki n than phi n v nh ng tr c tr c x y ra cho CPU ho c nh ng thông báo khác nhau c a các ph n m m ki m tra thông s CPU khi thì th này lúc l i th kia m c dù CPU v a m i mua, n u x y ra nh ng trư ng h p như v y có th nh ng CPU ñó ñã b nơi bán l i d ng vi c ép xung ñ remark (m t thu t ng ch vi c ép xung r i bán l i cho ngư i dùng) và ñây rõ ràng là m t hành ñ ng sai trái. Ép xung mang l i hi u năng r t l n cho ngư i s d ng, tuy nhiên n u không có kinh nghi m thì ch nên th c hi n thao tác này khi có s tr giúp k thu t mà thôi và ñi u quan tr ng là ph i có m t s chu n b nh ng thành ph n liên quan th t k lư ng. Có th tham kh o thêm vi c ép xung cho CPU t i website http://www.vozforums.com/ ho c http://www.overclocking.com/ . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ALL VIDEO SOUND EXTRACTOR TRÍCH XU T FILE DIVX, MPEG-4,WMA… THÀNH WMA,MP3, WAV B n có m t bài nh c r t hay và b n mu n trích xu t ra thành file Audio ñ ghi ra ñĩa CD, MP3 ho c WMA ? V y b n hãy dùng chương trình All Video Sound Extractor th xem ! All Video Sound Extractor là chương trình trích xu t các ño n video (AVI, Divx, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, ASF, WMV, WMA ) thành audio ( WMA,MP3, WAV) . Cách s d ng All Video Sound Extractor r t d , b n ch c n “m n” theo 3 bư c : Bư c 1 : ch n tên c a file Video c n trích xu t ô Source File b ng cách click vào nút và ch n nơi ch a file Video c n trích xu t ( ñây tôi ch n là F:\Nhac Bu n\01.mpg). Ti p theo b n ch n nơi lưu file Audio khi All Video Sound Extractor trích xu t ô Save Directory ( ñây tôi ch n là C;\ My Docments). Bư c 2 : B n ch n th i gian kh i ñi m c a ño n Video b ng cách click vào nút Mark Start Point trong c a s Create a clip, sau ñó dùng chu t kéo ñ n nơi cu i c a ño n Video và click nút Mark End Point. Lưu ý : Th i gian c a ño n audio mà b n trích xu t s ñư c tính t lúc th i gian kh i ñi m ñ n lúc k t thúc ño n Video. Bư c 3 : ch n ñ nh d ng Audio c n xu t trong c a s Output Format ( ñây tôi ch n là Wave) . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 4 : Cu i cùng, b n click vào nút Extract ñ b t ñ u công vi c trích xu t. B n có th t i All Video Sound Extractor v dùng th t i ñ a ch : http://www.zealotsoft.net/download/allextractor.exe . Kích thư c 1,828,927 byte . Giá 29 $ . Tương thích v i m i H ði u Hành Windows http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ZOOM PLAYER PRO - PH N M M NGHE NH C CHƠI DVD TÝ HON Hi n nay trên th trư ng có r t nhi u ph n m m nghe nh c và chơi DVD v i ñ y ñ ch c năng nhưng h u h t ñ u m c nh ng khuy t ñi m như ñòi h i c u hình máy quá cao, dung lư ng l n ho c cho ch t lư ng âm thanh, hình nh không ñư c như mong ñ i, khó ñi u khi n. Zoom Player Pro có l là m t trong s ít ph n m m ñáp ng ñư c các tiêu chu n trên. Zoom Player Pro có dung lư ng 1,11MB tương thích v i m i Windows, b n có th t i b n dùng th t i http://www.inmatrix.com/ . B n ñ ng ñ cho cái v b ngoài h t s c ñơn gi n c a chương trình ñánh l a mình. Zoom Player Pro ñư c ñánh giá là ñ i di n tiêu bi u c a các ph n m m nghe nh c nh tính d s d ng. B n có th s d ng t t c các tính năng c a chương trình thông qua bàn phím, chu t ho c thi t b ñi u khi n nh m t h th ng các phím t t c a chương trình. ð t n d ng h t các ch c năng c a chương trình b n nên vào Option và l a ch n. Chúc b n hài lòng v i chương trình này. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com XOÁ CÁC ICON TRONG “ PAST ITEMS TASKBAR” ð xoá các ICON ñã remove r i nay v n còn hi n di n trong taskbar các b n theo 8 bư c sau ñây : 1 : Vào Start---Run---regedit 2 : Chuy n t i khoá : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\Explorer\TrayNotify . bên c a s phài tìm IconStreams Value Name và PastIconsStream Value xoá ñi . ðóng c a s registry l i 3 : M c a s Task Manager ch n th Processes tab tìm t i Explorer.exe nh n End Process . Lúc này h th ng t m ng ng ch còn màn hình và c a s Task Manager . 4 : Nh n vào th File / New Task trong khung này ghi vào explorer.exe 5 : Nh n OK . Kh i ñ ng l i máy http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com XNVIEW – TRÌNH DUY T NH ðA NĂNG V i XnView , b n có th nói t m nói l i chia tay v i ACD See – m t ph n m m duy t nh n ng n cùng v i hàng lo t các trình duy t các lo i ñ nh d ng nh khác Vì XnView h tr r t nhi u ñ nh d ng mà l i r t nh g n , tích h p nhi u ch c năng . XnView là ph n m m nh g n dùng ñ duy t nh h tr duy t hơn 427 ñ nh d ng nh và có th ch nh s a , chuy n ñ i ñư c hơn 71 ñ nh d ng khác nhau ( ðáng ti c chưa h tr ñ nh d ng SWF – Flash ). Xem danh sách các ñ nh d ng mà XnView trong Menu Info > Available formats ( hình 1 & 2 ) . XnView có giao di n tương t và có kh năng qu n lý t p tin và thư m c như Window Explorer . Tuy không th so sánh v i Window Explorer , nhưng XnView có nhi u tính năng khá hay mà Window Explorer không th có : http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Chuy n ñ i ñ nh d ng nh : Vào Menu Tools > Convert hay nh n Phím t t Ctrl + U ñ b t h p tho i Multipe File Convert ( hình 3 ) . V i tính năng này , b n có th chuy n nh t 427 ñ nh d ng nh mà Xnview h tr sang 71 ñ nh d ng khác ( Xin ñ ng nghi ng v ñ chính xác c a con s này ^_^ ) . Trong Ph n Input , b n thêm t p tin nh hay thư m c ch a các nh c n ñ i ñ nh d ng vào . Ph n Output , ch ñ nh thư m c ch a t p tin nh ñã ñư c chuy n ñ i vào M c Directory . Phía dư i nh n nút ñ hi n danh sách th xu ng , ch n ñ nh d ng nh mà b n c n chuy n sang ( hình 4 ) . Ngoài ra , b n có th nh n vào nút “Advanced Operations” ( hình 5 ) ñ thêm m t s hi u ng ñ c bi t cho nh sau khi chuy n ñ i như Add text ( Thêm ch ) , Resizer ( thay ñ i kích thư c ) , Oil Painting ( sơn d u ) … Nh n nút GO ñ ti n hành chuy n ñ i . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản