Sưu tầm thủ thuật PI

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
147
lượt xem
35
download

Sưu tầm thủ thuật PI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đôi khi do yêu cầu công việc, bạn phải chuẩn bị một văn bản có kèm thêm âm thanh ( nhạc, lời, chú thích...), khi đó bạn sẽ xử lý ra sao? Có 2 phương pháp giải quyết vấn đề này, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà bạn lựa chọn phương pháp thích hợp ( Áp dụng cho Work XP)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sưu tầm thủ thuật PI

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHÈN HÌNH NH VÀ THAY MÀU CH TRÊN N N C A FOLDER TRONG WINXP. N u b n ñã t ng dùng Win98-Me, thì ch c b n s r t có n tư ng v i tính năng cho phép chèn nh và thay ñ i màu s c font ch trên n n c a folder , nhưng ti c là trong WinXp bác Bill l i không h tr tính năng này, nhưng có m t cách ñ th c hi n tính năng này, b n ph i t o m t file desktop.ini , b n có th tìm th y nó trong m i folder c a Win98- Me, hay có th t t o b ng notepad , m notepad và ñánh (copy) nguyên văn ño n code sau : [.ShellClassInfo] IconFile=%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll IconIndex=3 ConfirmFileOp=0 [ExtShellFolderViews] {BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC} [{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}] Attributes=1 IconArea_Image=E:\Hinh anh\koyoko fukada\ips_fukada_kyoko152.jpg IconArea_Text=0x000000FF Trong ñó dòng IconArea_Image= b n ñánh ñư ng d n ñ n hình mà b n mu n nó xu t hi n trong • folder, b n nên ñánh ñư ng d n ng n như tôi thì hơn , và nh là ñánh luôn c ñuôi c a nó. Dòng IconArea_Text=0x000000FF qui ñ nh màu font ch trong folder,trong ví d màu ch c a tôi là • màu ñ ,b n ch nên thay ñ i dãy s sau ch “ x” v i các màu : o 000000 là màu ñen là màu m c ñ nh , FFFF00 : màu xanh dương …. B n có th t tìm thêm. Sau ñó lưu l i file v i tên desktop.ini (nh .ini là ñuôi file ch không ph i là tên), bây gi b n có th dán • file này kèm nh n n c a b n (ví d c a tôi là hình ips_fukada_kyoko152.jpg) vào b t kì folder nào mà Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com b n mu n thay ñ i, thoát ra kh i folder y sau ñó vào l i, và “hãy c m nh n s khác bi t” . Theo tôi b n nên ñ ñ t tính n cho file desktop.ini và file nh k o có k phá ho i. Nào các b n hãy cho bác Bill “Gay” mang d u n c a mình ñi nào. Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHÈN ÂM THANH VÀO VĂN B N WORD ðôi khi, do yêu c u công vi c, b n ph i chu n b m t văn b n có kèm thêm âm thanh (nh c,l i chú thích...), khi ñó b n s x lý ra sao ? Có 2 phương pháp gi i quy t v n ñ này, tùy theo t ng trư ng h p c th mà b n l a ch n phương pháp thích h p (áp d ng cho Word XP). • Phương pháp 1 : Dùng công c Sound trong Web Tools o Áp d ng phương pháp này, m i khi m văn b n, âm thanh s ñư c phát ra ngay, c th c n th c hi n như sau : o Click chu t ph i vào ch tr ng b t kỳ trên thanh công c , ch n d u check vào ch Web Tools. o Trên thanh Web Tools, b n th y bi u tư ng hình cái loa có d u mũi tên ch vào văn b n, click chu t vào nó, h p tho i sau ñây s hi n ra : Click vào ch Browse r i ch n ñ a ch file âm thanh (ch dùng ñư c các file d ng o *.midi,*.wav,*.mid,*.rmi,*au,*.aif,*.aiff,*.snd) Click vào d u mũi tên trư c ch times ñ ch n s l n l p l i âm thanh. o Sau ñó click chu t vào nút OK là xong. o Phương pháp 2 : Dùng ch c năng Insert Comment • o Phương pháp này có th qu n lý ñư c lúc nào nên phát âm thanh, lúc nào không. o Mu n chèn âm thanh ño n văn b n nào, b n bao kh i ño n ñó (ho c ñ t con tr cu i ño n), sau ñó b m chu t ph i vào ch tr ng b t kỳ trên thanh công c , m thanh Reviewing. B n rê chu t vào bi u tư ng New Comment, click vào d u mũi tên ch xu ng bên c nh s th y menu th như hình dư i ñây : B n click chu t vào ch Voice Comment s th y m t h p tho i hi n ra như sau : o Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com N u máy b n có sound card và micro, b n có th ghi âm l i c a mình ñ chú thích cho ño n o văn b n. Còn n u b n mu n chèn nh c, hãy m menu Edit>Mix with File như hình bên dư i, r i ch ñ nh ñi ch cho file nh c (lưu ý : ch chèn ñư c các file ñ nh d ng *.wav) Sau khi hoàn t t các bư c trên, b n m menu File, ch n Exit & Return to Document.B n s th y o cu i ño n văn b n xu t hi n bi u tư ng cái loa như v y N u mu n nghe âm thanh : b n b m ñúp chu t vào nó, mu n hi u ch nh l i âm thanh : nh p o chu t ph i, ch n Sound Recorder Document Object>Edit, mu n xóa b âm thanh : nh p chu t vào nó m t l n r i b m Delete. Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com C T GHÉP CÁC T P TIN ÂM THANH B NG TI N ÍCH CÓ S N TRONG WINDOWS XP N u b n mu n c t nh ho c ghép n i các t p tin Audio và Movie giúp cho vi c lưu tr và x lý t t hơn . B n không c n ph i t i v thêm b t kỳ chương trình nào c Vì trong Windows XP ñã có tích h p s n m t ti n ích khá hay có kh năng làm ñư c công vi c này . ðó là ti n ích Windows Movie Maker ( WMM ) ( All Programs > Accessories > Windows Movie Maker ho c Menu Start > Run > moviemk.exe ) . - C t t p tin âm thanh , video + ð c t m t File Video và âm thanh , b n c n qua các bư c sau : * Bư c 1 : Vào Menu File > Import ñ nh p t p tin ngu n vào . WMM h tr khá nhi u ñ nh d ng Audio và Movies như asf , au , avi , dat , m1v , mp2 , mp3 , mpeg , snd ,wma , wav … * Bư c 2 : Kéo và th t p tin c n c t nh vào thanh StoryBoard / TimeLine phía dư i c a s chương trình *Bư c 3 : Kéo ñ n v trí ñ u ño n phim , âm thanh b n c n trích và kéo ñ n v trí cu i ño n . Sau ñó nh n nút ñ nghe th ño n trích . *Bư c cu i cùng : Sau khi ñã hài lòng , b n vào Menu File > Save Movies . H p tho i Save Movie xu t hi n , Trong ph n setting b n có th tùy ý ch n ch t lư ng là Low , Medium hay High quality ( Nên nh ch t lư ng càng cao thì dung lư ng t p tin càng kh ng l ) . Ph n Display Information , ñi n vào Title ( tiêu ñ ) Author ( Tác gi ) Date ( ngày t o ) Description ( mô t ) … n u c m th y c n thi t . Sau ñó nh n Ok và ch n nơi lưu t p tin . Lưu ý : Windows Movie Maker ch h tr lưu dư i ñ nh d ng là WMV mà thôi . Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ngoài ra Windows Movie Maker còn có kh năng t ñ ng c t nh thành nhi u ño n theo th i o lư ng ( tính b ng giây ) . ð WMM t ñ ng chia bài nh c thành nhi u ño n có cùng th i lư ng là 20 giây , b n vào Menu View > Options . Trong h p tho i Options , b n ñánh d u ch n vào Ô ki m “ Automatically create clips “ , nh p th i lư ng c a m i ño n vào “ Default imported photo duration ( seconds ) : “ ( ñây tôi nh p vào 20 giây ) . Sau ñó nh n OK . T nay , sau khi Import b t kì t p tin audio hay Video nào , WMM luôn t chia nh t p tin thành nhi u ño n v i m i ño n ñ u dài 20 giây . Ghép n i các t p tin âm thanh , video • o ð ghép nhi u t p tin , ño n nh c vào thành m t t p tin duy nh t . Tương t như ph n c t nh , b n ph i Import các t p tin , kéo và th nh ng t p tin c n n i vào StoryBoard / TimeLine và sau ñó là lưu l i . Th là xong . Quá d ph i không nào ? Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com C I THI N T C ð TRONG WINDOWS XP Hi n winXP ñang là m t trong nh ng h ñi u hành ñư c ưa thích b i v ñ p và các tính năng m i c a nó . ð i v i các máy tính c u hình m nh thì vi c ch y WinXP tr nên d dàng . Còn ñ i v i các máy c u hình y u , ñã l i th i thì Win XP ch y khá ch m. Trong bài vi t này , xin trình bày v i các b n m t th thu t làm cho Win XP c a b n ch y nhanh hơn và ti t ki m tài nguyên c u h th ng Tí xíu . 1 . T t b t các d ch v không s d ng : Có m t s d ch v b n có th t t b t , vi c này s giúp c i thi n t c ñ và tài nguyên cho máy . Tìm ñ c các mô t v các D ch v , n u th y d ch v nào không th t s c n thi t . b n có th nh p kép vào d ch v ñó r i ch n Disable ñ vô hi u hóa chúng b n có th tìm th y khá nhi u d ch v trong Group policy ( Start > run , gõ gpedit.msc ) hay trong Administrative Tools ( n m trong Control Panel ) . M t vài d ch v không c n thi t , b n có th t t mà không nh hư ng ñ n h th ng : Alerter ; Universal Plug and Play Device Host ; Human Interface Devices ; Net Logon ; Indexing Service • ; Messenger ; QOS RSVP ; Web Client ; Remote Registry ; Routing & Remote Access ; Fast UserSwitching ; Application Management ; Remote Desktop Help Session Manager ; SSDP Discovery Service ; Clipbook … : các d ch v này ñ u n m trong Trong Control Panel > Administrative Tools > Component Services > Services ( local ) . Ch n và nh p kép vào các d ch v trên , trong Startup type , ch n Disable ñ không cho t kh i ñ ng v i máy ho c Stopped trong Service Status n u th y không c n dùng ñ n n a . 2 . D n d p thư m c Prefecth và Temp. Prefecth là nét ñ t trưng m i c a Win XP ., nơi ñây lưu gi các Shortcut c a các chương trình b n thư ng s Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com d ng nh m giúp vi c m chương trình nhanh hơn . Tuy nhiên , càng v sau thư m c này càng b ñ y ñi b i vì ch a quá nhi u shortcut c a các chương trình . ð d n d p s ch thư m c này , b n vào thư m c g c c a windows ch n thư m c prefecht và xóa t t c nh ng th có trong thư m c ñó . ( Như trong máy tôi là C:/Windows/Prefecth ) . S n d p , b n vào thêm thư m c Temp cùng n m trong thư m c Windows ñ d n d p luôn các File T m do quá trình cài ñ t các ph n m m ñ l i . 3 . Không hi n th thông tin tr ng thái khi t t , m máy … Khi b n t t m máy , b n s g p các thông ñi p c a Windows như Windows is shutting down , saving user’s setting … B n có th vô hi u hóa chúng n u th y không c n thi t b ng cách • Cách 1 : b n có th vào GroupPolicy ( start > run > gpedit.msc ) tìm ñ n Remove Boot / Shutdown / Logon / Logoff Status messages trong Computer Configuration > Administrative Templates > system . Nh p kép chu t và ch n Enable ñ b t tính năng này . • Cách 2 : N u b n không tìm th y dòng Remove Boot / Shutdown / Logon / Logoff Status messages trong Group Policy cách trên, b n có th m Regedit ( Start > run > Regedit ) , tìm ñ n HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system . Tìm khóa DisableStatusMessages và gán giá tr ( value ) là 1 . N u chưa có , b n có th t o m i b ng cách ch n new > Dword Value và gõ DisableStatusMessages . sau ñó v n gán giá tr là 1 như trên . 4 . Không s d ng giao di n ñ h a lúc kh i ñ ng N u b n không c n xem Logo cái Logo kh i ñ ng nhàm chán c a Windows XP . b n có th không s d ng giao di n giao di n ñ hòa ( GUI ) trong lúc kh i ñ ng Win . Vào Start > run >msconfig . Ch n th Boot.ini . ñánh d u ch n vào ô /NOGUIBOOT r i ch n apply , kh i ñ ng l i ñ xem k t qu . Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CÁCH SETUP BIOS Khi kh i ñ ng máy l n ñ u tiên, máy tính s ñ c m t t p h p d li u ñư c lưu trong CMOS (m t chip b nh ñ c bi t luôn ho t ñ ng nh 1 c c pin nh ), không có thông tin n y máy tính s b tê li t. Vi c xác l p các thông tin n y g i là Setup Bios và bao gi ngư i bán cũng ph i làm th t c Setup Bios ngay sau khi ráp máy. Nhưng b n cũng ph i bi t cách Setup Bios ñ ñ phòng trư ng h p máy t m t các thông tin lưu trong Bios vì các lý do như: H t pin, nhi u ñi n, virus...Hi n nay, ngư i ta dùng Flash Ram ñ lưu thông tin Bios nên không c n ph i có Pin nuôi trên mainboard. Tùy Mainboard, các m c trong Bios có th khác nhau theo t ng hãng ch t o (Award, Ami, Pheonix...) nhưng v căn b n chúng v n gi ng nhau và trong ph n n y ch y u bàn v căn b n, còn các tính năng riêng b n ph i ch u khó tìm hi u thêm nh vào các ki n th c căn b n n y. Màn hình Bios Setup ña s là màn hình ch y ch ñ TEXT. G n ñây ñang phát tri n lo i BiosWin (Ami) có màn hình Setup g m nhi u c a s gi ng tương t W indows và s d ng ñư c Mouse trong khi Setup nhưng các m c v n không thay ñ i. Chú ý thao tác ñ vào Bios Setup là: B m phím Del khi m i kh i ñ ng máy ñ i v i máy Ðài Loan. Ð i v i các máy M , thư ng là b n ph i thông qua chương trình qu n lý máy riêng c a t ng hãng n u mu n thay ñ i các thông s c a Bios. * Bios thư ng: Di chuy n v t sáng ñ l a ch n m c b ng các phím mũi tên. Thay ñ i giá tr c a m c ñang Set b ng 2 phím Page Up và Page Dn. Sau ñó nh n phím Esc ñ thoát kh i m c (giá tr m i s ñư c lưu tr ). Nh n F10 ñ thoát Setup Bios n u mu n lưu các thay ñ i, khi h p tho i hi n ra, b m Y ñ lưu, N ñ không lưu. Nh n Esc n u mu n thoát mà không lưu thay ñ i, khi h p tho i hi n ra, b m Y ñ không lưu, N ñ tr l i màn hình Setup Bios. * Bios Win: Màn hình Setup xu t hi n dư i d ng ñ h a g m nhi u c a s , s d ng ñư c mouse n u b n có mouse lo i: PS/2 mouse, Microsoft mouse, Serial mouse, Logitect C mouse. Dùng mouse b m kép vào c a s ñ m m t thành ph n, b m vào m c c n thay ñ i, m t c a s li t kê giá tr xu t hi n, b m vào giá tr mu n ch n r i thoát b ng cách b m vào ô nh góc trên bên trái. N u không có mouse, dùng các phím mũi tên ñ di chuy n, ñ n m c c n thay ñ i b m Enter, xu t hi n h p li t kê, ch n giá tr m i, b m Enter, cu i cùng b m Esc. 1. Setup các thành ph n căn b n (Standard CMOS Setup): Ðây là các thành ph n cơ b n mà Bios trên t t c các lo i máy PC ph i bi t ñ qu n lý và ñi u khi n chúng. * Ngày, gi (Date/Day/Time): B n khai báo ngày tháng năm vào m c n y. Khai báo n y s ñư c máy tính xem là thông tin g c và s b t ñ u tính t ñây tr ñi. Các thông tin v ngày gi ñư c s d ng khi các b n t o hay thao tác v i các t p tin, thư m c. Có chương trình khi ch y cũng c n thông tin n y, thí d ñ báo cho b n c p nh t khi quá h n, ch m d t ho t ñ ng khi ñ n ngày quy ñ nh...Bình thư ng b n Set sai hay không Set cũng ch ng nh hư ng gì ñ n ho t ñ ng c a máy. Các thông tin n y có th s a ch a tr c ti p ngoài Dos b ng 2 l nh Date và Time, hay b ng Control Panel c a W indows mà không c n vào Bios Setup. Chú ý: Ð ng h máy tính luôn luôn ch y ch m khong vài giây/ngày, th nh tho ng b n nên ch nh l i gi cho ñúng. Nhưng n u quá ch m là có v n ñ c n ph i thay mainboard. * ñĩa m m (Drive A/B): Khai báo lo i ñĩa cho A và B, b n căn c vào vi c n i dây cho ñĩa ñ xác ñ nh. ñĩa n i v i ñ u n i ngoài cùng c a dây n i là A, kia là B. có kích thư c l n là 1.2M 5.25 inch, nh là 1.44M 3.5 inch. N u không có thì ch n Not Installed. N u b n khai báo sai, ñĩa s không ho t ñ ng ch không hư h ng gì, b n ch Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com c n khai báo l i. Trong các mainboard s d ng Bios ñ i m i, khai báo sai lo i dĩa 1.2Mb thành 1.4Mb hay ngư c l i, dĩa v n ho t ñ ng bình thư ng nhưng kêu r t l n lúc m i b t ñ u ñ c ñĩa, v lâu dài có th hư ñĩa. Các Bios và các card I/O ñ i m i cho phép b n tráo ñ i 2 ñĩa m m mà không c n tráo ñ i dây (swap floppy drive), t c là A thành B và ngư c l i khi s d ng. Khi tráo ñ i b ng cách Set jumper trên card I/O, b n nh khai báo l i trong Bios Setup (Khi tráo b ng l nh Swap trong Bios thì không c n khai báo l i), nhưng có ng d ng không ch u cài ñ t khi Swap ñĩa m m, nh t là các ng d ng có b o v ch ng sao chép. * ñĩa c ng (Drive C/D) lo i IDE: Ph n khai báo ñĩa c ng r c r i hơn, b t bu c b n ph i khai báo chi ti t các thông s , b n khai báo sai không nh ng c ng không ho t ñ ng mà ñôi khi còn làm hư c ng n u b n khai báo quá dung lư ng th t s c a c ng và cho ti n hành FDISK, FORMAT theo dung lư ng sai n y. May m n là các Bios sau n y ñ u có ph n dò tìm thông s c ng IDE t ñ ng (IDE HDD auto detection) nên các b n kh i m c công nh khi s d ng ñĩa c ng lo i IDE. Chúng tôi s nói v ph n auto detect n y sau. Ngoài ra, các c ng sau n y ñ u có ghi thông s trên nhãn dán trên m t. B n cho ch y Auto detect, Bios s t ñ ng ñi n các thông s n y dùm b n. Vi c khai báo c ng C và D ñòi h i ph i ñúng v i vi c Set các jumper trên 2 c ng. B n xác l p c ng không ph i qua ñ u n i dây mà b ng các jumper trên m ch ñi u khi n c ng. Các c ng ñ i m i ch có m t jumper 3 v trí: duy nh t, Master ( C), Slave ( D) và có ghi rõ cách Set trên nhãn. Các ñĩa c ng ñ i cũ nhi u jumper hơn nên n u không có tài li u hư ng d n là r c r i, ph i mò m m r t lâu. * ñĩa c ng (Drive E/F) lo i IDE: Các Bios và các card I/O ñ i m i cho phép g n 4 dĩa c ng, vì hi n nay các dĩa CDROM cũng s d ng ñ u n i c ng ñ ho t ñ ng, g i là CDROM Interface IDE (giao di n ñĩa IDE) ñ ñơn gi n vi c l p ñ t. Chú ý: Khai báo là NONE trong Bios Setup cho ñĩa CD-ROM. * Màn hình (Video) - Primary Display: EGA/VGA: Dành cho lo i màn hình s d ng card màu EGA hay VGA, Super VGA. CGA 40/CGA 80: Dành cho lo i màn hình s d ng card màu CGA 40 c t hay CGA 80 c t. Mono: Dành cho lo i màn hình s d ng card tr ng ñen, k c card VGA khi dùng màn hình tr ng ñen. * Treo máy n u phát hi n l i khi kh i ñ ng (Error Halt): T t c l i (All error): Treo máy khi phát hi n b t c l i nào trong quá trình ki m tra máy, b n không nên ch n m c n y vì Bios s treo máy khi g p l i ñ u tiên nên b n không th bi t các l i khác, n u có. B qua l i c a Keyboard (All, But Keyboard): T t c các l i ngo i tr l i c a bàn phím. B qua l i ñĩa (All, But Diskette): T t c các l i ngo i tr l i c a ñĩa. B qua l i ñĩa và bàn phím (All, But Disk/Key): T t c các l i ngo i tr l i c a ñĩa và bàn phím. Không treo máy khi có l i (No error): Ti n hành quá trình ki m tra máy cho ñ n khi hoàn t t dù phát hi n b t c l i gì. B n nên ch n m c n y ñ bi t máy b tr c tr c b ph n nào mà có phương hư ng gi i quy t. * Keyboard: Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Install: Cho ki m tra bàn phím trong quá trình kh i ñ ng, thông báo trên màn hình n u bàn phím có l i. Not Install: Không ki m tra bàn phím khi kh i ñ ng. Chú ý: ch n m c n y không có nghĩa là vô hi u hoá bàn phím vì n u v y làm sao ñi u khi n máy. Nó ch có tác d ng cho Bios kh i m t công ki m tra bàn phím nh m rút ng n th i gian kh i ñ ng. 2. Setup các thành ph n nâng cao (Advanced Setup): * Virut Warning: N u Enabled, Bios s báo ñ ng và treo máy khi có hành ñ ng vi t vào Boot sector hay Partition c a ñĩa c ng. N u b n c n ch y chương trình có thao tác vào 2 nơi ñó như: Fdisk, Format... b n c n ph i Disable m c n y. * Internal cache: Cho hi u l c (enable) hay vô hi u hoá (disable) Cache (L1) n i trong CPU 486 tr lên. * External cache: Cho hi u l c (enable) hay vô hi u hoá (disable) cache trên mainboard, còn g i là Cache m c 2 (L2). * Quick Power On Self Test: N u enable Bios s rút ng n và b qua vài m c không quan tr ng trong quá trình kh i ñ ng, ñ gi m th i gian kh i ñ ng t i ña. * About 1 MB Memory Test: N u Enable Bios s ki m tra t t c b nh . N u Disable Bios ch ki m tra 1 Mb b nh ñ u tiên. * Memory Test Tick Sound: Cho phát âm thanh (enable) hay không (disable) trong th i gian test b nh . * Extended Bios Ram Area: Khai báo m c n y n u mu n dùng 1 Kb trên ñ nh c a b nh quy ư c, t c Kb b t ñ u t ñ a ch 639K hay 0:300 c a vùng Bios h th ng trong b nh quy ư c ñ lưu các thông tin v ñĩa c ng. Xác l p có th là 1K hay 0:300. * Swap Floppy Drive: Tráo ñ i tên 2 ñĩa m m, khi ch n m c n y b n không c n khai báo l i lo i ñĩa như khi tráo b ng cách Set jumper trên card I/O. * Boot Sequence: Ch n ñĩa cho Bios tìm h ñi u hành khi kh i ñ ng. Có th là C r i ñ n A hay A r i ñ n C hay ch có C. B n nên ch n C,A hay ch có C, ñ ñ phòng trư ng h p vô tình kh i ñ ng b ng ñĩa m m có Virus. Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hi n nay trên các Mainboard Pentium. Bios cho phép b n ch ñ nh kh i ñ ng t 1 trong 2 m m hay trong 4 c ng IDE hay b ng c ng SCSI th m chí b ng CD Rom cũng ñư c. * Boot Up Floppy Seek: N u Enable Bios s dò tìm ki u c a ñĩa m m là 80 track hay 40 track. N u Disable Bios s b qua. Ch n enable làm ch m th i gian kh i ñ ng vì Bios luôn luôn ph i ñ c ñĩa m m trư c khi ñ c ñĩa c ng, m c dù b n ñã ch n ch kh i ñ ng b ng C. * Boot Up Numlock Status: N u ON là cho phím Numlock m (ñèn Numlock sáng) sau khi kh i ñ ng, nhóm phím bên tay ph i bàn phím dùng ñ ñánh s . N u OFF là cho phím Numlock t t (ñèn Numlock t i), nhóm phím bên tay ph i dùng ñ di chuy n con tr . * Boot Up System Speed: Quy ñ nh t c ñ c a CPU trong th i gian kh i ñ ng là High (cao) hay Low (th p). * Memory Parity Check: Ki m tra ch n l b nh . Ch n theo mainboard vì có lo i cho phép m c n y enable, có lo i b t b n ph i disable m i ch u ch y. Ð u tiên b n ch n enable, n u máy treo b n ch n l i là disable. M c n y không nh hư ng ñ n h th ng, ch có tác d ng ki m tra Ram. * IDE HDD Block Mode: N u ñĩa c ng c a b n h tr ki u v n chuy n d li u theo t ng kh i (các ñĩa ñ i m i có dung lư ng cao). B n cho enable ñ tăng t c cho ñĩa. N u ñĩa ñ i cũ b n cho disable m c n y. * Pri. Master/Slave LBA (Logic Block Addressing) Mode: N u2 ñĩa c ng ñư c n i vào ñ u n i Primary c a card I/O có dung lư ng l n hơn 528Mb, b n cho enable m c n y. * Sec. IDE Ctrl Drives Install: M c n y ñ khai báo máy b n có ñĩa c ng n i vào ñ u n i Secondary c a card I/O. Các ch ñ nh có th là Master, Mst/Slv và disable. * Sec Master/Slave LBA Mode: Xác l p LBA cho ñ u n i th 2. Chú ý: Các m c h tr cho ñĩa c ng có dung lư ng l n và các card I/O ñ i m i giúp b n s d ng ñĩa có dung lư ng trên 528Mb. Trong trư ng h p b n cho enable các m c n y r i m i ti n hành Fdisk và Format ñĩa, n u sau ñó b n l i disable các m c n y hay ñem g n qua máy khác cũng ch n disable, b n s không th s d ng ñư c dĩa c ng. Khi dùng CDROM có ñ u n i IDE, b n nên g n vào ñ u n i Secondary ñ kh i nh hư ng ñ n dĩa c ng (g n vào ñ u n i Pri) khi c n ch y 32BitDiskAccess trong Windows. * Typematic Rate Setting: Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com N u enable là b n cho 2 m c dư i ñây có hi u l c. 2 m c n y thay th l nh Mode c a DOS, quy ñ nh t c ñ và th i gian tr c a bàn phím. * Typematic Rate (Chars/Sec): B n l a ch n s k ý t /giây tuỳ theo t c ñ ñánh phím nhanh hay ch m c a b n. N u b n Set th p hơn t c ñ ñánh thì máy s phát ti ng Bip khi nó ch y theo không k p. * Typematic Delay (Msec): Ch ñ nh th i gian l p l i k ý t khi b n b m và gi luôn phím, tính b ng mili giây. * Security Option: M c n y dùng ñ gi i h n vi c s d ng h th ng và Bios Setup. Setup: Gi i h n vi c thay ñ i Bios Setup, m i khi mu n vào Bios Setup b n ph i ñánh ñúng m t kh u ñã quy ñ nh trư c. System hay Always: Gi i h n vi c s d ng máy. M i khi m máy, Bios luôn luôn h i m t kh u, n u không bi t m t kh u Bios s không cho phép s d ng máy. Chú ý: Trong trư ng h p b n chưa ch ñ nh m t kh u, ñ Disable (vô hi u hoá) m c n y, b n ch n Password Setting, b n ñ ng ñánh gì vào các ô nh p m t kh u mà ch c n b m ENTER. Trong trư ng h p b n ñã có ch ñ nh m t kh u nay l i mu n b ñi. B n ch n Password Setting, b n ñánh m t kh u cũ vào ô nh p m t kh u cũ (Old Password) còn trong ô nh p m t kh u m i (New Password) b n ñ ng ñánh gì c mà ch c n b m ENTER. Có mainboard thi t k thêm 1 jumper ñ xoá riêng m t kh u ngoài jumper ñ xoá toàn b thông tin trong CMOS. T t hơn h t là b n ñ ng s d ng m c n y vì b n thân chúng tôi ch ng ki n r t nhi u trư ng h p d khóc d cư i do m c n y gây ra. L i ít mà h i nhi u. Ch nh ng máy tính công c ng m i ph i s d ng t i m c n y thôi. * System Bios Shadow, Video Bios Shadow: N u enable là cho copy các d li u v System và Video trong Bios (có t c ñ ch m) vào Ram (t c ñ nhanh) ñ rút ng n th i gian khi c n truy nh p vào các d li u n y. * Wait for if Any Error: Cho hi n thông báo ch n phím F1 khi có l i. * Numeric Processor: Thông báo có g n CPU ñ ng x lý (Present) trên máy hay không (absent). M c n y thư ng có cho các máy dùng CPU 286, 386, 486SX. T 486DX tr v sau ñã có con ñ ng x lý bên trong CPU nên trên các máy m i có th không có m c n y. * Turbo Switch Funtion: Cho nút Turbo có hi u l c (enable) hay không (disable). M c n y thư ng th y các Bios ñ i c , trên các máy ñ i m i l a ch n n y thư ng b ng cách Set jumper c a Mainboard. T Mainboard pentium tr ñi không có m c n y. Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3. Setup các thành ph n có liên quan ñ n v n hành h th ng (Chipset Setup): * Auto Configuration: N u enable, Bios s t ñ ng xác l p các thành ph n v DRAM, Cache...m i khi kh i ñ ng tùy theo CPU Type (ki u CPU) và System Clock (t c ñ h th ng). N u Disable là ñ cho b n t ch ñ nh. * AT Clock Option: N u Async (không ñ ng b ) là l y dao ñ ng chu n c a b dao ñ ng th ch anh chia ñôi làm t c ñ ho t ñ ng cho AT Bus (bus 8 - 16Bit). Thư ng là 14.318MHz/2 t c 7.159MHz. Có Bios còn cho ch n t c ñ c a m c n y là 14.318MHz. N u Sync (ñ ng b ) là dùng System Clock (do b n ch ñ nh b ng cách Set jumper trên mainboard) làm t c ñ chu n. * Synchronous AT Clock/AT Bus Clock Selector: Ch ñ nh t c ñ ho t ñ ng cho AT Bus b ng cách l y t c ñ chu n (system clock) chia nh ñ còn l i kho ng 8MHz cho phù h p v i card 16Bit. Các l a ch n như sau: CLKI/3 khi system clock là 20 - 25MHz. CLKI/4 khi system clock là 33MHz. CLKI/5 khi system clock là 40MHz. CLKI/6 khi system clock là 50MHz. T c ñ n y càng l n (s chia càng nh ), máy ch y càng nhanh do tăng t c ñ v n chuy n d li u. Tuy nhiên l n ñ n ñâu là còn tùy thu c vào mainboard và card c m trên các Slot (quan tr ng nh t là card I/O). Các b n ph i thí nghi m gi m s chia t ng n c và chú ý máy có kh i ñ ng hay ñ c ñĩa bình thư ng không, n u phát sinh tr c tr c thì gi m xu ng 1 n c. Thư ng thì b n có th tăng ñư c 2 n c, thí d : System clock là 40MHz, b n ch n CLKI/3. Card ISA 8 và 16 Bit có th ch y t t trong kho ng t 8MHz ñ n 14MHz. N u nhanh quá, thư ng card I/O g p tr c tr c trư c (không ñ c ñư c ñĩa c ng). * AT Cycle Wait States/Extra AT Cycle WS: Ð enable hay disable vi c chèn thêm 1 th i gian ch vào th i gian chu n c a AT Bus. N u system clock dư i 33MHz ch n disable. N u trên 33MHz ch n enable. * Fast AT Cycle: Khi enable s rút ng n th i gian chu n c a AT Bus. * DRAM Read Wait States/DRAM Brust Cycle: Dư i 33MHz là: 3 - 2 - 2 - 2 hay 2 - 1 - 1 - 1 T 33 - 45MHz là: 4 - 3 - 3 - 3 hay 2 - 2 - 2 - 2 50MHz là: 5 - 4 - 4 - 4 hay 3 - 2 - 2 - 2 Ch n m c n y nh hư ng l n ñ n t c ñ CPU. Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com * DRAM/Memory Write Wait States: Ch n 1WS khi h th ng nhanh hay DRAM ch m (t c ñ 40MHz tr lên). Ch n 0WS khi h th ng và DRAM có th tương thích (33MHz tr xu ng). * Hidden Refresh Option: Khi enable, CPU s làm vi c nhanh hơn do không ph i ch m i khi DRAM ñư c làm tươi. * Slow Refresh Enable: M c n y nh m b o ñ m an toàn d li u trên DRAM, th i gian làm tươi s kéo dài hơn bình thư ng. B n ch ñư c enable m c n y khi b nh c a máy h tr vi c cho phép làm tươi ch m. * L1 Cache Mode: L a ch n gi a W rite-Through và Write-Back cho Cache n i trong CPU 486 tr lên. Xác l p W rite-Through máy s ch y ch m hơn Write-Back nhưng vi c l c ch n còn tuỳ thu c vào lo i CPU. * L2 Cache Mode: Xác l p cho cache trên mainboard. * IDE HDD Auto Detection/IDE SETUP: Khi ch n m c n y s xu t hi n m t c a s cho b n ch ñ nh ñĩa c n dò tìm thông s (2 hay 4 ñĩa tuỳ theo Bios). Sau ñó b n b m OK hay YES ñ Bios ñi n vào ph n Standard dùm cho b n. Trong Bios ñ i m i, Auto detect có th ñưa ra vài lo i ñĩa. Tuỳ theo cách s d ng dĩa (normal, LBA,...) mà b n ch n lo i thích h p. * Power Management Setup: Ð i v i CPU 486: Ph n n y là các ch ñ nh cho chương trình ti t ki m năng lư ng s n ch a trong các Bios ñ i m i. Chương trình n y dùng ñư c cho c 2 lo i CPU: Lo i thư ng và lo i CPU ki u S. CPU ki u S hay CPU có 2 ký t cu i SL là m t lo i CPU ñư c ch t o ñ c bi t, có thêm b ph n qu n lý năng lư ng trong CPU. Do ñó trong ph n n y có 2 lo i ch ñ nh dành cho 2 lo i CPU. Ð i v i Pentium: Dùng chung cho m i lo i Pentium hay các chíp c a các h ng khác cùng ñ i v i Pentium. * Power Management/Power Saving Mode: Disable: Không s d ng chương trình n y. Enable/User Define: Cho chương trình n y có hi u l c. Min Saving: Dùng các giá tr th i gian dài nh t cho các l a ch n (ti t ki m năng lư ng ít nh t). Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Max Saving: Dùng các giá tr th i gian ng n nh t cho các l a ch n (ti t ki m nhi u nh t). * Pmi/Smi: N u ch n SMI là máy ñang g n CPU ki u S c a hãng Intel. N u ch n Auto là máy ñang g n CPU thư ng. * Doze Timer: M c n y ch dùng cho CPU ki u S. Khi ñúng th i gian máy ñã r nh (không nh n ñư c tín hi u t các ng t) theo quy ñ nh, CPU t ñ ng h t c ñ xu ng còn 8MHz. B n ch n th i gian theo ý b n (có th t 10 giây ñ n 4 gi ) hay disable n u không mu n s d ng m c n y. * Sleep Timer/Standby timer: M c n y ch dùng cho CPU ki u S. Ch ñ nh th i gian máy r nh trư c khi vào ch ñ Sleep (ngưng ho t ñ ng). Th i gian có th t 10 giây ñ n 4 gi . * Sleep Clock: M c n y ch dùng cho CPU ki u S: Stop CPU h t c ñ xu ng còn 0MHz (ngưng h n). Slow CPU h t c ñ xu ng còn 8MHz. * HDD Standby Timer/HDD Power Down: Ch ñ nh th i gian ng ng motor c a ñĩa c ng. * CRT Sleep: N u Enable là màn hình s t t khi máy vào ch ñ Sleep. * Ch ñ nh: Các ch ñ nh cho chương trình qu n lý ngu n bi t c n ki m tra b ph n nào khi ch y. Chú ý: Do Bios ñư c s n xu t ñ s d ng cho nhi u lo i máy khác nhau nên các b n luôn luôn g p ph n n y trong các Bios. Th c ra chúng ch có giá tr cho các máy xách tay (laptop) vì xài pin nên v n ñ ti t ki m năng lư ng ñư c ñ t lên hàng ñ u. Chúng tôi khuyên các b n ñang s d ng máy ñ bàn (desktop) nên vô hi u hoá t t c các m c trong ph n n y, ñ tránh các tình hu ng b t ng như: ñang cài chương trình, t nhiên máy ngưng ho t ñ ng, ñang ch y Defrag t nhiên máy ch m c c k ỳ... 4. Ph n dành riêng cho Mainboard theo chu n giao ti p PCI có I/O và IDE On Board (peripheral Setup): * PCI On Board IDE: Cho hi u l c (enabled) hay vô hi u (disabled) 2 ñ u n i ñĩa c ng IDE trên mainboard. Khi s d ng Card PCI IDE r i, ta c n ch n disabled. * PCI On Board Secondary IDE: Cho hi u l c (enabled) hay vô hi u (disabled) ñ u n i ñĩa c ng IDE th 2 trên mainboard. M c n y b sung cho m c trên và ch có tác d ng v i ñ u n i th 2. Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com * PCI On Board Speed Mode: Ch ñ nh ki u v n chuy n d li u (PIO speed mode). Có th là Disabled, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, Auto. Trong ñó mode 4 là nhanh nh t. * PCI Card Present on: Khai báo có s d ng Card PCI IDE r i hay không và n u có thì ñư c c m vào Slot nào. Các m c ch n là: Disabled, Auto, Slot 1, Slot 2, Slot 3, Slot 4. * PCI IRQ, PCI Primary IDE IRQ, PCI Secondary IDE IRQ: Ch ñ nh cách xác l p ng t cho Card PCI IDE r i. Chú ý: Trong m c n y có ph n xác l p th t gán ng t cho các Card b sung. Thí d : 1 = 9, 2 = 10, 3 = 11, 4 = 12 có nghĩa là Card ñ u tiên c m vào b t k ỳ Slot nào s ñư c gán ng t 9, n u có 2 Card thì Card c m vào Slot có s th t nh s ñư c gán ng t 9, Slot có s th t l n s ñư c gán ng t 10.v..v... * IDE 32Bit Transfers Mode: Xác l p n y nh m tăng cư ng t c ñ cho ñĩa c ng trên 528Mb, nhưng cũng có ñĩa không kh i ñ ng ñư c khi enabled m c n y dù fdisk và format v n bình thư ng. * Host to PCI Post Write W/S, Host to PCI Burst Write, Host to DRAM Burst Write: Các m c n y xác l p cho PCU Bus, không nh hư ng nhi u ñ n t c ñ CPU, có th ñ nguyên xác l p m c nhiên. * PCI Bus Park, Post Write Buffer: Khi enabled các m c n y có th tăng cư ng thêm t c ñ h th ng. * FDC Control: Cho hi u l c hay không ñ u n i cáp và xác l p ñ a ch cho ñĩa m m. * Primary Seral Port: Cho hi u l c hay không c ng COM 1 và xác l p ñ a ch cho c ng n y. * Secondary Serial Port: Cho hi u l c hay không c ng COM 2 và xác l p ñ a ch cho c ng n y. Chú ý: N u b n s d ng Card b sung có xác l p ñi ch là COM 1 hay COM 2, b n ph i disabled c ng tương ng trong hai m c trên. * Parallel Port: Cho hi u l c hay không c ng LPT 1 và xác l p ñ a ch cho c ng n y. 5. Hư ng d n Setup Bios: Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Trong các tài li u ñi kèm mainboard, ñ u có hư ng d n Setup Bios. Khi mua máy hay mua mainboard, các b n nh ñòi các tài li u n y vì nó r t c n cho vi c s d ng máy. Trong các ph n Setup trên, ph n Standard, Advanced có nh hư ng ñ n vi c c u hình máy. Ph n Chipset nh hư ng ñ n t c ñ máy. Ph n PCI nh hư ng ñ n các gán ng t, ñ a ch cho các Slot PCI, c ng; cách v n chuy n d li u cho IDE On Board. N u g p các thành ph n hoàn toàn m i, trư c tiên b n hãy Set các thành ph n ñã bi t, ki m tra vi c thay ñ i c a máy, cu i cùng m i Set t i các thành ph n chưa bi t. Chúng tôi xin nh c l i, vi c Setup Bios sai không bao gi làm hư máy và các b n s d dàng Setup l i nh vào chính Bios. Trên mainboard luôn luôn có 1 Jumper dùng ñ xóa các thông tin lưu trong CMOS ñ b n có th t o l i các thông tin n y trong trư ng h p không th vào l i Bios Setup khi kh i ñ ng máy. Khi ti n hành tìm hi u Setup Bios, b n nên theo m t nguyên t c sau: Ch Set t ng m c m t r i kh i ñ ng máy l i, ch y các chương trình ki m tra ñ xem t c ñ CPU, ñĩa có thay ñ i gì không?. Cách làm n y gíúp b n phát hi n ñư c nh hư ng c a t ng m c vào h th ng và b n có th bi t ch c tr c tr c phát sinh do m c nào ñ s a ch a. Khi x y ra tr c tr c mà b n không bi t ñ i phó, b n ch c n vào l i Bios Setup ch n Load Bios Default hay b m F6 trong ph n Set mà b n mu n ph c h i sau ñó kh i ñ ng máy l i là xong. 5 . B b t các hi u ng ñ h a trong Win XP M c ñ nh , Win XP s d ng khá nhi u hi u ng ñ h a : Slide , Fade , Shadows …. ñ th . Vì th , ñã làm gi m t c ñ và tài nguyên c a CPU vì ph i x lý các hi u ng ñó . B n có th b b t m t s hi u ng n u CPU , và card ñ h a c a b n “không ph i” x n l m . ð t t b t , b n vào system properties ( click vào chu t vào bi u tư ng My Computer và ch n Properties , ho c vào Control Panel > system ) , Th Advance , trong ph n performance ch n settings > th Visual Effects ch n Adjust for best performance ñ gi m thi u các hi u ng c a Window XP ñ t c ñ h th ng ñư c nhưng Nguy n Anh Tú http://vietdown.org
Đồng bộ tài khoản